REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018  În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2) și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (7), art. 3 alin. (1) pct. 1, art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (7), art. 13, 14, art. 20 alin. (4), art. 21 alin. (1), art. 34 alin. (2) lit. d), art. 34^1 alin. (4), art. 34^2 alin. (4), art. 52 alin. (2), art. 53 alin. (2), art. 54 alin. (2) și (3), art. 56, art. 56^1 alin. (2), art. 63, art. 71 alin. (2), art. 78, art. 83 alin. (2), art. 84 alin. (1), art. 86, art. 92 alin. (1) lit. d) și alin. (5), art. 93 alin. (2) și (4), art. 97 alin. (4), art. 107, art. 167 alin. (1), art. 169 alin. (3), art. 174 alin. (2), art. 178 alin. (4), art. 190 alin. (1), art. 194, art. 200^1 și 200^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 4.04.2018,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.  +  Articolul IRegulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 și 436 bis din 16 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) blocuri de titluri de participare - cantități între 10.000 și 50.000 de titluri de participare;b) eroare de replicare - diferența dintre rentabilitatea portofoliului O.P.C.V.M.-ului tranzacționabil și rentabilitatea indicelui de referință replicat de acel O.P.C.V.M.;c) eroare de preț - diferența dintre randamentul O.P.C.V.M. tranzacționabil calculat pe baza prețurilor de piață și randamentul indicelui de referință replicat de acesta, calculate pentru aceeași perioadă;d) eroare de compoziție - suma modulelor diferențelor dintre ponderile fiecărei acțiuni din componența indicelui de referință replicat și ponderile respectivelor acțiuni în portofoliul O.P.C.V.M. tranzacționabil;e) formator de piață - intermediarul definit la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, având un capital inițial reprezentând echivalentul în lei a cel puțin 730.000 de euro, care se angajează să mențină lichiditatea pieței pentru titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M. tranzacționabil;f) instrucțiuni corespunzătoare - înscrisurile emise de consiliul de administrație/directorat sau consiliul de supraveghere al S.A.I./societății de investiții autoadministrate sau de o persoană împuternicită în acest sens de către consiliul de administrație/directorat sau consiliul de supraveghere, ce stabilesc operațiunile pe care depozitarul este obligat să le urmeze cu privire la activitățile pe care le îndeplinește. Instrucțiuni corespunzătoare sunt fie instrucțiunile generale, care autorizează efectuarea de activități specifice, de rutină sau care se repetă în mod frecvent, fie comunicările speciale pentru situații deosebite;g) O.P.C.V.M. tranzacționabil (Exchange Traded Fund - ETF) - un O.P.C.V.M. admis la tranzacționare pe o piață reglementată din România, dintr-un stat membru sau dintr-un stat terț (în cazul conformării cu prevederile Ghidului ESMA privind O.P.C.V.M.-urile tranzacționabile de tip ETF și alte aspecte legate de O.P.C.V.M.-uri, cu modificările și completările ulterioare), a cărui politică de investiții stabilită în regulile fondului are ca obiectiv replicarea completă sau parțială a performanței unui anumit indice de acțiuni, denumit indice de referință, prin investirea totală sau parțială în componentele indicelui de referință;h) organisme administrate - O.P.C.V.M. pentru care o S.A.I. desfășoară activități specifice de administrare, în condițiile legii și ale prezentului regulament;i) participant autorizat - intermediarul definit la art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 având un capital inițial reprezentând echivalentul în lei a cel puțin 730.000 de euro, implicat în procesul de emisiune și răscumpărare de titluri de participare, care cumpără sau vinde blocuri de titluri de participare direct de la sau către S.A.I. care se angajează să minimizeze abaterea medie pătratică dintre prețul de piață al titlurilor de participare ale unui O.P.C.V.M. și valoarea unitară indicativă a activului net (iVUAN). Participantul autorizat poate fi aceeași persoană cu formatorul de piață indicat la lit. e);j) reguli și proceduri interne - regulile și procedurile întocmite conform O.U.G. nr. 32/2012, inclusiv reglementările interne prevăzute la art. 14 alin. (1) și art. 195 lit. m) din respectiva ordonanță de urgență, precum și art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, aprobate de organul statutar competent al S.A.I./societății de investiții autoadministrate și semnate de persoana împuternicită în acest sens;k) stat terț - orice stat care nu este membru al Uniunii Europene sau care nu este semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European (EEA);l) terță parte către care a fost delegată activitatea de păstrare în condiții de siguranță a activelor O.P.C.V.M. (subcustodie) - o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară, sau o sucursală din România a unei instituții de credit, autorizată într-un stat membru, avizată de către A.S.F. pentru activitatea de depozitare, care are înscris în obiectul de activitate serviciul conex de păstrare în siguranță și administrare a instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor, prevăzut la art. 5 alin. (1^1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, căruia depozitarul îi deleagă toate sau o parte din responsabilitățile aferente activității de depozitare;m) valoare unitară indicativă a activului net (iVUAN) - valoarea activului net al unui O.P.C.V.M. tranzacționabil raportată la numărul de titluri de participare emise, calculată și actualizată în mod continuu, cel puțin o dată la fiecare 60 de secunde, pe perioada întregii zile de tranzacționare, pe baza prețurilor de tranzacționare ale acțiunilor din portofoliul O.P.C.V.M.;n) vânzări descoperite - vânzări în lipsă definite la art. 2 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit.2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizării, avizării, respectiv înregistrării, precum și cele referitoare la evidențe și raportări sunt transmise A.S.F. în limba română sau în limba engleză, în copie legalizată sau în traducere legalizată pentru documentele prezentate în alte limbi străine.3. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Activitatea de distribuție a titlurilor de participare, indicată la art. 6 lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012, poate fi delegată altor S.A.I., societăților de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) sau instituțiilor de credit, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în baza contractelor de distribuție și a menționării delegării în prospectul de emisiune.4. La articolul 7, alineatele (4) și (5) se abrogă.5. La articolul 7, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Distribuitorii menționați la alin. (3) vor fi înscriși pentru această calitate în Registrul public al A.S.F. astfel:a) S.A.I.;b) S.S.I.F. și instituțiile de credit, cu condiția achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare;6. La articolul 7, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:(7) Radierea din Registrul public al A.S.F. a calității de distribuitor de titluri de participare ale O.P.C.V.M. a unei S.A.I., S.S.I.F. sau instituții de credit este efectuată în următoarele cazuri:a) ca urmare a cererii scrise formulate de către S.A.I., S.S.I.F. sau instituții de credit;b) ca urmare a retragerii autorizației de funcționare de către A.S.F.;c) ca sancțiune.(8) Cererea de radiere din Registrul public al A.S.F. conform alin. (7) este însoțită de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului de radiere, stabilit conform reglementărilor în vigoare.7. Articolul 8 se abrogă. 8. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9S.A.I. poate să își desfășoare activitatea de distribuție de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-urilor și prin intermediul unor persoane fizice, altele decât cele menționate la art. 7 alin. (3), denumite agenți de distribuție.9. Articolul 12 se abrogă.10. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Agenții de distribuție persoane fizice nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la sau către investitorii în O.P.C.V.M.-urile pentru care desfășoară activitatea de distribuție.11. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Radierea din Registrul public al A.S.F. a unui agent de distribuție persoană fizică poate fi efectuată în următoarele cazuri:a) ca urmare a solicitării scrise formulate de către agentul de distribuție cu prezentarea motivelor care au stat la baza acestei solicitări;b) ca urmare a retragerii cu titlu de sancțiune a deciziei acordate.12. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) S.A.I. poate introduce în portofoliul individual al clientului, numai cu acordul scris al acestuia, titluri de participare ale O.P.C.V.M. pe care le administrează, precum și alte plasamente în entități cu care S.A.I./conducătorii/administratorii/angajații S.A.I. se află în relații de afaceri/raporturi juridice.13. La articolul 18, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Încasarea sumelor aferente investițiilor menționate la alin. (3) se realizează cu respectarea prevederilor art. 10 din Norma A.S.F. nr. 14/2013 privind investițiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieței monetare de tipul biletelor la ordin, aplicabile O.P.C.V.M.14. La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Obligația S.A.I. de completare a nivelului capitalului inițial, prevăzută la art. 8 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, revine acesteia pe întreaga sa durată de funcționare, cursul de schimb utilizat fiind cursul stabilit prin transformarea sumelor exprimate în euro, pe baza cursului de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal.15. La articolul 22, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) S.A.I. care nu au înscris în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții, respectiv S.A.I. care au înscris în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții, dar care nu prestează efectiv această activitate, precum și societățile de investiții care se autoadministrează transmit către A.S.F., cel puțin o dată la 6 luni, situația capitalului inițial calculat în conformitate cu prevederile art. 23 și o situație a structurii fondurilor proprii calculate în conformitate cu prevederile titlului I al părții a doua din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 575/2013, din care să reiasă respectarea prevederilor art. 8 din O.U.G. nr. 32/2012, în cazul S.A.I., respectiv ale art. 74 din O.U.G. nr. 32/2012, în cazul societăților de investiții, precum și ale art. 20 din prezentul regulament. Fondurile proprii ale S.A.I. și societăților de investiții obiect al prezentului articol nu pot avea un nivel inferior valorii capitalului inițial al S.A.I. prevăzut la art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 sau al societății de investiții prevăzut la art. 74 alin. (1) din același act normativ, după caz, de la data autorizării de către A.S.F. Raportarea se transmite A.S.F. în format electronic în termen de maximum 25 de zile de la sfârșitul perioadei de raportare.16. La articolul 22, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:(7) S.A.I. care au înscris în obiectul de activitate și care prestează efectiv activitatea menționată la art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 au obligația respectării în mod corespunzător a prevederilor art. 63-68, art. 80-87, art. 140 și ale art. 142-144 din Regulamentul nr. 32/2006.(8) S.A.I. care prestează efectiv activitatea menționată la art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 notifică imediat A.S.F. data începerii/încetării acestei activități.17. La articolul 23 alineatul (1) litera d), punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte societăți de administrare a investițiilor sau al unei societăți de investiții, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere/directori/membri ai directoratului ai unei S.S.I.F. cu care S.A.I. a încheiat contract de intermediere financiară, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori executivi/de departament (cu atribuții referitoare la certificarea valorii activului net sau la alte activități specifice depozitarului) în cadrul unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru unul din organismele de plasament colectiv administrate și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o altă S.A.I. sau cu o societate de investiții, cu respectarea prevederilor art. 21 din Regulamentul delegat (U.E.) nr. 438/2016 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor, denumit în continuare Regulamentul delegat (U.E.) nr. 438/2016;18. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului, auditorii și angajații unei S.A.I. nu pot fi acționari semnificativi, nu pot deține o funcție sau nu pot fi angajați ai unei alte S.A.I. sau societăți de investiții autoadministrate autorizate de A.S.F./o autoritate competentă din alt stat membru. Pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al S.A.I., restricția nu se aplică în cazul în care aceste persoane fac parte din cadrul consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al unei S.A.I. din cadrul grupului.19. La articolul 24 alineatul (1), literele e), f) și n) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) pentru acționarii semnificativi persoane juridice, documente corespunzătoare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 sau anexa nr. 3 la Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016;f) pentru acționarii semnificativi persoane fizice, documente corespunzătoare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 sau anexa nr. 3, după caz, a Regulamentului A.S.F. nr. 3/2016;..................................................................................................n) precizarea auditorilor interni ai societății, membrilor comitetului de audit, membrilor comitetului de remunerare în cazul S.A.I. de dimensiuni semnificative definite la art. 53 alin. (3) lit. m) și a persoanei/persoanelor responsabile în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor, a finanțării actelor de terorism și în materie de sancțiuni internaționale;20. La articolul 30 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) începe transferul atribuțiilor și operațiunilor specifice activității de administrare către administratorul provizoriu desemnat, inclusiv transferul registrelor și evidențelor, al corespondenței, materialelor publicitare, contractelor și al oricăror altor documente, în original, ale organismelor administrate. Transferul trebuie să se încheie în cel mult 10 zile de la data comunicării deciziei de sancționare.21. La articolul 31 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) schimbarea denumirii societății.22. La articolul 31, alineatele (2), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. emite un act individual de completare și/sau de modificare a autorizației de funcționare a S.A.I. Modificările prevăzute la alin. (1) sunt opozabile de la data înregistrării acestora la O.N.R.C...................................................................................................(4) A.S.F. emite un act individual de aprobare sau de respingere a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare a S.A.I. în termen de 30 de zile de la depunerea documentației complete.(5) În cazuri bine justificate, A.S.F. poate prelungi termenul de 30 de zile de la alin. (4) cu încă 30 de zile.23. La articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) După obținerea actului individual prevăzut la art. 31 alin. (2), în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la O.N.R.C. a modificărilor în modul de organizare și funcționare a S.A.I., dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F., S.A.I. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situația în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat.24. La articolul 32, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Data de la care noii membri ai consiliului de administrație/supraveghere și directorii/membrii directoratului S.A.I. își exercită efectiv mandatul este data autorizării acestora de către A.S.F.25. La articolul 33, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Actul individual prevăzut la art. 31 alin. (2) poate fi eliberat de A.S.F. în baza unei cereri, însoțite, după caz, de următoarele documente:a) hotărârea organului statutar al S.A.I., care, în cazul înființării de sedii secundare, va cuprinde și activitățile care urmează să se desfășoare la respectivele sedii secundare;b) actul adițional la actul constitutiv al S.A.I., după caz, în original sau în copie legalizată;c) dovada vărsării integrale a capitalului social într-un cont deschis în acest scop la o instituție de credit, precum și raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorării/reducerii capitalului social, întocmit in conformitate cu Standardul internațional privind misiunile de asigurare ISAE 3000, sub forma unui raport de asigurare care trebuie să conțină o exprimare clară a concluziei auditorului respectiv cu privire la majorarea/reducerea capitalului social;d) documentele prevăzute în anexele nr. 1, 2 sau 3, după caz, ale Regulamentului A.S.F. nr. 3/2016, pentru fiecare dintre acționarii semnificativi ai S.A.I. care participă la majorarea capitalului social, pentru modificările prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. a);e) documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) sau la art. 10 alin. (1) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015, după caz, în situația modificării prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. d) și e) din prezentul regulament;f) dovada deținerii cu titlu legal a spațiului necesar funcționării, în copie legalizată, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. k), pentru modificările prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. f) și g);g) regulamentul de organizare și funcționare, care va cuprinde organigrama sediului secundar, precum și proceduri speciale privind evidența și controlul activității desfășurate la sediile secundare în legătură cu atribuțiile și răspunderea personalului care își desfășoară activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situației și/sau a documentelor la sediul social, pentru modificările prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. g);h) documentele prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. d), pentru directorul unui sediu secundar;i) notă explicativă privind situația arhivei, în cazul solicitării retragerii autorizației unor sedii secundare;j) declarație pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al S.A.I. de îndeplinire a condițiilor prevăzute de art. 34, pentru modificările prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. g);k) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.26. La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, reprezentantul compartimentului de control intern raportează consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și notifică directorii/membrii directoratului. Auditorul intern are acces la toate investigațiile/controalele reprezentantului compartimentului de control intern și verifică eficacitatea sistemului de control intern, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012.27. La articolul 37, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:(4) Declarațiile pe proprie răspundere, prevăzute de reglementările A.S.F. ca parte a documentației necesare pentru autorizare/aprobare/avizare/înscriere în Registrul public al A.S.F. vor fi anterioare datei de înregistrare la A.S.F. a solicitării de autorizare/aprobare/avizare/înscriere în Registrul public al A.S.F., după cum urmează:a) cu cel mult 5 zile lucrătoare în cazul persoanelor fizice și juridice române;b) cu cel mult 20 de zile lucrătoare în cazul persoanelor fizice și juridice străine.