ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 72 din 20 septembrie 2006pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru abrogarea unor dispoziții din alte acte normative în domeniul sanitar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 25 septembrie 2006  Având în vedere insuficiența fondurilor destinate finanțării și derulării programelor naționale de sănătate în cadrul cărora sunt tratate afecțiuni cu impact major asupra stării de sănătate a populației precum HIV/SIDA, TBC, afecțiuni oncologice, diabet zaharat, insuficiență renală cronică, pentru asigurarea continuității tratamentului bolnavilor cuprinși în programele naționale de sănătate, cu prioritate al bolnavilor cu diabet zaharat la care întreruperea medicației poate determina consecințe deosebit de grave constând în decesul bolnavilor; în considerarea necesității scurtării perioadei stabilite inițial pentru introducerea cardului european, astfel încât acesta să poată fi implementat la data aderării României la Uniunea Europeană; aceste împrejurări obiective constituie situații extraordinare care impun măsuri imediate pentru asigurarea fondurilor necesare finanțării și derulării programelor naționale de sănătate și asigurarea premiselor pentru introducerea cardului european.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernului României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Se înființează Centrul Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății, instituție publică de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății Publice, prin reorganizarea Centrului de Calcul și Statistică Sanitară București, care se desființează.2. La articolul 16, litera e) va avea următorul cuprins:e) stabilește prioritățile naționale de sănătate publică, elaborează programele naționale de sănătate finanțate de la bugetul de stat și din venituri proprii ale Ministerului Sănătății Publice, precum și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;3. La articolul 16, după litera w) se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:x) coordonează din punct de vedere științific și metodologic, prin comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice, rețeaua de asistență medicală.4. După alineatul (1) al articolului 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Membrii comisiilor de specialitate prevăzuți la alin. (1) lit. x) beneficiază de o indemnizație lunară de 10% din indemnizația secretarului de stat, care se acordă proporțional cu numărul de participări efective la ședințe. Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea în comisiile de specialitate sunt suportate de instituțiile publice respective în care persoanele sunt încadrate sau unde acestea desfășoară activitate prin integrare clinică. Cheltuielile de deplasare din alte localități, ocazionate de participarea în comisia de specialitate de medicină de familie, sunt suportate de Ministerul Sănătății Publice. Regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății publice.4^1. La articolul 17 alineatul (2), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:o) în domeniul programelor naționale de sănătate, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București au atribuții privind implementarea, coordonarea și monitorizarea acestora la nivel județean, respectiv al municipiului București, iar pentru realizarea atribuțiilor lor în acest domeniu pot încheia contracte cu furnizorii autorizați de servicii medicale. (la 21-01-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 ) 4^2. La articolul 45, alineatul (1) va avea următorul cuprins:(1) Programele naționale de sănătate reprezintă un ansamblu de acțiuni organizate în scopul evaluării, prevenirii, tratamentului și controlului bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populației. (la 21-01-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 ) 4^3. După alineatul (1) al articolului 45 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Programele naționale de sănătate cuprind programe naționale de evaluare, profilactice și cu scop curativ. (la 21-01-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 ) 5. Articolul 48 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48(1) Programele naționale de sănătate sunt programe elaborate și derulate în mod distinct sau în comun de Ministerul Sănătății Publice și CNAS, după caz; aceste programe se finanțează fie de la bugetul de stat, din venituri proprii ale Ministerului Sănătății Publice, fie din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și prin transferuri din bugetul aprobat al Ministerului Sănătății Publice în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Programele naționale de sănătate se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătății Publice, inclusiv pentru acțiuni sau sarcini preluate, respectiv transferate, de la un ordonator principal de credite la altul. Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetele Ministerului Sănătății Publice și Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în condițiile Legii finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.