HOTĂRÂRE nr. 520 din 24 iulie 2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 30 iulie 2013  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din HOTĂRÂREA nr. 884 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018:
  ”Articolul II
  (1) Personalul administrațiilor pentru contribuabili mijlocii constituite la nivel de regiune se preia, în condițiile legii, în cadrul structurilor de specialitate sau suport din unitățile fiscale care realizează administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii de la nivelul județelor sau al municipiului București, după caz.
  (2) Numărul de posturi și personalul structurilor de valorificare bunuri în materie civilă de la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice se preiau la aparatul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pe bază de protocol de predare-preluare.
  (3) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noile structuri organizatorice se face în termenele și cu procedura prevăzută de lege pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.”
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale și principalele obiective  +  Articolul 1Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare Agenția, se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, finanțată din bugetul de stat, conform legii.  +  Articolul 2(1) Sediul central al Agenției este în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.(2) Agenția își desfășoară activitatea și în alte sedii deținute potrivit legii.(3) Agenția întreține propriul site web prin care asigură prezența pe internet, la adresa «www.anaf.ro». Pentru domeniul vamal, prezența pe internet se asigură la adresa «www.customs.ro», iar pentru domeniul antifraudă fiscală, prezența pe internet se asigură la adresa «www.antifrauda.ro». (la 19-11-2015, Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015. )  +  Articolul 3(1) Agenția are o siglă ale cărei caracteristici se aprobă prin ordin al președintelui Agenției.(2) Direcția generală a vămilor și Direcția generală antifraudă fiscală utilizează sigle specifice ale căror caracteristici se aprobă prin ordin al președintelui Agenției.  +  Articolul 4Agenția asigură administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri bugetare date prin lege în competența sa, aplicarea politicii și reglementărilor în domeniul vamal și exercitarea atribuțiilor de autoritate vamală, precum și controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect evaziunea fiscală și frauda fiscală și vamală, precum a altor fapte date prin lege în competența sa.  +  Secţiunea a 2-a Principii, funcții și atribuții  +  Articolul 5Principiile care stau la baza activității Agenției sunt următoarele:a) eficiența activității;b) transparența activității, în condițiile legii;c) tratament egal și nediscriminatoriu în aplicarea legislației fiscale și a reglementărilor în domeniul vamal;d) respectul față de contribuabili;e) coerența, stabilitatea și predictibilitatea.  +  Articolul 6Agenția îndeplinește următoarele funcții:a) de strategie și management;b) de gestiune a contribuabililor și a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a celorlalte venituri bugetare date în competența sa, conform legii;c) de inspecție fiscală și de verificare fiscală;d) de colectare a veniturilor statului;e) de asigurare de servicii pentru contribuabili;f) de control operativ și inopinat;g) de prevenire și combatere a evaziunii fiscale și a fraudei fiscale și vamale;h) de suport tehnic de specialitate acordat procurorului în efectuarea urmăririi penale;i) de supraveghere vamală și fiscală;j) de control vamal;k) de coordonare, îndrumare și control al aplicării reglementărilor legale în domeniul de activitate, precum și al funcționării structurilor care își desfășoară activitatea în subordinea sa;l) de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare și materiale, de reprezentare juridică, de audit public intern, precum și de comunicare internă și externă; (la 11-12-2017, Litera l) din Articolul 6 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) m) de cooperare internațională.  +  Articolul 7În realizarea funcțiilor sale, Agenția are, în principal, următoarele atribuții:A. Atribuții generale:1. contribuie în domeniul său de activitate la implementarea Programului de guvernare și a altor documente programatice prin elaborarea și aplicarea de strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung, generale sau sectoriale; (la 11-12-2017, Punctul 1. din Litera A. , Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) 2. urmărește realizarea unui management eficient și coerent al administrării fiscale;3. organizează, îndrumă, coordonează și controlează activitatea structurilor subordonate;4. asigură managementul riscurilor interne și externe ale organizației;5. asigură managementul resurselor umane, la nivelul Agenției;6. dezvoltă și implementează strategii unitare de comunicare internă și externă;7. emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte ministere și instituții centrale, care cuprind măsuri referitoare la domeniul său de activitate;8. participă la elaborarea modificărilor și completărilor aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a proiectelor de norme metodologice, precum și a altor acte normative care conțin prevederi referitoare la impozite, taxe, contribuții și alte venituri date în administrare, potrivit legii; (la 25-08-2016, Pct. 8 al lit. A a art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 26 iulie 2016. ) 9. elaborează proiecte de acte administrative cu caracter normativ care conțin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a celorlalte venituri bugetare pentru care este competentă, în condițiile legii;10. participă, împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, la elaborarea proiectelor de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;11. inițiază măsuri pentru dezvoltarea și desfășurarea în bune condiții a relațiilor internaționale în domeniul său de activitate;12. asigură aplicarea unitară, corectă și nediscriminatorie a reglementărilor în domeniul vamal și a prevederilor legislației privind impozitele, taxele, contribuțiile sociale și celelalte venituri bugetare, date prin lege în competența sa, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice;13. aplică, prin organele abilitate, modalitățile de executare silită și măsurile asigurătorii, pentru a căror realizare este competentă potrivit legii; realizează, prin intermediul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, executarea silită a drepturilor de import sau de export, a altor taxe și impozite datorate statului, potrivit legii, în cadrul operațiunilor vamale, a accesoriilor aferente acestora, a amenzilor și a oricăror altor sume datorate bugetului general consolidat în temeiul unor titluri executorii, precum și, în cazurile prevăzute de lege, a creanțelor stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene, potrivit competențelor legale;14. definește, dezvoltă, implementează, furnizează și operează servicii specifice pentru contribuabili;15. asigură punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale în domeniul de competență al Ministerului Finanțelor Publice conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;16. efectuează controlul privind respectarea legalității, atât la nivelul aparatului propriu, cât și la nivelul structurilor subordonate, în scopul constatării unor eventuale abateri de la legalitate și al luării de măsuri pentru repararea prejudiciului produs, după caz;17. asigură asistență pentru recuperarea în România de la persoane fizice și persoane juridice a creanțelor bugetare stabilite prin titluri de creanță într-un alt stat, precum și recuperarea de către alt stat de la persoane fizice și persoane juridice a creanțelor bugetare stabilite în România, potrivit atribuțiilor stabilite prin lege și tratatelor la care România este parte;18. ia măsuri, potrivit atribuțiilor stabilite de lege, pentru prevenirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții; sesizează organele de urmărire penală în cazul faptelor constatate prin personalul propriu ce ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;19. promovează integritatea în exercitarea demnităților și funcțiilor publice la nivelul Agenției și întreprinde măsurile de prevenire și combatere a corupției;20. exercită controlul financiar de gestiune și controlul financiar preventiv propriu privind constituirea și utilizarea legală și eficientă a fondurilor publice;21. propune soluții de reformă în domeniul administrării fiscale și vamale și implementează proiecte cu finanțare internă și/sau externă pentru domeniul său de activitate;22. monitorizează acquis-ul comunitar și bunele practici în domeniul administrării fiscale și vamale și formulează propuneri sau, după caz, implementează măsuri administrative care decurg din acestea;23. colaborează, pe bază de protocol, cu autoritățile și instituțiile publice sau orice alte entități cu atribuții în aplicarea legii ori interesate de realizarea politicii de administrare fiscală și vamală;24. gestionează informațiile cu privire la colectarea datoriei vamale; asigură datele și prelucrările acestora pentru raportări statistice, inclusiv pentru statistică vamală și statistică publică comerț exterior EXTRASTAT;25. soluționează contestațiile și plângerile prealabile formulate împotriva actelor emise în exercitarea atribuțiilor;26. elaborează politici, proceduri și norme metodologice în domeniul său de activitate, pentru structurile proprii, precum și pentru cele subordonate;27. elaborează studii, analize și proiecte de acte normative privind organizarea activității proprii;28. culege, verifică, prelucrează și arhivează date și informații fiscale necesare desfășurării activității sale; constituie baze proprii de date relevante și gestionează colaborarea cu autoritățile naționale competente privind informațiile deținute, în condițiile legii;29. definește nivelul de securitate al informațiilor proprii;30. aplică împreună cu structurile subordonate, conform competențelor stabilite de lege, legislația în domeniul: trezorerie și contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, inspecție economico-financiară, tehnologia informației și comunicațiilor. (la 11-12-2017, Punctul 30. din Litera A. , Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) 31. Abrogat. (la 11-12-2017, Punctul 31. din Litera A. , Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) 32. reprezintă statul în fața instanțelor și a organelor de urmărire penală, ca subiect de drepturi și obligații privind raporturile juridice fiscale și vamale, precum și orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Agenției, direct sau prin direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, în baza mandatelor transmise; renunțarea la calea de atac, în litigiile care au legătură cu raporturile juridice fiscale și vamale, precum și cu orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Agenției, se va face conform procedurii stabilite prin ordin al președintelui Agenției;33. reprezintă Ministerul Finanțelor Publice ca subiect de drepturi și obligații în raporturile juridice litigioase sau în legătură cu acestea, în care Ministerul Finanțelor Publice participă nemijlocit în nume propriu, sau ca reprezentant al statului, în baza mandatului acordat;34. organizează programe de perfecționare profesională a personalului din cadrul Agenției la nivel central și la nivelul structurilor subordonate, inclusiv cu sprijinul Școlii de Finanțe Publice și Vamă și al altor organisme specializate în acest domeniu;35. organizează și asigură gestionarea patrimoniului, inclusiv alocarea, mișcarea, evidența și controlul echipamentelor din dotare;36. elaborează, fundamentează și avizează, după caz, proiectul bugetului de cheltuieli al Agenției, pentru aparatul propriu, structurile subordonate, precum și programul de investiții, pe care le transmite Ministerului Finanțelor Publice în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia; elaborează și fundamentează temeinic proiectul programului de achiziții, bunuri și servicii pentru asigurarea sustenabilității componentei tehnice a Sistemului integrat de securitate a frontierei de stat, precum și proiectul de program de investiții aferent acestuia;37. aprobă bugetul de cheltuieli pentru aparatul propriu și structurile subordonate conform bugetului de cheltuieli aprobat de ordonatorul principal de credite în cadrul fiecărui exercițiu bugetar și repartizează creditele bugetare deschise de Ministerul Finanțelor Publice fiecărui ordonator terțiar de credite;38. inițiază și derulează, în condițiile legii, achizițiile publice pentru bunuri, servicii și lucrări aferente activităților proprii; poate derula proceduri de achiziție publică prin participarea la o asociere de autorități contractante;39. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator terțiar de credite în cadrul fiecărui exercițiu bugetar și aprobă bugetul;40. poate participa cu specialiști proprii în programe naționale și internaționale de cercetare și dezvoltare de tehnologii inovatoare în domeniile sale de activitate;41. asigură cooperarea administrativă, inclusiv schimbul de informații, cu alte instituții din țară și cu administrațiile fiscale și vamale ale altor state, cu privire la obiectul său de activitate, în colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice, după caz;42. asigură aplicarea prevederilor cu caracter fiscal și vamal din tratatele internaționale la care România este parte;43. încheie tratate la nivel departamental și convenții cu administrații fiscale și vamale din alte state, cu organizații internaționale sau cu alte entități, în domeniul său de activitate;44. acordă sau primește asistență tehnică în domeniul său de activitate și derulează proiecte și activități de cooperare cu administrații fiscale și vamale din alte state sau cu organizații internaționale sau alte entități;45. participă, prin reprezentanți, la evenimente organizate de către alte administrații fiscale și vamale, organizații internaționale sau alte entități ori în colaborare cu acestea, în domeniul său de activitate;46. participă în numele Ministerul Finanțelor Publice la activitățile Organizației Intraeuropene a Administrațiilor Fiscale;47. reprezintă România în cadrul Organizației Mondiale a Vămilor prin intermediul Direcției generale a vămilor;48. asigură legătura operativă pe probleme fiscale sau vamale prin reprezentanți permanenți la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organizații internaționale, potrivit competențelor Agenției.B. Atribuții în domeniul fiscal:1. stabilește prin ordin al președintelui competența teritorială, alta decât cea reglementată prin alte acte normative, pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri administrate potrivit legii;2. stabilește și aplică procedura de administrare a timbrului de mediu datorat de contribuabili potrivit legii, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule;3. asigură înregistrarea contribuabililor, gestionarea registrului contribuabililor, a dosarului fiscal al contribuabililor și a cazierului fiscal, precum și a altor evidențe, prin structuri proprii și subordonate;4. organizează și administrează evidența impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a altor venituri bugetare, potrivit legii, declarate și plătite de către contribuabili;5. elaborează și aplică procedurile privind evidența analitică pe plătitori și stingere a creanțelor prin plata voluntară;6. organizează activitatea de recuperare a creanțelor fiscale restante prin aplicarea măsurilor de executare silită;7. efectuează inspecția fiscală și verificarea fiscală și emite acte administrative fiscale, în condițiile Codului de procedură fiscală;8. organizează activitatea de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și a bunurilor sechestrate în cadrul procedurii de executare silită, potrivit legii;9. introduce și promovează metode de înregistrare fiscală, declarare și plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, bazate pe utilizarea tehnologiei informației și în susținerea cerințelor contribuabililor;10. acordă, la cererea temeinic justificată a contribuabililor, înlesniri la plata obligațiilor fiscale restante, în condițiile legii;11. organizează activitatea de înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a creanțelor fiscale ale contribuabililor pentru care s-au emis titluri executorii;12. urmărește încurajarea conformării voluntare a contribuabililor prin modernizarea și furnizarea de servicii menite să le faciliteze îndeplinirea obligațiilor fiscale;13. aplică măsurile prevăzute de lege în cazul neconformării contribuabililor în îndeplinirea obligațiilor de înregistrare fiscală, declarative și de plată;14. constată și sancționează faptele care constituie contravenții potrivit reglementărilor în vigoare și reține, în vederea confiscării, mărfurile care fac obiectul contravenției, pentru care legea prevede o astfel de sancțiune;15. deține, administrează, analizează și evaluează informațiile fiscale și vamale și acționează, în condițiile legii, pentru obținerea de informații relevante pentru Agenție, din diverse surse, în vederea identificării atât a unor potențiale riscuri, cât și a contribuabililor care prezintă risc ridicat din punctul de vedere al administrării fiscale și vamale;16. stabilește categoriile de impozite, taxe, contribuții și alte venituri date în administrarea sa, care se plătesc în contul unic, precum și metodologia de distribuire și stingere a acestora;17. organizează activitatea de monitorizare a colectării creanțelor bugetare prin aplicarea măsurilor prevăzute de legislația fiscală în vigoare, precum și a proceselor derulate, potrivit procedurilor aprobate, de către structurile subordonate;18. elaborează și aplică metodologii de gestiune a arieratelor bugetare și monitorizează recuperarea acestora;19. elaborează și aplică procedurile de impunere pentru persoanele juridice și persoanele fizice, conform dispozițiilor legale;20. elaborează și aplică procedurile privind plata voluntară și stabilirea mijloacelor de plată, împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;21. elaborează și aplică, prin organele abilitate, proceduri privind alte modalități de stingere a obligațiilor bugetare pentru care este competentă;22. participă la estimarea veniturilor bugetare pe care le administrează și face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale și a legislației în vigoare privind impozitele, taxele, contribuțiile sociale și alte venituri bugetare;23. repartizează la nivel teritorial programul de încasări și analizează permanent modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care are competențe legale de administrare;24. elaborează modelul și conținutul formularelor utilizate pentru administrarea fiscală, precum și instrucțiunile de completare a acestora;25. asigură, potrivit legii, tipărirea formularelor care sunt utilizate în domeniul său de activitate;26. elaborează procedura pentru prețurile de transfer, în cazul tranzacțiilor efectuate între persoane afiliate, și emite actele administrative referitoare la soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans;27. îndrumă contribuabilii în aplicarea legislației fiscale și procedural-fiscale, precum și a prevederilor convențiilor de evitare a dublei impuneri, pe baza coordonării metodologice a Ministerul Finanțelor Publice;28. asigură îndrumarea organelor fiscale teritoriale pentru aplicarea unitară, corectă și nediscriminatorie a prevederilor legislației fiscale privind impozitele, taxele, contribuțiile sociale și celelalte venituri bugetare în vederea aplicării unui tratament echitabil tuturor contribuabililor;29. elaborează norme metodologice și proceduri privind competențele de exercitare, condițiile și modalitățile de efectuare și suspendare a inspecției fiscale și a verificărilor fiscale la persoane fizice;30. asigură aplicarea politicii fiscale în domeniul impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale;31. organizează activitatea privind publicarea pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în condițiile legii, a contribuabililor care înregistrează obligații bugetare restante, precum și a altor registre publice prevăzute de lege;32. furnizează structurilor specializate ale Ministerului Finanțelor Publice informațiile necesare fundamentării calculului contribuției României la bugetul Uniunii Europene;33. desemnează, în condițiile legii, administratorul judiciar/lichidatorul și verifică activitatea acestuia, în situația în care Agenția sau unitățile sale subordonate dețin cel puțin 50% din valoarea totală a creanțelor debitorilor împotriva cărora s-a deschis procedura insolvenței;34. înscrie, prin direcțiile de specialitate din aparatul propriu și prin structurile din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, cu atribuții de administrare a veniturilor bugetare, creanțele bugetare administrate de aceasta, la registrele de publicitate mobiliară și imobiliară, în condițiile legii;35. organizează activitatea de recuperare a creanțelor restante provenite din colaborare interstatală și de asistență pentru recuperarea în România a creanțelor stabilite într-un alt stat, precum și pentru recuperarea într-un alt stat a creanțelor stabilite în România.C. Atribuții în domeniul vamal:1. aplică reglementările vamale, precum și alte dispoziții referitoare la mărfurile aflate sub supraveghere vamală sau supuse controlului vamal;2. aplică, în domeniul său de competență, prevederile Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, și ale altor acte normative de aplicare a acesteia;3. urmărește și supraveghează, potrivit legii, respectarea reglementărilor vamale pe întregul teritoriu al țării și exercită controlul specific;4. aplică prevederile Tarifului vamal și ale altor acte normative referitoare la acesta;5. urmărește aplicarea corectă a regulilor generale de interpretare a nomenclaturii Sistemului armonizat și de evaluare în vamă a mărfurilor, precum și a prevederilor actelor normative referitoare la drepturile vamale și taxele cu efect echivalent prevăzute la importul de mărfuri;6. aplică prevederile legale privind originea preferențială și nepreferențială a mărfurilor și elaborează metodologii pentru aplicarea regulilor de origine preferențială cuprinse în protocoalele de reguli de origine la acordurile încheiate de Uniunea Europeană;7. aplică dispozițiile privind gestionarea contingentelor tarifare stabilite de Comisia Europeană pe teritoriul național; aplică și gestionează în mod integrat măsurile netarifare stabilite la nivel comunitar, precum și cele cu caracter național stabilite de alte instituții potrivit competențelor legale; asigură aplicarea măsurilor ce revin pe plan național în exercitarea politicii agricole comune, în domeniul său de competență;8. administrează și gestionează, în cooperare cu autoritățile vamale ale statelor membre ale Uniunii Europene, aranjamentele administrative privind sistemul contingentelor tarifare comunitare;9. îndeplinește atribuțiile legate de realizarea controalelor Fondului European de Garantare Agricolă, delegate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în calitate de organism responsabil în plan național de derularea și gestionarea fondurilor europene pentru agricultură;10. raportează Comisiei Europene cazurile de fraudă și iregularități privind drepturile vamale mai mari de 10.000 euro;11. încasează și contabilizează resursele proprii tradiționale, respectiv taxe vamale, contribuții agricole, taxe antidumping, ale bugetului comunitar;12. asigură aplicarea prevederilor cu caracter vamal din acordurile, convențiile și tratatele internaționale la care România este parte;13. asigură aplicarea în domeniul vamal a legislației naționale și comunitare;14. elaborează și adoptă norme tehnice de aplicare a prevederilor Regulamentului vamal;15. participă împreună cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul vamal;16. elaborează propuneri privind sistematizarea legislației vamale;17. exercită activitatea de control ulterior și orice altă formă de control specific în legătură cu aplicarea și respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vamal;18. urmărește respectarea de către persoanele fizice și juridice a