(5) În situația în care intervin modificări ale datelor care au stat la baza întocmirii unei declarații prevăzute la alin. (4), semnatarul declarației are obligația de a o actualiza în mod corespunzător, în termen de 24 de ore de la data de la care a luat cunoștință de modificare. Declarațiile actualizate se depun la A.S.F. în condițiile stabilite la alin. (4).(6) Prevederile alin. (4) și (5) se aplică în mod corespunzător și agenților de distribuție persoane fizice prevăzuți la art. 10 alin. (2).28. La articolul 43, alineatele (2) și (3) se abrogă.29. După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 44^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 44^1(1) Reprezentantul compartimentului de control intern al S.A.I. are obligația de a informa de îndată membrii consiliului de administrație/directorii sau membrii consiliului de supraveghere/directoratului, după caz, cu privire la abaterile constatate de la reglementările în vigoare și procedurile interne ale societății.(2) În situația în care membrii consiliului de administrație/ directorii sau membrii consiliului de supraveghere/directoratului, după caz, nu iau măsurile care se impun în termenele stabilite în raportul întocmit de reprezentantul compartimentului de control intern, reprezentantul compartimentului de control intern are obligația de a notifica de îndată A.S.F. abaterile constatate de la reglementările în vigoare, inclusiv ale procedurilor interne ale societății.30. La articolul 46, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea cu următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) Regulile și procedurile interne trebuie să fie întocmite cu luarea în considerare a prevederilor art. 15-51 din titlul I cap. II secțiunile 2-6 din O.U.G. nr. 32/2012, cu includerea cel puțin a unor:31. La articolul 46 alineatul (1), după litera k) se introduc două noi litere, literele l) și m), cu următorul cuprins:l) politici și practici interne de remunerare elaborate în aplicarea prevederilor art. 34^1 alin. (4) din OUG nr. 32/2012, cu respectarea dispozițiilor Ghidului ESMA/2016/575 privind politicile solide de remunerare în conformitate cu Directiva O.P.C.V.M.;m) reguli și proceduri interne care să permită raportarea internă de către angajații S.A.I. a încălcărilor prevederilor prezentului regulament și/sau a O.U.G. nr. 32/2012, prin intermediul unui canal specific, independent și autonom. În sensul prezentei litere, se consideră că pentru a îndeplini cerința constituirii unui canal specific, independent și autonom, S.A.I. înființează și administrează o adresă de poștă electronică, la care au acces toți angajații S.A.I. și prin intermediul căreia aceștia pot transmite intern raportări de încălcări ale prevederilor prezentului regulament și/sau ale O.U.G. nr. 32/2012.32. La articolul 46, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Regulile și procedurile interne privind evitarea conflictului de interese în cadrul S.A.I./societății de investiții autoadministrate, inclusiv în ceea ce privește efectuarea tranzacțiilor personale, prevăd faptul că orice tranzacție personală derulată de către o persoană relevantă, definită la art. 3 pct. 14 din OUG nr. 32/2012, este notificată în prealabil către reprezentantul compartimentului de control intern al S.A.I./societății de investiții, în vederea verificării conformității acesteia cu cerințele stabilite de O.U.G. nr. 32/2012 și de reglementările emise de A.S.F. în materie de evitare a conflictelor de interese și a derulării de tranzacții personale.33. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 47^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 47^1(1) Operațiunile de constituire de garanții financiare sau ipoteci mobiliare asupra titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare/ sistem multilateral de tranzacționare, precum și cele de înregistrare și radiere a sechestrului/popririi asupra unor titluri de participare ale O.P.C.V.M. neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare/sistem multilateral de tranzacționare se realizează prin înscrierea și evidențierea distinctă a acestor instrumente financiare în evidențe speciale deschise în numele deținătorului titlurilor de participare respective/debitorului, în sistemul IT al S.A.I./societății de investiții autoadministrate, atât în cazul administrării de portofolii colective de investiții, cât și în cazul administrării de portofolii individuale de investiții, potrivit regulilor și procedurilor S.A.I./societății de investiții autoadministrate și în condițiile legii.(2) Măsurile menționate la alin. (1) îndeplinesc condiția de publicitate pentru opozabilitate din momentul înregistrării acestora în sistemul IT al S.A.I./societății de investiții autoadministrate, în condițiile legii.(3) Radierea sechestrului/popririi asupra unor titluri de participare înregistrate în sistemul IT al S.A.I./societății de investiții autoadministrate se realizează de către S.A.I./societatea de investiții autoadministrată potrivit regulilor și procedurilor acesteia, în condițiile legii.(4) La primirea de către S.A.I./societatea de investiții autoadministrată de la organele/persoanele abilitate a unei cereri de instituire a sechestrului/popririi/ipotecii mobiliare asupra unor titluri de participare ale O.P.C.V.M. administrate de S.A.I./societatea de investiții autoadministrată, S.A.I./societatea de investiții autoadministrată are obligația de a-i notifica de îndată pe deținătorii titlurilor de participare în cauză, în conformitate cu reglementările proprii emise în acest sens, cu excepția cazurilor în care informarea este interzisă în mod expres.(5) Răscumpărarea titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare/sistem multilateral de tranzacționare și virarea sumelor de bani în lei sau valută rezultate ca urmare a acestei operațiuni către executorul judecătoresc se realizează în conformitate cu regulile și procedurile S.A.I./societății de investiții autoadministrate, cu respectarea dispozițiilor Codului civil referitoare la regimul juridic al garanțiilor mobiliare reale.(6) În cazul O.P.C.V.M. admis la tranzacționare pe o piață reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare/sistem multilateral de tranzacționare, procesul de executare silită inițiat ca urmare a instituirii popririi/sechestrului/ipotecii imobiliare asupra titlurilor de participare se realizează conform reglementărilor A.S.F. în materia regimului juridic al garanțiilor reale constituite asupra instrumentelor financiare.34. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51Pot constitui conflict de interese următoarele situații, fără a se limita la acestea:a) tranzacții efectuate de S.A.I. în numele și/sau în legătură cu O.P.C.V.M. administrate sau cu disponibilități bănești din portofoliile individuale de investiții administrate de S.A.I., cu excepția cazului în care mandatul pe bază discreționară nu prevede expres acordul investitorului privind derularea de către S.A.I. a unor astfel de tranzacții, cu entități care fac parte din același grup cu S.A.I., așa cum „grupul“ a fost definit în art. 2 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 24/2017;b) tranzacții dintre O.P.C.V.M.-uri/portofolii individuale de investiții administrate de S.A.I. și societăți cu care S.A.I., directorii, administratorii sau angajații acesteia au deja relații de afaceri sau se află în raporturi juridice pecuniare; în situația derulării de tranzacții ce fac obiectul prezentei litere, administratorul O.P.C.V.M./portofoliilor individuale de investiții are obligația gestionării potențialului conflict de interese în favoarea intereselor deținătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M./deținătorului portofoliului individual de investiții, de menționare a acestora în politicile de remunerare ale S.A.I./societății de investiții autoadministrate și de raportare trimestrială a situației deținerilor directe și indirecte în acțiuni, obligațiuni necotate sau orice alte instrumente financiare necotate emise de societăți deținute/controlate/cu care administratorul O.P.C.V.M./portofoliului individual de investiții se află în relații de afaceri sau în raporturi juridice pecuniare;c) obținerea de către S.A.I. a unui comision din partea intermediarului care execută ordinele de tranzacționare, în funcție de valoarea totală a ordinelor transmise de către S.A.I. în numele O.P.C.V.M.