ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 18 septembrie 2003pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 29 septembrie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:1. După alineatul (1) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Investițiile privind construcțiile de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, pe baza proiectelor aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, sunt finanțate de la bugetul de stat și de la bugetele locale, precum și din credite interne/externe și din alte surse legal constituite. (la 23-12-2003, Alineatul (1^1) din Articolul 2, Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 543 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003 ) 2. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:(2) Agenția Naționala pentru Locuințe va asigura un cuantum anual din fondurile sale, destinat creditelor, în condiții avantajoase, pentru tineri.3. După alineatul (2) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Resursele Agenției Naționale pentru Locuințe pot fi avansate și pentru finanțarea construcțiilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, urmând ca acestea să fie reconstituite din sursele prevăzute cu aceasta destinație în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, conform art. 2 alin. (1^1).4. Alineatul (4) al articolului 6^1 va avea următorul cuprins:(4) Agenția Naționala pentru Locuințe va realiza anual un program de investiții privind realizarea de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, pe baza proiectelor de investiții aprobate în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în colaborare cu organele administrației publice locale și centrale interesate, pe terenurile prevăzute la art. 2 alin. (5), a căror viabilizare se asigura în condițiile legii.5. După articolul 6^1 se introduce un nou articol, articolul 6^2, care va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6^2(1) Ținerii, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore, în vârsta de până la 35 de ani, la data încheierii contractului de credit ipotecar pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea și extinderea locuinței sau, după caz, la data repartizării unei locuințe construite prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe și destinate închirierii.(2) Locuintele pentru tineri, destinate închirierii, realizate în condițiile prezentei legi, fac obiectul exclusiv al proprietății publice.(3) Repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite și date în exploatare prin programele derulate de agenție conform prevederilor art. 6^1 alin. (4), se face după criterii stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale și/sau centrale care preiau în administrare aceste locuințe, aprobate prin hotărâre a Guvernului.(4) Contractele de închiriere, contractele de vânzare-cumpărare, precum și orice alte acte, încheiate cu încălcarea dispozițiilor alin. (3), sunt lovite de nulitate absolută. Depistarea acestor cazuri și sesizarea instanțelor judecătorești pentru constatarea nulității și restabilirea situației anterioare se fac prin grija prefecților.6. Alineatul (1) al articolului 24^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24^1(1) Pentru construcția de locuințe din lemn pentru tineri, destinate închirierii, masa lemnoasă necesară se asigura de Agenția Naționala pentru Locuințe.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va actualiza normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  Ministrul administrației și internelor,
  Ioan Rus
  Ministru delegat
  pentru administrația publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor și mediului,
  Ilie Sarbu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 18 septembrie 2003.Nr. 83.-----------