HOTĂRÂRE nr. 525 din 24 iulie 2013 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013  Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. b), art. 2 și 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,în aplicarea prevederilor cap. I lit. A pct. 6 din anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 7 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă atribuțiile generale și specifice ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. este prevăzută în anexa nr. 2.(2) Numărul maxim de posturi pentru Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. este de 1.014, exclusiv demnitarii. (la 20-11-2018, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 912 din 15 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 20 noiembrie 2018 )  +  Articolul 3(1) Încetarea raporturilor de serviciu/muncă determinată de reducerea numărului de posturi în structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. se realizează cu respectarea termenelor și prevederilor legale în vigoare aplicabile fiecărei categorii de personal.(2) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Pentru exercitarea controlului de stat în amenajarea teritoriului, urbanism, autorizarea executării lucrărilor de construcții și supravegherea pieței produselor pentru construcții, precum și cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. are un parc normat de 250 de autoturisme, cu o normă de combustibil de 200 litri/lună/autoturism, stabilită potrivit legii, și o ambarcațiune fluvială cu o normă de combustibil de 600 litri/lună, echivalentul a 10 ore de marș.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 17 decembrie 2012.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  București, 24 iulie 2013.Nr. 525.  +  Anexa nr. 1ATRIBUȚIILE GENERALE ȘI SPECIFICEale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., denumit în continuare I.S.C., se organizează și funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, finanțată integral din venituri proprii, cu sediul în municipiul București, str. C.F. Robescu nr. 23, sectorul 3. (la 26-04-2016, Alin. (1) al art. 1 din anexa 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 307 din 20 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016. ) (2) Sediile inspectoratelor regionale în construcții, aria de competență, precum și arondarea inspectoratelor județene în construcții, aflate în subordinea acestora, se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.(3) I.S.C. este organul tehnic specializat care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniile:a) calitatea în construcții;b) amenajarea teritoriului și urbanismul;c) autorizarea executării lucrărilor de construcții;d) supravegherea pieței produselor pentru construcții;e) avizarea, în condițiile legii, a documentațiilor tehnico-economice pentru investițiile finanțate din fonduri publice;f) performanța energetică a clădirilor. (la 26-04-2016, Lit. f) a alin. (3) al art. 1 din anexa 1 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 307 din 20 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016. )  +  Articolul 2I.S.C. își desfășoară activitatea în conformitate cu actele normative aplicabile în domeniile sale de competență și cu atribuțiile generale și specifice stabilite prin prezenta hotărâre.  +  Capitolul II Atribuții  +  Articolul 3În realizarea funcțiilor sale, I.S.C. exercită următoarele atribuții generale:I. funcția de autoritate de stat:a) exercită controlul de stat privind respectarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale și a reglementărilor tehnice în vigoare, în domeniile sale de activitate;b) participă la stabilirea măsurilor organizatorice și de acțiune, pe plan local și central, în cazuri de seisme și alunecări de teren, în cadrul Sistemului național de management al situațiilor de urgență;II. funcția de reglementare și avizare:a) avizează, în condițiile legii, din punct de vedere tehnic, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi, care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, ai căror indicatori tehnico-economici se aprobă de Guvern, în condițiile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și documentațiile tehnico-economice aferente lucrărilor de intervenții la construcții existente - reparații, modificări, reabilitări, consolidări, restaurări -, finanțate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA, legislația în vigoare prevede organizarea de licitații deschise;b) emite, la cererea proprietarilor, în conformitate cu prevederile legale și reglementările tehnice în vigoare, acorduri pentru intervenții asupra construcțiilor existente, precum și la cele noi, în situațiile în care acestea pot induce influențe asupra construcțiilor existente;c) autorizează laboratoarele de analize și încercări în activitatea de construcții, în condițiile legislației specifice în vigoare;d) suspendă sau retrage, în condițiile legii, autorizațiile laboratoarelor de analize și încercări în construcții, în cazul constatării nerespectării reglementărilor tehnice specifice;e) autorizează responsabilii tehnici cu execuția și diriginții de șantier și confirmă periodic exercitarea dreptului de practică al acestora, în condițiile legislației specifice în vigoare; (la 26-04-2016, Lit. e) a pct. II al art. 3 din anexa 1 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 307 din 20 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016. ) f) dispune, după caz, suspendarea dreptului de practică, pentru o perioadă cuprinsă între 6 și 12 luni, în condițiile legii, sau anularea autorizațiilor responsabililor tehnici