reglementărilor vamale în domeniul protejării drepturilor de proprietate intelectuală;19. exercită supravegherea și controlul vamal în domeniul traficului ilicit de droguri, precursori, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, produse cu regim special, respectiv produse strategice, cu dublă utilizare, arme, muniții, substanțe chimice periculoase, produse care afectează stratul de ozon, produse radioactive, biologice, nucleare, organisme modificate genetic, deșeuri etc., al traficului ilicit cu bunuri culturale mobile, cu specii sălbatice de floră și faună, cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase, al traficului de mărfuri cu risc pentru sănătatea și siguranța consumatorului, respectiv în domeniul bunurilor prohibite și restricționate de reglementările vamale;20. asigură aplicarea prevederilor comunitare în domeniul controlului mișcării de numerar la frontiera comunitară a României;21. verifică modul de declarare de către titularul operațiunii vamale sau de către reprezentantul său a drepturilor de import și a altor drepturi legal datorate reprezentând impozite și taxe care, potrivit legii, sunt în atribuția autorității vamale; încasează și virează aceste drepturi; stabilește, prin controlul ulterior al declarațiilor, diferențele și asigură încasarea sau, după caz, rambursarea ori remiterea acestora; aplică formele și instrumentele de plată și de garantare a drepturilor de import și a altor impozite și taxe aflate în competența sa;22. oprește și controlează mijloacele de transport încărcate cu mărfuri de import, export, aflate sub supraveghere vamală sau fiscală, precum și bagajele însoțite ori neînsoțite ale călătorilor care trec frontiera de stat a României și verifică legalitatea și regimul vamal sau fiscal al acestora, potrivit reglementărilor vamale sau fiscale în vigoare;23. verifică, potrivit reglementărilor vamale în vigoare, pe timp de zi și de noapte, clădiri, depozite, terenuri și alte obiective și poate preleva, în condițiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele proprii sau agreate în vederea identificării și expertizării mărfurilor supuse vămuirii;24. efectuează investigații, supravegheri și verificări, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în cazurile în care sunt semnalate situații de încălcare a legislației vamale de către persoane fizice și juridice; verifică registre și alte forme de evidență și are dreptul de a cere oricărei persoane fizice sau juridice să prezinte, fără plată, documentația și informațiile privind operațiunile vamale;25. Abrogat. (la 11-12-2017, Punctul 25. din Litera C. , Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) 26. asigură organizarea și funcționarea unității nucleare, formată din totalitatea aparatelor, instalațiilor, sistemelor și echipamentelor emițătoare de radiații ionizante și a personalului specializat și autorizat să opereze echipamentele unității nucleare și întocmește documentațiile de obținere și modificare a autorizațiilor de utilizare, deținere, transfer, dezafectare, import pentru dotarea existentă și cea ulterioară, emite instrucțiuni specifice de utilizare a aparatelor, echipamentelor și instalațiilor radiologice, întocmește rapoarte periodice privind utilizarea aparaturii din dotare, pregătirea personalului, asigurarea subunităților cu personal operator, metode de contrabandă și propuneri de contracarare a fenomenului infracțional transfrontalier și de optimizare a activității;27. Abrogat. (la 11-12-2017, Punctul 27. din Litera C. , Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) 28. asigură, conform competențelor prevăzute de acte normative comunitare și naționale, implementarea Strategiei naționale de aderare la spațiul Schengen și a măsurilor ce îi revin din Planul de acțiune Schengen, precum și implementarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat a României și a măsurilor ce îi revin atât din Planul de acțiune Schengen, cât și din Planul multianual de investiții;29. Abrogat. (la 11-12-2017, Punctul 29. din Litera C. , Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) 30. acționează pentru îndeplinirea programelor privind integrarea vamală europeană;31. cooperează cu autoritățile vamale ale altor state, precum și cu organismele internaționale de specialitate, în vederea prevenirii, cercetării și combaterii fraudelor vamale;32. asigură reprezentarea României la reuniunile interne și internaționale în domeniul vamal sau al produselor accizabile, conform competențelor;33. întreprinde măsurile legale privind verificarea, autorizarea și supravegherea producției, deținerii, importului și circulației produselor accizabile, conform legislației în vigoare;34. elaborează procedurile referitoare la producția și circulația produselor accizabile în regim suspensiv;35. organizează și efectuează controlul respectării prevederilor legale privind supravegherea mișcării produselor accizabile pe teritoriul național;36. îndeplinește atribuțiile prevăzute de reglementările fiscale privind urmărirea documentelor administrative electronice, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv;37. asigură cooperarea administrativă în domeniul accizelor, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor;38. îndeplinește atribuțiile și sarcinile prevăzute de lege în domeniul autorizării, atestării, avizării persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități de producție, îmbuteliere, ambalare, primire, deținere, depozitare și/sau expediere, comercializare, utilizare finală a produselor accizabile.D. Atribuții în domeniul prevenirii, descoperirii și combaterii evaziunii fiscale și a fraudei fiscale și vamale:a) atribuții în domeniul prevenirii și descoperirii evaziunii fiscale și a fraudei fiscale și fraudei vamale:1. acționează atât în vederea prevenirii sustragerii de la plată a sumelor datorate bugetelor administrate de Agenție, cât și pentru prevenirea și descoperirea evaziunii fiscale și a fraudelor fiscale și vamale;2. cooperează cu instituțiile cu atribuții similare din alte state, pe baza tratatelor internaționale la care România este parte sau pe bază de reciprocitate, precum și cu organismele de luptă împotriva fraudelor din cadrul Uniunii Europene, în cauzele de interes comun;3. verifică respectarea reglementărilor legale privind circulația mărfurilor pe drumurile publice, în porturi, căi ferate și fluviale, aeroporturi, în vecinătatea punctelor vamale, antrepozite, zone libere, precum și în alte locuri în care se desfășoară o asemenea activitate;4. verifică legalitatea activităților desfășurate, existența și autenticitatea documentelor justificative în activitățile de producție și prestări de servicii ori pe timpul transportului, depozitării și comercializării bunurilor și aplică sigilii pentru asigurarea integrității bunurilor;5. constituie și utilizează baze de date necesare pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor economico-financiare și a altor fapte ilicite în domeniul fiscal și vamal;6. efectuează investigații, supravegheri și verificări fiscale și vamale necesare prevenirii și descoperirii faptelor de evaziune fiscală și fraudă fiscală și vamală, inclusiv în cazurile în care sunt semnalate situații de încălcare a legislației specifice;7. solicită, în condițiile legii, date sau, după caz, documente, de la orice entitate privată și/sau publică, în scopul instrumentării și fundamentării constatărilor cu privire la săvârșirea unor fapte care contravin legislației în vigoare în domeniul financiar fiscal și vamal;8. constată împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul evaziunii fiscale, stabilește implicațiile fiscale ale acestora și dispune, în condițiile Codului de procedură fiscală, luarea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să își ascundă, să își înstrăineze ori să își risipească patrimoniul;9. legitimează și stabilește identitatea administratorilor unităților controlate, precum și a oricăror persoane implicate în săvârșirea faptelor de evaziune și fraudă fiscală și vamală constatate și solicită acestora explicații scrise, după caz;10. reține documente, în condițiile Codului de procedură fiscală, solicită copii certificate de pe documentele originale, prelevează probe, eșantioane, mostre și alte asemenea specimene, solicită efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizării actului de control;11. exercită controlul operativ și inopinat privind prevenirea și descoperirea oricăror acte și fapte din domeniul economico-financiar, fiscal și vamal, care au ca efect evaziunea și frauda fiscală și vamală;12. efectuează, în condițiile legii, controale în vederea identificării evaziunii și fraudei fiscale și vamale la toate categoriile de contribuabili, indiferent de domiciliul fiscal, mărimea și forma de organizare, precum și în orice loc, indiferent de forma sub care se desfășoară activități economice, generatoare de venituri;13. participă, cu personal propriu sau în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere și instituții specializate, la acțiuni de depistare și sancționare a activităților ilicite care generează fenomene de evaziune și fraudă fiscală și vamală;14. încheie, ca urmare a controalelor efectuate, acte de control pentru stabilirea stării de fapt fiscale, pentru constatarea și sancționarea contravențiilor, precum și pentru constatarea împrejurărilor privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală sesizând, după caz, organele de urmărire penală;15. oprește și controlează, în condițiile legii, mijloacele de transport încărcate sau susceptibile a fi încărcate cu produse accizabile aflate în mișcare națională, intracomunitară și internațională, verifică îndeplinirea condițiilor legale cu privire la circulația produselor accizabile, verifică, în condițiile legii, pe timp de zi și de noapte, clădiri, depozite, terenuri, sedii și alte obiective și poate preleva, în condițiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele proprii sau agreate, în vederea identificării și expertizării produselor accizabile;16. efectuează verificări în domeniul producției, deținerii, importului, comercializării și circulației produselor accizabile, constată și sancționează faptele care constituie contravenții potrivit reglementărilor referitoare la regimul produselor accizabile, reține în vederea confiscării mărfurile care fac obiectul contravenției, pentru care legea prevede o astfel de sancțiune și sesizează autoritatea competentă prevăzută în Codul fiscal cu privire la aspectele care pot atrage revocarea, anularea, suspendarea autorizațiilor emise pentru antrepozite fiscale, importatori autorizați, destinatari înregistrați și expeditori înregistrați, rezultate în urma controalelor efectuate. (la 15-12-2018, Punctul 16. din Litera a) , Litera D. , Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 884 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018 ) 17. efectuează, în condițiile Codului de procedură fiscală, controale în toate spațiile în care se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri și servicii în vederea prevenirii, descoperirii și combaterii oricăror acte și fapte care sunt interzise de actele normative în vigoare;18. constată contravențiile și aplică sancțiunile corespunzătoare, potrivit competențelor prevăzute de lege;19. dispune măsuri, în condițiile legislației fiscale, cu privire la confiscarea, în condițiile legii, a bunurilor a căror fabricație, depozitare, transport sau desfacere este ilicită, precum și a veniturilor realizate din activități comerciale sau prestări de servicii nelegale și ridică documentele financiar-contabile și de altă natură care pot servi la dovedirea contravențiilor sau, după caz, a infracțiunilor;b) atribuții în domeniul combaterii actelor și faptelor de evaziune fiscală și fraudă fiscală și fraudă vamală:1. acordă, prin intermediul Direcției de combatere a fraudelor, suport tehnic de specialitate procurorului în efectuarea urmăririi penale în cauzele având ca obiect infracțiuni economico-financiare;2. efectuează, prin intermediul Direcției de combatere a fraudelor, din dispoziția procurorului:(i) constatări tehnico-științifice care constituie mijloace de probă, în condițiile legii;(ii) investigații financiare în vederea indisponibilizării de bunuri;(iii) orice alte verificări în materie fiscală dispuse de procuror.  +  Articolul 8(1) Agenția îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele conferite de lege. Agenția duce la îndeplinire sarcinile și dispozițiile stabilite de ministrul finanțelor publice, în condițiile legii.(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Agenția colaborează cu organele de specialitate ale altor ministere și instituții specializate, precum și cu persoane juridice și fizice și cu alte entități.(3) Agenția are dreptul să solicite de la celelalte autorități ale administrației publice, instituții publice și operatori economici, de la instituții de credit și de la alte persoane, în condițiile legii, datele și informațiile necesare în vederea realizării atribuțiilor.  +  Secţiunea a 3-a Structura organizatorică, personalul și conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală  +  Articolul 9(1) Agenția este formată din aparat propriu și structuri subordonate. Structura organizatorică a aparatului propriu este prevăzută în anexa nr. 1.(2) În cadrul structurii organizatorice pot fi înființate, prin ordin al președintelui Agenției, direcții, servicii, birouri sau compartimente, fără a fi modificată anexa nr. 1.(3) Numărul posturilor pe fiecare structură, numărul posturilor de conducere și numărul posturilor de execuție se aprobă prin ordin al președintelui Agenției, în condițiile legii.(4) Prin ordin al președintelui Agenției pot fi înființate grupuri sau colective temporare de lucru ori echipe de proiect pentru realizarea unor activități sau operațiuni în domeniile de competență ale Agenției.(5) Abrogat. (la 19-11-2015, Alin. (5) al art. 9 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015. ) (6) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenției și structuri subordonate este de 27.582, inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor. (la 22-03-2018, Alineatul (6) din Articolul 9 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificat de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 124 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 22 martie 2018 ) (7) Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul propriu și pe structurile subordonate se face prin ordin al președintelui Agenției, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit alin. (6), în condițiile legii. (la 19-11-2015, Alin. (7) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015. ) (8) Personalul Agenției este compus din președinte, vicepreședinți, secretar general și secretar general adjunct - înalți funcționari publici, funcționari publici, cu funcții generale, specifice, cu statut special, și personal contractual. (la 19-11-2015, Alin. (8) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015. )  +  Articolul 10(1) Statul de funcții pentru aparatul propriu al Agenției se aprobă de președintele Agenției.(2) Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției se aprobă prin ordin al președintelui Agenției.(3) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Agenției se stabilesc prin fișa postului, pe baza regulamentului de organizare și funcționare prevăzut la alin. (2).(4) Personalul din cadrul aparatului propriu al Agenției se numește în funcție, în condițiile legii, prin ordin al președintelui Agenției, cu excepția celor numiți de prim-ministru.  +  Articolul 11(1) Agenția este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului.(2) Președintele Agenției răspunde în fața ministrului finanțelor publice pentru întreaga sa activitate.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Agenției emite ordine, în condițiile legii.(4) Președintele Agenției are calitatea de ordonator secundar de credite și poate delega această calitate către vicepreședinți, secretarul general, secretarul general adjunct sau funcționari publici de conducere, în condițiile legii. Prin actul de delegare se precizează limitele și condițiile delegării. (la 19-11-2015, Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015. ) (5) Răspunderile și atribuțiile celor 4 vicepreședinți se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției. (la 25-08-2016, Alin. (5) al art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 26 iulie 2016. ) (6) Președintele Agenției reprezintă Agenția Națională de Administrare Fiscală în relația cu terții.(7) Prin ordin al președintelui Agenției unele atribuții pot fi delegate, în condițiile legii. Prin actul de delegare se vor preciza limitele și condițiile delegării.(8) Președintele Agenției îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite prin alte acte normative, precum și alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.(9) În cazul în care președintele Agenției, din motive întemeiate, nu își poate exercita atribuțiile, îl deleagă prin ordin pe unul dintre cei 4 vicepreședinți să exercite aceste atribuții, cu informarea ministrului finanțelor publice. (la 25-08-2016, Alin. (9) al art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 26 iulie 2016. ) (10) În cazul în care unul dintre vicepreședinții Agenției, din motive întemeiate, nu își poate exercita atribuțiile, acestea vor fi delegate către unul dintre ceilalți 3 vicepreședinți. (la 25-08-2016, Alin. (10) al art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 26 iulie 2016. )  +  Articolul 12(1) Secretarul general al Agenției este înalt funcționar public, numit în condițiile legii, prin decizie a prim-ministrului. Acesta asigură stabilitatea funcționării Agenției, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile acesteia.(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.(3) Secretarul general al Agenției poate îndeplini și alte atribuții prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al Agenției ori încredințate de președinte.(4) În realizarea atribuțiilor ce îi revin, secretarul general al Agenției este ajutat de un secretar general adjunct, care este înalt funcționar public, numit în condițiile legii, prin decizie a prim-ministrului. (la 19-11-2015, Alin. (4) al art. 12 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015. )  +  Secţiunea a 4-a Structurile subordonate ale Agenției Naționale de Administrare FiscalăStructurile subordonate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (la 19-11-2015, Titlul secțiunii a 4-a, capitolul I a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015. )  +  Articolul 13(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se înființează în subordinea Agenției direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, instituții publice cu personalitate juridică.(2) Orașele în care au sediul direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, aria de competență a acestora, precum și lista direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București care se reorganizează ca direcții generale regionale ale finanțelor publice sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.(3) În cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice funcționează, ca structuri fără personalitate juridică:a) direcții regionale vamale;b) administrații județene/de sector ale finanțelor publice, care pot avea în structură servicii/birouri fiscale;c) birouri vamale de interior și de frontieră. (la 15-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 13 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 884 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018 ) (4) Organizarea și funcționarea direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, precum și a structurilor prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice în cazul structurilor coordonate metodologic de structurile de specialitate din aparatul propriu al ministerului, respectiv structurile de trezorerie și contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, inspecție economico-financiară și tehnologia informației și comunicațiilor. (la 11-12-2017, Alineatul (4) din Articolul 13 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) (5) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sunt conduse de un director general, funcționar public, numit prin ordin al președintelui Agenției, cu avizul consultativ al ministrului finanțelor publice.(6) Directorul general al direcției generale regionale a finanțelor publice are calitatea de ordonator terțiar de credite.(7) Directorul general al direcției generale regionale a finanțelor publice este ajutat în activitatea sa de directori executivi numiți în funcție prin ordin al președintelui Agenției, cu excepția directorului executiv - trezorerie.(8) Direcțiile regionale vamale sunt conduse de un director executiv și se află în coordonarea Direcției generale a vămilor. În cadrul direcțiilor regionale vamale funcționează birouri vamale de interior și de frontieră, fără personalitate juridică, conduse de șefi birou, care sunt ajutați în activitatea lor de șefi birou adjuncți, numiți prin ordin al președintelui Agenției.(9) Administrațiile județene/de sector ale finanțelor publice sunt conduse de un șef de administrație, ajutat în activitatea sa de șefi de administrație adjuncți, respectiv de trezorierul-șef, numiți în funcție prin ordin al președintelui Agenției, cu excepția șefilor de administrație adjuncți - trezorerie din cadrul administrațiilor sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice și a trezorierului-șef. (la 15-12-2018, Alineatul (9) din Articolul 13 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 884 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018 ) (10) Directorii executivi - trezorerie și trezorierii-șefi din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, trezorierul-șef din cadrul administrațiilor județene ale finanțelor publice, precum și șefii de administrație adjuncți - trezorerie din cadrul administrațiilor sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice se numesc în funcție, în condițiile legii, prin ordin al ministrului finanțelor publice.(11) Funcționarea unor structuri ale administrațiilor județene ale finanțelor publice și în alte localități decât cele în care funcționează sediile administrațiilor județene ale finanțelor publice se aprobă, prin ordin, de către președintele Agenției. (la 19-11-2015, Alin. (11) al art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015. ) (12) Personalul de conducere și de execuție din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, cu excepția celui prevăzut la alin. (5), (7), (8), (9), (10) și (15), se numește în funcție prin decizie a directorului general, în condițiile legii. (la 19-11-2015, Alin. (12) al art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015. ) (13) În cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București funcționează, ca structuri subordonate, fără personalitate juridică, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov, precum și administrațiile sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice și Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii a Municipiului București. (la 15-12-2018, Alineatul (13) din Articolul 13 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 884 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018 ) (14) În cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București funcționează Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți.(15) Șeful Administrației Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii a Municipiului București și al Administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București sunt ajutați în activitatea lor de șefi de administrație adjuncți. Șefii de administrație și adjuncții acestor structuri se numesc în funcție prin ordin al președintelui Agenției, în condițiile legii. (la 15-12-2018, Alineatul (15) din Articolul 13 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 884 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018 )  +  Articolul 13^1(1) În subordinea Agenției se organizează și funcționează Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, instituție publică cu personalitate juridică, cu buget propriu, prin preluarea atribuțiilor și a activității corespunzătoare din cadrul aparatului propriu al Agenției.(2) Sediul central al Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili este în municipiul București. Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili își poate desfășura activitatea și în alte sedii deținute potrivit legii.(3) Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili are ca obiect de activitate ansamblul activităților de administrare fiscală a marilor contribuabili aflați în sfera de competență stabilită prin ordin al președintelui Agenției.(4) Organizarea și funcționarea Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției.(5) Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili este condusă de un director general, funcționar public, numit în funcție prin ordin al președintelui Agenției, în condițiile legii.(6) Directorul general al Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili are calitatea de ordonator terțiar de credite.(7) Directorul general al Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili este ajutat în activitatea sa de directori generali adjuncți, funcționari publici, numiți în funcție prin ordin al președintelui Agenției, în condițiile legii.(8) Salarizarea personalului Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul aparatului propriu al Agenției sau, după caz, din instituțiile subordonate acestuia, în cazul în care nu există funcție similară.(9) Personalul de conducere și de execuție din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, cu excepția celui prevăzut la alin. (5) și (7), se numește în funcție prin decizie a directorului general, în condițiile legii. (la 19-11-2015, Art. 13^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015. ) Notă
