ORDONANȚĂ nr. 2 din 8 ianuarie 2004pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. V.7 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (6) al articolului 14 se abrogă.1^1. Articolul 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Asociația Nevăzătorilor din România, Asociația Surzilor din România, Asociația Invalizilor de Război Nevăzători din România și Liga Națională a Organizațiilor cu Personal Handicapat din Cooperația Meșteșugărească pot primi, potrivit legilor bugetare anuale, subvenții de la bugetul de stat prin bugetul Autorității.(2) Asociațiile persoanelor cu handicap sprijină persoanele cu handicap în vederea întocmirii și prezentării la instituțiile cu competențe în domeniu a documentației necesare acordării drepturilor prevăzute de lege, la solicitarea acestora. gt; gt; (la 10-05-2004, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 144 din 4 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 07 mai 2004 ) 2. După alineatul (1) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Fac excepție de la prevederile alin. (1) drepturile persoanelor cu handicap vizual prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) și la art. 19 alin. (1) lit. b) și q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare, inclusiv cele stabilite și neachitate în termenul legal de prescripție, pe bază de mandate returnate, care, începând cu luna ianuarie 2004, se vor plăti din bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, prin direcțiile pentru dialog, familie și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București. (la 10-05-2004, Alineatul (1^1) din Articolul 18, Punctul 2., Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 144 din 4 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 07 mai 2004 )  +  Articolul II(1) Documentația și baza de date necesare plății drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap vizual se vor preda, în vederea organizării evidențelor, prin protocoale încheiate între direcțiile pentru dialog, familie și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București, și serviciile publice de asistență socială din subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.(2) Pentru persoanele cu handicap vizual ale căror drepturi au fost stabilite până la data de 31 decembrie 2003, serviciile publice de asistență socială din subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, vor emite noi decizii de stabilire a drepturilor, pe care le vor transmite direcțiilor pentru dialog, familie și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București.(3) Modificările privind înscrierea, suspendarea sau încetarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap vizual se comunică, lunar, direcțiilor pentru dialog, familie și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București, de către serviciile publice de asistență socială din subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București. Aceste modificări se stabilesc prin decizie a conducătorului serviciilor publice de asistență socială din subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, pe baza certificatului sau deciziei emise de Comisia pentru protecția copilului sau, după caz, de Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți ori Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți.(4) Serviciile publice de asistență socială din subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, vor încheia protocoale cu asociațiile persoanelor cu handicap, la cererea acestora, prin care vor preda asociațiilor, pe bază de tabel, operațiile de distribuție a biletelor de transport.(5) Asociațiile persoanelor cu handicap prevăzute la alin. (4) vor primi, conform protocolului, tabelele nominale cu persoanele cu handicap care beneficiază de transport cu tren de persoane, cu autobuze pentru transport interurban sau, după caz, cu nave de transport fluvial, precum și biletele corespunzătoare pentru a le distribui.(6) La sfârșitul fiecărei luni asociațiile persoanelor cu handicap prevăzute la alin. (4) vor restitui serviciilor publice de asistență socială tabelele nominale cu semnătura, datele de identitate și codul numeric personal ale beneficiarilor de bilete din luna respectivă.(7) Biletele nedistribuite se restituie la serviciile publice de asistență socială până la finele anului în curs.(8) Serviciile publice de asistență socială din subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, vor încheia protocoale cu asociațiile persoanelor cu handicap, la cererea acestora, prin care vor preda asociațiilor, pe bază de tabel, operațiile de distribuire către membrii acestora a adeverințelor pentru acordarea facilităților prevăzute de lege privind scutirea de la plata abonamentelor la curentul electric, radio-tv și telefonic.(9) Documentele de plată a drepturilor pentru persoanele cu handicap vizual se întocmesc de către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale. (la 10-05-2004, Articolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 144 din 4 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 07 mai 2004 )  +  Articolul III(1) Sumele prevăzute în bugetul pe anul 2004 al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei la capitolul "Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații", titlul "Transferuri" se diminuează la articolul "Transferuri consolidabile" cu suma de 2.072.808.368 mii lei și cu aceeași sumă se majorează articolul "Transferuri neconsolidabile".(2) Anexa privind "Transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap" pe anul 2004 la bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei se diminuează cu sumele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările rezultate ca urmare a aplicării prevederilor prezentului articol în structura bugetului de stat și a bugetului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei pe anul 2004.  +  Articolul IVÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Administrației și Internelor vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin ordin comun.  +  Articolul VPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 8 ianuarie 2004.Nr. 2.  +  AnexăMINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEITRANSFERURIde la bugetul de stat către bugetele localepentru drepturile acordate persoanelor cu handicap                                     - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────── Nr.                                  Sume crt.    Județul               cu care se diminuează                                bugetul pe anul 2004───────────────────────────────────────────────────────  1. Alba                                  46.115.675  2. Arad                                  51.245.474  3. Argeș                                 64.948.659  4. Bacău                                 54.482.673  5. Bihor                                 65.537.923  6. Bistrița-Năsăud                       36.109.100  7. Botoșani                              38.262.307  8. Brașov                                54.827.183  9. Brăila                                40.766.474 10. Buzău                                 73.679.913 11. Caraș-Severin                         22.839.564 12. Călărași                              46.191.447 13. Cluj                                  51.779.208 14. Constanța                             33.386.653 15. Covasna                               14.271.955 16. Dâmbovița                             51.990.624 17. Dolj                                  80.661.413 18. Galați                                35.399.075 19. Giurgiu                               19.856.517 20. Gorj                                  32.227.886 21. Harghita                              35.290.555 22. Hunedoara                             31.319.165 23. Ialomița                              43.183.222 24. Iași                                  79.686.045 25. Ilfov                                 14.550.401 26. Maramureș                             85.493.240 27. Mehedinți                             25.287.403 28. Mureș                                 68.959.587 29. Neamț                                 61.081.794 30. Olt                                   59.097.924 31. Prahova                               53.372.500 32. Satu Mare                             60.669.765 33. Sălaj                                 21.666.640 34. Sibiu                                 48.747.825 35. Suceava                               86.909.271 36. Teleorman                             42.619.833 37. Timiș                                 63.801.816 38. Tulcea                                10.864.369 39. Vaslui                                35.888.273 40. Vâlcea                                48.415.749 41. Vrancea                               47.282.052 42. Municipiul București                 134.041.216     din care:     Sectorul 1                            12.792.267     Sectorul 2                            39.223.971     Sectorul 3                            24.200.823     Sectorul 4                            17.734.092     Sectorul 5                            19.033.086     Sectorul 6                            21.056.977───────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:                             2.072.808.368───────────────────────────────────────────────────────