ORDONANȚĂ nr. 33 din 29 ianuarie 2004privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 31 ianuarie 2004  (la 30-07-2004, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 337 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.27 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Se înființează Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM, denumită în continuare ARSVOM, instituție publică cu personalitate juridică, prin reorganizarea Grupului de Intervenție și Salvare Navală Constanța, care se desființează.(2) ARSVOM este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin care acesta asigură activitatea de căutare și salvare a vieții omenești pe mare și intervenții în caz de poluare.(3) ARSVOM are sediul principal inițial în dana 78 din portul Constanța.(4) ARSVOM poate înființa subunități și puncte de lucru, fără personalitate juridică, în Constanța, precum și în alte localități din țară, cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. (la 30-07-2004, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 337 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004 )  +  Articolul 2În îndeplinirea obiectului său de activitate, ARSVOM are următoarele atribuții:a) duce la îndeplinire obligațiile care revin statului român prin convențiile și acordurile internaționale la care acesta este parte, referitoare la activitatea de căutare și salvare a vieții omenești pe mare;b) îndeplinește sarcinile care îi revin din Planul național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină;c) execută intervenții în caz de poluare. (la 30-07-2004, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 337 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004 )  +  Articolul 2^1ARSVOM va înființa, în subordinea sa, o sucursală tehnică, care va funcționa pe principiul unei societăți comerciale. Sucursala va fi dotată cu utilaje care nu sunt necesare pentru activitățile prevăzute la art. 2 și va realiza, pe bază contractuală, următoarele prestări de servicii:a) efectuarea operațiunilor de căutare, asistență și salvare;b) dezeșuarea, ranfluarea navelor și epavelor;c) prestații de scafandrerie;d) remorcaje interne și internaționale;e) lucrări necesare la nave conform specificului activității;f) stingerea incendiilor;g) spargerea gheții în porturi și pe căile navigabile. (la 30-07-2004, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 337 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004 )  +  Articolul 2^2Guvernul poate aproba prin hotărâre și alte atribuții pentru ARSVOM. (la 30-07-2004, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 337 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004 )  +  Articolul 3(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ARSVOM se asigură din venituri proprii și alocații acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.(2) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale sucursalei tehnice se asigură din venituri proprii și din alte surse legal constituite, altele decât cele de la bugetul de stat.(3) Veniturile obținute din activitățile sucursalei tehnice, precum și cheltuielile aferente se înregistrează în conturi contabile separate. (la 30-07-2004, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 337 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 30-07-2004, Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 337 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 30-07-2004, Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 337 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004 )  +  Articolul 6În scopul realizării atribuțiilor sale, ARSVOM poate să colaboreze cu instituții publice, regii autonome, societăți comerciale, asociații și fundații, în condițiile legii. (la 30-07-2004, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 337 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004 )  +  Articolul 6^1(1) Patrimoniul ARSVOM se constituie prin preluarea patrimoniului Grupului de Intervenție și Salvare Navală Constanța, în conformitate cu balanța de verificare și situația financiară întocmită de Grupul de Intervenție și Salvare Navală Constanța la data de 31 martie 2004.(2) Predarea-preluarea activului și pasivului se face pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.(3) ARSVOM preia toate drepturile și obligațiile care decurg din activitatea curentă și din contractele încheiate de Grupul de Intervenție și Salvare Navală Constanța și se substituie acestuia în litigiile aflate în curs de judecată. (la 30-07-2004, Actul a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 337 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004 )  +  Articolul 7(1) Conducerea ARSVOM este asigurată de către consiliul de conducere, compus din 5 persoane, al cărui președinte este directorul general. (la 30-07-2004, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 337 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004 ) (2) Directorul general și ceilalți membri ai consiliului de conducere sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.  +  Articolul 8(1) Personalul încadrat la Grupul de Intervenție și Salvare Navală Constanța se preia de ARSVOM, în condițiile legii.(2) Salarizarea personalului ARSVOM se face în conformitate cu prevederile aplicabile personalului bugetar din instituțiile publice.(3) Personalul ARSVOM va beneficia de sporuri specifice activității și de drepturile rezultate ca urmare a activităților de salvare, în condițiile legii.(4) Personalul navigant beneficiază de alocație de hrană, iar celelalte categorii de salariați beneficiază de tichete de masă, în condițiile legii. (la 30-07-2004, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 337 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004 )  +  Articolul 9Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare prevederilor prezentei ordonanțe în structura bugetului de stat, bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și în anexele la acesta pe anul 2004, la propunerea ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 10În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, Guvernul va aproba prin hotărâre, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Regulamentul de organizare și funcționare a ARSVOM, atribuțiile, patrimoniul, personalul și regimul de lucru în alertă permanentă. (la 30-07-2004, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 337 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004 )  +  Articolul 11Prezenta ordonanță intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Elena Dumitru
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 29 ianuarie 2004.Nr. 33.-------