  Potrivit art. IV din HOTĂRÂREA nr. 816 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015, prevederile hotărârii intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția dispozițiilor art. 13^1 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013, cu modificările ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezenta hotărâre, precum și a art. 13 alin. (3) lit. c), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
   +  Articolul 13^2(1) În cadrul aparatului propriu al Agenției se organizează și funcționează Direcția generală executări silite cazuri speciale, structură fără personalitate juridică, cu atribuții de ducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuare a procedurii de executare silită în cazurile speciale de executare silită care fac obiectul hotărârilor judecătorești pronunțate în materie penală, precum și în alte cazuri stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv de valorificare a bunurilor sechestrate și/sau confiscate în materie penală, precum și a celor confiscate în materie civilă, prin modalitățile prevăzute de lege, inclusiv de coordonare și monitorizare a modalităților de executare silită și valorificare. (la 15-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 13^2 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 884 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018 ) (1^1) În cadrul Direcției generale executări silite cazuri speciale funcționează structuri teritoriale de executări silite cazuri speciale și de valorificare a bunurilor confiscate în materie penală și civilă, având ca atribuții ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită, precum și valorificarea bunurilor sechestrate și/sau confiscate în materie penală, precum și a celor confiscate în materie civilă, în cazurile speciale și în alte cazuri prevăzute prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. (la 15-12-2018, Alineatul (1^1) din Articolul 13^2 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 884 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018 ) (1^2) Structurile teritoriale de executări silite cazuri speciale și de valorificare bunuri au competență pe teritoriul național în exercitarea atribuțiilor de serviciu. (la 15-12-2018, Alineatul (1^2) din Articolul 13^2 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 884 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018 ) (2) Personalul încadrat la structura prevăzută la alin. (1) poartă în timpul serviciului uniformă, însemne distinctive și ecusoane, care se atribuie gratuit. (la 25-08-2016, Alin. (2) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 26 iulie 2016. ) (3) Regulamentul privind normele generale și speciale de dotare a personalului prevăzut la alin. (2), modelul uniformei de serviciu și al însemnelor distinctive, durata normală de utilizare și condițiile de acordare se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 19-11-2015, Art. 13^2 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015. )  +  Articolul 14(1) Statele de funcții pentru structurile subordonate se aprobă de către președintele Agenției, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice pentru structurile de trezorerie și contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, inspecție economico-financiară și tehnologia informației și comunicațiilor. (la 11-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 14 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) (2) Atribuțiile și competențele structurilor subordonate se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al președintelui Agenției, pe baza propunerilor Ministerului Finanțelor Publice pentru structurile de trezorerie și contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, inspecție economico-financiară și tehnologia informației și comunicațiilor. (la 11-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 14 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) (3) Atribuțiile generale și specifice ale personalului din cadrul structurilor subordonate se stabilesc prin fișa postului, cu respectarea regulamentului de organizare și funcționare prevăzut la alin. (2). (la 19-11-2015, Art. 14 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015. )  +  Articolul 14^1(1) Structurile de specialitate din cadrul unităților subordonate și al structurilor subordonate acestora, care au corespondent la nivelul Agenției, se află în coordonarea metodologică a structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agenției, pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților Agenției.(2) Pentru buna desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor din cadrul structurilor subordonate, Agenția asigură, prin structurile sale de specialitate, participarea unui reprezentant din aparatul propriu, ori de câte ori este necesar.(3) Prin derogare de la prevederile art. 107 și 118 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul de conducere din cadrul structurilor subordonate pentru care competența de numire aparține președintelui Agenției, evaluarea performanțelor profesionale individuale se realizează potrivit competențelor stabilite prin ordin al președintelui Agenției. (la 19-11-2015, Art. 14^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015. )
   +  Secţiunea a 5-a Reglementări specifice unor domenii de activitate  +  Articolul 15(1) În cadrul Agenției se organizează și funcționează Direcția generală antifraudă fiscală, structură fără personalitate juridică, cu atribuții de prevenire, descoperire și combatere a actelor și faptelor de evaziune fiscală și fraudă fiscală și vamală.(2) În cadrul Direcției generale antifraudă fiscală funcționează direcții regionale antifraudă fiscală, conduse de inspectori generali adjuncți antifraudă. Sediul principal al direcțiilor regionale antifraudă fiscală se stabilește în municipiile prevăzute în anexa nr. 2.(3) Inspectorii antifraudă sunt împuterniciți să efectueze control pe teritoriul național. (la 25-08-2016, Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 26 iulie 2016. )  +  Articolul 16(1) Direcția generală antifraudă fiscală este coordonată de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, și condusă de un inspector general antifraudă, numiți prin decizie a prim-ministrului.(2) Inspectorul general antifraudă este sprijinit în activitatea de conducere a Direcției generale antifraudă fiscală de inspectori generali adjuncți antifraudă, numiți în funcție prin decizie a prim-ministrului.  +  Articolul 17(1) Personalul Direcției generale antifraudă fiscală este compus din funcționari publici care ocupă funcții publice specifice și funcții publice generale.(2) Personalul Direcției generale antifraudă fiscală, cu excepția celui numit prin decizie a prim-ministrului și a celui din cadrul Direcției de combatere a fraudelor, este numit în funcție prin ordin al președintelui Agenției, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 18(1) Inspectorii antifraudă, cu excepția celor din cadrul Direcției de combatere a fraudelor, execută operațiuni de control operativ și inopinat sub forma controlului curent sau tematic.(2) Controlul operativ și inopinat se execută pe baza legitimației de control, a insignei și a ordinului de serviciu permanent. (la 19-11-2015, Art. 18 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015. )  +  Articolul 19(1) Personalul Agenției care ocupă funcții publice de inspector antifraudă poartă în timpul serviciului, uniformă, însemne distinctive, ecusoane și, după caz, armament și alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de apărare, protecție și comunicare, care se atribuie gratuit. Armamentul, uniforma și celelalte dotări prevăzute de prezenta hotărâre pot fi utilizate numai în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, în condițiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare. În anumite situații, în realizarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii antifraudă pot îmbrăca ținuta civilă.(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este în permanență la dispoziția serviciului.(3) Dotarea cu armament se face în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările ulterioare.(4) Regulamentul privind normele generale și speciale de dotare ale personalului Direcției generale antifraudă fiscală care îndeplinește funcția publică specifică de inspector antifraudă, modelul uniformei de serviciu, al însemnelor distinctive, accesoriile care însoțesc portul acesteia, durata normală de utilizare, condițiile de acordare și personalul care beneficiază de uniformă se regăsesc în anexele nr. 3 și 4.(5) Modelul legitimației de control/serviciu și al ordinului de serviciu permanent se regăsesc în anexa nr. 3.(6) Mijloacele tehnice, echipamentele de autoapărare, de protecție și de comunicare și alte mijloace speciale de dotare sunt prevăzute în anexa nr. 5, iar achiziționarea acestora se face în condițiile legii.(7) Armamentul se poate asigura atât prin achiziții publice, cât și prin redistribuire, cu titlu gratuit, de la alte instituții autorizate, pe baza protocoalelor încheiate în condițiile legii, în măsura disponibilităților, cu condiția predării acestuia în perfectă stare fizică și de funcționare tehnică și fiabilitate.(8) Până la asigurarea condițiilor materiale și financiare pentru dotările prevăzute la alin. (1)-(7), precum și până la expirarea duratei de serviciu a echipamentului, personalul Direcției generale antifraudă fiscală utilizează dotările existente sau alte echipamente puse la dispoziție pe bază de redistribuire.  +  Articolul 20Însemnele distinctive și modul de echipare ale autovehiculelor Direcției generale antifraudă fiscală cu mijloace de semnalizare luminoasă și sonoră sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 21(1) Direcția generală a vămilor este coordonată de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului și este condusă de un director general, numit prin ordin al președintelui Agenției. (la 25-08-2016, Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 522 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 26 iulie 2016. ) (2) Direcția generală a vămilor coordonează direct din punct de vedere metodologic și îndrumă activitatea birourilor vamale de frontieră și primește nemijlocit toate raportările din partea acestora.(3) Direcțiile regionale vamale coordonează și îndrumă birourile vamale de interior.  +  Articolul 22Modelul legitimației de control/serviciu pentru personalul vamal este cel prevăzut în anexa nr. 7.
