ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 78 din 8 noiembrie 2017pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017  Având în vedere necesitatea modificării și completării Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen cât mai scurt, astfel încât România să se conformeze legislației europene în domeniu, precum și necesitatea reglementării exprese a anumitor aspecte, în vederea realizării unui cadru care să elimine impactul negativ în ceea ce privește efectul inundațiilor și poluărilor accidentale, să asigure o proiectare și o construcție adecvată a cerințelor de mediu pentru lucrările specifice, să contribuie la atingerea obiectivului de asigurare și menținere a stării bune a apelor și, respectiv, de nedeteriorare a stării apelor și, nu în ultimul rând, să contribuie la creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene,ținând cont de faptul că managementul resurselor de apă reprezintă unul dintre domeniile-țintă care trebuie reglementate, iar ca o consecință imediată a neadoptării măsurilor stabilite prin prezentul act normativ sunt afectate, pe de o parte, interesele și obiectivele politicii de mediu privind conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului acvatic, precum și a sănătății umane,văzând necesitatea urgentă a protejării resursei de apă subterană, resursa strategică pentru alimentarea cu apă a populației,luând în considerare necesitatea urgentă de definire a debitului ecologic, în conformitate cu prevederile Ghidului 31 al Comisiei Europene „Debitul ecologic în implementarea Directivei-cadru Apă“, aprobat în cadrul Strategiei comune de implementare a Directivei-cadru Apă, în vederea asigurării unui cadru corespunzător pentru impunerea măsurilor necesare atingerii și menținerii stării bune a apelor și a îndeplinirii cerinței Comisiei Europene legate de evitarea problemelor sistematice în reglementarea folosințelor de apă, în mod particular legate de microhidrocentrale, lucru ce ar putea contribui la clasarea procedurii de infringement declanșate de Comisia Europeană (Cauza 2015/4.036),având în vedere imperativitatea instituirii urgente a cadrului legal pentru impunerea asigurării debitului de servitute în aval de lucrările de barare,luând în considerare necesitatea creării cadrului legal pentru protejarea și conservarea stării apelor pe sectoarele de cursuri de apă care nu sunt afectate de activități umane, în vederea susținerii clasării procedurii de infringement declanșate de Comisia Europeană,având în vedere necesitatea deblocării urgente a aplicării măsurilor din planurile de management al riscului la inundații aprobate și a investițiilor de apărare împotriva inundațiilor din zonele inundabile asociate, prin eliminarea interdicției de realizare a unor astfel de lucrări pentru reducerea riscului asupra bunurilor, infrastructurii, obiectivelor socioeconomice și vieții locuitorilor din zonele posibil afectate din considerente ce țin de regimul exproprierilor și al definirii avizului de amplasament, care este actul administrativ care permite realizarea de lucrări în zonele inundabile,ținând cont de necesitatea urgentă a redefinirii schemelor directoare în sensul includerii Planului de management al riscului la inundații ca parte componentă a Planului de amenajare a bazinului hidrografic, astfel încât măsurile cuprinse în acesta să poată fi finanțate, cât mai rapid posibil, din fonduri europene,având în vedere că nerezolvarea urgentă a problemelor evocate poate conduce la neasigurarea corespunzătoare a resurselor de apă pentru populație în zonele afectate de secetă, la intervenția limitată a personalului implicat în activitatea de management al riscului la inundații, cu efecte asupra bunurilor și vieții oamenilor, la întârzierea absorbției fondurilor europene sau la afectarea pe termen lung a stării apelor, precum și la continuarea procedurii de infringement în cauza mai sus menționată,având în vedere că nereglementarea urgentă a debitului ecologic și a zonelor de interdicție pe care se pot realiza lucrări poate conduce la deteriorarea suplimentară a corpurilor de apă și poate fi cauza declanșării unor noi proceduri de infringement,ținând cont că nemodificarea urgentă a legislației pune în pericol accesarea a 400 milioane de euro, din perioada de programare bugetară 2014-2020, pentru lucrări de apărare împotriva inundațiilor, din cauza problemelor legate de reglementarea terenurilor pe care sunt realizate aceste proiecte,având în vedere că nerealizarea urgentă a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pune în pericol viața și bunurile cetățenilor și afectează dezvoltarea socioeconomică a țării,luând în considerare că evacuarea de ape uzate în apele subterane poate pune în pericol sănătatea publică și că se impune reglementarea urgentă a acestei situații,în considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:– La articolul 1, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1^1) Apa nu este un produs comercial oarecare, ci este un patrimoniu natural care trebuie protejat, tratat și apărat ca atare, fiind o resursă strategică de care depinde siguranța națională. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) – La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Aparțin domeniului public al statului albiile sectoarelor cursurilor de apă cu lungimi mai mici de 5 km și cu bazine hidrografice care nu depășesc suprafața de 10 kmp, sectoarele amenajate cu lucrări de gospodărire a apelor, aflate în domeniul public de interes național și amplasate în zona de confluență a cursului de apă principal. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) – La articolul 7, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) Pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor funcționează: Consiliul interministerial al apelor, Comitetul ministerial pentru situații de urgență, Comisia națională pentru siguranța barajelor și a altor lucrări hidrotehnice, Comisia națională pentru siguranța digurilor, Centrul român pentru reconstrucția ecologică a râurilor și Comitetul național român pentru Programul hidrologic internațional, organisme cu caracter consultativ.(4) Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului interministerial al apelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar cele ale Comitetului ministerial pentru situații de urgență, Comisiei naționale pentru siguranța barajelor și a altor lucrări hidrotehnice, Comisiei naționale pentru siguranța digurilor, Centrului român pentru reconstrucția ecologică a râurilor și lacurilor și ale Comitetului național român pentru Programul hidrologic internațional, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor. Secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 1. La articolul 16 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) evacuarea de ape uzate în lacurile naturale sau de acumulare, în bălți, heleșteie sau în iazuri, cu excepția iazurilor de decantare;2. La articolul 16 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) evacuarea de ape uzate epurate și/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri, cu excepția folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu respectarea indicatorilor de calitate la evacuare prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, pentru irigații, în baza unui studiu și cu condiția monitorizării acestor ape; (la 05-11-2018, Litera d^1) din Punctul 2. , Articolul I a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 2^1. La articolul 16 alineatul (1), după litera d^1) se introduce o nouă literă, litera d^2), cu următorul cuprins: d^2) se exceptează evacuarea apelor pluviale neimpurificate pentru care nu există soluția evacuării într-un emisar natural, cu condiția monitorizării permanente a încadrării în parametrii legali; (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 2^2. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Deținătorii terenurilor din aval și ai lucrărilor de desecare sunt obligați să primească apele ce se scurg în mod natural de pe terenurile situate în amonte, inclusiv de pe cursurile de apă cadastrate și necadastrate, permanente sau nepermanente atât în regim de exploatare normal, cât și de ape mari și să asigure tranzitarea acestora până în emisarul final. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 3. La articolul 27, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) În vederea protecției și conservării stării apelor, pe sectoarele de cursuri de apă care nu sunt afectate de activități umane se interzice realizarea de lucrări și activități care pot afecta starea ecologică a apelor.(3) Criteriile de selectare și lista sectoarelor cursurilor de apă prevăzute la alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.4. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Lucrările de amenajare a bazinelor hidrografice sau alte lucrări hidrotehnice promovate de Administrația Națională «Apele Române» sunt de utilitate publică și interes național, iar terenurile pe care urmează să fie amplasate pot fi expropriate de către Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională «Apele Române», cu justă și prealabilă despăgubire, în condițiile legii.4^1. La articolul 33, alineatul (4^1) se modifică și va avea următorul cuprins: (4^1) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale, în cazuri de urgență ca: viituri, precipitații care au avariat sau au distrus poduri, drumuri, obiective economice, gospodării individuale, în scopul refacerii acestora, în limita cantității maxime de 2.000 mc/an, se acordă, gratuit, pe baza avizului de gospodărire a apelor, emis de autoritățile bazinale de ape. Pentru exploatarea pe cursurile de apă care sunt traversate sau au în lungul lor infrastructura aflată în administrarea instituțiilor publice/societăților naționale/companiilor naționale/societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare/regiilor autonome din domeniul transporturilor, construcțiilor și turismului, la o distanță mai mică decât cea prevăzută în actele normative în vigoare, față de zona de protecție, este necesar avizul acestora. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 4^2. La articolul 35, alineatele (5^1) și (5^2) se modifică și vor avea următorul cuprins: (5^1) Se mandatează autoritatea publică centrală din domeniul apelor, prin Administrația Națională „Apele Române“ și unitățile aflate în subordine, să înscrie în cartea funciară dreptul de proprietate al statului asupra bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“, prevăzute la art. 3.(5^2) Costurile pentru întocmirea documentațiilor tehnice cadastrale, precum și a celor necesare pentru înscrierea dreptului de proprietate a statului în cartea funciară asupra bunurilor prevăzute la alin. (5^1) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul autorității publice centrale din domeniul apelor sau din veniturile proprii ale administratorului, în limita bugetului aprobat, urmând să fie recuperate de la bugetul de stat. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 4^3. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39Delimitarea albiilor minore care aparțin domeniului public al statului se realizează de Administrația Națională „Apele Române“ împreună cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, cu consultarea oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și cu informarea deținătorilor/administratorilor cu orice titlu ai terenurilor riverane. Evidența terenurilor ocupate de ape care aparțin domeniului public sau privat al statului sau al unei entități administrativ-teritoriale se face prin înscrierea acestora în cărți funciare speciale, la nivelul unității administrativ-teritoriale, cu atribuire de număr cadastral în baza documentației cadastrale întocmite în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 5. La articolul 41, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Debitele de servitute, obligatorii în albii, în raport cu specificul sectoarelor de râu respective, cu gradul de amenajare a bazinelor hidrografice, ținând seama de solicitarea resurselor de apă și cu asigurarea respectării condițiilor impuse pentru protecția ecosistemelor acvatice, conform legii, se stabilesc de către Administrația Națională «Apele Române» și sunt prevăzute în avizul sau autorizația de gospodărire a apelor.6. La articolul 43, alineatele (1), (1^8) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 43(1) În vederea stabilirii orientărilor fundamentale privind gospodărirea durabilă, unitară, echilibrată și complexă a resurselor de apă și a ecosistemelor acvatice, precum și pentru protecția zonelor protejate se elaborează scheme directoare pe bazine sau grupe de bazine hidrografice. Schema directoare este instrumentul principal de planificare, dezvoltare și gospodărire a apelor la nivelul districtului de bazin hidrografic și este alcătuită din planul de amenajare a bazinului hidrografic, care include și planul de management al riscului la inundații - componenta de gospodărire cantitativă și planul de management al bazinului hidrografic - componenta de gospodărire calitativă. Schema directoare se elaborează conform metodologiei și instrucțiunilor tehnice aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor. Planurile de management al districtelor hidrografice se elaborează și se adoptă în conformitate cu termenele stabilite în Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei. Planurile de management al riscului la inundații ale bazinelor/spațiilor hidrografice se elaborează și se adoptă în conformitate cu termenele stabilite în Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații..................................................................................................(1^8) În corelare cu prevederile planurilor din cadrul schemelor directoare se elaborează programe de măsuri care să țină seama de rezultatele analizelor prevăzute la alin. (1^4) și (1^5), realizate pentru atingerea obiectivelor prevăzute la art. 2^1 privind asigurarea protecției cantitative și calitative a apelor, apărarea împotriva acțiunilor distructive ale apelor, precum și valorificarea potențialului apelor, în raport cu cerințele dezvoltării durabile a societății și în acord cu strategia și politicile de mediu, incluzând dezvoltarea lucrărilor, instalațiilor și amenajărilor de gospodărire a apelor..................................................................................................(2) Componentele planurilor de management și programele de măsuri aferente prevăzute la alin. (1^8) se elaborează și se actualizează de către Administrația Națională «Apele Române», se avizează de către comitetul de bazin, la propunerea autorității publice centrale din domeniul apelor, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Conținutul minim al planurilor de management și al programelor de măsuri este prevăzut în anexa nr. 3.6^1. La articolul 48 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins: o) lucrări de decontaminare a resursei de apă subterană pentru siturile declarate ca fiind contaminate. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 6^2. La articolul 48, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Documentațiile elaborate pentru lucrările prevăzute la alin. (1) vor conține prevederi care să asigure siguranța în funcționare și exploatare a acestora, să asigure atingerea și menținerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane, precum și respectarea prevederilor în vigoare ale Planului național de management aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României și planurilor de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice și ale planurilor de management al riscului la inundații aferente celor 11 administrații bazinale de apă și fluviului Dunărea de pe teritoriul României. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 7. La articolul 49, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Se exceptează de la dispozițiile alin. (1) noile obiective socioeconomice care au prevăzute lucrări de apărare împotriva inundațiilor, precum și lucrările de supratraversare și subtraversare ale cursurilor de apă, dimensionate, cu respectarea prevederilor Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung și ale planurilor de management al riscului la inundații. Lucrările și/sau măsurile de reducere a riscului la inundații pentru noile obiective socioeconomice se execută numai pe baza avizului de amplasament, emis conform legii. (la 05-11-2018, Alineatul (2) din Punctul 7. , Articolul I a fost modificat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 7^1. La articolul 49, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:(3^2) Avizul de amplasament prevăzut la alin. (2), obținut în baza metodologiei elaborate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, nu exclude obligația obținerii pentru noile obiective socioeconomice a avizului de gospodărire a apelor și a celorlalte avize necesare, potrivit legii. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 7^2. La articolul 50, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 50(1) Lucrările prevăzute la art. 48 pot fi promovate și executate numai în baza avizului de gospodărire a apelor emis de Administrația Națională „Apele Române“ și unitățile aflate în subordine. Punerea în funcțiune sau exploatarea acestor lucrări se face numai în baza autorizației de gospodărire a apelor emise de Administrația Națională „Apele Române“ și unitățile aflate în subordine...............................................................................................(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) activitățile prevăzute la art. 9 alin. (2).(4) Pentru serviciile de autorizare sau de avizare a lucrărilor, prevăzute la art. 48 și 54, se percep tarife care se stabilesc în condițiile legii. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 7^3. La articolul 51, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Avizul și autorizația de gospodărire a apelor nu exclud obligativitatea obținerii actelor de reglementare din domeniul mediului, potrivit legii. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 7^4. Articolul 52 se modifică si va avea următorul cuprins:  +  Articolul 52(1) Procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor include evaluarea impactului lucrărilor asupra corpurilor de apă, pe baza studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz.(2) Elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea avizului de gospodărire a apelor se bazează pe studii meteorologice, hidrologice, hidrogeologice sau pe studii de gospodărire a apelor, după caz. Aceste studii și documentații vor fi întocmite de instituții publice sau private din cadrul statelor membre ale Uniunii Europene, atestate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau de o autoritate competentă din spațiul Uniunii Europene. Documentațiile de fundamentare trebuie să demonstreze că titularul proiectului se poate conforma cerințelor legale.(3) Elaboratorii care întocmesc studiile de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă sunt atestați de autoritatea publică centrală din domeniul apelor. Elaboratorii care întocmesc studiile prevăzute la alin. (2) pot elabora studii de impact asupra corpurilor de apă până la atestarea de către autoritatea publică centrală în domeniul apelor. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 8. La articolul 53, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Noile lucrări de barare sau de captare a apei amplasate pe cursurile de apă trebuie să fie prevăzute cu instalații care să asigure în aval debitul de servitute, așa cum este definit la pct. 26 din anexa nr. 1, precum și, după caz, cu construcții care să asigure migrarea faunei acvatice, în special a ihtiofaunei, în vederea atingerii obiectivelor de mediu prevăzute la art. 2^1, cu respectarea prevederilor art. 2^4. Aceste prevederi se aplică și lucrărilor de barare sau de captare a apei existente amplasate pe cursurile de apă, în condițiile unor soluții fezabile din punct de vedere tehnic și dacă realizarea acestora nu implică costuri disproporționate.8^1. La articolul 54 alineatul (1), partea introductivă și literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 54(1) Avizul de gospodărire a apelor se emite pentru proiecte de dezvoltare, modernizare, retehnologizare pentru următoarele categorii de activități și lucrări:a) lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalații existente, chiar dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi și calitativi finali ai folosinței de apă, înscriși în autorizația de gospodărire a apelor, pe baza căreia utilizatorul respectiv a funcționat înainte de începerea execuției unor astfel de lucrări;..............................................................................................c) instalațiile de alimentare cu apă, canalizare și evacuare cu caracter provizoriu; (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 8^2. La articolul 54 alineatul (1), literele d)-g) se abrogă. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 8^3. La articolul 54, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) În cazuri de urgență ca: viituri, precipitații care au avariat sau distrus infrastructura de transport, obiective economice, în scopul refacerii acestora, pentru începerea execuției lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale care se realizează în limita cantității maxime de 2.000 mc, avizul de gospodărire a apelor se va emite în regim de urgență, cu cel puțin 3 zile înainte de începerea execuției. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 8^4. La articolul 54, alineatul (2) se abrogă. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 8^5. La articolul 54, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Punerea în funcțiune a lucrărilor și instalațiilor prevăzute la alin. (1) și (1^1) se face în baza autorizației de gospodărire a apelor emisă de unitățile din subordinea Administrației Naționale „Apele Române“. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 8^6. La articolul 66, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Programele de golire pentru lacurile de acumulare în vederea realizării lucrărilor de intervenții și reparații la construcțiile și instalațiile aferente, indiferent de deținător, se aprobă de către Administrația Națională „Apele Române“ cu avizul Comisiei naționale de siguranța barajelor și a altor lucrări hidrotehnice din cadrul autorității publice centrale din domeniul apelor. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 8^7. La articolul 68, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Coordonarea, îndrumarea și urmărirea activității de supraveghere a digurilor, în vederea exploatării în siguranță a acestora, se realizează de către Comisia națională pentru siguranța digurilor constituită din reprezentanți ai autorităților publice centrale competente, ai deținătorilor de diguri, ai institutelor de cercetare și proiectare, ai societăților de construcții din domeniu, ai învățământului superior tehnic de construcții hidrotehnice și de îmbunătățiri funciare.(5) Structura, atribuțiile specifice, competențele și dotarea Comisiei naționale pentru siguranța digurilor se stabilesc prin regulament de organizare și funcționare și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 9. La articolul 76^6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 76^6(1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor va lua măsura corelării planurilor de management al riscului la inundații cu planurile de management ale districtelor bazinelor hidrografice, având ca obiective schimbul de informații și realizarea unei abordări unitare și corelate pentru atingerea unui beneficiu comun cu privire la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane, conform art. 2^1 și 2^2, și obiectivele de management al riscului la inundații prevăzute în Strategia națională de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung.9^1. La articolul 85, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează în baza programelor multianuale de investiții aprobate prin hotărâre a Guvernului la propunerea autorității publice centrale din domeniul apelor. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 10. La articolul 87, punctele 39), 40) și 55) se modifică și vor avea următorul cuprins:39) inexistența la lucrările de barare a cursurilor de apă a instalațiilor și construcțiilor care să asigure în aval debitele de servitute, precum și migrarea ihtiofaunei, în condițiile art. 53 alin. (4); (la 05-11-2018, Punctul 39) din Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 10, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 40) nerespectarea prevederilor programelor de exploatare a lacurilor de acumulare și prizelor de apă, precum și neasigurarea debitelor de servitute, în condițiile art. 53 alin. (4); (la 05-11-2018, Punctul 40) din Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 10, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) .................................................................................................55) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (2) privind acordarea dreptului de exploatare a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor, bălților și din terasă;10^1. La articolul 93, alineatul (1) și partea introductivă și litera a) ale alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 93(1) Executarea, modificarea sau extinderea de lucrări, construcții ori instalații pe ape sau care au legătură cu apele, fără avizul legal, precum și darea în exploatare de unități fără punerea concomitentă în funcțiune a rețelelor de canalizare, a stațiilor și instalațiilor de epurare a apei uzate, potrivit autorizației de gospodărire a apelor, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează și următoarele fapte:a) utilizarea resurselor de apă în diferite scopuri, fără autorizația de gospodărire a apelor; (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 11, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 10^2. La articolul 110, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) procedura și competențele de emitere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și conținutul-cadru al studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă; (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 11, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 10^3. La articolul 110, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) procedura și competențele de emitere a autorizației de gospodărire a apelor; (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 11, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 10^4. La articolul 110, litera d) se abrogă. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 11, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 10^5. La articolul 110, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:p) îndrumare, instrucțiuni și metodologii privind activitatea de hidrologie și hidrogeologie. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 11, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 11. La anexa nr. 1, punctele 13, 25 și 26 se modifică și vor avea următorul cuprins:13. ape uzate: ape provenind din activități casnice, sociale sau economice, conținând substanțe poluante sau reziduuri care îi alterează caracteristicile fizice, chimice și bacteriologice inițiale, precum și ape de ploaie ce curg pe terenuri poluate, care nu sunt supuse proceselor de epurare, potrivit legii;.................................................................................................25. debit ecologic: debitul necesar protecției ecosistemelor acvatice atât din punct de vedere cantitativ, cât și al dinamicii acestuia pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață prevăzute la art. 2^1;26. debit de servitute: debitul minim necesar a fi lăsat permanent pe un curs de apă în aval de o lucrare de barare, format din debitul ecologic și debitul minim necesar utilizatorilor din aval;12. La anexa nr. 1, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, cu următorul cuprins:13^1. ape uzate epurate: apele uzate supuse epurării prin orice procedeu și/sau sistem prin care, la evacuare, caracteristicile apelor uzate respectă condițiile de calitate prevăzute în normele tehnice și în avizele și autorizațiile de gospodărire a apelor în vigoare;13. La anexa nr. 1, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 17^1, cu următorul cuprins:17^1. aviz de amplasament: act administrativ ce reglementează amplasarea unor obiective socioeconomice și realizarea anticipată a lucrărilor și/sau măsurilor de reducere a riscului la inundații, cu respectarea prevederilor art. 37. (la 05-11-2018, Punctul 17^1. din Punctul 13. , Articolul I a fost modificat de Punctul 12, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 13^1. La anexa nr. 1, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 31^1, cu următorul cuprins:31^1. evaluarea de impact asupra corpurilor de apă este un proces care constă în:– elaborarea studiului de evaluare a impactului proiectului asupra corpurilor de apă;– desfășurarea consultărilor cu publicul, conform prevederilor legale privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului; – examinarea de către Administrația Națională „Apele Române“ și/sau unitățile aflate în subordine a informațiilor prezentate în studiu, a oricăror informații suplimentare furnizate, după caz, de către titularul proiectului și a oricăror informații relevante obținute în urma consultărilor cu publicul;– decizia privind emiterea/respingerea motivată a avizului de gospodărire a apelor, ținând seama de rezultatele examinării sus-menționate și, după caz, de propria examinare suplimentară. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 13, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 13^2. La anexa nr. 1, după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 35^1, cu următorul cuprins:35^1. impactul asupra corpului de apă: efectul produs ca urmare a desfășurării unei activități asupra stării ecologice/potențialului ecologic și stării chimice a corpului de apă de suprafață, precum și asupra stării cantitative și stării chimice a corpului de apă subterană.Acesta poate fi:– impact semnificativ: deteriorează/compromite atingerea stării ecologice bune/potențialului ecologic bun și stării chimice bune a corpului de apă de suprafață, stării cantitative bune și stării chimice bune a corpului de apă subterană;– impact nesemnificativ: nu modifică starea ecologică/ potențialul ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață, respectiv starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă subterană și nici nu compromite atingerea obiectivelor de mediu;– impact permanent: produce efecte negative pe termen lung asupra stării ecologice/potențialului ecologic și stării chimice a corpului de apă de suprafață, respectiv asupra stării cantitative și stării chimice a corpului de apă subterană; – impact temporar: produce efecte negative pentru o perioadă scurtă de timp asupra stării ecologice/potențialului ecologic și stării chimice a corpului de apă de suprafață, respectiv asupra stării cantitative și stării chimice a corpului de apă subterană, fiind de așteptat o redresare/refacere într-un interval de timp scurt, fie în mod natural, fie ca rezultat al măsurilor de reducere a impactului. (la 05-11-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 13, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 ) 14. Titlul anexei nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:Conținutul minim al planurilor de management ale bazinului hidrografic și al programelor de măsuri aferente acestora15. La anexa nr. 3, partea introductivă a literei A se modifică și va avea următorul cuprins:A. Planurile de management al apelor la nivel de bazin hidrografic cuprind următoarele elemente:  +  Articolul IIÎn termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se aprobă prin hotărâre a Guvernului modul de determinare și de calcul al debitului ecologic.  +  Articolul IIIÎn termen de patru ani de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, titularii autorizațiilor de gospodărire a apelor care dețin lucrări de barare sau de captare a apei, amplasate pe cursurile de apă, au obligația să notifice autoritatea competentă de gospodărire a apelor cu privire la aplicarea prevederilor art. 53 alin. (4); în caz contrar, autorizația de gospodărire a apelor își pierde valabilitatea. (la 05-11-2018, Articolul III a fost modificat de Punctul 14, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 )  +  Articolul IVLegea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana-Doina Pană
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Marius Nica
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Cristian-Gabriel Winzer,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  București, 8 noiembrie 2017.Nr. 78.-----