ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 171 din 29 noiembrie 2005pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.126 din 13 decembrie 2005  Urgența prezentului act normativ este determinată de necesitatea asigurării, de la data de 1 ianuarie 2006, din fondurile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, a serviciilor medicale acordate persoanelor care suferă de boli profesionale, în clinici și secții de boli profesionale sau în sistem ambulatoriu ori prin cabinetele de medicina muncii aflate în subordinea spitalelor.Având în vedere faptul că nealocarea unor sume cu această destinație ar determina neplata cheltuielilor salariale angajaților din aceste structuri, ceea ce ar conduce la conflicte sociale, precum și riscul de blocare a acordării serviciilor medicale și medicamentelor pentru asigurații care suferă de boli profesionale, este necesară introducerea noilor soluții de plată, care să asigure continuarea acordării asistenței medicale pentru acest segment de populație,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICLegea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) În cazul în care din culpa angajatorului sau a persoanei asigurate pe bază de contract individual de asigurare nu s-a plătit contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, costul prestațiilor și al serviciilor de asigurare prevăzute de prezenta lege și efectuate de către asigurător se recuperează de la angajator sau de la persoana asigurată pe bază de contract individual de asigurare.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazurile prevăzute la art. 23 alin. (2) și la art. 24 alin. (2), dar se aplică în cazurile confirmate după data de 1 ianuarie 2003.2. După alineatul (1) al articolului 23 se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) Pentru bolile profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 și pentru care se continuă reabilitarea medicală ulterior acestei date ca urmare exclusivă a cauzei profesionale, se decontează următoarele prestații și servicii:a) tratament medical ambulatoriu, analize medicale și medicamente;b) servicii medicale în spitale, în secții sau unități sanitare cu personalitate juridică specializate pentru boli profesionale;c) tratament de recuperare a capacității de muncă în unități de specialitate;d) servicii de chirurgie reparatorie;e) cure balneoclimaterice;f) dispozitive medicale în vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice.(3) Fondurile necesare decontării prestațiilor și serviciilor prevăzute la alin. (2) se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. (la 25-05-2006, Punctul 2. din Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 186 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 22 mai 2006 ) 3. După alineatul (1) al articolului 24 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Pentru cazurile de accident de muncă confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 și care necesită dispozitive medicale în vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice, costurile acestora se suportă din fondurile bugetului de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. (la 25-05-2006, Alineatul (2) al Articolului 24 din Punctul 3., Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 186 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 22 mai 2006 ) 4. După alineatul (2) al articolului 34 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă în cazul urgențelor medico-chirurgicale este de 100% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului.5. La alineatul (1) al articolului 50, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) în cazul aplicării dispozitivelor medicale implantabile prin intervenție chirurgicală în vederea recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice cauzate de accidente de muncă și boli profesionale.6. Articolul 62 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 62(1) Asigurătorul coordonează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale la nivel național.(2) Activitățile de prevenire se realizează de către CNPAS, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin lege.(3) Pentru activitățile de prevenire care nu se suportă de către sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, CNPAS abilitează persoane juridice în calitate de prestatori de servicii externe de prevenire.(4) Criteriile privind abilitarea persoanelor juridice care au calitatea de prestatori de servicii externe de prevenire se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) Pentru coordonarea activității legate de prevenirea bolilor profesionale, precum și de verificare, în vederea decontării, a documentelor prin care s-a confirmat caracterul profesional al bolii, CNPAS organizează un compartiment de medicina muncii în cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.7. După alineatul (1) al articolului 63 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Personalul medical specializat în medicina muncii are și atribuții legate de depistarea, investigarea și stabilirea caracterului profesional al bolii.8. La alineatul (2) al articolului 116, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) servicii medicale acordate în unități sanitare cu personalitate juridică și secții de boli profesionale sau în sistem ambulatoriu prin cabinetele de medicina muncii aflate în structura spitalelor, inclusiv la Sanatoriul de boli profesionale Avrig, județul Sibiu, persoanelor care suferă de boli profesionale. (la 25-05-2006, Litera i) din Alineatul (2) al Articolului 116, Punctul 8., Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 186 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 22 mai 2006 ) 9. După alineatul (3) al articolului 116 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Lista serviciilor medicale acordate în unități sanitare cu personalitate juridică și secții de boli profesionale sau în sistem ambulatoriu prin cabinetele de medicina muncii aflate în structura spitalelor, inclusiv la Sanatoriul de boli profesionale Avrig, se stabilește prin norme metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei. (la 25-05-2006, Alineatul (4) din Alineatul (3) al Articolului 116, Punctul 9., Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 186 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 22 mai 2006 ) 10. Articolul 135 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 135(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepția prevederilor referitoare la constituirea fondului inițial de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003, a serviciilor medicale din unitățile sanitare cu personalitate juridică și secțiile de boli profesionale și a cabinetelor de medicina muncii aflate în subordinea spitalelor, inclusiv la Sanatoriul de boli profesionale Avrig, care se suportă, conform prevederilor prezentei legi, din fondurile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, de la data de 1 ianuarie 2006.(2) În anul 2005 finanțarea cheltuielilor unităților sanitare cu personalitate juridică și secțiilor de boli profesionale, precum și cabinetelor de medicina muncii se suportă de la bugetul de stat.(3) În baza documentelor prevăzute la art. 54, contravaloarea serviciilor medicale acordate în caz de accident de muncă și boală profesională de către furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, servicii care fac obiectul contractelor încheiate între aceștia, se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, iar ulterior contravaloarea acestora se recuperează din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu termenele și condițiile prevăzute în cuprinsul normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.(4) Contravaloarea serviciilor medicale prestate în unitățile sanitare cu personalitate juridică și secțiile de boli profesionale, precum și în cadrul cabinetelor de medicina muncii aflate în structura spitalelor se suportă din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat, pe baza contractelor încheiate de spitale cu casele teritoriale de pensii, în conformitate cu procedura de contractare și plată a prestațiilor medicale, stabilită prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(5) În situația persoanelor internate în unități sanitare cu personalitate juridică și secții de boli profesionale în cursul anului 2006, pentru care se infirmă caracterul profesional al bolii, contravaloarea serviciilor medicale acordate acestora și validate de casele de asigurări de sănătate se suportă din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat, contravaloarea acestora urmând a se recupera, prin decontare în baza actelor justificative, din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.(6) Prevederile alin. (5) se aplică în mod corespunzător și pentru perioadele ulterioare anului 2006.(7) Decontarea contravalorii serviciilor medicale confirmate în condițiile alin. (5), între casele de asigurări de sănătate și casele teritoriale de pensii, se efectuează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în limita indicatorilor cuprinși în contractele de furnizare de servicii pentru boli profesionale, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.(8) Cheltuielile reprezentând contravaloarea serviciilor medicale prevăzute la alin. (4) și (5) efectuate în primul trimestru al anului 2006 se decontează după încheierea acestuia, în conformitate cu prevederile contractelor încheiate potrivit prevederilor alin. (4).(9) Cheltuielile efectuate în primul trimestru al anului 2006 de către unitățile sanitare cu personalitate juridică finanțate integral din bugetul de stat, respectiv de Sanatoriul de boli profesionale Avrig, se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății.(10) Tratamentul prescris de medicul de medicina muncii se comunică medicului de familie prin scrisoare medicală, conform prevederilor legale în vigoare, decontarea prestațiilor urmând a se realiza conform prevederilor alin. (3). (la 25-05-2006, Articolul 135 din Punctul 10. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 186 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 22 mai 2006 ) 11. După articolul 140^1 se introduce un nou articol, articolul 140^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 140^2Direcțiile de sănătate publică efectuează selectarea cazurilor de boală profesională prevăzute la art. 23 alin. (2) și trimit caselor teritoriale de pensii fișele de declarare BP2, completate în conformitate cu prevederile Legii protecției muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 29 noiembrie 2005.Nr. 171.-------------