-ului, iar respectivul beneficiu nu este inclus în veniturile O.P.C.V.M.;d) perceperea de către S.A.I. a unui comision de administrare nejustificat, care prin cuantumul său, modalitatea de calcul sau frecvența de percepere afectează grav interesele deținătorilor de titluri de participare;e) tranzacțiile realizate cu activele O.P.C.V.M. sau cele ale clienților pentru care S.A.I. desfășoară activitatea de administrare de portofolii individuale de investiții, după caz, efectuate de S.A.I., societatea de investiții autoadministrată cu persoane pe care S.A.I./societatea de investiții autoadministrată le controlează.35. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 53(1) S.A.I. și sucursalele S.A.I. persoane juridice străine care desfășoară activități pe teritoriul României întocmesc și transmit A.S.F. un raport semestrial și unul anual privind propria activitate, raportul anual fiind certificat de un auditor financiar, în termenul și în forma de raportare prevăzute în reglementările A.S.F.(2) S.A.I și sucursalele S.A.I. persoane juridice străine care desfășoară activități pe teritoriul României întocmesc și transmit A.S.F. situații financiare pentru propria activitate în conformitate cu reglementările contabile emise de A.S.F.(3) Anual, S.A.I. transmite A.S.F., până cel târziu la data de 31 ianuarie, un raport privind structura organizațională a societății, cuprinzând următoarele:a) numele membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și menționarea valabilității mandatului acestora;b) numele directorilor/membrilor directoratului și al persoanelor care îi înlocuiesc pe aceștia;c) numele membrilor comitetului de audit;d) adresa sediului social și a sediilor secundare (inclusiv menționarea valabilității contractului de spațiu);e) numele și datele de identificare ale auditorului intern (inclusiv valabilitatea contractului, în cazul în care acesta nu este angajat al S.A.I.);f) numele și datele de identificare ale auditorului financiar (inclusiv valabilitatea contractului);g) numele și datele de identificare ale persoanei responsabile cu administrarea riscului;h) numele și datele de identificare ale reprezentantului compartimentului de control intern;i) numele și datele de identificare ale persoanei desemnate ca înlocuitor al compartimentului de control intern;j) menționarea funcțiilor delegate de către S.A.I. (inclusiv datele de identificare ale terței entități către care au fost delegate anumite funcții, valabilitatea contractului de delegare);k) numele și datele de identificare ale persoanei responsabile pentru aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;l) numele și datele de identificare ale persoanei responsabile pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare;m) numele membrilor comitetului de remunerare, în cazul S.A.I. de dimensiuni semnificative. În aplicarea art. 34^2 alin. (4) din OUG nr. 32/2012, sunt considerate S.A.I. de dimensiuni semnificative acele S.A.I. autorizate de A.S.F. care administrează O.P.C.V.M. din România, care dețin o cotă de piață de cel puțin 20% din valoarea activelor nete ale O.P.C.V.M. autorizate și supravegheate de A.S.F.36. La articolul 55, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.37. La titlul I, după capitolul IX se introduce un nou capitol, capitolul X, cuprinzând articolul 59^1, cu următorul cuprins:  +  Capitolul X Condiții și procedura de autorizare pentru persoana responsabilă cu administrarea riscurilor O.P.C.V.M.  +  Articolul 59^1(1) Persoana responsabilă cu administrarea riscurilor O.P.C.V.M. este autorizată de A.S.F. în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 14/2015.(2) În vederea autorizării persoanei menționate la alin. (1), S.A.I. depune la A.S.F., pe lângă documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) sau art. 10 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015, după caz, și următoarele documente:a) contractul de confidențialitate încheiat de către persoana responsabilă cu administrarea riscului cu S.A.I.;b) dovada absolvirii unui curs de specializare organizat de instituții de specialitate de natura organismelor de formare profesională, naționale sau internaționale, care atestă dobândirea unor cunoștințe în domeniul administrării investițiilor sau administrării riscului și care să le permită îndeplinirea responsabilităților aferente funcției ocupate.(3) În situația în care S.A.I. deține un departament de administrare a riscului format din mai multe persoane, cerințele de eligibilitate și de înregistrare în Registrul A.S.F. vor fi îndeplinite doar de persoana care asigură conducerea acestui departament.(4) În situația în care S.A.I. administrează și active ale A.O.P.C., persoana responsabilă cu administrarea riscurilor A.O.P.C. se conformează și cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015.(5) Retragerea autorizației persoanei menționate la alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 14/2015.(6) S.A.I. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației persoanei responsabile cu administrarea riscului O.P.C.V.M. cel târziu în termen de 48 de ore de la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă.(7) În cazul în care S.A.I. nu își îndeplinește obligația prevăzută la alin. (6), persoana responsabilă cu administrarea riscului O.P.C.V.M. este în drept să solicite retragerea autorizației sale, toate taxele și comisioanele aferente fiind suportate de către S.A.I.(8) Retragerea la cerere a autorizației persoanei responsabile cu administrarea riscului O.P.C.V.M. se decide de către A.S.F. în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, însoțite de explicarea motivelor care au condus la această solicitare, de documentele justificative cu privire la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă și de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.(9) În situația în care S.A.I. nu mai are autorizată o persoană în funcția de administrator de risc sau în cazul indisponibilității temporare a acesteia în conformitate cu prevederile prezentului regulament, unul dintre directorii/membrii directoratului S.A.I. va îndeplini provizoriu, pentru o perioadă de maximum 3 luni întrun an calendaristic, și funcția de administrator de risc. Directorul din cadrul S.A.I. care are în atribuție coordonarea și supravegherea funcției de administrare a portofoliului în cadrul S.A.I. nu poate prelua temporar atribuțiile funcției de administrare a riscurilor. Persoana care îndeplinește provizoriu această funcție este notificată A.S.F.38. La articolul 60, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Depozitarul răspunde față de deținătorii de titluri de participare solidar cu S.A.I. pentru orice neregulă și/sau fraudă comisă de către aceasta din urmă în legătură cu activele O.P.C.V.M. administrate și care ar fi trebuit identificată de depozitar conform atribuțiilor stabilite de O.U.G. nr. 32/2012 și de prezentul regulament și pe care nu a raportat-o către A.S.F.(3) În situația în care depozitarul activelor O.P.C.V.M. se află în același grup cu S.A.I. care le administrează, suplimentar față de prevederile art. 24 din Regulamentul delegat (U.E.) nr. 438/2016, depozitarul are obligația de a asigura separarea operațională a activităților de păstrare în siguranță (custodie) de celelalte servicii furnizate în calitate de depozitar (depozitare) prin implementarea unor proceduri interne distincte.39. La articolul 63, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În aplicarea prevederilor art. 56^1 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, A.S.F. transmite informațiile primite către autoritățile competente din statul membru de origine al societății de administrare a investițiilor în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.40. La articolul 64, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Avizul menționat la alin. (1) nu are un caracter general valabil, A.S.F. putând solicita la momentul autorizării/înregistrării unui O.P.C.V.M. documente suplimentare din partea depozitarului care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 53 din O.U.G. nr. 32/2012.41. Articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 65În cazul O.P.C.V.M. care sunt administrate de o S.A.I., contractul de depozitare este încheiat de către S.A.I. în numele acestora, în conformitate cu art. 2 din Regulamentul delegat (U.E.) nr. 438/2016. În cazul societăților de investiții care se autoadministrează, contractul de depozitare se încheie de către reprezentantul legal al societății de investiții respective.42. La articolul 69, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 69(1) Depozitarul efectuează plăți din contul O.P.C.V.M. numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare, în următoarele cazuri:a) pentru achiziționarea de către O.P.C.V.M. a unor instrumente financiare;b) pentru plata răscumpărărilor titlurilor de participare ale unui O.P.C.V.M.;c) pentru stingerea obligațiilor, inclusiv plata dobânzilor, taxelor, comisioanelor și a cheltuielilor operaționale ale O.P.C.V.M.;d) pentru orice alt scop arătat în instrucțiunile corespunzătoare, întocmite cu respectarea documentelor de constituire ale O.P.C.V.M.43. La articolul 69, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În aplicarea prevederilor art. 54 alin. (2) din OUG nr. 32/2012, sintagma «fără întârzieri nejustificate» în cazul pierderii unui instrument financiar păstrat în custodie de către depozitar se referă la faptul că întârzierile nu pot depăși o zi lucrătoare de la data producerii evenimentului.44. La articolul 78, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Depozitarul întocmește în mod corespunzător reguli și proceduri interne în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) lit. m).45. La titlul II, denumirea capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul IIIModificări supuse notificării A.S.F.46. La articolul 82, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 82(1) În cazul în care se modifică numele persoanelor cuprinse în lista specimenelor de semnături menționată la art. 63 alin. (1) lit. i), această listă va fi retransmisă A.S.F. cu modificările efectuate în mod corespunzător, în termen de două zile lucrătoare de la data modificării.47. La titlul II, denumirea capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul IVDepozitarea activelor48. La articolul 83, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Depozitarul poate transfera o parte din activele încredințate spre păstrare de un O.P.C.V.M. către o terță parte (subcustode), răspunzând solidar cu aceasta pentru păstrarea în siguranță a activelor.