(2) Hotărârea Guvernului privind aprobarea programelor naționale de sănătate cuprinde obiectivele anuale, structura acestora și necesarul de resurse.(3) Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice, prin ordinul președintelui CNAS sau, după caz, prin ordine comune. (la 21-01-2007, Articolul 48 din Punctul 5. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 ) 6. Articolul 50 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50Ministerul Sănătății Publice, ca autoritate centrală în domeniul asistenței de sănătate, asigură coordonarea tuturor programelor naționale de sănătate prin îndeplinirea următoarelor atribuții:a) aprobă domeniile prioritare de acțiune și strategia programelor naționale de sănătate pe termen scurt, mediu și lung;b) propune obiectivele anuale ale programelor naționale de sănătate și ale subprogramelor de sănătate, structura programelor naționale de sănătate și a subprogramelor de sănătate, necesarul de resurse financiare pentru realizarea programelor naționale de sănătate;c) aprobă normele tehnice de implementare a programelor naționale de sănătate, după caz, împreună cu CNAS;d) propune programele naționale de sănătate și subprogramele de sănătate pentru care se organizează licitații la nivel național și răspunde de organizarea acestora.» (la 21-01-2007, Punctul 6. din Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 ) 7. Articolul 52 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 52CNAS asigură organizarea și monitorizarea programelor naționale de sănătate, aprobate prin hotărâre a Guvernului, având următoarele atribuții:a) implementează și derulează programele naționale de sănătate cu scop curativ, conform strategiei aprobate de Ministerul Sănătății Publice;b) răspunde de asigurarea, urmărirea, evidențierea și controlul fondurilor alocate pentru derularea programelor naționale de sănătate, precum și de monitorizarea, controlul și analiza indicatorilor fizici și de eficiență, prin intermediul caselor de asigurări de sănătate, și raportează Ministerului Sănătății Publice modul de utilizare a sumelor transferate din bugetul Ministerului Sănătății Publice;c) transmite Agenției Naționale pentru Programe de Sănătate, trimestrial, anual și ori de câte ori este nevoie, analiza modului în care au fost derulate programele naționale de sănătate. (la 21-01-2007, Articolul 52 din Punctul 7. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 ) 8. Alineatul (1) al articolului 54 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 54(1) Finanțarea programelor naționale de sănătate publică se realizează și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice, precum și din alte surse, inclusiv din donații și sponsorizări, în condițiile legii. (la 21-01-2007, Alineatul (1) din Articolul 54 , Punctul 8. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 ) 9. După alineatul (1) al articolului 54 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Ministerul Sănătății Publice poate aloca, sub formă de transferuri, sume din bugetul propriu către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru realizarea unor programe naționale de sănătate cu scop curativ.10. La articolul 60, litera f) va avea următorul cuprins: (la 21-01-2007, Partea dispozitivă a punctului 10. din Articolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 ) f) cabinetul de medicină de familie - cabinet specializat în furnizarea de servicii medicale în asistența medicală primară, organizat în condițiile legii;11. La articolul 80, literele a), b) și d) vor avea următorul cuprins:a) contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condițiile Contractului-cadru;b) contracte încheiate cu autoritățile teritoriale de sănătate publică, pentru servicii de planificare familială, servicii speciale de consiliere, servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în fază terminală și postspitalicești;.............................................................................d) contracte încheiate cu autoritățile teritoriale de sănătate publică pentru servicii furnizate în cadrul unor programe naționale de sănătate publică;12. Articolul 81 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 81Sumele alocate pentru finanțarea asistenței medicale primare se stabilesc pe baza obiectivelor politicii naționale de sănătate publică.13. Alineatul (5) al articolului 93 va avea următorul cuprins:(5) Unitățile și compartimentele de primire a urgențelor din cadrul spitalelor de urgență sunt finanțate din bugetul de stat cu sumele aferente cheltuielilor de personal și cheltuielilor cu medicamentele și materialele sanitare. Sumele aferente acestor cheltuieli sunt prevăzute în mod distinct în bugetul spitalului. (la 21-01-2007, Alineatul (5) din Punctul 13. