ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 10 iulie 1997pentru întocmirea bilanțului contabil special și regularizarea unor credite și dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 14 iulie 1997  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul 1Se autorizează Banca Agricolă - S.A. sa întocmească bilanț contabil special, pe baza datelor contabile de la 30 iunie 1997, în vederea asigurării restructurării activelor, respectiv a creditelor și a dobânzilor aferente, clasificate în categoria "pierdere", potrivit Normelor Băncii Naționale a României privind clasificarea creditelor și constituirea provizioanelor specifice de risc și luând în considerare prevederile prezentei ordonanțe de urgență. (la 12-09-1997, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 10 septembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 12 septembrie 1997 )  +  Articolul 2Creditele acordate pe baza contractelor încheiate înainte de 31 decembrie 1996 și dobânzile aferente clasificate în categoria "pierdere" vor fi evidențiate în conturi în afară bilanțului, vor fi urmărite în continuare de Banca Agricolă - S.A. pentru încasare și vor fi regularizate în bilanțul contabil special întocmit pe baza datelor contabile de la 30 iunie 1997, devenind efective de la aceeași dată, și în limita valorilor înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, după cum urmează: (la 12-09-1997, Partea introductivă a articolului 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 10 septembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 12 septembrie 1997 ) Notă *) Anexa se comunică celor interesați.(1) Garanții acordate Băncii Agricole - S.A. de către împrumutați, a căror valoare va fi înscrisă în activul bilanțului Băncii Agricole - S.A., cu titlu de "Active în curs de realizare", la valoarea rămasă din cea înscrisă în contractele de credit și în actele de constituire a garanțiilor;(2) Diferența dintre valoarea nominală a creditelor și dobânzilor aferente, clasificate în categoria "pierdere", și valoarea rămasă a garanțiilor primite de Banca Agricolă - S.A. va fi regularizata în limita sumei de 3.374,5 miliarde lei și va fi înlocuită în activul bilanțului Băncii Agricole - S.A. cu titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor.Banca Naționala a României va reeșalona, până la data de 31 decembrie 1998, din creanțele sale, sumele reprezentând creditele acordate Băncii Agricole - S.A., în baza Legii nr. 20/1996, și dobânzile aferente. (la 12-09-1997, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 10 septembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 12 septembrie 1997 ) (3) Depozitele clienților și ale acționarilor Băncii Agricole - S.A., care beneficiază și de împrumuturi clasificate în categoria "pierdere", vor fi blocate, începând cu data prezentei ordonanțe de urgență inclusiv, la alte societăți bancare, pentru rambursarea creditelor respective. În acest sens, clienții și acționarii cu împrumuturi neperformante sunt obligați sa declare Băncii Agricole - S.A. societățile bancare la care au deschise conturi și nivelul depozitelor constituite la acestea. (la 12-09-1997, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 10 septembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 12 septembrie 1997 )  +  Articolul 3(1) Ministerul Finanțelor va evidenția creditele și dobânzile astfel preluate, în limita sumei de 3.374,5 miliarde lei, potrivit art. 2 alin. (2) din prezenta ordonanță de urgență, într-un cont separat în cadrul datoriei publice, pe baza convenției încheiate cu Banca Agricolă - S.A. (la 12-09-1997, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 10 septembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 12 septembrie 1997 ) (2) Sumele rezultate ca diferența între valoarea nominală a creditelor și dobânzilor aferente, clasificate în categoria "pierdere", și valoarea rămasă a garanțiilor primite de "Banca Agricolă - S.A. de la clienți în contul acestor credite se vor prelua la datoria publică, la valoarea acestora la data de 30 iunie 1997.Preluarea se va efectua pe baza bilanțului contabil special încheiat pe baza datelor contabile de la 30 iunie 1997, aprobat de adunarea generală a acționarilor, și a anexelor privind creditele și dobânzile aferente pentru fiecare agent economic. Întreaga responsabilitate a corectitudinii, realității și exactității sumelor preluate revine Băncii Agricole - S.A.Agent de transfer și de plată pentru titlurile de stat emise în contul acestei datorii este Banca Naționala a României. (la 12-09-1997, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 10 septembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 12 septembrie 1997 ) (3) Se exceptează de la preluare sumele datorate de Agenția Naționala a Produselor Agricole - R.A., prevăzute în Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 16/1997, precum și creditele nerambursate și dobânzile restante, aferente suprafețelor agricole calamitate, reglementate prin Legea nr. 116/1996.(4) Se anulează garanțiile de stat emise de Ministerul Finanțelor către Banca Agricolă - S.A. pentru categoriile de credite și pentru dobânzile care fac obiectul art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență, banca calculand, cu aceeași dată, provizioanele corespunzătoare.  +  Articolul 4(1) În cadrul Băncii Agricole - S.A. se va constitui un departament specializat, aflat în subordinea directa a președintelui Băncii Agricole - S.A., al cărui unic obiectiv va fi recuperarea "Activelor în curs de realizare."(2) Convențiile în executarea creanțelor, încheiate între Banca Agricolă - S.A. cu imprumutatii săi, și acțiunile inițiate de aceasta în vederea executării silite a creanțelor aflate sub incidența prezentei ordonanțe de urgență sunt scutite de plată taxei pe valoarea adăugată și a oricăror taxe de timbru.(3) Sumele obținute în plus prin recuperare față de valoarea evidențiată de Banca Agricolă - S.A. în conturi în afară bilanțului, potrivit art. 2 din prezenta ordonanță de urgență, se regularizează potrivit legii.  +  Articolul 5Contractele de credit încheiate între Banca Agricolă - S.A. și imprumutatii săi pentru creditele și dobânzile ce intra sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență constituie titluri executorii.  +  Articolul 6(1) Titlurile de stat emise de Ministrul Finanțelor se vor înregistra, pe baza convenției încheiate cu Banca Agricolă - S.A., la datoria publică interna, vor fi negociabile și vor fi purtătoare de dobânda potrivit prospectului de emisiune. (la 12-09-1997, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 10 septembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 12 septembrie 1997 ) (2) Dobânzile aferente datoriei publice interne, constituite prin prezenta ordonanță de urgență, se vor plati din sumele prevăzute cu aceasta destinație în bugetul de stat. (la 12-09-1997, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 10 septembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 12 septembrie 1997 ) (3) Titlul de stat este purtatorul unei dobânzi a carei rata se va situa la nivelul ratei dobânzii ultimei emisiuni de titluri de stat cu scadența la 91 de zile, anterioară plății cuponului.(4) Ministerul Finanțelor va plăti la scadență valoarea nominală a titlurilor de stat, emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, Băncii Agricole - S.A. sau deținătorilor legali ai acestora, după caz.  +  Articolul 7(1) Având în vedere cerințele de prudentialitate bancară prevăzute de normele Băncii Naționale a României și standardele internaționale privind nivelul ratei de adecvare a capitalului social, o dată cu publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe de urgență se declanșează procesul de restructurare a Băncii Agricole - S.A., care se va finaliza o dată cu închiderea exercițiului financiar al anului 1999, și se constituie Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A., care va fi numit prin ordin comun al Fondului Proprietății de Stat, Ministerului Finanțelor și Băncii Naționale a României. Ca parte componenta a procesului de restructurare și pentru a asigura controlul utilizării resurselor financiare puse la dispoziția Băncii Agricole - S.A. de către Ministerul Finanțelor se suspenda exercitarea atribuțiilor Consiliului de administrație prevăzute în contractul de societate și în statutul Băncii Agricole - S.A., urmând ca adunarea generală a acționarilor sa imputerniceasca Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A. cu aceste atribuții, pe toată durata acestui proces. Pe durata restructurării, dividendele din profilurile realizate de Banca Agricolă - S.A. nu vor fi distribuite, urmând a fi capitalizate.Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A. asigura implementarea programului de restructurare a băncii și are dreptul sa hotărască asupra oportunității deciziilor operative ale conducerii executive a acesteia, inclusiv asupra dreptului de anulare a acestora.Adunarea generală a acționarilor și Consiliul de administrație ale Băncii Agricole - S.A. se convoacă de către Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A. pentru analiza bilanțului contabil al exercițiului financiar al anului 1999, data cu care se încheie procesul de restructurare a Băncii Agricole - S.A. și se restituie exercitarea drepturilor și obligațiilor prevăzute în contractul de societate și în statutul băncii pentru consiliul de administrație și pentru adunarea generală a acționarilor. O dată cu aprobarea bilanțului contabil al exercițiului financiar al anului 1999, Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A. își încetează activitatea.(2) Până la data de 31 octombrie 1997, Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A. împreună cu conducerea executivă a băncii vor elabora, cu sprijinul unor experți independenți sau al unor societăți de consultanța specializate, planul strategic de dezvoltare a băncii pe următorii 2 ani, inclusiv obiectivele privind privatizarea acesteia. De asemenea, până la aceeași dată, Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A. va încheia contractul de management pentru implementarea strategiei de restructurare a băncii.(3) Lunar sau ori de câte ori Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A. considera necesar, conducerea executivă a Băncii Agricole - S.A. va prezenta rapoarte către Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A. privind îndeplinirea strategiei de restructurare și a altor obiective financiare și operaționale ale băncii. Trimestrial, Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A. solicita opinia unei societăți specializate de expertiza în domeniul bancar. Pe întreaga perioadă de restructurare, Banca Naționala a României, prin direcțiile de specialitate, va efectua cel puțin semestrial inspecții și controale. (la 12-09-1997, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 10 septembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 12 septembrie 1997 )  +  Articolul 8Ministerul Finanțelor va putea solicita Băncii Agricole - S.A. achitarea la scadenta a contravalorii titlurilor de stat, în anii în care aceasta va inregistra, potrivit bilanțului anual expertizat de o firma internationala de profil, o rata de adecvare a capitalului social mai mare de 10% și în limita surplusului realizat peste acest nivel.  +  Articolul 9Sumele încasate de Fondul Proprietății de Stat ca urmare a privatizării Băncii Agricole - S.A. vor fi vărsate ca venituri la bugetul de stat. (la 12-09-1997, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 10 septembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 12 septembrie 1997 )  +  Articolul 10(1) Agenții economici beneficiari ai creditelor, care intra sub incidența prezentei ordonanțe de urgență, au obligația rambursarii acestora și a dobânzilor aferente, evidenta acestora urmând a se reflecta de către Banca Agricolă - S.A. în conturi în afară bilanțului contabil.(2) Sumele încasate de Banca Agricolă - S.A. din rambursarea creditelor și a dobânzilor aferente, care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență, vor fi evidențiate distinct în contabilitatea băncii, până la încheierea procesului de restructurare. (la 12-09-1997, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 8, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 10 septembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 12 septembrie 1997 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
  Guvernatorul Băncii
  Naționale a României,
  Mugur Isărescu
  Președintele Consiliului
  de administrație al Fondului
  Proprietății de Stat,
  Sorin Dimitriu
  ---------------------