ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 40 din 16 mai 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 17 mai 2018  Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, reglementează organizarea și funcționarea industriei naționale de apărare și activitățile necesare realizării de produse militare, sensibile și strategice, astfel încât aceasta să asigure protecția intereselor naționale de apărare ale României, inclusiv a intereselor esențiale ale siguranței naționale.În actualul context geopolitic, România se găsește într-un mediu caracterizat de o dinamică complexă a riscurilor, sens în care se impune o adecvare a mijloacelor de protecție și reacție la factorii de risc la adresa securității naționale. Astfel este necesară întărirea capabilităților operaționale naționale. În aceste condiții, pentru România este fundamental ca în același timp cu procesul de înzestrare al armatei să fie menținute/realizate/dezvoltate capacități industriale pentru satisfacerea cerințelor de securitate de aprovizionare ale acesteia.Astfel, în prezent, din cauza neclarităților existente, legea este interpretabilă în domenii-cheie pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici din industria națională de apărare în ceea ce privește activitățile desfășurate și deținerea de capacități de producție pentru apărare de interes strategic.Raportat la aspectele semnalate și la prevederile Legii nr. 232/2016, cu modificările ulterioare, ce reglementează autorizarea operatorilor economici din industria națională de apărare, precum și protecția personalului care își desfășoară activitatea în această ramură a industriei, se impune adecvarea în regim de urgență a acestor prevederi din actul normativ indicat în sensul asigurării unei continuități a activității din acest domeniu pentru operatorii economici care erau autorizați și își desfășurau activitatea conform cadrului normativ incident până la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 232/2016.Astfel, raportat la aspectele prezentate, se impune ca, în vederea asigurării continuității activității în acest domeniu, să se procedeze la simplificarea procedurii de autorizare și înscriere în registru a operatorilor economici care au capacitățile pentru apărare în industrie, care sunt destinate realizării de produse militare, sensibile, strategice și/sau să presteze servicii în legătură cu acestea și care sunt cuprinse în Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, conform prevederilor Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, republicată, și pentru care acești operatori au obligații de a efectua activități de întreținere, conservare, reparații și pază a capacităților de producție, potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 232/2016, cu modificările ulterioare.În acest sens, pentru operatorii economici indicați se impune autorizarea și înscrierea în registru fără avizul prealabil din partea instituțiilor cu atribuții din domeniul securității naționale, urmând însă ca verificarea modului în care acești operatori respectă și aplică prevederile prezentei legi să se realizeze în condițiile art. 31 în termen de 15 zile de la data înscrierii în registru.Neînscrierea în registru a operatorilor economici care își desfășurau deja activitatea în acest domeniu ar afecta în mod negativ situația economică a acestora prin prisma obiectului de activitate și a sarcinilor cu care sunt grevați, raportat la prevederile Legii nr. 232/2016, cu modificările ulterioare, și ale celorlalte acte normative care le reglementează activitatea.Astfel, acești operatori sunt deja obligați la întreținerea, conservarea, repararea și paza capacităților de producție și/sau a serviciilor pentru apărare și/sau de interes strategic pentru securitatea națională, fără a putea beneficia de instrumentele reglementate de Legea nr. 232/2016, cu modificările ulterioare, pentru astfel de situații, respectiv ca aceștia să fie autorizați și înscriși în registru.Acest aspect are un impact negativ asupra situației economice a acestora și, implicit, a capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare și/sau de interes strategic pentru securitatea națională, raportat la necesitățile României în planul asigurării protecției intereselor naționale de apărare ale României, inclusiv a intereselor esențiale ale siguranței naționale.Neadoptarea acestor măsuri ar conduce la perturbarea activității operatorilor economici din industria națională de apărare, fapt ce ar duce la imposibilitatea realizării de produse militare sensibile și strategice care să satisfacă necesitățile de înzestrare ale instituțiilor FSNA, precum și a asigurării securității aprovizionării pe timp de pace, criză sau război, aspect care creează vulnerabilități și constituie risc cu impact major asupra interesului esențial de securitate al României, risc ce trebuie evitat, luând în considerare actualul context regional geopolitic.Caracterul de urgență al demersului legislativ privind modificarea și completarea Legii nr. 232/2016, cu modificările ulterioare, este determinat și de faptul că, în prezent, din cauza neclarităților existente, legea este interpretabilă în domenii-cheie precum autorizarea, investițiile și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici din industria națională de apărare în ceea ce privește activitățile desfășurate și deținerea de capacități de producție pentru apărare și/sau capacități de producție pentru apărare de interes strategic.