NORME METODOLOGICE din 25 septembrie 2018de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 23 octombrie 2018  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 5.773/1.005/3.050/2018 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 893 din 23 octombrie 2018.
   +  Capitolul I Programarea bugetară a fondurilor aferente proiectelor, măsurilor, proiectelor din cadrul abordării fondurilor tematice ori proiectelor și activităților Fondului pentru acțiuni în domeniul managementului energiei durabile (SEAF) finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe  +  Articolul 1(1) Sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor sau măsurilor sau proiectelor din cadrul abordării fondurilor tematice se cuprind conform art. 6 alin. (1) lit. a) și b) și art. 15^2 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe, aprobată prin Legea nr. 2/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 62/2011, repartizate pe ani, pe toată perioada de implementare a proiectelor sau a măsurilor sau proiectelor din cadrul abordării fondurilor tematice.(2) În vederea cuprinderii în bugetul propriu a sumelor menționate la alin. (1), beneficiarii de proiecte sau măsuri sau proiecte din cadrul abordării fondurilor tematice prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) și art. 15^2 alin. (1) lit. a) și b) din O.U.G. nr. 62/2011 au obligația să completeze fișa de fundamentare a proiectului ori a măsurii propus(e) sau a proiectului din cadrul abordării fondurilor tematice la finanțare sau finanțat(e) în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, conform Formularului 1 din prezentele norme metodologice.(3) Fișa de fundamentare a proiectului sau a măsurii sau a proiectului din cadrul abordării fondurilor tematice este completată de structura responsabilă cu propunerea la finanțare ori implementare a proiectului sau măsurii sau a proiectului din cadrul abordării fondurilor tematice și va fi semnată de conducătorul acesteia.(4) Structura abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului de credite în calitate de beneficiar de proiecte sau măsuri, prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din O.U.G. nr. 62/2011, va cuprinde în buget sumele menționate la alin. (1) numai dacă fișa de fundamentare a proiectului ori a măsurii prevăzut(e) la alin. (2), precum și a proiectelor sau a măsurilor aflate în implementare este avizată de principiu, conform art. 8 alin. (2) din O.U.G. nr. 62/2011, de către Unitatea Națională de Coordonare, rol îndeplinit de către Direcția generală pregătire ECOFIN și asistență comunitară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.(5) Beneficiarii de proiecte sau măsuri au obligația ca, la semnarea acordului de implementare a proiectului ori acordului aferent măsurii, încheiat cu Unitatea Națională de Coordonare sau organismul intermediar, dacă este cazul, să depună o copie a formularului bugetar „Fișa proiectului“, anexă la bugetul ordonatorului principal de credite.(6) În cazul proiectelor sau măsurilor propuse la finanțare în anul bugetar curent, pentru care acordurile de implementare a proiectelor ori acordurile aferente măsurilor nu au fost încheiate, precum și în cazul necesității angajării unor cheltuieli neeligibile aferente proiectelor sau măsurilor aflate în implementare, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din O.U.G. nr. 62/2011 solicită structurii responsabile cu propunerea la finanțare a proiectului note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării acordului de implementare a proiectului ori acordului aferent măsurii sau pentru angajarea cheltuielilor neeligibile.(7) Notele justificative prevăzute la alin. (6) vor cuprinde informații privind categoriile de cheltuieli și necesitatea angajării acestora pentru implementarea proiectului sau măsurii.(8) Cheltuielile angajate înainte de data semnării acordurilor de implementare a proiectelor sau acordurilor aferente măsurilor sunt neeligibile și nu vor fi solicitate la rambursare în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.  +  Articolul 2(1) Sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor, măsurilor, a proiectelor din cadrul abordării fondurilor tematice ori proiectelor și activităților SEAF se cuprind în bugetele beneficiarilor de proiecte, măsuri, proiecte din cadrul abordării fondurilor tematice ori proiecte și activități SEAF prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. c), d) și f) și art. 15^2 alin. (1) lit. c) și d) din O.U.G. nr. 62/2011, repartizate pe ani, pe toată perioada de implementare a proiectelor, măsurilor, a proiectelor din cadrul abordării fondurilor tematice ori proiectelor și activităților SEAF și se aprobă conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ori cu ocazia rectificărilor bugetare.(2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor menționate la alin. (1), beneficiarii de proiecte, măsuri, proiecte din cadrul abordării fondurilor tematice ori proiecte și activități SEAF prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. c), d) și f) și art. 15^2 alin. (1) lit. c) și d) din O.U.G. nr. 62/2011 au obligația să completeze fișa de fundamentare a proiectului, a măsurii, a proiectului din cadrul abordării fondurilor tematice ori a proiectelor și activităților SEAF propus(e) la finanțare sau finanțat(e) în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, conform Formularului 1 din prezentele norme metodologice, fără a mai solicita avizul de principiu al Direcției generale pregătire ECOFIN și asistență comunitară, în calitate de Unitate Națională de Coordonare.(3) Beneficiarii de proiecte, măsuri, ori proiecte și activități SEAF prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. c), d) și f) din O.U.G. nr. 62/2011 au obligația ca, la semnarea acordului de implementare încheiat cu Unitatea Națională de Coordonare sau cu organismul intermediar, respectiv a contractului de finanțare în cadrul SEAF, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, să depună o copie a formularului bugetar „Fișa proiectului“, anexă la bugetul ordonatorului principal de credite, întocmit în baza fișei de fundamentare menționate la alin. (2), aferentă proiectului, măsurii ori proiectelor și activităților SEAF propus(e) sau aprobat(e) la finanțare în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat și ștampilat de ordonatorul principal de credite.(4) În cazul proiectelor, măsurilor ori proiectelor și activităților SEAF propuse la finanțare în anul bugetar curent, pentru care acordurile de implementare a proiectelor, acordurile aferente măsurilor ori contractele de finanțare în cadrul SEAF nu au fost încheiate, precum și în cazul necesității angajării unor cheltuieli neeligibile aferente proiectelor, măsurilor ori proiectelor și activităților SEAF aflate în implementare, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite beneficiar prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c), d) și f) din O.U.G. nr. 62/2011 solicită structurii responsabile cu propunerea la finanțare a proiectului note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării acordului de implementare a proiectului, acordului aferent măsurii ori contractului de finanțare în cadrul SEAF sau pentru angajarea cheltuielilor neeligibile.(5) Notele justificative prevăzute la alin. (4) vor cuprinde informații privind categoriile de cheltuieli și necesitatea angajării sumei respective pentru implementarea proiectului, măsurii ori proiectelor și activităților SEAF.(6) Cheltuielile angajate înainte de data semnării acordurilor de implementare a proiectelor, acordurilor aferente măsurilor ori contractelor de finanțare în cadrul SEAF, cu excepția celor aferente componentei „Abordarea Premiul European pentru Energie - EEA“, sunt neeligibile și nu vor fi solicitate la rambursare în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.(7) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația să asigure în bugetele proprii sumele necesare implementării proiectelor, măsurilor ori proiectelor și activităților SEAF proprii propuse la finanțare ori finanțate în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și pe cele necesare implementării proiectelor sau măsurilor ai căror beneficiari de proiecte și măsuri sunt entități publice locale finanțate integral sau parțial din bugetul local.(8) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor și măsurilor ai căror beneficiari sunt entități publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor rambursate de autoritatea de plată, ca urmare a cererii de plată transmise de către acești beneficiari, conform Formularului 5.  +  Articolul 3(1) Sumele cuprinse în bugetul Ministerului Fondurilor Europene, prevăzute la art. 6 alin. (3) din O.U.G. nr. 62/2011, sunt gestionate de autoritatea de plată, rol îndeplinit de Direcția generală mecanisme și instrumente financiare europene nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.(2) Sumele cuprinse în bugetul Ministerului Fondurilor Europene, prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 62/2011, reprezintă minimum 5% din valoarea proiectelor, măsurilor, proiectelor și activităților SEAF finanțate prin Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.  +  Articolul 4(1) Valoarea subvenției acordate beneficiarilor de proiecte sau măsuri finanțați parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale poate cuprinde sumele aferente contravalorii fondurilor externe nerambursabile din cadrul proiectelor sau măsurilor finanțate prin Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, care vor fi rambursate de către autoritatea de plată, conform acordului de implementare a fiecărui proiect ori acordului fiecărei măsuri.(2) Beneficiarii de proiecte sau măsuri finanțați parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale restituie, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării, sumele rambursate de către autoritatea de plată conform art. 6 alin. (1) lit. b) în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorilor principali de credite din care au fost acordate subvențiile prevăzute la alin. (1).(3) În cazul în care restituirea subvenției menționate la alin. (2) se efectuează în anul bugetar următor celui în care au fost primite subvențiile, se aplică prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.  +  Articolul 5(1) Sumele necesare implementării Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse se cuprind de către Unitatea Națională de Coordonare, la nivel de credite de angajament și credite bugetare, pe tipuri de finanțare, în anexa la bugetul Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 62/2011, pentru proiectele și măsurile aferente tipurilor de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) și d) din O.U.G. nr. 62/2011.(2) În vederea cuprinderii sumelor prevăzute la alin. (1), reprezentând credite bugetare, autoritatea de plată are obligația să completeze formularul bugetar aferent programului, conform prevederilor sau instrucțiunilor prevăzute în metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, la pozițiile corespunzătoare creditului bugetar, și să îl transmită Ministerului Finanțelor Publice în calitate de Unitate Națională de Coordonare.(3) Direcția abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cuprinde în anexă sumele pe baza formularului întocmit în conformitate cu alin. (1) și (2).(4) Ministerul Finanțelor Publice comunică autorității de plată limita creditelor bugetare aprobate în anexă la buget, în cadrul cărora se pot efectua plăți.(5) Sumele necesare implementării Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, pentru proiectele și activitățile aferente asistenței financiare nerambursabile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. e) din O.U.G. nr. 62/2011, se cuprind de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, la nivel de credite de angajament și credite bugetare, pe tipuri de finanțare, în anexa la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice care asigură managementul SEAF, în conformitate cu art. 11 alin. (1^1) din O.U.G. nr. 62/2011.(6) În vederea cuprinderii sumelor prevăzute la alin. (5), reprezentând credite bugetare, autoritatea de plată are obligația să completeze formularul bugetar aferent programului, conform prevederilor sau instrucțiunilor prevăzute în metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, la pozițiile corespunzătoare creditului bugetar și să îl transmită Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice.(7) Direcția abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice cuprinde în anexă sumele pe baza formularului întocmit de către autoritatea de plată.(8) Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice comunică autorității de plată limita creditelor bugetare aprobate în anexă la buget, în cadrul cărora se pot efectua plăți.  +  Capitolul II Fluxuri financiare și evidență contabilă  +  Articolul 6(1) În cazul beneficiarilor de proiecte, măsuri ori proiecte și activități SEAF prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. a)-d) și f) din O.U.G. nr. 62/2011, care au în implementare proiecte, măsuri ori proiecte și activități SEAF finanțate în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse:a) sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele acestora cheltuielile efectuate corespunzător contravalorii fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse și contribuției proprii;b) sumele aferente rambursării cotei părți din cheltuielile eligibile efectuate, corespunzătoare finanțării fondurilor externe nerambursabile ale Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, se virează de către autoritatea de plată, cu respectarea termenului stabilit în acordul de implementare a proiectului, în acordul aferent măsurii ori în contractul de finanțare în cadrul SEAF, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele ori măsurile respective prevăzute la art. 23 alin. (1), alin. (2) lit. a) și b) și alin. (3), după caz, deschise pe codurile de identificare fiscală ale beneficiarilor;c) autoritatea de plată virează sumele aferente plăților în avans, corespunzătoare finanțării fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse beneficiarilor componentei „Acțiuni în domeniul energiei durabile în comunitățile din regiuni sărace/subdezvoltate - Programul orașe sărace“, cu respectarea termenului stabilit în contractele de finanțare în cadrul SEAF, în contul de venit al bugetelor locale prevăzut la art. 23 alin. (2) lit. c), deschis pe codurile de identificare fiscală ale unităților administrativ-teritoriale, la unitățile Trezoreriei Statului prin care își desfășoară activitatea.(2) Autoritatea de plată notifică în scris beneficiarii de proiecte, măsuri ori proiecte și activități SEAF prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. a), c) și f) din O.U.G. nr. 62/2011 cu privire la sumele virate în conturile de venituri, utilizând Formularul 2 din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 7(1) Ordonatorul de credite al autorității de plată gestionează soldul Fondului Elvețian de Contrapartidă (FEC) în conformitate cu procedura prevăzută la art. 6^1 din O.U.G. nr. 62/2011. (2) Soldul FEC se face venit la bugetul de stat și se virează de Ministerul Finanțelor Publice în contul de venituri bugetare 20.A.36.46.00 „Sume aferente soldului FEC“, codificat cu codul de identificare fiscală al ordonatorului de credite al autorității de plată, iar sumele introduse în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli după cum urmează:a) la partea de venituri ale bugetului de stat la capitolul 36.01 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.01.46 „Sume aferente soldului FEC“;b) la partea de cheltuieli, în bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de plată, la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, la articolul 56.46 „Transferuri de la bugetul de stat din soldul FEC acordate beneficiarilor pentru cofinanțare în cadrul Programului orașe sărace“.(3) Din totalul cofinanțării de minimum 15% ce trebuie asigurată de beneficiarii SEAF ai componentei „Acțiuni în domeniul energiei durabile în comunitățile din regiuni sărace/subdezvoltate - Programul orașe sărace“, un procent de maximum 7% din valoarea eligibilă a proiectului se transferă de către autoritatea de plată din soldul FEC în contul de venituri al unității administrativ-teritoriale prevăzut la art. 23 alin. (2) lit. e), în baza contractului de finanțare semnat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice care asigură managementul SEAF cu beneficiarii SEAF, transferul urmând să se realizeze concomitent cu finanțarea din avansul SEAF, prin raportare la valoarea fiecărei cereri de plată.(4) Diferența până la valoarea cofinanțării conform contractului de finanțare în cadrul SEAF reprezintă obligația beneficiarului și se asigură din bugetul beneficiarului SEAF, odată cu fiecare plată efectuată din cheltuieli eligibile în cadrul proiectului. (5) Din sumele primite ca avans, atât din avansul SEAF, cât și din sumele primite din soldul FEC pentru acoperirea parțială a cofinanțării, beneficiarii SEAF pot finanța numai cheltuieli eligibile aferente proiectelor.