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 ) 13^1. După alineatul (5) al articolului 93 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Cheltuielile ocazionate de activitățile desfășurate în camera de gardă din cadrul spitalelor sunt cuprinse în structura tarifului pe caz ponderat. (la 21-01-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 ) 14. Alineatul (2) al articolului 110 va avea următorul cuprins:(2) Activitatea de consultații de urgență la domiciliu și de transport sanitar neasistat poate fi realizată și de furnizori privați prin relație contractuală directă cu casa de asigurări de sănătate.15. La articolul 153, partea introductivă va avea următorul cuprins: (la 21-01-2007, Partea dispozitivă a punctului 15. din Articolul I a fost modificată de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 )  +  Articolul 153Costul investigațiilor, spitalizării, intervențiilor chirurgicale, medicamentelor, materialelor sanitare, al îngrijirilor postoperatorii, costul medicamentelor și serviciilor aferente stării posttransplant, precum și cheltuielile legate de coordonarea de transplant se pot deconta după cum urmează:16. La articolul 153, litera b) va avea următorul cuprins:b) de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice, pentru pacienții incluși în programul național de transplant;16^1. După alineatul (3) al articolului 189 se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Drepturile salariale ale personalului angajat în activități de cercetare științifică și de medicină preventivă, organizate în cadrul structurii organizatorice a unității sanitare cu paturi, se suportă din veniturile proprii ale spitalului.(5) Începând cu data de 1 ianuarie 2008, drepturile personalului prevăzut la alin. (4) se suportă de la bugetul de stat.» (la 21-01-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 ) 16^2. La articolul 190, alineatul (2) litera g) și alineatul (3) vor avea următorul cuprins:g) activități didactice și de cercetare fundamentală;................................................................(3) Bugetele locale participă la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv bunuri și servicii, reparații capitale, consolidare, extindere și modernizare, dotări cu echipamente medicale, a unităților sanitare publice de interes județean sau local, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale.» (la 21-01-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 ) 17. Articolul 192 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 192(1) În cazul existenței unor datorii la data încheierii contractului de management, acestea vor fi evidențiate separat, stabilindu-se posibilitățile și intervalul în care vor fi lichidate în condițiile legii.(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), stingerea obligațiilor de plată ale spitalelor, înregistrate până la data de 31 decembrie 2005 față de furnizorii de medicamente, materiale sanitare, alți furnizori de bunuri și servicii, se realizează eșalonat. Plata obligațiilor se efectuează din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice și în completare de la bugetul de stat, prin transferuri către bugetul fondului, din sumele prevăzute în bugetul aprobat Ministerului Sănătății Publice în Programul de administrație sanitară și politici de sănătate. Condițiile și modalitatea de stingere a obligațiilor de plată se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătății publice și al președintelui CNAS. (la 21-01-2007, Alineatul (2) din Articolul 192 , Punctul 17. , Articolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 ) 18. La articolul 213 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului și nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate;19. La articolul 223 alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:e) servicii de planificare familială, indiferent de statutul de asigurat al femeii, cu excepția celor prevăzute la art. 237 alin. (1) lit. s);19^1. Articolul 229 va avea următorul cuprins:«Art. 229. - (1) Serviciile de medicină dentară se acordă de către medicul de medicină dentară și de către dentist în cabinete medicale autorizate și evaluate conform legii.(2) Dentiștii care la data de 31 decembrie 2005 au furnizat servicii medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate își pot continua activitatea în aceleași condiții și după această dată.(3) Ministerul Sănătății Publice, prin autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorizează desfășurarea activității de către dentiști.»