LEGE Nr. 59 din 29 octombrie 1974cu privire la fondul funciar
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAȚIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 138 din 5 noiembrie 1974   +  EXPUNERE DE MOTIVEPămîntul, bun al întregului popor, este indispensabil tuturor activităților, iar în agricultura constituie principalul mijloc de producție, astfel ca de modul cum este folosit și gospodarit depinde și gradul în care acesta contribuie la creșterea avutiei naționale și la bunăstarea întregului popor.Pe măsura dezvoltării economiei naționale, fiecărei activități îi sînt necesare suprafețe de pămînt din ce în ce mai mari: concomitent cresc și cerințele de produse agricole și agroalimentare ale populației.Data fiind întinderea limitată a fondului funciar al tarii, precum și însușirile diferite ale acestuia, este necesară folosirea lui completa și rațională.Prin documentele de partid și de stat s-au stabilit sarcini concrete pe linia folosirii rationale a fondului funciar, s-au dat indicații prețioase de către conducerea superioară de partid cu privire la apărarea și ameliorarea terenurilor agricole, precum și pentru luarea în cultura de noi suprafețe și folosirea intensiva a terenurilor agricole existente.În condițiile actuale de faurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră, este necesar și posibil să se asigure o reglementare unitară în folosirea pămîntului, o folosire eficienta a acestuia, să se înlăture situația defavorabila mostenita, să se inmanuncheze și să se completeze într-un singur act normativ toate prevederile legislative, elaborate în anii precedenti, mai ales ca unele dintre acestea nu mai corespund condițiilor actuale.Pornind de la aceste premise, s-a adoptat alăturată lege care cuprinde reguli și măsuri prin a căror aplicare să se realizeze valorificarea integrală și cu eficienta sporită a tuturor terenurilor tarii, indiferent de destinația și posesorul lor.Fondul funciar al tarii a fost categorisit, în funcție de destinația economică, în terenuri cu destinație agricolă, silvică, terenuri sub ape, terenuri destinate așezărilor omenești și terenuri cu destinații speciale. Această categorisire este necesară întrucît fiecare dintre acestea, pe lîngă faptul că se supun reglementărilor funciare unitare, au și reglementări legale specifice.Se prevăd reguli și norme tehnice și juridice referitoare la proiectarea și executarea coordonată a lucrărilor de ameliorare a solului, pe baza unor concepții unitare, în cuprinsul bazinelor hidrografice și zone naturale. De asemenea, s-a delimitat aportul deținătorilor de teren și contribuția statului pentru executarea lucrărilor de ameliorare a solului.Pentru toți posesorii de terenuri agricole s-a prevăzut obligativitatea să lucreze și să cultive întreaga suprafață, iar unitățile socialiste neagricole care nu pot lucra terenurile ce le dețin să le predea în folosință unităților agricole socialiste pentru a fi cultivate.Folosirea terenurilor agricole în alte scopuri decît producția agricolă vegetală este interzisă, amplasarea diverselor obiective de investiții și producție urmînd să se facă pe terenuri neproductive și în perimetrele construibile ale localităților. În cazuri excepționale și bine justificate, terenurilor agricole le poate fi dată o altă destinație numai dacă se aprobă prin decret prezidential sau de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare*), după caz. În aceste cazuri, pentru a nu se micșora suprafața agricolă se prevede obligația de a se recupera din terenurile neproductive o suprafața egală cu cea aprobată a fi scoasă definitiv din producția agricolă.*) Denumirea "Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor" a fost înlocuită cu "Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare", potrivit dispozițiilor art. 3 din Decretul Consiliului de Stat nr. 73/1975, publicat în Buletinul Oficial nr. 72 din 14 iulie 1975.Pentru economisirea de terenuri și evitarea risipei s-a prevăzut ca pentru toate domeniile de activitate să se elaboreze normative tehnice privind gradul de ocupare a terenurilor, cu obligativitatea îmbunătățirii anuale a acestora, în sensul sporirii densității dintre obiectivele construite și restringerii în final a incintelor construite.Pentru armonizarea tuturor activităților dintr-o anumită zonă naturală sau județ cu privire la necesitățile de teren, s-a prevăzut elaborarea de studii și proiecte de sistematizare a teritoriului, iar la nivelul unităților agricole proiecte de organizare a teritoriului.În vederea cunoașterii potențialului funciar al tarii s-a prevăzut instituirea cadastrului funciar general, de a cărui întocmire răspunde Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Principalii posesori de terenuri își pot întocmi și cadastrul specific activității proprii, utilizînd datele de baza din cadastrul general.S-au prevăzut, de asemenea, reglementările cu privire la circulația terenurilor agricole.Pentru stimularea beneficiarilor de investiții ce urmează a se realiza, de a folosi suprafețe cît mai mici în scopuri neagricole, precum și a întreprinderilor sa utilizeze integral suprafețele din incintele construite, s-a prevăzut ca pentru terenurile proprietate de stat să se plătească o taxa anuală.Atunci cînd amplasarea unor obiective de investiții sau de producție se face pe terenuri agricole sau silvice, beneficiarii vor include în valoarea investiției costul pămîntului corespunzător unor tarife de deviz stabilite în funcție de calitatea solului, categoria de folosință a terenului, valoarea lucrărilor aflate pe acestea, precum și valoarea producției agricole și silvice, în cazul cînd nu s-a recoltat sau vegetatia forestieră nu a ajuns la vîrsta economică de exploatare.