REGULAMENT din 10 ianuarie 2007 de funcționare a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2007    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 9 din 10 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2007.
     +  Articolul 1Comisia constituita conform prezentei hotărâri își desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 2Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul "pentru" a cel puțin două treimi din numărul membrilor acesteia.  +  Articolul 3La sedintele Comisiei pot participa, ca invitati, reprezentantii unităților administrativ-teritoriale care solicită autorizarea, precum și ai altor institutii interesate.  +  Articolul 4(1) Cererile pentru autorizare, insotite de adresele de inaintare către Comisie și de documentația prevăzută la art. 1 alin. (5) din anexa nr. 1, se depun la secretariatul acesteia de o persoană imputernicita în acest sens sau se pot transmite prin posta. Secretariatul Comisiei verifica primirea corespunzătoare a documentelor prevăzute la art. 1 alin. (5) din anexa nr. 1. La constatarea lipsei unuia sau mai multor documente i se va cere solicitantului sa completeze sau sa refaca documentația depusa în susținerea cererii pentru autorizare.(2) Dosarele depuse cu 3 zile înainte de convocarea Comisiei vor putea intră în sedinta de autorizare numai dacă sunt complete; în caz contrar, acestea vor intra în sedinta de autorizare urmatoare.(3) Pentru operativitate, documentele ce fac obiectul completarii dosarului se pot transmite prin posta electronică la adresele precizate de secretariatul Comisiei sau prin fax, urmand ca acestea să fie depuse, în original, până la data sedintei în care urmeaza să fie analizata cererea respectiva.(4) Pentru analizarea cererilor și a documentatiilor aferente primite de la unitatile administrativ-teritoriale, prin care se solicita autorizarea contractarii sau garantarii de finanțări rambursabile interne sau externe, pe termen scurt, mediu ori lung, Comisia se intruneste în ședințe ordinare, lunar, în principiu, în cea de-a doua zi de joi, la ora 10,00. Comisia se poate intruni și în ședințe extraordinare, la cererea presedintelui, iar convocarea se face prin intermediul postei electronice sau telefonic, de regula, cu cel puțin 3 zile lucratoare înainte de sedinta respectiva. (la 18-02-2008, Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". )  +  Articolul 5(1) Secretariatul va asigura convocarea Comisiei în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea documentatiei complete aferente cererii unității administrativ-teritoriale pentru autorizarea contractarii sau garantarii unei finanțări rambursabile. Convocarea Comisiei se face, de regula, cu 3 zile lucratoare înainte de data stabilita pentru sedinta, prin intermediul postei electronice sau telefonic. Odata cu convocarea se transmit membrilor Comisiei proiectul ordinii de zi și materialele ce urmeaza să fie supuse discutiilor. (la 18-02-2008, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) (2) Consultarea dosarelor depuse de solicitanți de către membrii Comisiei se face la sediul Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 6Pentru autorizarea contractarii sau garantarii unei finanțări rambursabile, Comisia va analiza, pe baza documentatiei primite de la solicitant: (la 18-02-2008, Partea introductivă a art. 6 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) b) dacă totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la finanțările rambursabile contractate și/sau garantate, dobanzile și comisioanele aferente acestora, inclusiv ale finanțarii rambursabile care urmeaza să fie contractate și/sau garantate în anul respectiv, se încadrează strict în limita prevăzută de lege; (la 18-02-2008, Lit. b) a art. 6 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) c) dacă documentația supusă analizei este întocmită cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Deliberarile Comisiei se consemneaza în proces-verbal. Procesul-verbal se întocmește prin grija secretariatului Comisiei și se semneaza de membrii acesteia, prezenți la sedinta respectiva.  +  Articolul 8(1) Hotărârea Comisiei, în original, se comunică solicitantului în termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data adoptarii sale. În cazul unui aviz nefavorabil, hotărârea va contine motivarea respingerii autorizarii de contractare sau de garantare a finanțării rambursabile. Secretariatul Comisiei păstrează copia hotărârii Comisiei, semnata de presedinte și contrasemnata de membrii prezenți la sedinta. (la 18-02-2008, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) (1^1) În conținutul hotărârii Comisiei se menționează și eșalonarea pe ani a tragerilor din finanțarea rambursabilă pentru care se solicită autorizarea, potrivit situației prezentate de către ordonatorul principal de credite. (la 18-02-2008, Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008. ) (2) La nivelul secretariatului Comisiei se instituie și se conduc:a) Registrul pentru evidenta cererilor adresate Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale;b) Registrul pentru evidenta hotărârilor adoptate de Comisia de autorizare a imprumuturilor locale.-------