ORDIN nr. 2.169 din 26 septembrie 2018de aprobare a Metodologiei de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 17 octombrie 2018    Având în vedere:– prevederile art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);– Referatul nr. 4.007 DPS din 24.09.2018,în temeiul prevederilor art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii și justiției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, autoritățile și instituțiile publice care au calitatea de angajatori pentru categoriile de personal prevăzute la art. 2 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, vor transmite datele privind veniturile salariale ale personalului din subordine.(2) Transmiterea datelor se va face în format electronic, în perioada 1-30 octombrie a fiecărui an, în conformitate cu Metodologia de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Prevederile prezentului ordin se aplică personalului din cadrul autorităților/instituțiilor publice care exercită o funcție în baza unui contract individual de muncă sau a unui raport de serviciu, a unui act administrativ de numire ori a unui altfel de act emis în condițiile legii.(2) Autorităților/Instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) le revine obligația de a transmite prin mijloace electronice datele privind veniturile salariale ale personalului angajat, prin utilizarea formularului inteligent L153 privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice. (3) Formularul L153 va fi completat respectând etapele prevăzute în ghidul de completare.  +  Articolul 3În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, atât pentru angajatorii persoane fizice sau juridice de drept privat, cât și pentru instituțiile/autoritățile publice se aplică în continuare prevederile legale cu privire la obligația de completare și transmitere către inspectoratele teritoriale de muncă a datelor în Revisal, precum și a procedurii privind transmiterea registrului general de evidență a salariaților în format electronic.  +  Articolul 4Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2.263/2016 privind procedura de transmitere a datelor în registrul public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 991 din 8 decembrie 2016.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul muncii și justiției sociale,
    Lia-Olguța Vasilescu
    București, 26 septembrie 2018.Nr. 2.169.  +  ANEXĂ METODOLOGIEde transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice