ORDONANȚĂ nr. 32 din 29 ianuarie 2004pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.31 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 31 august 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 210/2003, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., la filialele acesteia, la subunitățile din structura organizatorică a acesteia, precum și la Societatea Națională a Căilor Ferate Române beneficiază anual de autorizații de călătorie în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, în mod gratuit.2. Litera b) a alineatului (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:b) la Autoritatea Feroviară Română - AFER și la alte autorități sau instituții publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;3. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de la Compania Națională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă «C.F.R. Marfă» S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare «S.A.A.F.» - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul București «Metrorex» - S.A., de la unitățile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unități, de la filialele acestora, precum și de la subunitățile din structura organizatorică a acestora beneficiază de autorizații sau permise de călătorie pe căile ferate române, în interes de serviciu sau în interes personal, în mod gratuit, în aceleași condiții ca și personalul Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., prevăzute la art. 1.4. După alineatul (1) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Salariații societăților comerciale la care Compania Națională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă «C.F.R. Marfă» S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București «Metrorex» - S.A. sunt acționari majoritari și care la data privatizării societății respective sunt încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în interes personal, în mod gratuit, pe întreaga perioadă în care unitatea își păstrează profilul de activitate preponderent feroviară.5. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:(2) Membrii de familie ai salariaților prevăzuți la alin. (1) și (1^1) beneficiază de jumătate din numărul de file de permise de călătorie pe căile ferate române, aferente titularului, în mod gratuit.5^1. După alineatul (4) al articolului 4^2 se introduc alineatele (5) și (6) cu următorul cuprins:(5) Călătoriile în interes personal efectuate în baza autorizației de călătorie se declară de către titularul acesteia, pe propria răspundere, în luna respectivă, cu precizarea traseului și a rangului de tren folosit.(6) Permisele de călătorie ale membrilor de familie ai salariaților posesori de autorizații de călătorie sau de permise de călătorie reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit. (la 29-04-2004, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2004 ) 6. După articolul 4^2 se introduce un nou articol, articolul 4^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^3Salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată la unitățile prevăzute la art. 1-4, pentru călătoria în interesul serviciului, precum și sportivii și antrenorii legitimați la Clubul Sportiv Rapid București, care se deplasează la competițiile sportive, beneficiază de bilete de călătorie pe căile ferate române în interes de serviciu, contravaloarea acestora suportându-se în același mod ca și autorizațiile și permisele de călătorie.7. Literele a) și b) ale alineatului (1) al articolului 5 vor avea următorul cuprins:a) este salariată într-o unitate prevăzută la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) și b) și art. 3 sau, după caz, a fost concediată de la aceste unități în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu condiția să nu se fi angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată la alte unități până la data pensionării, și are cel puțin o vechime de 10 ani în aceste unități sau în cadrul persoanelor juridice din care aceste unități au rezultat prin reorganizare;b) este salariată la altă unitate decât cele prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) și b) și art. 3 sau, după caz, nu este salariată la data pensionării și are o vechime de 25 de ani, bărbații, și 20 de ani, femeile, în unitățile prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) și b), art. 3 și art. 4 alin. (1^1) pentru salariații încadrați la aceste unități la data privatizării, precum și în unitățile desprinse din cadrul fostului Departament al căilor ferate și fostei Societăți Naționale a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 și reorganizarea activității transporturilor feroviare, cu modificările ulterioare;7^1. Alineatul (4) al articolului 5 va avea următorul cuprins:(4) Contravaloarea permiselor de călătorie pe căile ferate române emise în mod gratuit pensionarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) și membrilor lor de familie, precum și a permiselor de călătorie școlare ale copiilor acestora se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. (la 29-04-2004, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2004 ) 7^2. După alineatul (5) al articolului 5 se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:(6) Permisele de călătorie ale pensionarilor și membrilor de familie ai acestora reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit. (la 29-04-2004, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2004 ) 8. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1 , cu următorul cuprins:  +  Articolul 8^1(1) Copiii salariaților Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., Companiei Naționale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă «C.F.R. Marfă» - S.A., Societății de Administrare Active Feroviare «S.A.A.F.» - S.A., ai unităților cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unități, filialelor acestora, precum și ai subunităților din structura organizatorică a acestora, ai pensionarilor proveniți din aceste unități sau din cadrul persoanelor juridice din care aceste unități au rezultat prin reorganizare, inclusiv copiii pensionarilor proveniți din fosta Societate de Servicii de Management Feroviar «S.M.F.» - S.A., care sunt în întreținerea acestora, a tutorilor ori aflați în plasament familial, elevi sau studenți, precum și cei care parcurg o formă de învățământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învățământ mai mare de 5 ani, în unități de învățământ de stat ori particular, și care urmează cursuri și practică în alte localități decât cea de domiciliu, beneficiază de permise de călătorie școlare, în mod gratuit, pentru o distanță de maximum 300 km.(2) Permisele de călătorie școlare reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit. (la 29-04-2004, Articolul 8^1 din Punctul 8. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2004 ) 8^1. Alineatul (1) al articolului 12^2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12^2(1) Contravaloarea autorizațiilor și permiselor de călătorie pe căile ferate române, de care beneficiază în mod gratuit persoanele prevăzute la art. 3, 4 și 8, cu excepția copiilor pensionarilor proveniți din unitățile prevăzute la art. 8^1 , se suportă de agenții economici sau de instituțiile publice, după caz, și este deductibilă fiscal. (la 29-04-2004, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2004 ) 9. Literele c) și f) din anexa nr. 2 vor avea următorul cuprins:c) copiii minori, copiii majori elevi sau studenți, precum și cei care parcurg o formă de învățământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învățământ mai mare de 5 ani, în unități de învățământ de stat ori particular din țară sau din străinătate, ai beneficiarilor de autorizații sau permise de călătorie, care au decedat;........................................................................f) copiii majori ai beneficiarilor de autorizații sau permise de călătorie pe căile ferate române, care sunt în întreținerea acestora, a tutorilor ori aflați în plasament familial, elevi sau studenți, precum și cei care parcurg o formă de învățământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învățământ mai mare de 5 ani, în unități de învățământ de stat ori particular din țară sau din străinătate.  +  Articolul IIPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Elena Dumitru
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 29 ianuarie 2004.Nr. 32.--------