În vederea recuperării terenurilor agricole ce se scot din producție, precum și pentru amenajarea și ameliorarea terenurilor slab productive, s-a prevăzut constituirea uni fond special la dispoziția Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Acest fond va avea ca sursa o parte din taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat și sumele realizate din aplicarea tarifelor de deviz.Deoarece acest fond se amelioreaza în tot cursul anului, pe măsura ce se fac depuneri, s-a prevăzut ca ministerele și celelalte organe centrale de resort sa avizeze introducerea în cursul anului în planul de investiții al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare lucrările ce se executa din acest fond.Coordonarea și controlul activității privind fondul funciar s-a prevăzut sa revină Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, iar pe plan local comitetelor, respectiv birourilor executive ale consiliilor populare**).**) Potrivit dispozițiilor art. 11 alin. 1 din Legea nr. 57/1968 privind organizarea și funcționarea consiliilor populare, publicată în Buletinul Oficial nr. 168 din 26 decembrie 1968, modificată prin art. 1 pct. 1 din Legea nr. 68/1974, publicată în Buletinul Oficial nr. 161 din 23 decembrie 1974, și în conformitate cu dispozițiile art. 2 din această lege, acolo unde a fost cazul, denumirea de "comitetele executive ale consiliilor populare", din cuprinsul Legii nr. 59/1974, a fost înlocuită cu denumirea de "comitetele, respectiv birourile executive ale consiliilor populare".Pentru încălcarea prevederilor legale s-au prevăzut, după caz, sancțiuni materiale, civile, contravenționale sau penale.Pămîntul, mijloc hotărîtor de producție în agricultura și silvicultura, reprezintă un bun național de care este strins legată creșterea avutiei naționale și bunăstarea întregului popor.Aprovizionarea populației, în continua creștere, cu produse agroalimentare și a industriei prelucratoare cu materii prime, dezvoltarea în ritm ascendent a industriei, creșterea gradului de urbanizare a localităților, cer ca întreg pămîntul tarii, limitat ca întindere și de neinlocuit, să fie valorificat integral, cu randament sporit și cu eficienta cît mai ridicată.În acest scop, trebuie asigurate toate măsurile pentru gospodărirea cît mai buna și extinderea suprafeței agricole, îndeosebi a celei arabile, pentru a se menține și spori fertilitatea solului.Totodată, trebuie asigurate măsuri care să înlăture orice risipa sau degradare de terenuri ce dauneaza atît producției agricole și silvice, cît și întregii economii naționale. De asemenea, trebuie să se reglementeze în mod strict folosirea terenurilor agricole și silvice pentru nevoile de dezvoltare ale altor activități economice și sociale, urmărindu-se înlăturarea diminuării suprafeței necesare realizării producției agricole și silvice.În acest scop, Marea Adunare Naționala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1Abrogat. (la 20-02-1991, Capitolul 1 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 1Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 1 din Capitolul 1 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 2 din Capitolul 1 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 3 din Capitolul 1 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Capitolul 2Abrogat. (la 20-02-1991, Capitolul 2 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 4 din Capitolul 2 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 5 din Capitolul 2 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 6 din Capitolul 2 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 7 din Capitolul 2 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 8 din Capitolul 2 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 9 din Capitolul 2 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 10Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 10 din Capitolul 2 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 11Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 11 din Capitolul 2 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Capitolul 3Abrogat. (la 20-02-1991, Capitolul 3 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 12Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 12 din Capitolul 3 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 13Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 13 din Capitolul 3 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 14Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 14 din Capitolul 3 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 15Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 15 din Capitolul 3 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 16Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 16 din Capitolul 3 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 17Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 17 