(6) În cazul în care, la sfârșitul perioadei de implementare a proiectelor, beneficiarii componentei „Acțiuni în domeniul energiei durabile în comunitățile din regiuni sărace/ subdezvoltate - Programul orașe sărace“ rămân cu sume neutilizate din avansurile acordate potrivit alin. (3) și potrivit art. 6 alin. (1) lit. c), aceștia au obligația de a restitui sumele respective, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării de la autoritatea de plată, din conturile de venituri unde au fost primite inițial, astfel:a) fondurile externe nerambursabile în contul de disponibilități prevăzut la art. 22 alin. (2) lit. a);b) sumele primite din soldul FEC pentru acoperirea parțială a cofinanțării, în contul de cheltuieli bugetare deschis potrivit art. 22 alin. (5) în cazul în care sumele au fost primite în anul respectiv sau, în caz contrar, potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8În cazul beneficiarilor de proiecte sau măsuri prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 62/2011, care au în implementare proiecte ori măsuri finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, autoritatea de plată virează, din contul de disponibil prevăzut la art. 22 alin. (2) lit. a), sumele aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate, corespunzătoare finanțării din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, conform acordului de implementare a proiectului sau acordului aferent măsurii, în conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului prevăzute la art. 23 alin. (4)/bănci comerciale, după caz.  +  Articolul 9(1) Fondurile aferente asistenței financiare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) și d) din O.U.G. nr. 62/2011 se primesc de către autoritatea de plată de la Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO)/Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), după aprobarea cererilor de rambursare conform procedurii descrise la art. 7 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 62/2011. (2) Fondurile aferente asistenței financiare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. e) din O.U.G. nr. 62/2011 se primesc de către autoritatea de plată de la SECO, după cum urmează:a) avansul inițial SEAF în valoare de 500.000 CHF, în urma solicitării autorității de plată; b) plățile ulterioare SEAF, în urma cererii de avans, însoțite de documentele justificative aferente, trimise de autoritatea de plată după certificarea cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiari din sumele primite în avans și conform estimărilor comunicate de managementul SEAF;c) plata finală SEAF, în urma transmiterii cererii de plată finale, însoțită de documentele justificative aferente, după certificarea cheltuielilor eligibile și îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale de către partea română.(3) Transferul fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) și art. 8, din conturile autorității de plată în conturile beneficiarilor de proiecte, măsuri ori proiecte și activități SEAF, se realizează în condițiile și pe baza documentelor prevăzute prin acordul de implementare a proiectului, acordul privind măsura ori conform contractelor de finanțare în cadrul SEAF. (4) Sumele acordate în avans în cadrul proiectelor SEAF finanțate din Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse se justifică prin rapoarte intermediare sau finale, în conformitate cu prevederile stabilite prin contractele de finanțare în cadrul SEAF.(5) Beneficiarii SEAF au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor primite în avans, în cazul în care aceștia nu justifică, prin raport intermediar sau final, utilizarea sumelor primite în avans, conform termenelor și condițiilor stabilite prin contractele de finanțare în cadrul SEAF, aplicându-se în acest caz prevederile art. 7 alin. (6) lit. a) și b).(6) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (5), art. 7 alin. (6) lit. a) și art. 10 alin. (6) din sumele acordate în avans provenind din fonduri externe nerambursabile se utilizează pentru continuarea finanțării proiectelor SEAF.  +  Articolul 10(1) Prin acordurile de implementare a proiectelor, acordurile privind măsurile ori contractele de finanțare în cadrul SEAF se stabilesc termenele și condițiile privind implementarea proiectelor, măsurilor ori proiectelor și activităților SEAF, derularea operațiunilor financiare, inclusiv:a) termenul maxim de efectuare a plăților către beneficiarii de proiecte, măsuri ori proiecte și activități SEAF aferente rambursării cheltuielilor eligibile sau acordării avansurilor, după caz;b) documentele justificative necesare rambursării cotei-părți din cheltuielile eligibile efectuate sau justificării avansului, după caz, corespunzătoare finanțării fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse și, respectiv, soldului FEC;c) obligația ca fiecare raport intermediar sau final de proiect, transmis de beneficiarii de proiecte, măsuri ori proiecte și activități SEAF prevăzuți la art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 62/2011, să aibă anexată o situație care să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate de aceștia, conform Formularului 3;d) prevederea conform căreia beneficiarii de proiecte, măsuri ori proiecte și activități SEAF care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a Românei, valabil la data efectuării plății în valută;e) sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării termenelor și condițiilor stabilite prin acordurile de implementare a proiectelor, acordurile privind măsurile ori prin contractele de finanțare în cadrul SEAF;f) modalitățile și termenele de recuperare a sumelor plătite necuvenit, conform legislației aplicabile și procedurilor specifice;g) cursul Băncii Naționale a României valabil la data inițierii acordurilor de implementare a proiectelor, acordurilor privind măsurile ori a contractelor de finanțare în cadrul SEAF, precum și data inițierii acestora.(2) Pentru proiectele depuse de beneficiarii SEAF în cadrul componentei „Acțiuni în domeniul energiei durabile în comunitățile din regiuni sărace/subdezvoltate - Programul orașe sărace“, a căror finanțare a fost aprobată, autoritatea de plată efectuează plăți în avans din fondurile elvețiene alocate SEAF, respectiv din soldul FEC, conform contractului de finanțare în cadrul SEAF. (3) Plățile în avans, potrivit alin. (2), se vor efectua în corelație cu graficul actualizat de implementare a activităților contractului de finanțare în cadrul SEAF, în limita fondurilor disponibile și numai după transferul sumelor către autoritatea de plată de către SECO, respectiv din soldul FEC.(4) Plățile în avans se acordă după cum urmează: a) valoarea unei tranșe este de maximum 21,5% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în conformitate cu prevederile alin. (2);b) acordarea unei noi tranșe de avans se face numai după ce avansul acordat anterior a fost justificat integral/parțial prin rapoarte intermediare și documentele justificative;c) tranșele se aprobă până la atingerea a maximum 86% din cheltuielile eligibile, urmând ca ultima plată până la atingerea a maximum 92% din cheltuielile eligibile să se realizeze pe baza prezentării și acceptării raportului final al proiectului după certificarea cheltuielilor eligibile și îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.(5) Cheltuielile eligibile ce depășesc valoarea avansului acordat se vor rambursa cu respectarea art. 7 din O.U.G. nr. 62/2011, în contul prevăzut la art. 23 alin. (2) lit. a) sau b), după caz, și lit. e). (6) Autoritatea de plată recuperează sumele reprezentând plăți în avans și nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate, la plata finală, odată cu aprobarea raportului final al proiectului, în condițiile prevederilor contractuale.  +  Articolul 11(1) Beneficiarii de proiecte, măsuri ori proiecte și activități SEAF finanțate în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse au obligația să țină pentru fiecare proiect, măsură sau activitate o evidență contabilă distinctă, folosind în contabilitatea proprie conturi analitice distincte.(2) Beneficiarii de proiecte ori măsuri, instituții publice finanțate integral din bugetul de stat și entitățile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local, înregistrează în evidența extracontabilă rambursările de cheltuieli aferente fondurilor externe nerambursabile primite în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse pe baza notificărilor primite de la autoritatea de plată.  +  Capitolul III Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse  +  Articolul 12(1) În cadrul fazei de angajare a cheltuielilor se efectuează următoarele operațiuni:1. pentru proiectele și măsurile finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse:a) Unitatea Națională de Coordonare inițiază formularul „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“, anexa nr. 1a) la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare, și completează cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament aprobate în anexa la bugetul Ministerului Finanțelor Publice, conform art. 5 alin. (1) din prezentele norme metodologice. Unitatea Națională de Coordonare completează la rubricile Compartiment de specialitate și Compartiment de contabilitate din cadrul formularului „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“, care este supus vizei de control financiar preventiv propriu din cadrul Unității Naționale de Coordonare și, ulterior, aprobat de către ordonatorul principal de credite;b) ordonatorul principal de credite semnează acordurile de implementare a proiectelor și acordurile privind măsurile cu beneficiarii de proiecte sau măsuri, acestea fiind supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu din cadrul Unității Naționale de Coordonare, împreună cu formularele, inițiate de Unitatea Națională de Coordonare, „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“ și „Angajament bugetar individual“, anexele nr. 1a) și 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare, prezentate împreună cu lista de verificare aferentă;c) angajamentele bugetare individuale (contul 8066), angajamentele legale (contul 8067), creditele bugetare aprobate (contul 8060), creditele de angajament aprobate (contul 8071) și creditele de angajament angajate (contul 8072) se înregistrează în contabilitatea Ministerului Finanțelor Publice, în baza formularelor „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“ și „Angajament bugetar individual“, anexele nr. 1a) și 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare, și a acordurilor de implementare a proiectelor și a acordurilor privind măsurile semnate;d) în cazul în care Unitatea Națională de Coordonare a delegat organismului intermediar angajarea cheltuielilor, conform art. 11 alin. (2) din O.U.G. nr. 62/2011, prin acordul de delegare de atribuții se stabilesc limitele competențelor acestuia;e) organismul intermediar căruia i s-a delegat angajarea cheltuielilor comunică Unității Naționale de Coordonare angajamentele legale încheiate;2. pentru proiectele și activitățile SEAF finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse:a) Direcția generală administrație publică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice inițiază formularul „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“, anexa nr. 1a) la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare, și completează cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament aprobate în anexa la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform art. 5 alin. (5) din prezentele norme metodologice. Direcția generală administrație publică completează la rubricile Compartiment de specialitate și Compartiment de contabilitate din cadrul formularului „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“, care este supus vizei de control financiar preventiv propriu din cadrul Direcției generale management financiar, resurse umane și administrativ și, ulterior, aprobat de către ordonatorul principal de credite;b) ordonatorul principal de credite din Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice semnează contractele de finanțare în cadrul SEAF cu beneficiarii SEAF, acestea fiind supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu, împreună cu formularele „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“ și „Angajament bugetar individual“, anexele nr. 1a) și 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare;c) angajamentele bugetare individuale (contul 8066), angajamentele legale (contul 8067), creditele bugetare aprobate (contul 8060), creditele de angajament aprobate (contul 8071) și creditele de angajament angajate (contul 8072) se înregistrează în contabilitatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în baza formularelor „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“ și „Angajament bugetar individual“, anexele nr. 1a) și 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare, și a contractelor de finanțare în cadrul SEAF semnate;3. acordurile de implementare a proiectelor și acordurile privind măsurile sau contractele de finanțare în cadrul SEAF se încheie în franci elvețieni (CHF) și echivalentul în lei la cursul Băncii Naționale a României valabil la data inițierii acestora, dată care este indicată și la rubrica „Compartimentul de specialitate“ din cadrul formularelor „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“ și „Angajament bugetar individual“, anexele nr. 1a) și 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare;4. angajamentele bugetare individuale și angajamentele legale se înregistrează în contabilitate în lei, la cursul Băncii Naționale a României valabil la data inițierii acestora.(2) Unitatea Națională de Coordonare/Organismul intermediar/Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice trebuie să comunice autorității de plată angajamentele legale încheiate, în vederea parcurgerii fazelor de lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor.  +  Articolul 13(1) În cazul în care Unitatea Națională de Coordonare a delegat o parte din operațiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor, organismul intermediar efectuează următoarele operațiuni:a) verifică și aprobă rapoartele intermediare, respectiv finale ale proiectului sau măsurii, verifică existența documentelor justificative anexate, primite de la beneficiarii de proiecte sau măsuri, conform prevederilor din acordurile de implementare a proiectelor, acordurile privind măsurile, a rapoartelor de audit, dacă este cazul;b) verifică existența mențiunii „Bun de plată pentru suma de...“ sau „Se refuză la plată suma de...“, respectiv a mențiunii „Certificat în privința realității, regularității și legalității“ acordate de beneficiarii de proiecte ori măsuri pe facturile sau documentele cu valoare echivalentă, existența documentelor justificative, inclusiv a documentelor din care rezultă efectuarea plăților de către beneficiarii de proiecte sau măsuri, precum și eligibilitatea costurilor cuprinse în cererile de plată;c) se asigură că beneficiarii nu au solicitat rambursarea cheltuielilor din alte surse de finanțare;d) se asigură că beneficiarii nu au recuperat și nu pot recupera TVA din altă parte, potrivit prevederilor legale în vigoare;e) se asigură că beneficiarii au îndeplinit prevederile acordurilor de implementare a proiectelor sau ale acordurilor privind măsurile cu privire la procentul de cofinanțare;f) în urma verificărilor efectuate, aprobă cererile de plată, întocmite în lei, primite de la beneficiarii de proiecte sau măsuri (în formatul prezentat în Formularul 5), prin emiterea Notei de aprobare la plată (Formularul 6);g) transmite autorității de plată cererile de plată, împreună cu rapoartele intermediare, respectiv finale aprobate, nota de aprobare la plată, rapoartele de audit, dacă este cazul, copii certificate „Conform cu originalul“ de către beneficiarii proiectelor sau măsurilor, ale facturilor și documentelor justificative aferente, inclusiv ale documentelor din care rezultă efectuarea plăților de către beneficiarii de proiecte sau măsuri.(2) În cazul fazei de lichidare, autoritatea de plată este responsabilă cu înregistrarea în contabilitate a cererilor de plată.(3) În cazul în care nicio parte din operațiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor nu a fost delegată organismului intermediar și Unitatea Națională de Coordonare a decis menținerea acestora la nivelul său, Unitatea Națională de Coordonare are responsabilitatea realizării operațiunilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 14(1) În cazul proiectelor și activităților SEAF, Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice are responsabilitatea realizării operațiunilor specifice fazei de lichidare a cheltuielilor prevăzute la art. 13 alin. (1).(2) În cazul fazei de lichidare, autoritatea de plată este responsabilă cu înregistrarea în contabilitate a cererilor de plată pentru proiectele și activitățile SEAF.  +  Articolul 15(1) Autoritatea de plată realizează următoarele operațiuni asupra documentelor transmise, conform art. 13 alin. (1) lit. g), respectiv art. 14 alin. (1), de către Unitatea Națională de Coordonare, organismul intermediar, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, după caz:a) verifică conformitatea și legalitatea cererii de plată cu prevederile acordului de implementare a proiectului, acordului privind măsura sau ale contractului de finanțare în cadrul SEAF;b) verifică existența rapoartelor intermediare, respectiv finale aprobate de organismul intermediar, Unitatea Națională de Coordonare, managementul SEAF, a notei de aprobare la plată întocmite de Unitatea Națională de Coordonare sau organismul intermediar sau managementul SEAF, a rapoartelor de audit, dacă este cazul, a copiilor certificate „Conform cu originalul“ ale facturilor cu mențiunea „Bun de plată pentru suma de ....“ sau „Se refuză la plată suma de ...“, respectiv cu mențiunea „Certificat în privința realității, regularității și legalității“, acordat de beneficiarii de proiecte, măsuri ori proiecte și activități SEAF, și a documentelor justificative aferente, inclusiv a documentelor din care rezultă efectuarea plăților de către beneficiari;c) confirmă dacă partea de cofinanțare a fost furnizată conform acordului de implementare a proiectului, acordului privind măsura sau contractului de finanțare în cadrul SEAF.(2) Autoritatea de plată certifică sumele solicitate prin cererile de plată în urma verificărilor enumerate la alin. (1) cu mențiunea „Se certifică suma de ...“.(3) Pe baza sumelor certificate, autoritatea de plată întocmește cererea de rambursare pentru fiecare proiect, măsură, proiect și activitate SEAF în franci elvețieni, utilizând cursul de schimb al Băncii Naționale a României de la data întocmirii acesteia și o transmite SECO. Pe cererea de rambursare se va menționa și suma în lei.(4) Pentru componenta „Acțiuni în domeniul energiei durabile în comunitățile din regiuni sărace/subdezvoltate - Programul orașe sărace“, autoritatea de plată andosează cererea de avans, primită de la managementul SEAF, aprobată de organismul intermediar și validată de Unitatea Națională de Coordonare, și transmite către SECO cererea de plată a avansului în CHF, întocmită la cursul din data inițierii acesteia, pe baza: a) estimărilor beneficiarilor transmise și aprobate de managementul SEAF pentru sumele aferente primei tranșe reprezentând avansul acordat beneficiarului SEAF;b) documentelor justificative aferente cheltuielilor eligibile aprobate de managementul SEAF pentru sumele aferente următoarelor tranșe reprezentând avansul acordat beneficiarului SEAF, după certificarea cheltuielilor eligibile efectuate conform estimărilor comunicate de managementul SEAF conform art. 9 alin. (2) lit. b).  +  Articolul 16(1) După încasarea fondurilor de la SECO, autoritatea de plată procedează la ordonanțarea și plata sumelor aprobate și transferate de SECO în conturile deschise în lei, conform art. 4 alin. (4) din O.U.G. nr. 62/2011, de beneficiarii de proiecte, măsuri ori proiecte și activități SEAF, în termenele stabilite.(2) Ordonanțarea cheltuielilor se face la nivelul autorității de plată, folosind formularul „Ordonanțare de plată“, conform anexei nr. 3 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare. La înscrierea informațiilor în coloana 1 „Disponibil înaintea efectuării plății“ din formularul „Ordonanțare de plată“ se va ține cont de angajamentele bugetare evidențiate în contul 8066 „Angajamente bugetare“, precum și de plățile efectuate din contul 770 „Finanțarea de la buget“ sau din alte conturi de disponibilități, după caz, dar și de cheltuielile care au fost angajate, lichidate și ordonanțate anterior și care nu au apărut decontate în extrasul de cont la momentul întocmirii formularului „Ordonanțare de plată“. (3) Pentru cofinanțarea proiectelor implementate în cadrul componentei „Acțiuni în domeniul energiei durabile în comunitățile din regiuni sărace/subdezvoltate - Programul orașe sărace“, autoritatea de plată procedează la ordonanțarea și plata din soldul FEC a sumei de maximum 7% din valoarea eligibilă a proiectului conform contractelor de finanțare în cadrul SEAF, către beneficiarii SEAF, în conturile de venituri deschise în lei, conform art. 7 alin (3).(4) În vederea efectuării reconcilierii contabile bianuale între conturile contabile ale autorității de plată și cele ale beneficiarilor de proiecte, măsuri ori proiecte și activități SEAF pentru operațiunile gestionate în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, beneficiarii de proiecte, măsuri ori proiecte și activități SEAF au obligația transmiterii notificării conform Formularului 4, din care să rezulte sumele primite de la autoritatea de plată și cele restituite acesteia.(5) Autoritatea de plată comunică lunar Unității Naționale de Coordonare/organismului intermediar/Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice plățile efectuate către beneficiarii de proiecte, măsuri ori proiecte și activități SEAF.  +  Capitolul IV Finanțarea cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor cu TVA și a cheltuielilor conexe Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse  +  Articolul 17Asigurarea sumelor necesare plății cheltuielilor neeligibile, inclusiv a cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (8) și la art. 2 alin. (6), este responsabilitatea beneficiarilor de proiecte, măsuri ori proiecte și activități SEAF finanțate în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.  +  Articolul 18Sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile sunt considerate cheltuieli eligibile numai dacă sunt suportate efectiv și definitiv de către beneficiar și dacă nu pot fi recuperate în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 19Alte comisioane, impozite și taxe aferente cheltuielilor eligibile sau legate de cheltuielile eligibile, în special impozitele directe și contribuțiile de securitate socială aferente salariilor și remunerațiilor eligibile, vor reprezenta cheltuieli eligibile doar dacă sunt suportate efectiv și definitiv de către beneficiar.  +  Articolul 20Cheltuielile cuprinse la art. 18, respectiv la art. 19 aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate/plătite în avans de către SECO vor fi finanțate din valoarea eligibilă a proiectului.  +  Capitolul V Recuperarea fondurilor utilizate necorespunzător  +  Articolul 21(1) Fondurile nerambursabile utilizate necorespunzător în implementarea proiectelor, măsurilor ori proiectelor și activităților SEAF finanțate în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse urmează să fie recuperate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor specifice prezentului capitol.(2) În cazul în care, în urma verificării documentelor justificative aferente cheltuielilor eligibile, autoritatea de plată constată efectuarea unor plăți susceptibile a fi neeligibile, aceasta informează Unitatea Națională de Coordonare, managementul SEAF sau organismul intermediar cu privire la neincluderea sumelor în cererea de rambursare/de plată avans ce urmează a fi trimisă către SECO și solicită acestora să reexamineze cheltuielile respective. Această notificare cuprinde următoarele informații:a) aria de concentrare, măsura-suport, proiectul în cadrul cărora au fost efectuate respectivele cheltuieli susceptibile a fi neeligibile;b) numele beneficiarului de proiect, măsura ori proiect și activitate SEAF care a efectuat plata cheltuielilor susceptibile a fi neeligibile;c) numele operatorului economic către care s-a efectuat plata, după caz;d) numărul și data documentelor justificative care atestă efectuarea tranzacției (factură, ordin de plată, extras de cont etc.);e) suma susceptibilă a fi plătită pentru cheltuieli neeligibile;f) categoria de cheltuieli susceptibile a fi neeligibile.(3) Dacă în urma reexaminării se confirmă neeligibilitatea cheltuielilor, autoritatea de plată nu va include respectivele sume în cadrul cererii de rambursare/de plată avans.(4) Dacă în urma reexaminării nu se confirmă neeligibilitatea cheltuielilor există următoarele situații:a) autoritatea de plată este de acord cu rezultatul reexaminării, caz în care transmite SECO cererea de rambursare/de plată avans în vederea asigurării fondurilor; b) autoritatea de plată nu este de acord cu rezultatul reexaminării, caz în care invită la reconciliere reprezentanții Unității Naționale de Coordonare, organismului intermediar, managementului SEAF, după caz, și ai beneficiarilor de proiecte, măsuri ori proiecte și activități SEAF.(5) Autoritatea de plată întreprinde măsuri pentru cuprinderea în bugetul Ministerului Fondurilor Europene a sumelor prevăzute la art. 6 alin. (3) din O.U.G. nr. 62/2011.