ORDIN nr. 1.389 din 24 septembrie 2018privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 157/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.22 "Valoarea adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite" din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 1 noiembrie 2018  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM nr. 327.084/11.09.2018,în baza prevederilor:– Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;– Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.046/2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013,(UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operațiunile finanțate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorității de management, în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 157/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.22 „Valoarea adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite“ din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 și 460 bis din 20 iunie 2017, se modifică și se înlocuiește cu anexa* care face parte integrantă din prezentul ordin.* Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dănuț Alexandru Potor,
  secretar de stat
  București, 24 septembrie 2018.Nr. 1.389.  +  ANEXĂANEXAprivind Ghidul solicitantului aferent măsurii I.22 "Valoarea adăugată, calitatea produselorși utilizarea capturilor nedorite" din Programul operațional pentru pescuit și afacerimaritime 2014-2020