---------Pct. 19^1 al art. I a fost introdus de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007.20. La articolul 237, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins: (la 21-01-2007, Partea dispozitivă a punctului 20. din Articolul I a fost modificată de Punctul 13, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 )  +  Articolul 237(1) Serviciile care nu sunt decontate din fond, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unitățile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz, sunt:21. La articolul 237 alineatul (1), literele i) și o) vor avea următorul cuprins:i) transplantul de organe și țesuturi, cu excepția cazurilor prevăzute în Contractul-cadru;.............................................................................o) cheltuielile de personal aferente medicilor și asistenților medicali, precum și cheltuielile cu medicamente și materiale sanitare din unități medico-sociale;22. La articolul 237 alineatul (1), după litera q) se introduc patru noi litere, literele r), s), t) și u), cu următorul cuprins:r) cheltuielile de personal pentru medici, farmaciști și medici dentiști pe perioada rezidențiatului;s) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning din structura spitalului; (la 21-01-2007, Litera s) din Punctul 22. , Articolul I a fost modificată de Punctul 14, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 ) t) cheltuielile de personal pentru medicii și personalul sanitar din unitățile sau secțiile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare și reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii; (la 21-01-2007, Litera t) din Punctul 22. , Articolul I a fost modificată de Punctul 14, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 ) u) activități de interes deosebit în realizarea obiectivelor strategiei de sănătate publică, definite prin Contractul-cadru.23. După alineatul (2) al articolului 237 se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Cheltuielile pentru activitățile prevăzute la alin. (1) lit. r), s), t) și u) se suportă din bugetul de stat.(4) Cheltuielile pentru activitățile prevăzute la alin. (1) lit. o) se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale prin bugetul Ministerului Sănătății Publice.» (la 21-01-2007, Punctul 23. din Articolul I a fost modificat de Punctul 15, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 ) 24. La articolul 256 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice.25. Alineatul (3) al articolului 256 va avea următorul cuprins:(3) Sumele colectate în contul fondului potrivit alin. (2) sunt în permanență la dispoziția CNAS și se repartizează de ordonatorul principal de credite, proporțional cu sumele aprobate pe subcapitole de cheltuieli prin legile bugetare anuale, pe fiecare domeniu de asistență medicală.26. Alineatul (3) al articolului 257 va avea următorul cuprins:(3) În cazul persoanelor care realizează în același timp venituri de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) și f), contribuția se calculează asupra tuturor acestor venituri.27. La articolul 262 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:b) cheltuieli de administrare, funcționare și de capital în limita a maximum 3% din sumele colectate. Prin legile bugetare anuale se poate aproba depășirea limitei de 3%;28. După alineatul (2) al articolului 265 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Sumele alocate de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice pentru realizarea programelor naționale de sănătate cu scop curativ, rămase neutilizate, se virează de CNAS până la sfârșitul anului în contul bugetului din care provin.29. La articolul 272 alineatul (2), litera d) se abrogă.30. Alineatul (3) al articolului 285 va avea următorul cuprins:(3) Personalului CNAS, al caselor de asigurări, al Ministerului Sănătății Publice și al autorităților de sănătate publică îi pot fi acordate stimulente din fondul constituit cu această destinație prin reținerea unei cote de 15% din sumele încasate la bugetul fondului de către casele de asigurări în condițiile art. 195 din Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin virarea unei părți de 50% din fondul total de stimulare constituit prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra sumelor încasate la bugetul fondului de ANAF. Modalitatea de constituire și utilizare a acestui fond se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății publice și al președintelui CNAS. (la 21-01-2007, Alineatul (3) al articolului 285 din Punctul 30. din Articolul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 ) 31. Alineatul (4) al articolului 298 va avea următorul cuprins:(4) Organizarea și funcționarea Comisiei de arbitraj se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătății publice și al președintelui CNAS. Comisia este condusă de un consiliu de conducere format din reprezentanți ai Ministerului Sănătății Publice, CNAS, CMR, CFR, CMDR.32. Alineatul (1) al articolului 299 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 299(1) Arbitrii sunt desemnați de către părți, respectiv de Consiliul de conducere al Comisiei de arbitraj, dintr-o listă de arbitrii atestați de Ministerul Sănătății Publice pe baza unui examen desfășurat în condițiile și potrivit procedurilor stabilite printr-un regulament aprobat prin ordinul ministrului sănătății publice și înregistrat la Comisia de arbitraj.33. La articolul 306, literele a) și b) vor avea următorul cuprins:a) cele prevăzute la lit. a) și c), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;b) cele prevăzute la lit. b) și d), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.34. Articolul 313 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 313(1) Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătății altei persoane răspund potrivit legii și au obligația să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistența medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile și obligațiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate și dobândesc calitatea procesuală a acestora, în toate procesele și cererile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată.(2) Furnizorii de servicii care acordă asistența medicală prevăzută la alin. (1) realizează o evidență distinctă a acestor cazuri și au obligația să comunice lunar casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală această evidență, în vederea decontării, precum și cazurile pentru care furnizorii de servicii medicale au recuperat cheltuielile efective în vederea restituirii sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate pentru cazurile respective.35. La articolul 339, litera c) va avea următorul cuprins:c) coplata pentru asigurări voluntare de sănătate de tip complementar - diferența între tariful decontat de casa de asigurări de sănătate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și tariful maximal stabilit de Ministerul Sănătății Publice, ca autoritate națională în politica de prețuri a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale;36. Alineatul (3) al articolului 350 se abrogă.37. Articolul 359 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 359Lista coplăților și prețul de referință pentru serviciile din pachetul de servicii medicale de bază acoperite parțial se stabilesc prin Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.38. Articolul 362 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 362Veniturile prevăzute la art. 361 gestionate de Ministerul Sănătății Publice sunt folosite pentru investiții în infrastructură și dotări în sistemul sanitar public, finanțarea programelor naționale de sănătate și pentru rezerva Ministerului Sănătății Publice pentru situații speciale.39. După alineatul (1) al articolului 367 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: (la 21-01-2007, Partea dispozitivă a punctului 39. , Articolul I a fost modificată de Punctul 17, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 ) (2) Disponibilitățile temporare din contribuțiile constituite ca venituri proprii ale Ministerului Sănătății Publice se păstrează la trezoreria statului și sunt purtătoare de dobândă în condițiile stabilite prin convenția încheiată între Ministerul Sănătății Publice și Ministerul Finanțelor Publice.39^1. La articolul 385, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În unitățile sanitare publice, medicii membri titulari sau membri corespondenți ai Academiei Române și ai Academiei de Științe Medicale, profesorii universitari și cercetătorii științifici gradul I, doctorii în științe medicale, care desfășoară activități medicale, pot continua, la cerere, activitatea medicală până la împlinirea vârstei de 70 de ani. (la 21-01-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 18, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 ) 39^2. La articolul 441, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Numărul de mandate în organele de conducere de la nivel teritorial și național, cu excepția mandatului de membru în adunarea generală a colegiului teritorial și Adunarea generală națională, este de maximum două mandate succesive. (la 21-01-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 18, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 ) 39^3. La articolul 519, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Numărul de mandate în organele de conducere de la nivel teritorial și național, cu excepția mandatului de membru în adunarea generală a colegiilor teritoriale și Adunarea generală națională, este de maximum două mandate succesive. (la 21-01-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 18, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 ) 39^4. La articolul 612, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Numărul de mandate în organele de conducere de la nivel teritorial și național, cu excepția mandatului de membru în Adunarea generală a farmaciștilor și Adunarea generală națională, este de maximum două mandate succesive. (la 21-01-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 18, Articolul UNIC din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 ) 40. La articolul 863, litera e) va avea următorul cuprins:e) la data aderării României la Uniunea Europeană: art. 320-329;  +  Articolul IIArt. 5 alin. (3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă la data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul IIIArt. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 26 aprilie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 41/2002, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă la data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul IVDispozițiile din cuprinsul art. I pct. 15, 24 și 25 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  București, 20 septembrie 2006.Nr. 72.-------