ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 42 din 7 octombrie 2015pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015  Recomandarea Comisiei din 14 iulie 2014 privind principiile pentru protecția consumatorilor și a utilizatorilor de servicii de jocuri de noroc online și pentru împiedicarea accesului minorilor la jocurile de noroc online, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 214 din 19 iulie 2014, precum și comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul Comitetului Economic și Social și Comitetul Regiunilor privitor la un cadru corespunzător pentru jocurile de noroc online în piața internă [COM (2012) 596 final], document confirmat ca și poziție viitoare de către Harrie Temmink din cadrul DG Grow Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri în data de 23 septembrie 2015, propun statelor membre "crearea de autorități independente" de reglementare în domeniul jocurilor de noroc, inclusiv a jocurilor loteristice.Având în vedere recomandarea Comisiei Europene, prezentul act normativ aliniază România la aceste recomandări în domeniul jocurilor de noroc în vederea coordonării unitare și concurențiale a tuturor jocurilor de noroc din România.Prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne exceptează jocurile de noroc de la aceste servicii, statele având posibilitatea gestionării monopolului instituit pentru jocurile de noroc în așa fel încât să se asigure buna funcționare a domeniului și îndeplinirea tuturor obiectivelor propuse.Având în vedere faptul că Compania Națională "Loteria Română" - S.A. desfășoară activitate de interes public național în domeniul jocurilor de noroc, cu scopul realizării cadrului organizat pentru satisfacerea cererii naturale de joc în rândul populației și crearea fondurilor necesare finanțării obiectivelor de interes public național, dar în același timp servește interesele consacrate prin exclusivitatea în domeniul jocurilor loteristice,totodată, având în vedere necesitatea instituirii unor măsuri legislative privind o mai bună funcționare a Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. și alinierea la cerințele actuale ale pieței naționale și europene de jocuri de noroc, precum și o gestionare eficientă a exclusivității deținute de aceasta, cu luarea în considerare a scăderii constante și semnificative a cifrei de afaceri, se impune adoptarea în regim de urgență a unor măsuri cu caracter temporar, reținându-se că în lipsa adoptării reglementărilor propuse pot apărea dificultăți deosebite în funcționarea pe viitor a companiei.Ținând cont de situațiile specifice expuse mai sus, care vizează domeniul de activitate al jocurilor de noroc, se impune îmbunătățirea cadrului normativ prin promovarea prezentei ordonanțe de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Administrarea monopolului de stat prevăzut la alin. (1) se face de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Statul acordă licența de organizare a jocurilor de noroc în mod exclusiv Companiei Naționale «Loteria Română» - S.A. pentru jocurile loto tradiționale și la distanță, noroc, noroc plus și super noroc, expres și lozuri.2^1. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Se interzice afișarea în exteriorul locațiilor de jocuri de noroc a valorilor sau bunurilor acordate prin bonusuri, promoții sau „jack-pot“-uri reale sau simulate. (la 10-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 250 din 7 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 2^2. La articolul 15 alineatul (1), A, litera b), (iv) se modifică și va avea următorul cuprins:(iv) împotriva persoanei juridice nu au fost luate măsuri administrative - de tipul anulare, revocare sau suspendare a licenței ori a întregii activități desfășurate de operatorul de jocuri de noroc, pentru o perioadă de un an înainte de data depunerii cererii de licență; (la 10-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 250 din 7 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 3. La articolul 17, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:(9^1) Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. poate suspenda activitatea organizatorilor de jocuri de noroc sau a operatorilor economici ce dețin licența clasa a 2-a, la propunerea motivată a direcțiilor de specialitate ale O.N.J.N., până la încetarea situației care a generat suspendarea. (la 10-11-2018, Alineatul (9^1) din Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 250 din 7 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 4. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Operatorii economici care desfășoară activități de producție, distribuție, reparații și întreținere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziție intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activități cu mijloace de joc, în scopul comercializării sau utilizării, sub orice formă, pe teritoriul României, sunt obligați să obțină licență de la Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. De asemenea, au obligația ca în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării operațiunilor de producție, import, export, achiziție sau livrare intracomunitară în documentele contabile sau a operațiunilor de comercializare ori utilizare sub orice formă pe teritoriul României, conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să declare aceste mijloace de joc O.N.J.N., conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Sunt exceptați de la obligația de a deține licență clasa a 2-a organizatorii de jocuri de noroc care desfășoară activitățile prevăzute în prezentul alineat în scopul exploatării activității pentru care dețin licență. Sunt exceptați de la obligația de a deține licență clasa a 2-a, pentru o perioadă de 6 luni de la data încetării activității, și organizatorii de jocuri de noroc a căror activitate a încetat sub orice formă, în vederea vânzării mijloacelor de joc ce sunt în proprietatea acestora în perioada de valabilitate a licenței. (la 10-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 250 din 7 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 5. La articolul 22 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) nerespectarea dispozițiilor art. 7 alin. (4). (la 10-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 250 din 7 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 )  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 159/1999 privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Activitatea Loteriei Române se desfășoară în conformitate cu prevederile Statutului, precum și ale regulamentelor de joc aprobate de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc și publicate pe site-ul companiei.2. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Drepturile și obligațiile decurgând din calitatea de acționar unic al statului român se exercită de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, pentru o perioadă tranzitorie de maximum 4 ani.3. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Loteria Română are ca obiect principal de activitate organizarea, administrarea și exploatarea jocurilor de noroc loto tradiționale și la distanță, noroc, noroc plus și super noroc, expres și lozuri, elaborarea regulamentelor de joc, executarea de produse loteristice, tipărituri și lucrări poligrafice, precum și alte activități stabilite prin statut.4. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Președintele consiliului de administrație prezintă semestrial sau ori de câte ori se solicită de către președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc situația economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și alte documentații solicitate, care vor fi vizate și certificate de cenzori, după caz.5. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Câștigurile neridicate de participanții la jocurile de noroc organizate de Loteria Română, conform regulamentelor de joc aprobate, se constituie în venituri ale Loteriei Române.6. În anexă, la articolul 7, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor se numesc prin ordin al președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 3 aprilie 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2013, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Oficiul își desfășoară activitatea în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului. (la 10-11-2018, Alineatul (1^1) din Punctul 1. , Articolul III a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 250 din 7 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 1^1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Oficiul își desfășoară activitatea teritorială în spații/imobile deținute de Ministerul Finanțelor Publice sau de unitățile administrativ-teritoriale, pe bază de protocol, cu acordul consiliilor locale sau, după caz, în spații închiriate, în condițiile legii. (la 10-11-2018, Articolul III a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 250 din 7 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 2. La articolul 1, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6^1) și (6^2), cu următorul cuprins:(6^1) În cadrul Oficiului funcționează un secretar general, înalt funcționar public numit în condițiile legii.(6^2) Secretarul general al Oficiului îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile prevăzute în art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele încredințate de președintele Oficiului.3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Oficiul acordă dreptul de organizare și funcționare, monitorizează, supraveghează și controlează activitățile din domeniul jocurilor de noroc și activitățile conexe, așa cum sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.4. La articolul 3, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) exercită controlul tehnic al sistemelor informatice, monitorizarea și supravegherea pentru jocurile de noroc tradiționale și la distanță, astfel cum sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare;5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Oficiul funcționează cu un număr maxim de 201 posturi de funcționari publici și personal contractual, inclusiv președintele, vicepreședintele, secretarul general și posturile aferente cabinetului președintelui.6. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Comitetul este format din 9 membri, din care 2 executivi și 7 neexecutivi numiți prin decizie a prim-ministrului, după cum urmează:a) președintele Oficiului - membru executiv;b) vicepreședintele Oficiului - membru executiv;c) membru - membru neexecutiv numit la propunerea președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;d) membru - membru neexecutiv numit la propunerea ministrului afacerilor interne;e) membru - membru neexecutiv numit la propunerea președintelui Consiliului Concurenței;f) membru - membru neexecutiv numit la propunerea ministrului finanțelor publice; (la 10-11-2018, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Punctul 6. , Articolul III a fost modificată de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 250 din 7 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) g) membru - membru neexecutiv numit la propunerea ministrului comunicațiilor și societății informaționale; (la 10-11-2018, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Punctul 6. , Articolul III a fost modificată de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 250 din 7 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) h) 2 membri - membri neexecutivi numiți la propunerea Secretariatului General al Guvernului. (la 10-11-2018, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Punctul 6. , Articolul III a fost modificată de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 250 din 7 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) i) Abrogată. (la 10-11-2018, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Punctul 6. , Articolul III a fost abrogată de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 250 din 7 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 )  +  Articolul IVLa data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, orice dispoziție contrară se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Vlad Ștefan Stoica
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Președintele Oficiului Național
  pentru Jocuri de Noroc,
  Cristinela Odeta Nestor
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 7 octombrie 2015.Nr. 42.