(3) Activele care se încadrează la art. 52 alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012 sunt exceptate de obligația de păstrare în custodie la depozitar.49. La articolul 83 alineatul (5), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) pe baza documentelor care atestă proprietatea asupra activelor imobiliare necesare desfășurării activității sale, emise de organele competente pentru certificarea existenței acestora, respectiv pe baza raportului de evaluare pentru certificarea valorii, în situația activelor imobiliare;50. La articolul 83, alineatele (6)-(8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) Activitățile terțelor părți către care a fost delegată activitatea de păstrare în condiții de siguranță a activelor O.P.C.V.M. (subcustodie) se desfășoară cu respectarea condițiilor prevăzute de O.U.G. nr. 32/2012 și de prezentul regulament cu privire la depozitare.(7) Transferul activelor către o terță parte delegată cu păstrarea în condiții de siguranță a acestora se face cu introducerea în prospectul de emisiune/documentele O.P.C.V.M. a informațiilor cu privire la datele de identificare a terței părți delegate și activităților delegate, aceste informații fiind aduse la cunoștința investitorilor.(8) Răspunderea pentru legalitatea operațiunilor de depozitare în cazul transferului activelor unui O.P.C.V.M. către o terță parte delegată revine depozitarului care a efectuat transferul, în mod solidar cu entitatea terță.51. La articolul 84, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 84(1) Depozitarul sau terța parte către care a fost delegată activitatea de păstrare în condiții de siguranță a activelor O.P.C.V.M. poate deschide, la instrucțiunea S.A.I. și în conformitate cu prevederile contractului de depozitare, conturi de valori mobiliare și conturi bancare pentru decontarea tranzacțiilor, în numele fiecărui O.P.C.V.M. Aceste conturi sunt debitate/creditate numai în baza funcțiilor sale de depozitare, în strictă conformitate cu instrucțiunile corespunzătoare ale societății care asigură administrarea investițiilor.52. La articolul 92, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 92(1) În maximum două zile lucrătoare de la data încheierii contractului de depozitare menționat la art. 87 alin. (5), acesta este transmis la A.S.F. în vederea avizării. În termen de maximum două zile lucrătoare de la data comunicării privind avizarea de către A.S.F. a contractului de depozitare, depozitarul cedent începe transferul complet al activelor deținute pentru O.P.C.V.M. către noul depozitar care a încheiat contract cu S.A.I. sau societatea de investiții autoadministrată, după caz.(2) Pe perioada efectuării transferului activelor deținute pentru O.P.C.V.M., se suspendă emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale respectivelor O.P.C.V.M. Perioada de transfer nu poate depăși 30 de zile de la data avizării noului depozitar.53. Articolul 93 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 93(1) În termen de 7 zile de la încheierea procesului de transfer al activelor O.P.C.V.M., depozitarul cedent are obligația de a transmite A.S.F. și S.A.I. sau consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al societății de investiții autoadministrate, după caz, un raport pentru fiecare O.P.C.V.M., care conține descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor, valoarea certificată a activului net și a activului net unitar, numărul de deținători de titluri de participare și numărul de titluri de participare emise la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer.(2) În termen de 30 de zile de la data avizării noului contract de depozitare, S.A.I. sau consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al societății de investiții autoadministrate, după caz, are obligația de a actualiza documentele O.P.C.V.M. cu denumirea noului depozitar și elementele noului contract de depozitare și de a le transmite la A.S.F..(3) În termen de 15 zile de la data finalizării procesului de transfer al activelor O.P.C.V.M., noul depozitar are obligația de a transmite la A.S.F. procesul-verbal de predare-primire a activelor O.P.C.V.M. încheiat cu depozitarul cedent. Ridicarea suspendării emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare are loc începând cu data depunerii la A.S.F. a procesului-verbal de către depozitarul cedent sau de către depozitarul căruia i se transferă activele, fiind în responsabilitatea fiecărui depozitar respectarea prevederilor privind termenul de predare.54. Articolul 97 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 97(1) În vederea transformării unui A.O.P.C./F.I.A. în O.P.C.V.M., respectivul A.O.P.C./F.I.A. își modifică documentele în sensul încadrării în categoriile de O.P.C.V.M. menționate în prezentul regulament și transmite întreaga documentație către A.S.F., urmând procedura de autorizare menționată în cap. IV sau VI al prezentului titlu, după caz, în funcție de tipul de O.P.C.V.M. în care intenționează să se încadreze.(2) Ulterior, S.A.I. transmite o notă de informare către investitori cu privire la intenția sa de a transforma respectivul A.O.P.C./F.I.A. în O.P.C.V.M., în termen de maximum două zile lucrătoare de la data transmiterii documentației inițiale către A.S.F. Nota de informare cuprinde o analiză de impact asupra portofoliului A.O.P.C. generat de operațiunea de transformare în O.P.C.V.M., cu luarea în considerare a noii strategii investiționale, profilului de lichiditate, frecvenței de răscumpărare oferite investitorilor, precum și a noilor limite investiționale și active eligibile impuse de necesitatea de conformare cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 și ale prezentului regulament. Nota de informare cuprinde inclusiv un avertisment privind posibilitatea ca A.S.F. să nu autorizeze operațiunea de transformare a A.O.P.C./F.I.A. în O.P.C.V.M., precum și posibilitatea intervenirii unor modificări asupra informațiilor furnizate în cadrul proiectului de transformare.(3) În situația în care investitorii nu sunt de acord cu modificările propuse, S.A.I. are obligația de a onora cererile de răscumpărare integrală depuse într-un interval de maximum 15 zile de la data transmiterii notei de informare prevăzute la alin. (2).(4) În situația în care, după exercitarea dreptului de retragere de către investitori, activele A.O.P.C./F.I.A. sunt atrase de la mai puțin de 2 (doi) investitori, atunci S.A.I. procedează la lichidarea voluntară a A.O.P.C./F.I.A.(5) După expirarea perioadei de 15 zile prevăzute la alin. (3) și în situația în care A.O.P.C. mai are cel puțin doi investitori, A.S.F. va retrage avizul de înregistrare/autorizația ca A.O.P.C. și va autoriza O.P.C.V.M. rezultat în urma transformării.(6) Actul individual emis de A.S.F. prin care se autorizează transformarea A.O.P.C./F.I.A. în O.P.C.V.M. prevede perioada tranzitorie până la care noul O.P.C.V.M. autorizat se conformează cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 și ale reglementărilor A.S.F. în legătură cu activitatea O.P.C.V.M., cu luarea în considerare cel puțin a profilului de lichiditate a A.O.P.C./F.I.A., frecvenței de subscriere și răscumpărare oferite investitorilor și a condițiilor de lichiditate din piața de capital de la momentul operațiunii de transformare.55. La articolul 100, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Identificarea sumelor achitate de investitori sau potențiali investitori în vederea emiterii titlurilor de participare subscrise, procesarea plăților sumelor datorate către investitori ca urmare a anulării titlurilor de participare răscumpărate, precum și efectuarea de verificări în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor, a finanțării actelor de terorism și/sau a minimizării riscului de fraudă, se poate realiza pe baza codului numeric personal (C.N.P.) al investitorului sau potențialului investitor.56. La articolul 105, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) În aplicarea prevederilor art. 105 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, veniturile unui fond deschis de investiții pot fi distribuite investitorilor, cu condiția ca prospectul fondului să cuprindă calendarul propus de plată, dacă este cazul, către deținătorii de unități de fond, după cum urmează:1. în cazul în care distribuția de venit este dependentă de randamentul fondului, se va specifica faptul că distribuția nu este garantată și că această plată depinde de randamentul fondului deschis de investiții, care este influențat de riscurile specifice;2. în cazul în care fondul distribuie o valoare fixă a venitului, ce este stabilită în avans de către administrator, se vor menționa și următoarele:(i) distribuția poate implica și returnări ale sumelor investite de către investitor;(ii) activul fondului deschis de investiții se va diminua;(iii) distribuția unui venit fix este realizată cu afectarea potențialului de apreciere a valorii unității de fond;(iv) ciclul de plată către investitori de distribuții cu valoare fixă a venitului poate continua până la epuizarea capitalului disponibil.57. La articolul 110, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) În cazul în care regulile O.P.C.V.M. prevăd posibilitatea activării de mecanisme de administrare a lichidității în situații extreme, precum cele prevăzute la alin. (4), atunci S.A.I. întocmește și revizuiește cel puțin anual un plan de escaladare, prin care se asigură că mecanismele de administrare a lichidității O.P.C.V.M. sunt actuale și pot fi utilizate eficient, prompt și de o manieră ordonată, dacă este cazul.