din Capitolul 3 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 18Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 18 din Capitolul 3 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 19Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 19 din Capitolul 3 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 20Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 20 din Capitolul 3 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 21Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 21 din Capitolul 3 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 22Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 22 din Capitolul 3 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 23Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 23 din Capitolul 3 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 24Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 24 din Capitolul 3 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 25Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 25 din Capitolul 3 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 26Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 26 din Capitolul 3 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 27Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 27 din Capitolul 3 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Capitolul 4Abrogat. (la 20-02-1991, Capitolul 4 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 28Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 28 din Capitolul 4 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 29Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 29 din Capitolul 4 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 30Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 30 din Capitolul 4 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 31Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 31 din Capitolul 4 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 32Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 32 din Capitolul 4 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 33Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 33 din Capitolul 4 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 34Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 34 din Capitolul 4 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 35Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 35 din Capitolul 4 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 36Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 36 din Capitolul 4 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Capitolul 5 Cadastrul funciar Notă
  Potrivit art. 72 din LEGEA Nr. 7 din 13 martie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL NR. 61 din 26 martie 1996, Capitolul 5 se abrogă la data de 24 iunie 1996.
   +  Articolul 37Cadastrul funciar general constituie sistemul de evidenta generală și obligatorie a întregului fond funciar din Republica Socialistă România, indiferent de posesori și destinația terenurilor; se întocmește și se tine de oficiile județene de cadastru și organizarea teritoriului, pe comune, orașe și municipii. Notă
  Potrivit art. 72 din LEGEA Nr. 7 din 13 martie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL NR. 61 din 26 martie 1996, art. 37 se abrogă la data de 24 iunie 1996.
   +  Articolul 38Prin cadastrul funciar general se realizează:a) măsurarea terenurilor, a suprafețelor ocupate de construcții și întocmirea hartilor, planurilor și registrelor cadastrale;b) stabilirea destinației și înscrierea categoriei de folosință a terenurilor, aprecierea potențialului de producție al acestora și punerea în evidenta a tuturor resurselor funciare ale tarii;c) înscrierea posesorilor și a titlului pe baza căruia poseda, precum și a actelor juridice privind drepturile reale constituite asupra terenurilor sau construcțiilor, în vederea asigurării publicității și opozabilitatii acestora față de terți. Notă
  Potrivit art. 72 din LEGEA Nr. 7 din 13 martie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL NR. 61 din 26 martie 1996, art. 38 se abrogă la data de 24 iunie 1996.
   +  Articolul 39Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare organizează, îndrumă și controlează introducerea și ținerea la zi a cadastrului funciar general pe întreaga țara, pe baza căruia întocmește anual balanța fondului funciar general și coordonează, potrivit legii, activitatea geodezica-topografica din întreaga țara.Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București - prin oficiile județene de cadastru și organizarea teritoriului - răspund de organizarea, îndrumarea și execuția lucrărilor de cadastru funciar general și ținerea la zi a evidentelor cadastrale, pentru terenurile și construcțiile situate în perimetrul unităților administrativ-teritoriale respective.În acest scop, posesorii de terenuri și construcții sînt obligați sa comunice oficiului județean de cadastru și organizarea teritoriului, orice schimbare efectuată, față de ultimele date înscrise în documentele cadastrale, în termen de cel mult 60 de zile de la producerea lor. Notă
  Potrivit art. 72 din LEGEA Nr. 7 din 13 martie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL NR. 61 din 26 martie 1996, art. 39 se abrogă la data de 24 iunie 1996.
