ORDONANȚĂ nr. 3 din 22 ianuarie 2009privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 30 ianuarie 2009  Întrucât de la 1 ianuarie 2007 România a devenit stat membru al Uniunii Europene, dispozițiile Deciziei Consiliului 2006/440/CE din 1 iunie 2006 de modificare a anexei 12 la Instrucțiunile consulare comune, precum și a anexei 14a la Manualul comun privind taxele care urmează să se perceapă, corespunzătoare cheltuielilor administrative de procesare a cererilor de vize, au devenit obligatorii și pentru statul român, conform prevederilor art. 4 alin. 2 din Protocolul privind condițiile și aranjamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria și a României în Uniunea Europeană, urmând a intră în vigoare de la data aplicării de către România în totalitate a acquis-ului Schengen,luând în considerare necesitatea unor măsuri pentru armonizarea dispozițiilor Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, cu prevederile Deciziei Consiliului 2006/440/CE până la data aderării României la spațiul Schengen,având în vedere că în cadrul procesului de evaluare a României cu privire la aderarea la spațiul Schengen, prevăzut a începe în primul semestru al anului 2009, este cuprins și nivelul taxelor de vize practicate de România,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.14 din Legea nr. 306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, se modifică după cum urmează:1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Taxele percepute pentru vize nu se restituie.2. În anexă, numărul curent 7 de la litera D "Servicii diverse" se abrogă.3. În anexă, punctul 2 din notă va avea următorul cuprins:2. Contravaloarea colantelor de viză și a taxelor de urgență aferente este inclusă în taxa percepută potrivit lit. B din tabel sau în situațiile prevăzute la pct. 3 din prezenta notă.4. În anexă, după punctul 3 din notă se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:4. Taxa stabilită la pct. 3 al lit. B din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările și completările ulterioare, privind prelungirea dreptului de ședere temporară a cetățenilor străini, inclusiv în cazul prelungirii dreptului de ședere temporară a fiecărei persoane incluse în pașaportul titularului, se percepe în același cuantum cu cel prevăzut pentru taxa de la pct. 4 al lit. B din tabel, echivalentul în lei, raportat la cursul oficial al Băncii Naționale a României la data efectuării plății, fără a se percepe nicio altă taxă suplimentară. (la 23-05-2009, Articolul I a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 177 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 20 mai 2009 )  +  Articolul IIPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Mazuru,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 22 ianuarie 2009.Nr. 3.----