(6) Autoritatea de plată este responsabilă pentru constatarea și recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit din asistența financiară nerambursabilă prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a), c), d) și e) din O.U.G. nr. 62/2011, precum și din soldul FEC.  +  Capitolul VI Conturile aferente implementării proiectelor sau măsurilor, proiectelor din cadrul abordării fondurilor tematice ori proiectelor și activităților SEAF în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse  +  Articolul 22(1) În vederea derulării operațiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, reglementate prin O.U.G. nr. 62/2011, se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului, la Banca Națională a României, respectiv la banca comercială, după caz.(2) Pe numele Ministerului Fondurilor Europene, ca ordonator principal de credite, se deschid la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București conturi pentru derularea operațiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile. Aceste conturi, gestionate de autoritatea de plată, sunt următoarele: a) contul 54.06.01.45 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse“ pentru:a1) încasarea sumelor transferate de autoritatea de plată din contul deschis la Banca Națională a României/banca comercială, gestionat de autoritatea de plată, reprezentând contravaloarea în lei a sumelor primite în valută de la SECO/SDC;a2) încasarea sumelor în lei din contul 54.06.05.45 reprezentând creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate în vederea restituirii acestora SECO/SDC;a3) plata sumelor în lei transferate de titularul contului în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de disponibilități ale beneficiarilor de proiecte, măsuri ori proiecte și activități SEAF;a4) plata sumelor reprezentând creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, ce urmează a fi restituite SECO/SDC;a5) încasarea sumelor în lei din avansurile acordate beneficiarilor reprezentând fonduri externe nerambursabile care nu pot fi justificate sau cele rămase neutilizate la sfârșitul perioadei de implementare;a6) restituirea, după caz, a eventualelor sume rămase neutilizate la sfârșitul Programului către SECO/SDC;b) contul 54.06.05.45 „Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse“ pentru:b1) încasarea sumelor în lei virate de beneficiarii de proiecte sau măsuri reprezentând creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli aferente fondurilor externe nerambursabile, respectiv din sumele din soldul FEC, apărute în gestionarea proiectelor, măsurilor ori proiectelor și activităților SEAF finanțate în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse;b2) plata sumelor în lei transferate în contul 54.06.01.45 reprezentând creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli, recuperate, în vederea restituirii acestora SECO/SDC;b3) plata sumelor în lei transferate în conturile de cheltuieli bugetare deschise pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de plată din care au fost acordate pentru sumele din soldul FEC.(3) Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de plată, deschide la Banca Națională a României/banca comercială un cont distinct, în CHF, pentru gestionarea fondurilor externe nerambursabile primite de la SECO/SDC, aferente Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, pentru:a) încasarea sumelor transferate de SECO, reprezentând contravaloarea cererilor de rambursare aprobate de SECO și a avansului SEAF;b) încasarea echivalentului în CHF al sumelor în lei transferate de autoritatea de plată din contul 54.06.01.45 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse“, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, în vederea restituirii sumelor neutilizate sau neeligibile ori recuperate către SECO;c) restituirea sumelor neutilizate sau neeligibile ori recuperate către SECO.(4) În vederea parcurgerii procedurii prevăzute la art. 6^1 din O.U.G. nr. 62/2011, Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de plată, deschide la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București contul de venituri bugetare 20.A.36.46.00 „Sume aferente soldului FEC“.(5) Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de plată, deschide la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București contul 01 „Credite bugetare deschise și repartizate pe seama ordonatorilor de credite finanțați din bugetul de stat“ și, respectiv, contul de cheltuieli bugetare 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“ cu detaliere potrivit clasificației bugetare, conform bugetului aprobat, pentru gestionarea soldului FEC potrivit prevederilor art. 6^1 din O.U.G. nr. 62/2011.(6) Sumele prevăzute la art. 6^1 alin. (5) din O.U.G. nr. 62/2011 se transferă de către Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de plată, din contul de venituri bugetare prevăzut la alin. (4) în contul de disponibil 50.01.55 „Disponibil din sume încasate în conformitate cu prevederile art. 6^1 din O.U.G. nr. 62/2011“, deschis pe numele acestuia la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.(7) Pentru gestionarea sumelor asigurate de la bugetul de stat potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din O.U.G. nr. 62/2011, Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de plată, deschide la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București contul 01 „Credite bugetare deschise și repartizate pe seama ordonatorilor de credite finanțați din bugetul de stat“ și, respectiv, contul de cheltuieli bugetare 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“, cu detaliere potrivit clasificației bugetare, conform bugetului aprobat. Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de plată efectuează, în limita creditelor bugetare deschise și repartizate, plăți către beneficiari din contul de cheltuieli bugetare 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“ deschis pe numele acestuia la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.(8) Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de plată, transferă sumele reprezentând sold FEC încasate în contul 54.06.05.45 „Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse“ în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, cu respectarea prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 23(1) În cazul beneficiarilor de proiecte sau măsuri ori proiecte în cadrul abordării fondurilor tematice prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 15^2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 62/2011, conturile de venituri în care se virează sumele aferente rambursării cheltuielilor eligibile corespunzătoare finanțării din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse sunt:a) conturile de venituri ale bugetului de stat în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse;a1) 20.A.45.19.01 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“;a2) 20.A.45.19.02 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“;b) conturile de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse:b1) 22.A.45.19.01 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“;b2) 22.A.45.19.02 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“;c) conturile de venituri ale bugetului asigurărilor pentru șomaj în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse:c1) 28.A.45.19.01 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“;c2) 28.A.45.19.02 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“;d) conturile de venituri ale bugetului fondului național de asigurări sociale de sănătate în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse:d1) 26.A.45.19.01 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“;d2) 26.A.45.19.02 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“.(2) În cazul beneficiarilor de proiecte, măsuri, proiecte în cadrul abordării fondurilor tematice ori proiecte și activități SEAF prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) și f) și art. 15^2 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 62/2011, conturile de venituri în care se virează sumele aferente rambursării cheltuielilor eligibile corespunzătoare finanțării din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, respectiv sumele aferente avansurilor, sunt:a) 21.A.45.19.01 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“;b) 21.A.45.19.02 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“;c) 21.A.45.19.03 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Prefinanțare“;d) 21.A.45.19.04 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse- Corecții financiare“;e) 21.A.42.20.00 „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare“.