cu execuția și diriginților de șantier, în cazul nerespectării de către aceștia a atribuțiilor specifice și/sau a reglementărilor tehnice în vigoare; (la 26-04-2016, Lit. f) a pct. II al art. 3 din anexa 1 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 307 din 20 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016. ) g) propune Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de autoritate de stat în domeniul construcțiilor, inițierea de proiecte de acte normative și modificarea acestora, în domeniile sale de activitate și în domeniile conexe;h) participă, prin reprezentanți desemnați, la activitatea comitetelor tehnice de specialitate, pentru avizarea reglementărilor tehnice în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului;i) propune Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de autoritate de reglementare în domeniul construcțiilor, revizuirea/actualizarea reglementărilor tehnice, în scopul introducerii progresului tehnic și armonizării cu actele normative și reglementative comunitare;j) elaborează și actualizează, ori de câte ori este necesar, normele interne, procedurile și instrucțiunile privind realizarea atribuțiilor specifice I.S.C., care se aprobă, după caz, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, dacă prin acestea se reglementează activități de interes public, sau prin ordin al inspectorului general, dacă aplicabilitatea acestora este de ordin intern al I.S.C., și stabilește mijloacele și metodele pentru desfășurarea activităților proprii; (la 26-04-2016, Lit. j) a pct. II al art. 3 din anexa 1 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 307 din 20 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016. ) k) organizează, în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu respectarea prevederilor legale, cursuri de calificare pentru personalul cu studii medii și de formare continuă și perfecționare profesională pentru personalul cu studii superioare în domeniul construcțiilor;III. funcția de autoritate de control și inspecție:a) exercită controlul de stat cu privire la respectarea dispozițiilor legale privind calitatea în construcții, în toate etapele de concepție, proiectare, autorizare, execuție, recepție, utilizare și postutilizare, indiferent de forma de proprietate sau destinația construcțiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare;b) autorizează, în condițiile legii, continuarea execuției lucrărilor ajunse în fazele determinante de execuție, la care s-a stabilit participarea, în vederea controlului, a reprezentanților I.S.C.;c) exercită controlul de stat la organele de specialitate ale administrației publice locale, cu privire la emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare, la organizarea și exercitarea activității de control al disciplinei în construcții, în conformitate cu prevederile legale și reglementările tehnice în vigoare;d) exercită controlul de stat în domeniul disciplinei în amenajarea teritoriului și urbanism, în conformitate cu prevederile legale și reglementările tehnice în vigoare;e) exercită controlul statului cu privire la supravegherea pieței produselor pentru construcții, în conformitate cu prevederile legale și reglementările tehnice în vigoare;f) exercită controlul statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanța energetică a clădirilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;g) exercită controlul execuției și recepției lucrărilor finanțate din fonduri comunitare, naționale și din alte surse legal constituite în domeniile construcțiilor;IV. funcția de reprezentare:a) este membru al Consorțiului European pentru Controlul Construcțiilor, precum și al Grupului de cooperare administrativă în domeniul supravegherii pieței produselor pentru construcții de pe lângă Comisia Europeană, cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta;b) cooperează, în domeniile de activitate specifice, cu autoritățile administrației publice centrale, cu alte instituții cu atribuții de control, cu instituții publice sau private și cu reprezentanții partenerilor sociali;c) colaborează cu instituțiile de învățământ superior de specialitate, de cercetare, laboratoare de încercări, cu asociațiile profesionale din domeniul construcțiilor, în vederea elaborării de expertize, rapoarte de cercetare, rapoarte de încercări, soluții și proiecte de consolidare și altele asemenea, necesare în activitatea de control privind asigurarea cerințelor fundamentale de calitate în construcții, respectiv: rezistența mecanică și stabilitatea; siguranța și accesibilitatea în exploatare, economia de energie și izolarea termică, precum și punerea în siguranță a construcțiilor și a terenurilor aferente și verificarea calității produselor pentru construcții. (la 26-04-2016, Lit. c) a pct. IV al art. 3 din anexa 1 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 307 din 20 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016. )  +  Articolul 4În realizarea funcțiilor sale, I.S.C. exercită următoarele atribuții specifice:a) verifică implementarea și certificarea sistemelor de management al calității în construcții la persoanele fizice și juridice cu activitate în construcții, respectiv proiectanți, executanți, firme de consultanță, laboratoare de încercări în construcții, stații de betoane, stații de mixturi asfaltice, stații de producere a agregatelor și altele de această natură;b) verifică respectarea reglementărilor referitoare la recepția lucrărilor de construcții, precum și la întocmirea, păstrarea și completarea cărții tehnice a construcției;c) verifică modul de respectare a agrementelor tehnice în construcții privind caracteristicile, domeniile și condițiile de utilizare ale produselor, procedeelor și echipamentelor agrementate, astfel încât să fie asigurate cerințele fundamentale de calitate a construcțiilor, și poate propune autorității de reglementare, după caz, reanalizarea sau suspendarea agrementelor tehnice în construcții; (la 26-04-2016, Lit. c) a art. 4 din anexa 1 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 307 din 20 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016. ) d) verifică la proprietarii, administratorii și utilizatorii de construcții respectarea reglementărilor privind urmărirea în exploatare a construcțiilor în cazurile când aceasta este stabilită prin proiecte și reglementări tehnice, în condițiile legii;e) dispune proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, pentru reducerea riscurilor privind siguranța vieții oamenilor, în condițiile legii, după caz:– efectuarea de expertize tehnice la construcții, indiferent de forma de proprietate și de destinația acestora, atunci când în urma inspecției se concluzionează astfel;– încetarea utilizării construcțiilor după producerea unor accidente tehnice sau dezastre, când în urma unei expertize se concluzionează că este pusă în pericol viața cetățenilor ori posibilitatea producerii de pagube materiale;f) dispune prelevarea de probe și trimiterea acestora laboratoarelor de analiză și încercări autorizate, în vederea efectuării încercărilor necesare pentru confirmarea concluziilor în controalele efectuate. În scopul fundamentării concluziilor controalelor, I.S.C. se poate dota cu echipamente de laborator specifice proprii și/sau poate colabora cu instituții de învățământ superior de specialitate sau de cercetare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;g) urmărește respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la construcții, cauzate de fenomene sau calamități naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, uragane și altele asemenea, sau provocate prin acțiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, bombardamente, șocuri, deficiențe de concepție și/sau de execuție și altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării și siguranței construcțiilor;h) verifică respectarea reglementărilor în vigoare privind organizarea și funcționarea balastierelor, carierelor, stațiilor de betoane, unităților care fasonează produse din oțel pentru armarea betonului, stațiilor de producere a agregatelor și de mixturi asfaltice și, în cazul constatării de neconformități, dispune măsuri de remediere sau, după caz, oprirea temporară a funcționării până la soluționarea acestora;i) dispune, în condițiile legii, autorităților competente suspendarea funcționării balastierelor și carierelor care afectează rezistența și stabilitatea construcțiilor din vecinătate;j) propune, după caz, suspendarea dreptului de practică, pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni și 12 luni, sau anularea atestatului pentru verificatorul de proiecte, expertul tehnic și auditorul energetic pentru clădiri, în cazul nerespectării de către aceștia a atribuțiilor specifice și/sau a reglementărilor legale privind cerințele fundamentale de asigurare a calității în construcții; (la 26-04-2016, Lit. j) a art. 4 din anexa 1 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 307 din 20 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016. ) k) organizează și controlează activitatea de pregătire și perfecționare a personalului propriu;l) realizează venituri din prestări de servicii și alte venituri obținute conform prevederilor legale, care se fac venit la bugetul propriu; (la 26-04-2016, Lit. l) a art. 4 din anexa 1 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 307 din 20 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016. ) m) administrează fondurile bugetare pe care le are la dispoziție, precum și bunurile din domeniul public ori privat al statului aflate în administrare și/sau în folosință, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;n) elaborează proiectul anual de buget, pe care îl supune aprobării ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, și asigură exercițiul financiar-contabil al instituției, în condițiile legii;o) achiziționează centralizat, prin aparatul propriu, autoturisme, combustibil, echipamente IT, precum și orice alte bunuri și servicii necesare desfășurării activității, în condițiile legii;p) administrează fondurile alocate prin bugetul aprobat și finanțează sau cofinanțează proiecte, programe și investiții din domeniul său de activitate, în condițiile legii;q) organizează sistemul informatic necesar activității proprii;r) primește și rezolvă sau, după caz, transmite spre soluționare celor în drept, potrivit competențelor acestora, reclamațiile și sesizările persoanelor fizice și juridice cu privire la încălcarea prevederilor legale și a reglementărilor tehnice în domeniile de competență;s) asigură dotarea tehnică necesară realizării activităților specifice;ș) publică, în condițiile legii, procedurile și instrucțiunile privind activitățile sale specifice, aprobate;t) elaborează sinteze, evaluări și rapoarte privind rezultatele activității de control desfășurate, cu privire la calitatea în construcții, la disciplina în amenajarea teritoriului și urbanism, la autorizarea laboratoarelor, a responsabililor tehnici cu execuția și a diriginților de șantier, precum și la supravegherea pieței produselor pentru construcții, pe care le comunică autorităților și instituțiilor publice cu atribuții în domeniu, în vederea luării măsurilor