(7) Planul de escaladare de la alin. (6) cuprinde măsuri și stabilește reguli prin care S.A.I. se asigură cel puțin că:a) dispune de capacitatea operațională de exercitare a mecanismelor de administrare a lichidității portofoliului O.P.C.V.M. de o manieră transparentă, echitabilă și ordonată, în vederea asigurării respectării intereselor investitorilor O.P.C.V.M.;b) planul de escaladare în situații extreme poate fi activat prompt și derulat de o manieră ordonată, cu luarea în considerare a duratei portofoliului O.P.C.V.M. și a profilului de risc-randament a acestuia;c) planul de escaladare cuprinde un inventar de măsuri, ce pot fi adoptate de S.A.I. în condiții extreme, o listă de persoane din conducerea superioară și/sau cu funcții-cheie în cadrul S.A.I. responsabile de derularea fiecărei măsuri pe baza unor termene adecvate, precum și un calendar de comunicare cu A.S.F. în cazul activării unui mecanism de administrare a lichidității.58. La articolul 112, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 112(1) În cazul aprobării cererii, A.S.F. emite un act individual de autorizare a constituirii și funcționării fondului în termen de maximum 60 de zile de la data primirii documentației complete prevăzute de reglementările în vigoare. Totodată, A.S.F. autorizează regulile fondului și prospectul de emisiune.59. La articolul 113 litera a), punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. la prețul de referință aferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul acțiunilor tranzacționate în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul altor sisteme alternative de tranzacționare, furnizat de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem. Prețul utilizat ca preț de referință se calculează în baza activității de tranzacționare din data zilei pentru care se efectuează calculul activului, utilizat ca reper în deschiderea ședinței de tranzacționare din ziua următoare.60. La articolul 113 litera b), punctele 2 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:2. metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului;..................................................................................................4. în situația în care se alege metoda de evaluare prevăzută la pct. 3, iar pentru un instrument cu venit fix nu există reper de preț compozit relevant, respectivul instrument va fi evaluat pe baza metodei prevăzute la pct. 2, pornind de la prețul net de achiziție (în cazul instrumentelor nou-emise pentru care nu există reper de preț compozit relevant) sau ultimul preț compozit folosit în evaluare. Începând cu momentul apariției unui preț compozit relevant și cu condiția existenței acestuia pentru o perioadă de 30 de zile de tranzacționare (perioada de observație în care se analizează relevanța acestui preț), instrumentul cu venit fix va fi evaluat pe baza metodei de evaluare prevăzute la pct. 3, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare perioadei de observație de 30 de zile de tranzacționare.61. La articolul 113, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) titlurile de participare emise de O.P.C., similar prevederilor lit. a);62. La articolul 115 alineatul (1) litera a), punctele 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultima situație financiară anuală aprobată a entității respective. În cazul operațiunilor de majorare/diminuare de capital social (prin creșterea/reducerea numărului de acțiuni aflate în circulație) a unor societăți, care sunt înregistrate la O.N.R.C. (în cazul unei societăți neadmise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare) sau care sunt înregistrate în sistemul unui depozitar central (pentru emitenți) pe parcursul aceluiași exercițiu financiar și pentru care numărul nou de acțiuni aflat în circulație nu este reflectat în mod real în ultimele situații financiare anuale aprobate, în scopul calculării valorii contabile menționate la acest punct, se vor utiliza informațiile furnizate de societate/emitent, în baza unor înscrisuri doveditoare (certificatul de înregistrare de la O.N.R.C. sau balanța de verificare lunară - în cazul societăților necotate - sau a certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare, denumit în continuare C.I.V.M., emis de către A.S.F. - în cazul emitenților -, precum și, în măsura în care este disponibil, și un raport elaborat către un auditor independent prin care se certifică noua valoare a capitalurilor proprii ale societății); în cazul instituțiilor de credit, valoarea contabilă pe acțiune poate avea ca bază de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările lunare transmise B.N.R., dacă aceste raportări sunt disponibile; sau2. valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaționale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste), aprobate de către consiliul de administrație/conducerea S.A.I./societății de investiții care se autoadministrează;63. La articolul 115 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) titlurile de participare emise de O.P.C. vor fi evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată de administratorul acestora sau publicată de firme private recunoscute internațional (de exemplu, Bloomberg, Reuters).64. La articolul 115 alineatul (2), punctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins:(ii) instrumentele financiare cu venit fix și instrumentele pieței monetare vor fi evaluate conform art. 113 lit. b) pct. 2 și/sau 3. În cazul alegerii metodei prevăzute la art. 113 lit. b) pct. 2, recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente se vor face pornind de la acel nivel de preț începând cu data modificării metodei de evaluare.65. La articolul 115, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Deținerile din conturile curente se evaluează prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul. Sumele existente în conturile curente ale O.P.C.V.M. la instituțiile de credit care se află în procedura de faliment vor fi incluse în activul net la valoarea zero.66. La articolul 116, alineatele (1), (2), (6) și (8) se modifică și vor avea următorulcuprins:  +  Articolul 116(1) Acțiunile suspendate de la tranzacționare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare), ca urmare a deciziei operatorului de piață sau de sistem în vederea aducerii la cunoștința investitorilor de informații care pot conduce la modificări ale prețului acțiunilor emitentului, vor fi evaluate la prețul mediu ponderat aferent ultimelor 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) calculat până la data apariției unui asemenea eveniment ca medie aritmetică a prețurilor medii ponderate din fiecare din ultimele 30 de zile de tranzacționare sau la valoarea determinată prin utilizarea unor metode de evaluare conforme standardelor internaționale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste) și aprobate de către consiliul de administrație/conducerea S.A.I./societății de investiții care se autoadministrează. În cazul în care suspendarea de la tranzacționare are loc în timpul ședinței de tranzacționare, pentru calculul valorii activului zilei respective acțiunile sunt evaluate la prețul de închidere/de referință, după caz, urmând ca în scopul numărării celor 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare), prima zi să fie considerată următoarea zi lucrătoare ulterioară suspendării. În cazul în care suspendarea are loc chiar de la debutul ședinței de tranzacționare, prima zi este considerată ziua suspendării. În cazul în care prețurile medii ponderate din fiecare din ultimele 30 de zile de tranzacționare nu sunt disponibile pentru calcularea mediei aritmetice, S.A.I./societatea de investiții care se autoadministrează utilizează pentru determinarea prețului acțiunilor suspendate exclusiv valoarea determinată prin utilizarea unor metode de evaluare conforme standardelor internaționale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste).(2) Acțiunile neadmise la tranzacționare, inclusiv cele emise de instituții de credit sau admise la tranzacționare și netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare), ale căror situații financiare nu sunt obținute în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere, sunt incluse în activ astfel:1. la valoarea zero sau la valoarea determinată prin utilizarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaționale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste) și aprobate de către consiliul de administrație/conducerea S.A.I./societății de investiții care se autoadministrează;2. în cazul acțiunilor admise la tranzacționare și netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare), precum și în cazul acțiunilor netranzacționate, se va avea în vedere ca metodele indicate la pct. 1 să fie aplicate doar în condițiile în care pe site-ul web al pieței reglementate, al sistemului alternativ de tranzacționare, al Ministerului Finanțelor Publice sau al emitentului nu sunt disponibile raportări financiare trimestriale/semestriale în baza cărora ar putea fi stabilită valoarea respectivelor acțiuni. În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera că prima zi de netranzacționare este prima zi lucrătoare în care respectiva acțiune nu a mai înregistrat tranzacții...................................................................................................(6) Acțiunile societăților reglementate de Legea nr. 31/1990 sau de legislația aplicabilă din state membre sau state terțe din portofoliul O.P.C.V.M. neadmise la tranzacționare sau admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, precum și cele admise la cota oficială a unei burse ori a unui sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare), cu valori negative ale capitalului propriu, sunt incluse în calculul activului net la valoarea zero................................................................................................... (8) În cazul în care o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare, care are valoarea capitalurilor proprii negativă, este netranzacționată pe o perioadă mai mare de 30 de zile de tranzacționare, iar această perioadă coincide cu perioada de suspendare de la tranzacționare a acțiunii respective, atunci acțiunea respectivă este evaluată în portofoliul O.P.C.V.M. la valoarea zero.67. Articolul 117 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 117(1) În situația divizării/consolidării valorii nominale a unor acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, acțiunile rezultate prin divizare se evaluează, începând cu ex-date și până la data introducerii la tranzacționare a acestora, prin împărțirea prețului anterior divizării la coeficientul de divizare, respectiv prin înmulțirea cu coeficientul de consolidare.(2) În cazul operațiunilor de diminuare de capital social prin reducerea numărului de acțiuni ale unor societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, începând cu ex-date și până la data introducerii la tranzacționare a acestora, acțiunile se evaluează prin împărțirea ultimului preț de piață disponibil anterior operării modificării capitalului social la coeficientul de diminuare a capitalului social.68. La articolul 119, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, fără emiterea de drepturi de preferință, dacă S.A.I./societatea de investiții care se autoadministrează decide să participe la majorarea de capital social a emitentului, acțiunile cuvenite și suma datorată de O.P.C.V.M. ca urmare a participării la majorarea capitalului social sunt înregistrate în activul O.P.C.V.M., astfel:a) în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, în situația în care prețul de piață este mai mare decât prețul de subscriere;b) la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situația în care prețul de piață este mai mic decât prețul de subscriere.În situația în care operațiunea de majorare de capital social cu contraprestație în bani din partea investitorilor nu este dusă la îndeplinire în termenul legal stabilit de Legea nr. 31/1990 de la data adoptării deciziei AGA, S.A.I./societatea de investiții care se autoadministrează exclude din portofoliul O.P.C.V.M. acțiunile subscrise și poate înregistra sumele plătite aferente majorării de capital neoperate pe poziția «Alte active - Sume de încasat». S.A.I./societatea de investiții care se autoadministrează va utiliza toate demersurile legale pentru recuperarea contraprestației în bani achitate emitentului pentru acțiunile care nu au mai fost subscrise din motive obiective imputabile acestuia...................................................................................................(4) Până la momentul admiterii la tranzacționare, acțiunile subscrise de către O.P.C.V.M. în cadrul unei oferte publice inițiale de vânzare de acțiuni sunt considerate «valori mobiliare nou-emise» și sunt evaluate pe baza prețului de achiziție a acțiunilor subscrise în cadrul ofertei publice. Această modalitate de înregistrare și evaluare a acțiunilor respective subscrise de O.P.C.V.M. se menține până la data efectuării primei tranzacții bursiere.69. La articolul 119, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:(11) Acțiunile societăților neadmise la tranzacționare rezultate din majorări de capital social fără contraprestație în bani se înregistrează în activul O.P.C.V.M. de la data operării majorării de capital social la O.N.R.C., în baza unor înscrisuri doveditoare furnizate de către societate, prin care se certifică noua valoare a capitalurilor proprii corespondente noului capital social.(12) Prin excepție de la prevederile alin. (1), dividendele distribuite de societățile neadmise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare dintr-un stat membru sau unei burse dintr-un stat terț sunt înregistrate în activul O.P.C.V.M. la data încasării acestora.70. Articolul 120 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 120(1) Evaluarea acțiunilor deținute de O.P.C.V.M. ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestație în bani, precum și a celor cu contraprestație în bani înregistrate în activ conform prevederilor art. 119 alin. (2) se realizează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerate piață principală sau la prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.(2) Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social cu contraprestație în bani înregistrată în activ se evaluează la valoarea de subscriere.(3) În situația în care A.S.F. nu aprobă prospectul aferent emisiunii de noi acțiuni hotărâte de către A.G.E.A. a unui emitent, acțiunile nou-emise înregistrate anterior în activul O.P.C.V.M. conform prevederilor în vigoare sunt eliminate din activul O.P.C.V.M.71. La articolul 121, alineatele (8), (9) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(8) În situația în care principalul și cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt plătite în termen de 10 zile lucrătoare de la termenul prevăzut în prospectul de emisiune, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. În monitorizarea numărului de 10 zile lucrătoare, calendarul care se va lua în considerare este calendarul aferent al țării de domiciliu al instrumentelor cu venit fix, în situația în care pot exista diferențe între zilele lucrătoare din România și zilele lucrătoare aferente altor state. Dacă termenul-limită de plată coincide cu o zi nelucrătoare, acesta se prelungește automat până la sfârșitul primei zile lucrătoare.(9) Pentru instrumentele financiare cu venit fix neadmise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau al unui sistem alternativ de tranzacționare, aflate în portofoliul O.P.C.V.M., în scop prudențial, în situația în care S.A.I. constată, conform situațiilor financiare periodice ale emitentului acestor instrumente, că există un risc semnificativ ca acesta să nu își îndeplinească obligațiile de plată aferente cupoanelor periodice și principalului, S.A.I. realizează ajustări graduale de valoare ale expunerii pe respectivul instrument, în baza unei analize interne sau a unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat. Respectivele aplicări de ajustări de valoare se notifică A.S.F. odată cu declanșarea aplicării acestei proceduri.(10) Deprecierea valorii instrumentelor financiare cu venit fix se aplică și în situația în care se constată întârzieri la plata cupoanelor, modificări ale datei de plată, ulterior ajungerii la scadență a acestora, precum și modificări în privința datei scadenței.72. La articolul 121, după alineatul (10) se introducșase noi alineate, alineatele (11)-(16), cu următorulcuprins:(11) S.A.I. publică în raportul semestrial și anual de activitate transmis A.S.F. în baza prevederilor art. 53, după caz, informații complete cu privire la fundamentarea, cauzele care au determinat ajustarea de valoare, precum și detalierea metodologiei utilizate de ajustare graduală de valoare.(12) În cazul în care, ulterior aplicării ajustării de valoare, emitentul de instrumente financiare cu venit fix neadmise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau unui sistem alternativ de tranzacționare nu își îndeplinește efectiv obligația de plată aferentă cupoanelor periodice și principalului, atunci acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero.(13) În cazul în care, ulterior includerii în activul O.P.C.V.M. la valoarea zero în conformitate cu prevederile alin. (12), emitentul de instrumente financiare cu venit fix neadmise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau unui sistem alternativ de tranzacționare își îndeplinește toate obligațiile restante de plată aferente O.P.C.V.M., atunci respectivele instrumente sunt reevaluate în activul O.P.C.V.M. în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (1) lit. b).