(3) În cazul beneficiarilor de proiecte sau măsuri sau proiecte în cadrul abordării fondurilor tematice prevăzuți la art. 6) alin. (1) lit. b) și d) și art. 15^2 alin. (1) lit. b) și d) din O.U.G. nr. 62/2011, conturile de venituri ale bugetelor instituțiilor/entităților publice finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii din administrația publică centrală sau locală, în care se virează sumele aferente rambursării cheltuielilor eligibile corespunzătoare finanțării din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, sunt:A. pentru instituții publice finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii din administrația publică centrală:a) 20.F.45.19.01 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“;b) 20.F.45.19.02 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“;c) 20.F.45.19.04 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Corecții financiare“;d) 20.G.45.19.01 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“;e) 20.G.45.19.02 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“;f) 20.G.45.19.04 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Corecții financiare“;B. pentru entități publice finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii din administrația publică locală:a) 21.F.45.19.01 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“;b) 21.F.45.19.02 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“;c) 21.F.45.19.04 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Corecții financiare“;d) 21.G.45.19.01 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“;e) 21.G.45.19.02 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“;f) 21.G.45.19.04 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Corecții financiare“;C. pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din sectorul „bugetul asigurărilor pentru șomaj“:a) 28.G.45.19.01 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“;b) 28.G.45.19.02 „Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“.(4) Beneficiarii de proiecte sau măsuri sau proiecte în cadrul abordării fondurilor tematice prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. e) și art. 15^2 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 62/2011, care au optat pentru deschiderea conturilor la Trezoreria Statului, încasează sumele aferente avansurilor/rambursărilor de cheltuieli eligibile în următoarele conturi de disponibilități:a) 50.98.13 „Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor sau măsurilor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse“;b) 50.98.14 „Disponibil al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor sau măsurilor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse“.(5) Pentru conturile deschise la Trezoreria Statului se eliberează extrase de cont titularilor de cont. În cazul conturilor de venituri ale bugetului local, Trezoreria Statului eliberează extrase de cont unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective, atât pentru sumele cuvenite unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în calitate de beneficiari ai proiectelor, măsurilor, proiectelor în cadrul abordării fondurilor tematice ori proiectelor și activităților SEAF, cât și pentru sumele cuvenite entităților finanțate integral din bugetele acestora în calitate de beneficiari ai proiectelor, măsurilor, proiectelor în cadrul abordării fondurilor tematice ori proiectelor și activităților SEAF.  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 24Dispozițiile prezentelor norme metodologice se aplică pentru tipurile de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-e) din O.U.G. nr. 62/2011.  +  Articolul 25Pentru plățile efectuate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, cu privire la proiecte și măsuri aflate în implementare, autoritatea de plată va transmite, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, către Ministerul Finanțelor Publice evidențele cu privire la acestea, precum și alte situații conexe privind corecții, neregulii aferente acestora, după caz.  +  Articolul 26Formularele 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Formularul 1Ordonator de credite beneficiar: .......Departament (care propune/implementează proiectul): .....Bugetul (propriu) din care este finanțat ordonatorul de credite: ............ (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, buget local etc.)I - Credite de angajament (CA)II - Credite bugetare (CB)
  Fișă de fundamentare Proiect propus la finanțare/finanțat
  din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
  Denumirea proiectului ............. și/sauNr./data contractului/deciziei/ordinului de finanțare .............. (proiect individual/în parteneriat)Program/Instrument/Facilitate ...............Tipul fondului extern nerambursabil (FEN) postaderare.......................
    - mii lei -
  Perioada de implementareCA/CBBugetul proiectului (realizat/estimat)
  TotalCheltuieli eligibile*)Alte cheltuieli decât cele eligibile aferente proiectului/activităților proprii
  FEN postaderareFondul elvețian de contrapartidăBuget propriuTotaldin care: TVA
  Activități propriiCofinanțare proiectBuget propriu
  0 1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6234567
  ... (anul 1)(realizat/estimat)I       
  II       
  ... (anul 2)(realizat/estimat)I       
  II       
  ... (anul 3)I       
  II       
  ... (anul n)I       
  II       
  TOTALI       
  II       
  din care:        
  Cheltuieli curente ...I       
  II       
  Cheltuieli de capital ...I       
  II       
  *) Pentru proiectele implementate în parteneriat vor fi luate în considerare numai activitățile proprii desfășurate în cadrul proiectului și, dacă este cazul, contribuția la cofinanțarea națională angajată conform acordului de parteneriat, anexă la contractul de finanțare.Descrierea activităților eligibile:
   
  Descrierea cheltuielilor, altele decât cele eligibile:
   
  Departament/Direcție (beneficiar)
  Avizat**)
  **) Numai pentru ordonatorii de credite prevăzuți la art. 6 alin (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe, aprobată prin Legea nr. 2/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  Autoritate de management/gestiune/coordonare
  Director general/Director,
  Date de contact beneficiar proiect: Numele: ............................Tel.: ............................ Fax/e-mail: ............... Director general/Director, Data avizării:
   +  Formularul 2
  Notificare cu privire la sumele virate în conturile de venituri
  corespunzătoare rambursării cheltuielilor aferente fondurilor externe nerambursabile
  în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând
  reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
  Nr. ... din data de ...........De la: Autoritatea de platăCătre: ................................................................................... (beneficiarul proiectului/măsurii/proiectelor și activităților SEAF)Referitor:Proiectul/Măsura/Proiectele și activitățile SEAF .....................................................................................................................................................(denumirea și numărul acordului de implementare/acordului privind măsura/ contractului de finanțare în cadrul SEAF)Plata avans/Rambursare cotă-parte a cheltuielilor eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile și soldului FEC în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, ca urmare a Raportului intermediar/final de proiect/aferent măsurii/ proiectelor și activităților SEAF nr. ..................... din data de ...................... și a Cererii de plata nr. ….............. data …...............Vă informăm că în data de ................... a fost virată suma de ..................... lei, reprezentând avans/rambursarea cotei-părți din cheltuielile eligibile, aferent(ă) fondurilor externe nerambursabile/soldului FEC în cadrul Programului de cooperare elvețianoromân vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.Suma menționată anterior reprezintă, după caz:– avans conform contractului de finanțare în cadrul SEAF;– rambursare conform categoriilor de cheltuieli eligibile cuprinse în raportul intermediar/final de proiect/aferent măsurii mai sus menționat și a fost virată în conturile de venituri după cum urmează:
  (lei)
   Suma solicitată la platăSuma virată în contul de venituriNr. contului de venit*)Nr. ordinului de plată
  Anul 1    
  Anul 2    
  TOTAL:    
  *) Conturile de venituri corespund anilor în care au fost efectuate cheltuielile solicitate la rambursare.Director general Autoritatea de plată,..........................................................