   +  Capitolul II Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 23(1) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice se înființează prin transformarea direcției generale a finanțelor publice a județului, respectiv a municipiului București în care este stabilit sediul direcției generale regionale, prin fuziunea prin absorbție a celorlalte direcții generale ale finanțelor publice județene din aria de competență stabilită potrivit anexei nr. 2, care își pierd personalitatea juridică.(2) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice preiau prin fuziune prin absorbție direcțiile regionale pentru accize și operațiuni vamale, direcțiile județene și a municipiului București pentru accize și operațiuni vamale, precum și birourile vamale de interior și de frontieră din aria de competență stabilită conform anexei nr. 2.(3) Direcțiile județene și a municipiului București pentru accize și operațiuni vamale se reorganizează în birouri vamale de interior și de frontieră.(4) Activitatea și competențele tuturor direcțiilor generale ale finanțelor publice absorbite din aria de competență, precum și a tuturor structurilor teritoriale subordonate acestora sunt preluate de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, înființate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.(5) Administrațiile finanțelor publice municipale constituite la nivelul municipiilor reședință de județ din subordinea direcțiilor generale ale finanțelor publice județene se reorganizează în administrații județene ale finanțelor publice.(6) Administrațiile finanțelor publice municipale (altele decât cele reședință de județ) și administrațiile finanțelor publice orășenești din subordinea direcțiilor generale ale finanțelor publice județene se reorganizează în servicii fiscale municipale, respectiv servicii fiscale orășenești.(7) Administrațiile finanțelor publice comunale din subordinea direcțiilor generale ale finanțelor publice județene se reorganizează în birouri fiscale comunale.(8) Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Ilfov se reorganizează în Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov, ca structură subordonată în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București.(9) Administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor 1-6 din subordinea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București se reorganizează în Administrații ale sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice.(10) Administrația finanțelor publice pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București se reorganizează ca Administrația fiscală pentru contribuabili mijlocii, structură subordonată din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București.  +  Articolul 23^1Sediile în care funcționează Agenția și structurile subordonate se stabilesc în condițiile prevăzute prin ordin al președintelui Agenției. (la 19-11-2015, Art. 23^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015. )  +  Articolul 24(1) Personalul din cadrul Autorității Naționale a Vămilor - aparat central și unități subordonate - se preia și se încadrează, în condițiile legii, pe funcții publice generale sau specifice, după caz, în limita numărului de posturi aprobat pentru Agenție - aparat propriu și structuri subordonate.(2) Personalul direcțiilor generale ale finanțelor publice care se reorganizează prin fuziune prin absorbție se preia în cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, în limita numărului de posturi aprobat, în condițiile legii.  +  Articolul 25(1) Mobilitatea funcționarilor publici din cadrul Agenției și al structurilor sale subordonate se realizează în condițiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin modificarea raporturilor de serviciu, astfel:a) pentru eficientizarea activității Agenției și a unităților sale subordonate;b) în interesul funcționarului public, pentru dezvoltarea carierei în funcția publică.(2) Mobilitatea pentru eficientizarea activității Agenției și a unităților sale subordonate se dispune:a) prin ordin al președintelui Agenției, pentru toate funcțiile publice din cadrul aparatului propriu și al structurilor subordonate Agenției;b) prin decizie a directorului general, pentru funcțiile publice pentru care are competența de numire în funcție.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru personalul din cadrul structurilor de trezorerie și contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, inspecție economico-financiară și tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, mobilitatea pentru eficientizarea activității se dispune cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor Publice în cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), respectiv cu avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b). Avizul consultativ, respectiv avizul conform pentru personalul din cadrul structurilor de trezorerie și contabilitate publică poate fi acordat de directorul executiv trezorerie sau de trezorierul-șef, dacă prin fișele de post ale acestora se stabilesc atribuții în acest sens. (la 11-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 25 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 )  +  Articolul 26(1) Agenția are în dotare mijloace de transport auto și navale, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, iar pentru activități specifice numărul de mijloace de transport, structura și consumul de carburanți sunt prevăzute la pct. I din anexa nr. 8.(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul controlului vamal, Agenția, prin Direcția generală a vămilor, are în dotare câini dresați pentru identificarea unor bunuri prohibite și restricționate, potrivit pct. II din anexa nr. 8.(3) Repartizarea sau, după caz, redistribuirea pe structuri ale Agenției a mijloacelor de transport se face prin ordin al președintelui Agenției, cu încadrarea în normativele prevăzute în anexa nr. 8.(4) Mijloacele de transport din dotarea Agenției pot fi utilizate de către persoanele care desfășoară activități specifice în cadrul Agenției, în condițiile stabilite prin ordinul președintelui Agenției.  +  Articolul 26^1(1) Prin derogare de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, redistribuirea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar între structurile Agenției se face în baza unui de proces-verbal de predare-preluare semnat de ordonatorii de credite, având la bază solicitarea/acceptul acestora.(2) La predarea-preluarea, fără plată, a bunurilor, ordonatorii de credite ai structurilor Agenției împreună cu conducătorii compartimentelor financiar-contabile răspund de înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind ieșirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor. (la 19-11-2015, Art. 26^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015. )  +  Articolul 27(1) Actele normative emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, continuă să își producă efectele în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri.(2) Trimiterile făcute prin alte acte normative la Hotărârea Guvernului nr. 109/2009, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi făcute la prezenta hotărâre.  +  Articolul 28(1) Încadrarea în numărul de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu procedura prevăzută de lege pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Ordinul președintelui Agenției de aprobare a noii structuri organizatorice se publică pe site-ul web al Agenției.  +  Articolul 29Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 30Formularele și imprimatele cu regim special emise sub antetul Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Autoritatea Națională a Vămilor pot fi utilizate în continuare până la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2013.  +  Articolul 31La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 2 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 32Prezenta hotărâre intră în vigoare în data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  București, 24 iulie 2013.Nr. 520.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
  (la 15-12-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 884 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 2
  DENUMIREA ȘI ARIA DE COMPETENȚĂ
  a direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice
   Nr. crt.          Denumirea direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și sediul           Aria de competență teritorială         Direcția generală a finanțelor publice a județului/ municipiului care se reorganizează ca direcția generală regională a finanțelor publice  Sediul principal al direcțiilor regionale antifraudă fiscală care își desfășoară activitatea în aria de competență prevăzută la col. 2
  0 1 2 3 4
  1       Iași       Bacău Botoșani Iași Neamț Suceava Vaslui Iași       Suceava      
  2       Galați       Brăila Buzău Constanța Galați Vrancea Tulcea Galați       Constanța      
  3        Ploiești        Argeș Călărași Dâmbovița Giurgiu Ialomița Prahova Teleorman Prahova        Alexandria       
  4      Craiova      Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea Dolj      Târgu Jiu     
  5     Timișoara     Arad Caraș-Severin Hunedoara Timiș Timiș     Deva    
  6       Cluj-Napoca       Bihor Bistrița-Năsăud Cluj Sălaj Satu Mare Maramureș Cluj       Oradea      
  7       Brașov       Alba Brașov Covasna Harghita Mureș Sibiu Brașov       Sibiu      
  8   București   București Ilfov București   București  
  NOTĂ:Modalitatea de preluare prin fuziune prin absorbție a direcțiilor regionale pentru accize și operațiuni vamale, a direcțiilor județene și a municipiului București pentru accize și operațiuni vamale și a birourilor vamale de frontieră și de interior în cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, pe aria de competență stabilită conform prezentei hotărâri, se va stabili prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
   +  Anexa nr. 3
  REGULAMENT
  privind normele generale și speciale de dotare a personalului Direcției generale antifraudă fiscală
   +  Articolul 1(1) Inspectorii antifraudă au îndatorirea de a purta uniforma de serviciu, cu însemnele și accesoriile specifice, numai în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.(2) Este interzis portul uniformei, cu însemnele și accesoriile specifice, în locuri și în condiții care ar putea afecta prestigiul funcției și interesele Direcției generale antifraudă fiscală.  +  Articolul 2Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), inspectorii antifraudă pot primi aprobarea să poarte uniforma de serviciu cu însemnele și accesoriile specifice, în situații speciale stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreședintelui coordonator al Direcției generale antifraudă fiscală.  +  Articolul 3Uniforma de serviciu, însemnele și accesoriile specifice se acordă gratuit.  +  Articolul 4Pentru fiecare funcționar public din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală care beneficiază de uniforma de serviciu se ține o fișă de evidență în care sunt consemnate data acordării, durata normată de folosință, caracteristicile funcționale și mărimea, precum și orice alte date utile.  +  Articolul 5(1) Inspectorii antifraudă sunt obligați să păstreze uniforma de serviciu în stare normală de utilizare, curată și îngrijită, și să respecte cu strictețe reglementările stabilite privind portul acesteia.(2) Funcționarii publici care exercită funcții de conducere au îndatorirea să verifice permanent modul în care personalul din subordine răspunde cerințelor instituite la alin. (1) și să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea respectării acestora.  +  Articolul 6(1) În cazul deteriorării sau distrugerii, parțiale ori totale, în timpul și în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a uniformei de serviciu, a însemnelor și accesoriilor specifice, datorită unor cauze imprevizibile și imposibil de înlăturat, asimilate forței majore sau cazului fortuit, funcționarul aflat în această situație primește o nouă uniformă sau, după caz, însemne ori accesorii specifice, fără suportarea contravalorii acestora.(2) Deteriorarea sau distrugerea parțială ori totală a uniformei de serviciu, a însemnelor și a accesoriilor specifice, din motive imputabile funcționarului public, atrage răspunderea patrimonială a acestuia, proporțional cu durata normată de folosință neîndeplinită. În acest caz, obținerea unei noi uniforme de serviciu, a însemnelor și a accesoriilor se face cu plata contravalorii acestora.  +  Articolul 7(1) Funcționarii publici ale căror raporturi de serviciu au încetat din motive imputabile acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să restituie contravaloarea uniformei de serviciu, a însemnelor și a accesoriilor specifice, proporțional cu durata normată de folosință neîndeplinită.(2) Dispozițiile alineatului precedent nu se aplică funcționarilor publici ale căror raporturi de serviciu au încetat din motive neimputabile lor.  +  Articolul 8În perioada suspendării din funcție, uniforma de serviciu, însemnele și accesoriile specifice nu se acordă, iar perioada suspendării nu se include în calculul duratei normate de folosință a acestora.  +  Articolul 9Portul uniformei de serviciu, corespunzătoare sezonului rece sau cald, se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreședintelui coordonator al Direcției generale antifraudă fiscală.  +  Articolul 10Este interzisă purtarea unor articole vestimentare diferite de cele care fac parte din uniforma de serviciu.  +  Articolul 11Asigurarea uniformei de serviciu pentru inspectorii antifraudă se va face treptat, în limita fondurilor bugetare aprobate anual, prin legea bugetului de stat, pentru această natură de cheltuieli.