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situație de urgență a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 972 din 5 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (5), litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:m) autorizează operatorii economici care desfășoară activități necesare realizării de produse militare, sensibile, strategice și/sau să presteze servicii în legătură cu acestea, cu avizul prealabil din partea instituțiilor cu atribuții din domeniul securității naționale. Avizul prealabil se acordă în conformitate cu atribuțiile specifice ale fiecărei instituții, prin intermediul ministerului de resort, care va integra punctele de vedere ale fiecărei instituții FSNA, formulate la solicitarea lui;2. La articolul 6 alineatul (5), după litera m) se introduce o nouă literă, litera m^1), cu următorul cuprins:m^1) autorizează și înscrie în registru operatorii economici care au capacități cuprinse în Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, republicată, și care au obligații de a efectua activități de întreținere, conservare și reparații, potrivit prevederilor art. 9, fără avizul prealabil din partea instituțiilor cu atribuții în domeniul securității naționale. Verificarea acestora se face în conformitate cu prevederile art. 31 în termen de 15 zile de la data înscrierii în registru, cu participarea reprezentanților instituțiilor FSNA; (la 01-12-2018, Litera m^1) din Punctul 2. , ARTICOL UNIC a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 283 din 26 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 28 noiembrie 2018 ) 3. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) În cazul în care la actualizarea inventarului se constată că modificările solicitate afectează integral o capacitate cuprinsă în lista prevăzută la alin. (6), scoaterea acesteia din inventar se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea ministerului de resort cu avizul autorității de specialitate și al Consiliului Suprem de Apărare a Țării. (la 01-12-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 283 din 26 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 28 noiembrie 2018 ) 4. La articolul 9, alineatul (9) se abrogă. (la 01-12-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 283 din 26 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 28 noiembrie 2018 ) 5. La articolul 13 alineatul (9), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică pentru probe tehnologice și teste, precum și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale și alte categorii de lucrări de intervenții asupra capacităților de producție pentru apărare. (la 01-12-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 283 din 26 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 28 noiembrie 2018 ) 6. La articolul 13, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins: (12) În cazul realizării investițiilor prevăzute la alin. (9) și (10) din surse proprii, prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, sumele obținute din vânzarea de active de către operatorii economici din industria națională de apărare, care au un plan de restructurare sau reorganizare aprobat în condițiile legii, se utilizează astfel: a) 60% pentru efectuarea de investiții, astfel cum sunt prevăzute la art. 3 lit. p), conform planului de restructurare sau reorganizare aprobat; b) diferența de 40% în următoarea ordine, pentru: 1. plata datoriilor către bugetul de stat și bugetele locale, inclusiv a datoriilor provenind din plățile efectuate de Ministerul Finanțelor Publice în contul garanțiilor executate pentru credite interne și externe, precum și din credite externe contractate direct de stat din care s-au făcut subîmprumuturi; 2. plata datoriilor către bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale; 3. plata altor datorii; 4. finanțarea activităților cuprinse în obiectul de activitate; 5. efectuarea cheltuielilor legate de îndeplinirea obligațiilor legale de conformare cu cerințele de protecție a mediului, după caz; 6. alte destinații. (la 01-12-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 283 din 26 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 28 noiembrie 2018 ) 7. La articolul 26, alineatul (6) se abrogă. (la 01-12-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 283 din 26 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 28 noiembrie 2018 ) 8. La articolul 40, după alineatul (5) se introduce un nou alienat, alineatul (6), cu următorul cuprins: (6) Prin derogare de la prevederile art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, republicată, cu modificările ulterioare, operatorii economici înscriși în registru sunt scutiți de la plata taxelor pentru procedurile legale de protecție a obiectelor proprietății industriale, inclusiv pentru protecția tranzitorie. (la 01-12-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 283 din 26 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 28 noiembrie 2018 )
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Dănuț Andrușcă
  Ministrul apărării naționale,
  Mihai-Viorel Fifor
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 16 mai 2018.Nr. 40.-----