   +  Formularul 3
  Anexă la Raportul intermediar/final de proiect/aferent măsurii/proiectelor
  și activităților SEAF nr. ............ din data de ..................
  De la: ................................... ............................................... (beneficiarul proiectului/măsurii/proiectelor și activităților SEAF)Către: Autoritatea de platăReferitor: Proiectul/Măsura/Proiectele și activitățile SEAF...................................................................................................................................(numărul acordului de implementare/acordului aferent măsurii/contractului de finanțare în cadrul SEAF)
  Luna 1*)Luna 2*).........Luna n*)Total
  Anul 1Cheltuieli efectuate (lei)
  Anul 2Cheltuieli efectuate (lei)
  Total sumă solicitată la plată (lei)
  *) Suma coincide cu cea aferentă lunii respective, conform raportului intermediar/final de proiect.Întocmit: Beneficiarul proiectului/măsurii/proiectelor și activităților SEAF(reprezentant legal) ................................................. (numele, data, semnătura și ștampila)Verificat și aprobat: Unitatea Națională de Coordonare/organismul intermediar/managementul SEAF(reprezentant legal) ................................................. (numele, data, semnătura și ștampila)
   +  Formularul 4
  Notificare cu privire la reconcilierea contabilă bianuală
  De la: ................................... ............................................... (beneficiarul proiectului/măsurii/proiectelor și activităților SEAF)Către: Autoritatea de platăReferitor: Proiectul/Măsura/Proiectele și activitățile SEAF...................................................................................................................................(numărul acordului de implementare/acordului aferent măsurii/contractului de finanțare în cadrul SEAF)Vă informăm că la data de ............... situația încasărilor/plăților a fost următoarea:– sume încasate de la autoritatea de plată: ..................., conform:– OP nr./data ............., suma ................., reprezentând ...................;– OP nr./data ............., suma ................., reprezentând ...................;– ...........................– sume plătite (restituite) către autoritatea de plată: ................., conform:– OP nr./data ............., suma ................, reprezentând ...................;– OP nr./data ............., suma ................, reprezentând ...................;– ................................................
  Beneficiarul proiectului/măsurii/proiectelor și activităților SEAF
  (reprezentant legal)
  .....................................................
  (numele, data, semnătura și ștampila)
   +  Formularul 5
  Cerere de plată
  Nr. ........ data ...........
  De la: .................................................................................................................. (numele, CUI și adresa beneficiarului proiectului/măsurii/proiectelor și activităților SEAF)Către: Autoritatea de platăReferitor: Proiectul/Măsura/Proiectele și activitățile SEAF ....................................................................................................................................(numărul acordului de implementare/acordului aferent măsurii/contractului de finanțare în cadrul SEAF)
  Perioada acoperită de cererea de plată
  Stimată doamnă/Stimate domn,Solicităm prin prezenta rambursarea/avansul*) cheltuielilor eligibile în sumă de ................**) (lei).Atașăm prezentei cereri de plată următoarele documente justificative:– raportul intermediar/final;– raportul de audit (după caz);– documentele justificative;– alte documente, conform acordului de implementare/acordului aferent măsurii/contractului de finanțare în cadrul SEAF privind proiectul/măsura/proiectele și activitățile SEAF .................................................... (de precizat documentele respective) Suma declarată eligibilă în raportul de audit este următoarea: ........................................Plata va fi efectuată în contul ................................***)Întocmit: Beneficiarul proiectului/măsurii/proiectelor și activităților SEAF(reprezentant legal).................................................(numele, data, semnătura și ștampila)Verificat și aprobat: Unitatea Națională de Coordonare/Organismul intermediar/managementul SEAF(reprezentant legal).................................................(numele, data, semnătura și ștampila)Antetul managementului SEAF/organismului intermediar/Unității Naționale de Coordonare*) Detaliate după caz.**) Suma coincide cu cea raportată în raportul intermediar/final de proiect.***) Se vor completa codul IBAN și banca/trezoreria.
   +  Formularul 6
  Nota de aprobare la plată a sumei solicitate de beneficiar
  Aprobat: Managementul SEAF/Organismul intermediar/Unitatea Națională de Coordonare...............................................................................................(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila reprezentantului legal)Data aprobăriiProgramul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse:Proiectul ...................................................................................................................................... (numărul acordului de implementare/acordului aferent măsurii/contractului de finanțare în cadrul SEAF) Titlul proiectului:Valoarea acordului de implementare/contractului de finanțare (CHF, respectiv lei): ............, din care: ............ (grant) și ............... (cofinanțare)Beneficiar:Codul fiscal al beneficiarului:
  Cerere de avans/plată intermediară
  Cerere de plată finală
  Nr. și data cererii de plată
  Cheltuieli solicitate de beneficiar (RON)
  Cheltuieli eligibile aprobate de managementul SEAF/organismul intermediar/Unitatea Națională de Coordonare aferente cererii de plată (RON)
  TotalGrantCofinanțare
  Total cheltuieli eligibile, din care:RON%RON%RON%
  Valoarea cheltuielilor eligibile înainte de cererea de plată curentă
  Valoarea cheltuielilor eligibile aprobate de managementul SEAF/organismul intermediar/Unitatea Națională de Coordonare pentru cererea de plată curentă
  Numele trezorerie/băncii beneficiarului*):*) În conformitate cu prevederile legale.Adresa trezoreriei/băncii beneficiarului:Cod IBAN:Ca urmare a verificării cererii de plată a beneficiarului mai sus menționat, a raportului intermediar/final atașat și a celorlalte documente conexe, se constată că au fost îndeplinite condițiile de implementare a proiectului/măsurii/proiectelor și activităților SEAF, în conformitate cu prevederile condițiilor de finanțare. În urma verificării se aprobă plata sumei de .................. RON.
  Întocmit
  ………………………
  Verificat
  …………………….
  Aprobat
  …………………….
  ----