  MODELELE
  uniformei, însemnelor distinctive, legitimației de control și ordinului de serviciu permanent
  Purtarea uniformei și a acestor însemne de către persoane neautorizate se pedepsește conform legii.Uniforma3.1. Uniforma de vară pentru inspectorii antifraudă3.2. Uniforma pentru inspectorii antifraudă - bărbați și femei3.3. Geacă cu pantaloni pentru inspectorii antifraudă - bărbați și femei3.4. Geacă și pantalon pentru inspectorii antifraudă - bărbați și femeiVedere lateral pantalon/vedere spate geacă cu pantalon3.5. Scurta toamna/iarnă pentru inspectorii antifraudă - bărbați și femei3.6. Coifura pentru inspectorii antifraudă - femei3.7. Coifura pentru inspectorii antifraudă - bărbați3.8. Șapca pentru inspectorii antifraudă - bărbați și femei3.9. Coifura pentru funcționarii publici de conducere din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală - femei3.10. Coifura pentru funcționarii publici de conducere din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală - bărbați3.11. Șapca pentru funcționarii publici de conducere din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală - femei și bărbațiCuloarea pentru articolele de uniformă, scurtă, veston, pantalon, fustă, geacă, coifură și șapcă este gri închis.Însemne distinctive, specifice3.12. Sigla Direcției generale antifraudă fiscală - care se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală3.13. Emblema cu serie/insigna metalică pentru legitimația de control. Modelul emblemei și al insignei metalice se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Emblema/insigna metalică conține sigla Direcției generale antifraudă fiscală, aprobată prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și seria prezentată în figură.3.14. Emblema coifură3.15. Însemne de grad (trese și stele care indică funcția), atașabile la uniformă3.16. Legitimația de control/serviciu3.17. Emblema aplicabilă pe mâneca stângă a articolelor de echipament3.18. Ordinul de serviciu permanentNOTĂ:Portlegitimația de control va fi de culoare neagră și cuprinde însemnele de împuternicire pentru realizarea controlului.Fig. 3.1 - Modelul uniformei de vară pentru inspectorii antifraudă - bărbați și femeiLa uniforma de vară, inspectorii antifraudă femei pot purta fustă sau pantalon.Pe mâneca stângă a cămășii se aplică emblema de la fig. 3.17.Pentru funcționarii publici de conducere din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală, pe lateralele gulerului cămășii se vor aplica stele aurii, conform gradului.Pe umerii cămășii se aplică însemnele de grad, care indică funcția.Pe buzunarul stâng al cămășii se aplică emblema cu serie de la fig. 3.13.Seria A0025 a emblemei cu serie este dată pentru exemplificare.Fig. 3.2 - Modelul uniformei de vară cu veston și al uniformei de iarnă pentru inspectorii antifraudă - bărbați și femeiLa uniforma de vară cu veston și uniforma de iarnă, inspectorii antifraudă femei pot purta fustă sau pantalon.Pe fiecare mânecă a vestonului, deasupra nasturilor manșetei:– pentru funcționarii publici de execuție se aplică o bandă textilă aurie, de 20 mm lățime;– pentru funcționarii publici de conducere se aplică stelele aferente gradului, în culoare aurie.Pe mâneca stângă a vestonului, la partea superioară, se aplică emblema de la fig. 3.17.Pe umerii vestonului se aplică însemnele de grad, care indică funcția.Pe partea stângă a vestonului, în zona superioară, se aplică emblema cu serie de la fig. 3.13.Seria A0025 a emblemei cu serie este dată pentru exemplificare.Fig. 3.3 - Modelul de geacă și pantalon pentru inspectorii antifraudă - bărbați și femeiLa partea superioară, pe mâneca stângă a gecii, se va aplica emblema de la fig. 3.13.Pe umerii gecii se aplică însemnele de grad, care indică funcția.Pe partea stângă a gecii, în zona superioară se aplică emblema cu seria de la fig. 3.13, precum și înscrisul "ANAF Antifraudă", de culoare galbenă fosforescentă.Geaca are mânecile și căptușeala detașabile. Pentru timp friguros, geaca este prevăzută cu o căptușeală matlasată, atașabilă.Seria A0025 a emblemei cu serie este dată pentru exemplificare.Fig. 3.4 - Modelul de geacă și pantalon pentru inspectorii antifraudă - bărbați și femeiVedere lateral pantalon/vedere spate geacă cu pantalonPe partea laterală a pantalonului se va aplica înscrisul "ANAF Antifraudă", de culoare galbenă fosforescentă.Pe spatele gecii se va aplica înscrisul "ANAF Antifraudă", de culoare galbenă fosforescentă.Pe geacă se va aplica la nivel superior al mânecii stângi emblema de la fig. 3.13.Pe umerii gecii se aplică însemnele de grad care indică funcția.Fig. 3.5 - Modelul de scurtă semiimpermeabilă toamnă - iarnă pentru inspectorii antifraudă - bărbați și femeiPe umerii scurtei semiimpermeabile toamnă-iarnă se aplică însemnele de grad, care indică funcția.Fig. 3.6 - Modelul de coifură pentru inspectorii antifraudă - femeiFig. 3.7 - Modelul de coifură pentru inspectorii antifraudă - bărbațiFig. 3.8 - Modelul de șapcă pentru inspectorii antifraudă - femei și bărbațiFig. 3.9 - Modelul de coifură pentru funcționarii publici de conducere din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală - femeiFig. 3.10 - Modelul de coifură pentru funcționarii publici de conducere din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală - bărbațiFig. 3.11 - Modelul de șapcă pentru funcționarii publici de conducere din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală - femei și bărbațiFig. 3.12 - Sigla Direcției generale antifraudă fiscală - se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare FiscalăFig. 3.13 - Emblema cu serie/insigna metalică pentru legitimația de controlSeria A0025 este dată pentru exemplificare.                      ┌────────────────┐                      │ A0025 │                      └────────────────┘Fig. 3.14 - Emblema coifurăFig. 3.15 - Însemne de grad (trese și stele care indică funcția), pe suport textil gri închis, atașabile la uniformăFig. 3.16. a - Modelul legitimației de controlFig. 3.16. b - Modelul legitimației de serviciuFig. 3.17 - Modelul emblemei aplicabile pe mâneca stângă a articolelor de echipamentFig. 3.18 - Modelul ordinului de serviciu permanent
    ROMÂNIA   MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE   AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ   DIRECȚIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ   ORDIN DE SERVICIU PERMANENT    Dl/Dna .........., având funcția de inspector ............ este autorizat/ăsă execute control operativ și inopinat în domeniul economic, financiar, fiscal și vamal, în conformitate cu atribuțiile prevăzute de lege.    INSPECTOR GENERAL ANTIFRAUDĂ   
   +  Anexa nr. 4
  NORMA DE DOTARE ȘI DURATA DE SERVICIU
  privind drepturile de echipament ale inspectorilor antifraudă
  I. Norma de dotare și durata de serviciu privind drepturile de echipament ale inspectorilor antifraudă
  Nr. crt.  Denumirea echipamentului   U.M.  Prevedericantitate Durata deserviciu - ani -   Observații  
  1. Coifura de iarnă buc. 1 2  
  2. Coifura de vară buc. 1 2  
  3. Șapcă buc. 1 2  
  4.   Scurtă semiimpermeabilă pentru toamnă-iarnă, bărbați/femei    buc.    1    3    
  5.    Costum (veston cu 2 pantaloni lungi pentru bărbați/femei sau fustă pentru femei) de iarnă     buc.     2     3     
  6.    Costum (veston cu 4 pantaloni lungi pentru bărbați/femei sau fustă pentru femei) de vară     buc.     1     2     
  7. Geacă și pantaloni buc. 1 2  
  8.  Cămașă albă cu mânecă lungă   buc.   5   1   
  9.  Cămașă albă cu mânecă scurtă   buc.   5   1   
  10. Cămașă bluză buc. 5 1  
  11.   Pantofi de iarnă    per.    1    2   Se distribuie alternativ, cu pantofii de vară.
  12.   Pantofi de vară    per.    1    2   Se distribuie alternativ, cu pantofii de iarnă.
  13.  Ghete îmblănite pentru bărbați   per.   1   2   
  14.  Cizme îmblănite pentru femei   per.   1   2   
  15. Cravată buc. 4 2  
  16.  Curea din piele, pentru pantaloni   buc.   1   2   
  17. Șosete bumbac per. 5 1  
  18. Ciorapi lână per. 3 1  
  II. Însemne specifice
  Nr. crt.  Denumirea însemnelor specifice  U.M. Prevedericantitate  Observații
  Însemne distinctive
  1.    Emblemă coifură    buc.     3    1 buc. pentru șapcă, 1 buc. pentru coifurăvară și 1 buc. pentrucoifură iarnă
  2.           Set cuprinzând însemne de împuternicire a controlului  set   1 1 pentru fiecare inspector antifraudă
  - legitimație cu insignă metalică înseriată  buc.   1 1 pentru fiecare inspector antifraudă
  - portlegitimație  buc.   1  1 pentru fiecare inspector antifraudă
  - ordinul de serviciu permanent  buc.   1  1 pentru fiecare inspector antifraudă
  3.   Emblema cu serie; 4 buc./set, câte 1 buc. pentru vestoane, geacă și bluză set    1   1 pentru fiecare inspector antifraudă  
  4.     Însemne grad (trese și stele care indică funcția) 5 buc./set de însemne grad, câte 1 buc. pentru fiecare articol scurtă, vestoane, geacă și bluză set      1     1 pentru fiecare inspector antifraudă    
  NOTE:Detalii minime cu privire la modelul articolelor de uniformă și al însemnelor distinctive se regăsesc în planșele prevăzute în anexa nr. 3 la hotărâre.Norma de dotare și durata de serviciu se referă la funcționari publici de conducere și funcționari publici de execuție, cu drept de control, din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală.