   +  Articolul 40În documentele cadastrului funciar general se înscriu, potrivit cu normele legale privind drepturile de proprietate, terenurile și construcțiile care constituie: proprietate de stat, proprietate cooperatista sau a altor organizații obștești, proprietate personală și proprietate particulară.Identificarea posesorilor și a drepturilor reale asupra terenurilor și construcțiilor aflate pe acestea, se face prin grija comitetelor, respectiv birourilor executive ale consiliilor populare comunale, orășenești și municipale. Notă
  Potrivit art. 72 din LEGEA Nr. 7 din 13 martie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL NR. 61 din 26 martie 1996, art. 40 se abrogă la data de 24 iunie 1996.
   +  Articolul 41După întocmirea lucrărilor de cadastru funciar general pe teritoriul unei comune, oraș sau municipiu, comitetul, respectiv biroul executiv al consiliului popular va afișa la sediul sau, pe timp de 30 de zile, lista posesorilor identificati, punînd totodată la dispoziția acestora și a celorlalte persoane interesate, documentația cadastrala întocmită, pentru consultare.Contestațiile cu privire la exactitatea datelor înscrise în registrele și planurile cadastrale pot fi prezentate în scris în termen de 60 de zile de la afișarea listelor.Comitetele, respectiv birourile executive ale consiliilor populare vor analiza și rezolva contestațiile în termen de 30 de zile de la depunerea acestora.Cei nemultumiti de modul cum au fost soluționate contestațiile pot face plîngeri la judecătoria în a carei raza teritorială se afla situat terenul sau construcția în cauza.În urma definitivării tuturor documentelor cadastrului funciar general, referitoare la teritoriul unei comune, oraș sau municipiu, comitetul executiv al consiliului popular județean respectiv, sau al municipiului București, vor emite decizia de punere în aplicare a cadastrului funciar general pe acel teritoriu. Notă
  Potrivit art. 72 din LEGEA Nr. 7 din 13 martie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL NR. 61 din 26 martie 1996, art. 41 se abrogă la data de 24 iunie 1996.
   +  Articolul 42Documentele principale ce se elaborează prin lucrările de cadastru funciar general sînt: dosarul lucrărilor de hotarnicie, hartile și planurile cadastrale, precum și registrele și fișele cadastrale.Ca date cu privire la posesor, destinație, categoria de folosință, suprafața și caracteristicile calitative ale terenurilor, se vor folosi numai cele înscrise în cadastrul funciar general. Notă
  Potrivit art. 72 din LEGEA Nr. 7 din 13 martie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL NR. 61 din 26 martie 1996, art. 42 se abrogă la data de 24 iunie 1996.
   +  Articolul 43În funcție de interesele generale ale statului și de nevoile specifice anumitor ramuri ale economiei naționale, care dețin terenuri sau construcții, ministerele sau alte organe centrale își pot organiza evidente speciale, folosind ca date de baza numai pe cele trecute în cadastrul funciar general. Notă
  Potrivit art. 72 din LEGEA Nr. 7 din 13 martie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL NR. 61 din 26 martie 1996, art. 43 se abrogă la data de 24 iunie 1996.