ce se impun; (la 26-04-2016, Lit. t) a art. 4 din anexa 1 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 307 din 20 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016. ) ț) constată contravențiile în toate domeniile specifice de control și aplică sancțiunile prevăzute de lege, putând dispune oprirea lucrărilor realizate în mod necorespunzător, după caz, și/sau sesizează organele abilitate potrivit legii cu privire la faptele ce pot fi încadrate ca infracțiuni, potrivit legii;u) organizează activități și manifestări tehnice specifice, redactează și publică studii și sinteze ale activităților;v) valorifică informațiile și experiența dobândită în scopul fundamentării deciziilor privind politicile publice și strategiile în domeniul construcțiilor, amenajării teritoriului, urbanismului și dezvoltării durabile, aflate în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;w) solicită experților tehnici atestați, în situația producerii unor evenimente deosebite din cauza unor factori naturali sau antropici, să participe la evaluarea stării tehnice a construcțiilor avariate, în vederea stabilirii condițiilor de utilizare în continuare, ori dezafectarea acestora. (la 26-04-2016, Lit. w) a art. 4 din anexa 1 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 307 din 20 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016. )  +  Articolul 5În îndeplinirea atribuțiilor sale, I.S.C. este autorizat:a) să desfășoare activități de informare, publicitate și promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;b) să contracteze, în condițiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare și arhivare documente;c) să încheie protocoale de colaborare și schimb de informații cu alte instituții publice, private, organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale;d) să solicite, în condițiile legii, informațiile și datele necesare realizării atribuțiilor sale;e) să încheie acte de control și inspecție conform legislației în vigoare și reglementărilor Uniunii Europene în domeniile sale de activitate.  +  Articolul 6(1) Personalul I.S.C. cu atribuții de control și inspecție în amenajarea teritoriului și urbanism, autorizarea executării lucrărilor de construcții și supravegherea pieței produselor pentru construcții, precum și cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții, conform legii, în calitate de agenți constatatori, primește legitimație de control, insignă și ștampilă.(2) Modelele legitimației de control, insignei și ștampilei sunt stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.  +  Articolul 7I.S.C. desfășoară orice alte activități dispuse prin actele normative în vigoare sau prin ordine ale ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în condițiile legii.  +  Anexa nr. 2STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.                                            ┌───────────────────┐      ┌─────────────────────────────────────┤ INSPECTOR GENERAL ├──────────────────────────────────────┐      │ └─────────┬─────────┘ │      │ │ │      │ ↓ │      │ ┌───────────────────────────┐ │      │ │ INSPECTOR GENERAL ADJUNCT │ │      │ └──────────────┬────────────┘ │      │ │ │      │ │ │      │ ┌────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐ │      ├──────────→│ COMPARTIMENT SITUAȚII │ │ │COMPARTIMENT COMUNICARE │←────────────┤      │ │ DE URGENȚĂ │ │ │ ȘI RELAȚII MASS-MEDIA │ │      │ └────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘ │      │ ┌────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐ │      ├──────────→│COMPARTIMENT SECURITATE │ │ │ BIROU AUDIT PUBLIC │←────────────┤      │ │ ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ │ │ │ INTERN │ │      │ └────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘ │      │ ┌────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐ │      ├──────────→│COMPARTIMENT SECRETARIAT│ │ │ BIROU CORP CONTROL │←────────────┤      │ │ - REGISTRATURĂ │ │ │ │ │      │ └────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘ │      │ │ │      │ │ │      │ ↓ │      │ ┌─────────────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────────────────┐ │      ├──────────→│DIRECȚIA JURIDICĂ│←-------→│ SECRETAR ├------→│DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI│←────────────┤      │ │ȘI RESURSE UMANE │ │ GENERAL │ │ ADMINISTRATIV │ │      │ └─────────────────┘ └────────────┘ └─────────────────────┘ │      │ │      │ │      │ ┌──────────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │      │ │DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA PIEȚEI │ │ DIRECȚIA COORDONARE, │ │      ├──────────→│PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII,│ │ CONTROL ȘI SINTEZĂ A │←────────────┘      │ │ AUTORIZARE LABORATOARE, │ │ ACTIVITĂȚII DE CONTROL │      │ │ RESPONSABILI TEHNICI CU │ │ ȘI AVIZARE │      │ │ EXECUȚIA ȘI DIRIGINȚI DE │ └────────────────────────┘      │ │ ȘANTIER │      │ └──────────────────────────────┘      │      │ ┌───────────────────────────────────────┐      └───────────────────────────→ │INSPECTORATE REGIONALE ÎN CONSTRUCȚII*)│                                    │INSPECTORATE JUDEȚENE ÎN CONSTRUCȚII**)│                                    └───────────────────────────────────────┘ Notă
  *) Se organizează la nivel de direcție
  **) Se organizează la nivel de birou
  Legendă:1) ────→ Relații de subordonare2) ----→ Relații de coordonare3) ←---→ Relații de colaborare----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 307 din 20 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016, conform pct. 8 al art. I din același act normativ.