   +  Anexa nr. 5
  LISTA
  mijloacelor tehnice, a echipamentelor de autoapărare, de protecție
  și comunicare și a altor mijloace speciale de dotare
  a) Arme de foc și mijloace individuale de autoapărare:– arme de foc:1. armament de serviciu: pistol cu un încărcător; câte o bucată pentru fiecare inspector antifraudă;2. toc din piele pentru pistol;3. muniție de război pentru fiecare încărcător de pistol pentru fiecare ședință de tragere, precum și în cazul unor acțiuni speciale;– mijloace individuale de autoapărare:1. butelie cu gaz (spray) paralizant cu portbutelie pentru centură pentru dotarea fiecărui inspector antifraudă*);2. electroșocuri:– maximum 500 de bucăți de mici dimensiuni;– maximum 500 de bucăți de pistoale/bastoane, pentru dotarea inspectorilor antifraudă*).---------*) În mod justificat, inspectorul general antifraudă poate aproba dotarea și a altor persoane din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală cu astfel de mijloace, dacă acestea participă la acțiuni și numai pe timpul desfășurării acțiunii.Lista inspectorilor antifraudă care primesc în dotare armament de serviciu se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreședintelui coordonator al Direcției generale antifraudă fiscală.b) Echipament individual de protecție:1. vesta de protecție fluorescent-reflectorizantă pe fond de culoare roșie (fig. 5.1): 1.000 de bucăți;2. bastoane reflectorizante pentru acțiunile stradale: 1.000 de bucăți.c) Mijloace de comunicare:– telefon mobil și serviciile aferente - un aparat/persoană.d) Alte mijloace speciale de dotare:1. microscoape portabile pentru citirea elementelor de secretizare de pe timbre și banderole;2. sigilii metalice de unică folosință, personalizate și înseriate;3. imprimate (formulare cu regim special);4. alte articole necesare, bine justificate, propuse de inspectorul general antifraudă, avizate de vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, coordonator al Direcției generale antifraudă fiscală, și aprobate de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.Fig. 5.1. - Modelul vestei de protecție fluorescent-reflectorizante, pe fond de culoare roșie
   +  Anexa nr. 6
  Însemnele distinctive și modul de echipare ale autovehiculelor
  Direcției generale antifraudă fiscală cu mijloace de semnalizare
  luminoasă și sonoră (autovehicule cu destinație specială)
  Modele privind inscripționarea autovehiculelor cu destinație specială și modul de prindere a instalației de semnalizare luminoasă și sonoră
   +  Anexa nr. 7
  Modelul legitimației de control/serviciu pentru personalul vamal
  Fig. 7.1. Legitimația de control - personalul Direcției Generale a VămilorFig. 7.2. Legitimația de serviciu - personalul Direcției Generale a VămilorLegitimațiile se semnează și se ștampilează de către directorul general al Direcției Generale a Vămilor.Modelul siglei se va aproba prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform art. 3 din hotărâre.Fig. 7.3. Legitimația de control - personalul aparatului teritorialFig. 7.4. Legitimația de serviciu - personalul aparatului teritorialLegitimațiile se semnează și se ștampilează de către directorii generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.Modelul siglei se va aproba prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform art. 3 din hotărâre.----------Anexa nr. 7 a fost înlocuită cu anexa nr. 2 din HOTĂRÂREA nr. 816 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015, potrivit pct. 15 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 8I. Mijloace de transport și consumul de carburanți pentru activități specifice Agenției Naționale de Administrare Fiscală
  Nr. crt.Unitatea Tipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat(bucăți)Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
  1. Agenția Națională de Administrare Fiscală - aparat propriu
   1.1. parc auto demnitari, înalți funcționari publici și asimilați(1) autoturism*)7300
  1.2. parc comun (1) autoturism*)4200
  (2) autoturism4200
  (3) autoturism operativ**) 33500
  (4) autovehicul transport marfă 1450
  (5) autovehicul transport persoane (asigurare transport delegații)1450
  1.3. Direcția Generală a Vămilor(1) autoturism1350
  (2) autovehicul transport marfă și persoane (aprovizionare, deplasări operative, protocol)5350
  (3) autoturism operativ (supravegheri, însoțiri, controale, investigații)7350
  (4) autovehicul (autovehicule pentru transportul câinilor dresați de detecție bunuri a căror circulație este interzisă sau restricționată)4350
  (5) autoturism operativ (control/inspecții/expertize - unitatea nucleară)2300
  (6) autospecială (laborator mobil pentru control vamal cu raze x, raze gama)154.500
  1.4. Direcția generală executări silite cazuri speciale(1) autoturism operativ26500
  2. Direcția generală antifraudă fiscală
    (1) autoturism operativ pentru acțiunile de prevenire și combatere a actelor și faptelor de evaziune fiscală, fraudă fiscală și vamală483500
  (2) autovehicul transport marfă și persoane (deplasări operative)220500
  (3) autovehicul transport persoane (asigurare transport echipe operative)3500
  (4) ambarcațiuni fluviale (4 locuri + echipaj)1800
  (5) ambarcațiuni fluviale (8/10 locuri + echipaj)11.000
  3. Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice
   3.1. Direcțiile generale regionale - structuri de administrare fiscală și trezorerie(1) autoturism555450
  (2) autovehicul transport marfă 80450
  (3) autovehicul transport valori la trezorerie59600
  (4) șalupă pentru control (județul Tulcea)180 l/oră pentru maximum 60 ore/lună
   3.2. Direcțiile regionale vamale(1) autoturism8350
  (2) autovehicul transport marfă și persoane (aprovizionare, deplasări operative, protocol)8350
  (3) autoturism operativ (supravegheri, însoțiri, controale, investigații)55350
  (4) autovehicul (autovehicule pentru transportul câinilor dresați de detecție bunuri a căror circulație este interzisă sau restricționată)56350
  (5) autoturism operativ (control/inspecții/expertize - unitatea nucleară)5300
  (6) autospecială (laborator mobil pentru control vamal cu raze x, raze gama)21.200
  (7) autoturisme operative pentru birourile vamale de interior și frontieră88500
  (8) autovehicule operative (control pistă pentru structurile din aeroporturile internaționale Otopeni și Timișoara)2150
  (9) autovehicule operative pentru structurile de frontieră cu puncte vamale arondate (transport valori, bunuri confiscate, personal operativ, supraveghere porturi, zone libere)5500
  (10) autovehicul operativ pentru structurile vamale situate între 5 și 90 km față de localitatea de reședință (transport valori, bunuri confiscate, personal operativ)14500
  (11) autospeciale deszăpezire structuri vamale de frontieră rutieră9350
  (12) șalupe patrulare control și supraveghere vamală, în limitele de competență1080 l/oră pentru maximum 60 de ore/lună
  3100 l/oră pentru maximum 60 de ore/lună
  4. Direcția generală de administrare a marilor contribuabili
   4.1. parc comun(1) autoturism*)3200
    (2) autoturism operativ***)22500
  *) Numărul autoturismelor este reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare. **) Cele 33 de autoturisme se repartizează direcțiilor/direcțiilor generale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - aparat propriu numai prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și vor fi conduse numai de persoanele nominalizate în baza aceluiași ordin.***) Cele 22 de autoturisme se repartizează direcțiilor/serviciilor din cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili numai prin decizie a directorului general al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili și vor fi conduse numai de persoanele nominalizate prin această decizie.
  II. Câini
  Nr. crt.Unitatea DenumireaNumărul maxim aprobat(bucăți)
  1Direcția generală a vămilorCâini dresați pentru depistarea bunurilor a căror circulație este interzisă sau restricționată60
  NOTE:1. Repartizarea, redistribuirea și modul de utilizare a mijloacelor de transport repartizate structurilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - aparat propriu și structurile subordonate se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.2. Nu se consideră depășiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care, la nivelul anului bugetar, se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace aprobat pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală - aparat propriu și structurile subordonate.3. Mijloacele de transport din dotarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală pot fi conduse de salariații care au prevăzută această activitate prin fișa postului sau de demnitari și de alte categorii de salariați, persoane care au acest drept, potrivit legii, nominalizați în baza ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.4. După finalizarea demersurilor de scoatere din uz a mijloacelor de transport care au îndeplinit toate condițiile de casare, pot fi achiziționate mijloace de transport noi, astfel încât totalul autovehiculelor din parc să nu depășească numărul total aprobat.
  (la 17-07-2018, Anexa nr. 8 a fost modificată de Articolul 10 din HOTĂRÂREA nr. 502 din 5 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 17 iulie 2018 )
  -------