   +  Capitolul 6Abrogat. (la 31-12-1989, Capitolul 6 a fost abrogat de DECRETUL-LEGE nr. 9 din 31 decembrie 1989, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 31 decembrie 1989 )  +  Articolul 44Abrogat. (la 31-12-1989, Articolul 44 din Capitolul 6 a fost abrogat de DECRETUL-LEGE nr. 9 din 31 decembrie 1989, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 31 decembrie 1989 )  +  Articolul 45Abrogat. (la 31-12-1989, Articolul 45 din Capitolul 6 a fost abrogat de DECRETUL-LEGE nr. 9 din 31 decembrie 1989, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 31 decembrie 1989 )  +  Articolul 46Abrogat. (la 31-12-1989, Articolul 46 din Capitolul 6 a fost abrogat de DECRETUL-LEGE nr. 9 din 31 decembrie 1989, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 31 decembrie 1989 )  +  Articolul 47Abrogat. (la 31-12-1989, Articolul 47 din Capitolul 6 a fost abrogat de DECRETUL-LEGE nr. 9 din 31 decembrie 1989, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 31 decembrie 1989 )  +  Articolul 48Abrogat. (la 31-12-1989, Articolul 48 din Capitolul 6 a fost abrogat de DECRETUL-LEGE nr. 9 din 31 decembrie 1989, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 31 decembrie 1989 )  +  Articolul 49Abrogat. (la 31-12-1989, Articolul 49 din Capitolul 6 a fost abrogat de DECRETUL-LEGE nr. 9 din 31 decembrie 1989, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 31 decembrie 1989 )  +  Articolul 50Abrogat. (la 31-12-1989, Articolul 50 din Capitolul 6 a fost abrogat de DECRETUL-LEGE nr. 9 din 31 decembrie 1989, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 31 decembrie 1989 )  +  Capitolul 7Abrogat. (la 20-02-1991, Capitolul 7 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 ) A. Abrogată. (la 20-02-1991, Litera A. din Capitolul 7 a fost abrogată de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 51Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 51 din Litera A. , Capitolul 7 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 52Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 52 din Litera A. , Capitolul 7 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 53Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 53 din Litera A. , Capitolul 7 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 ) B. Abrogată. (la 20-02-1991, Litera B. din Capitolul 7 a fost abrogată de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 54Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 54 din Litera B. , Capitolul 7 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 55Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 55 din Litera B. , Capitolul 7 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 56Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 56 din Litera B. , Capitolul 7 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 ) C. Abrogată. (la 20-02-1991, Litera C. din Capitolul 7 a fost abrogată de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 57Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 57 din Litera C. , Capitolul 7 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 58Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 58 din Litera C. , Capitolul 7 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 59Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 59 din Litera C. , Capitolul 7 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 60Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 60 din Litera C. , Capitolul 7 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 61Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 61 din Litera C. , Capitolul 7 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 62Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 62 din Litera C. , Capitolul 7 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 63Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 63 din Litera C. , Capitolul 7 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Capitolul 8Abrogat. (la 20-02-1991, Capitolul 8 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 64Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 64 din Capitolul 8 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 65Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 65 din Capitolul 8 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 66Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 66 din Capitolul 8 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 67Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 67 din Capitolul 8 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Capitolul 9Abrogat. (la 20-02-1991, Capitolul 9 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 68Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 68 din Capitolul 9 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 69Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 69 din Capitolul 9 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 70Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 70 din Capitolul 9 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 71Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 71 din Capitolul 9 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 72Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 72 din Capitolul 9 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Capitolul 10Abrogat. (la 20-02-1991, Capitolul 10 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 73Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 73 din Capitolul 10 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 74Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 74 din Capitolul 10 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 75Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 75 din Capitolul 10 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 76Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 76 din Capitolul 10 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 77Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 77 din Capitolul 10 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 78Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 78 din Capitolul 10 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Articolul 79Abrogat. (la 20-02-1991, Articolul 79 din Capitolul 10 a fost abrogat de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Anexa nr. 1Abrogată. (la 20-02-1991, Anexa nr. 1 a fost abrogată de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Anexa nr. 2Abrogată. (la 20-02-1991, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Anexa nr. 3Abrogată. (la 20-02-1991, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Anexa nr. 4Abrogată. (la 20-02-1991, Anexa nr. 4 a fost abrogată de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 )  +  Anexa nr. 5Abrogată. (la 20-02-1991, Anexa nr. 5 a fost abrogată de Articolul 102, Capitolul IX din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 februarie 1991 ) ------