HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 9 noiembrie 2011pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 30 noiembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 56 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 , cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 1 august 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 11^1(1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, potrivit legii, este eligibilă pentru toate programele operaționale finanțate din instrumente structurale.(2) Pentru a fi eligibilă, cheltuiala prevăzută la alin. (1) trebuie să fie aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale.(3) În vederea rambursării cheltuielilor eligibile menționate la alin. (1), beneficiarii au obligația depunerii, ca anexă a fiecărei cereri de rambursare, a unei declarații pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(4) Organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală are obligația certificării declarației menționate la alin. (3) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a unei solicitări în acest sens, însoțită de documentele justificative necesare.(5) În cazuri temeinic justificate se pot aproba excepții de la prevederile alin. (1) prin hotărâre a Guvernului.2. La articolul 12, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) taxa pe valoarea adăugată deductibilă potrivit legii;  +  Articolul II(1) Prevederile art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 se aplică proiectelor depuse după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul proiectelor de grant/strategice finanțate prin Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, prevederile art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările și completările ulterioare, se aplică proiectelor aflate în derulare la data de 10 august 2012, precum și celor depuse după această dată. (la 13-08-2012, Articolul II a fost completat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 831 din 7 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 13 august 2012 ) (2) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului afacerilor europene, se aprobă instrucțiunile de aplicare destinate autorităților de management.  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2012.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  Ministrul transporturilor
  și infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul dezvoltării regionale
  și turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul administrației
  și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul economiei, comerțului
  și mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale,
  Sulfina Barbu
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 9 noiembrie 2011.Nr. 1.135.------