(14) Operațiunile de piață monetară, respectiv cumpărări/ vânzări reversibile de active eligibile pentru tranzacționare (repo/reverse repo) se evidențiază în portofoliul O.P.C.V.M astfel:a) cumpărările reversibile în cadrul cărora O.P.C.V.M. cumpără active eligibile pentru tranzacționare, cu angajamentul ferm al contrapărții de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției, sunt evaluate prin recunoașterea zilnică a creanței care se adaugă la valoarea de achiziție;b) vânzările reversibile în cadrul cărora O.P.C.V.M. vinde active eligibile pentru tranzacționare, angajându-se în baza unui angajament ferm să răscumpere respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției, sunt evaluate astfel:1. pe perioada cuprinsă între data primirii sumei aferente operațiunii de piață monetară și data angajamentului ferm de răscumpărare, titlurile care fac obiectul operațiunii vor fi evaluate zilnic conform art. 113-115. Titlurile care fac obiectul operațiunii vor fi evidențiate în cadrul unei poziții de activ dedicate: «Titluri-suport pentru contracte de report» în categoria corespunzătoare instrumentelor respective;2. în aceeași perioadă, se va înscrie cu semnul „minus“ valoarea de decontare împreună cu recunoașterea zilnică a datoriei atașate, în cadrul unei poziții de activ «Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată», conform art. 82 lit. g) din O.U.G. 32/2012 - Contracte de report pe titluri emise de administrația publică centrală.(15) În cazul operațiunilor de diminuare de capital social al unei societăți, ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, fără distribuție de sume de bani, ca urmare a reducerii numărului de acțiuni, în activul OPCVM începând cu ex-date va fi reflectat noul număr de acțiuni diminuat, iar evaluarea se va realiza conform prevederilor art. 117. În situația în care A.S.F. nu aprobă operațiunea de diminuare a capitalului social, sumele înregistrate anterior în activul O.P.C.V.M. conform prevederilor în vigoare sunt eliminate din activul O.P.C.V.M. de la data actului individual de respingere.(16) Înregistrarea în activele O.P.C.V.M. a disponibilităților rezultate ca urmare a distribuirii către acționari de sume de bani cu prilejul operațiunilor de diminuare de capital social prin reducerea valorii nominale a acțiunii sau ca urmare a reducerii numărului de acțiuni și a distribuirii către acționarii existenți la data de înregistrare a unei sume de bani corespunzătoare reducerii valorii nominale sau numărului de acțiuni aprobate prin hotărârea AGA se realizează în aceeași manieră cu cea utilizată pentru înregistrarea dividendelor distribuite către acționari, prevăzută la alin. (6), respectiv reflectarea în activul O.P.C.V.M. a sumelor de încasat ca urmare a diminuării capitalului social în cadrul poziției «Dividende și alte drepturi de încasat», în contrapartidă cu reducerea numărului de acțiuni aferente diminuării de capital social.73. La articolul 122, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) În vederea evaluării unor participații deținute de O.P.C.V.M., un evaluator deține calitatea de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR) cu specializarea evaluării de întreprinderi sau a unei alte organizații internaționale recunoscute de ANEVAR, cu o specializare echivalentă.74. După articolul 122 se introduce un nou articol, articolul 122^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 122^1(1) Un O.P.C.V.M. tranzacționabil menține în portofoliu acțiunile prestabilite din structura indicelui de referință astfel încât eroarea de compoziție să nu depășească 15% în cazul O.P.C.V.M. tranzacționabil care menține structura indicelui de referință. Limita de 15% nu se aplică în cazul în care un O.P.C.V.M. tranzacționabil este administrat activ, iar administratorul are obligația de a include în prospectul fondului, în documentul privind informațiile-cheie destinate investitorilor și în materialele publicitare, faptul că este administrat activ și modalitatea în care intenționează să înregistreze o performanță superioară unui indice.(2) În vederea asigurării lichidității, un O.P.C.V.M. tranzacționabil poate investi cel mult 15% din activele sale în depozite constituite în conformitate cu prevederile art. 82 lit. e) din O.U.G. nr. 32/2012. În vederea calculării limitei stabilite prin prezentul alineat, sumele disponibile în conturi curente și numerar în lei și valută sunt asimilate noțiunii de «depozit».(3) Procesul de emisiune de titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. tranzacționabil implică transferul prin intermediul depozitarului central de la participantul autorizat către depozitarul activelor O.P.C.V.M. al unui coș de acțiuni din structura indicelui de referință. S.A.I. transmite către depozitarul activelor O.P.C.V.M. instrucțiunea de transfer al coșului corespunzător de acțiuni și verifică dacă structura coșului de active transferat corespunde structurii O.P.C.V.M. Depozitarul activelor O.P.C.V.M. verifică dacă structura coșului de active transferat de depozitarul central corespunde cu instrucțiunea primită de la S.A.I.(4) În situația în care depozitarul activelor O.P.C.V.M. confirmă către S.A.I. că structura coșului de acțiuni transferat prevăzut la alin. (3) corespunde instrucțiunii primite din partea S.A.I., S.A.I. instructează depozitarul central să transmită blocuri de titluri de participare corespunzătoare structurii coșului de acțiuni transferat către participantul autorizat care le vinde către investitori pe o piață reglementată.(5) Procesul de răscumpărare implică cumpărarea de pe piața reglementată, de către un participant autorizat, a unui număr de blocuri de titluri și transmiterea acestora către depozitarul activelor O.P.C.V.M. Acesta din urmă, în funcție de prevederile prospectului O.P.C.V.M. tranzacționabil, informează sau nu S.A.I. privind numărul de unități primite și identitatea participantului autorizat care a inițiat transferul. În baza unui răspuns pozitiv al S.A.I. sau a unei împuterniciri acordate în prealabil prin prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. tranzacționabil, depozitarul activelor O.P.C.V.M. transferă către participantul autorizat coșul echivalent de acțiuni corespunzător numărului de titluri de participare răscumpărate prin intermediul depozitarului central.(6) Transmiterea acțiunilor și titlurilor de participare de la și către depozitarul activelor O.P.C.V.M. tranzacționabil, respectiv de la și către participantul autorizat, se realizează cu transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor și titlurilor de participare, realizat de către depozitarul central care are încheiat contract de registru cu S.A.I. printr-o operațiune de transfer direct.(7) Transferul prevăzut la alin. (6) se va realiza conform prevederilor prospectului, dar nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care S.A.I. care administrează O.P.C.V.M.-ul tranzacționabil a primit solicitarea de emisiune/răscumpărare de blocuri de titluri de participare din partea participantului autorizat.(8) Valoarea activului net unitar pe baza căruia se va realiza transferul prevăzut la alin. (6) este valoarea din ziua depunerii de către participantul autorizat a cererii de emisiune/răscumpărare de blocuri de titluri de participare, determinată de S.A.I. și certificată de depozitar, conform metodei stabilite în documentele O.P.C.V.M.-ului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Pentru determinarea valorii acțiunilor din componența indicelui de referință se vor aplica, în mod corespunzător, criterii similare celor prevăzute de art. 123-132 pentru determinarea activului net al O.P.C.V.M.(9) În situația existenței unor prevederi specifice în documentele de constituire ale O.P.C.V.M. tranzacționabil, emisiunile și răscumpărările de titluri de participare se pot realiza și prin intermediul fondurilor bănești, caz în care S.A.I. va achiziționa acțiunile din structura indicelui de referință în conformitate cu strategia O.P.C.V.M., respectiv va returna participantului autorizat contravaloarea respectivelor titluri.(10) Achiziționarea sau vânzarea de către S.A.I. a acțiunilor din coșul indicelui de referință, după caz, se va realiza în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii numerarului sau a cererii de răscumpărare a blocurilor de titluri de participare, în această perioadă în activul O.P.C.V.M.-ului fiind înregistrată valoarea numerarului (în cazul achiziției) sau a respectivelor acțiuni (în cazul vânzării).(11) Depășirea nivelului erorii de compoziție pe parcursul celor 3 zile indicate la alin. (10) nu reprezintă o abatere de la normele de funcționare ale O.P.C.V.M.-urilor tranzacționabile.(12) Investitorii care cumpără sau vând pe o piață reglementată titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. tranzacționabil, alții decât formatorii de piață/participanții autorizați, nu pot efectua subscrieri și răscumpărări directe de la S.A.I.(13) Prospectul de emisiune al unui O.P.C.V.M. tranzacționabil conține o avertizare pentru potențialii investitori de pe piața secundară, tipărită pe coperta prospectului, asupra faptului că:a) titlurile de participare ale O.P.C.V.M.-urilor tranzacționabile nu pot fi răscumpărate direct de la S.A.I. decât de către participanții autorizați;b) investitorii pot să cumpere și să vândă titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. tranzacționabil prin încheierea de contracte cu intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, caz în care sunt incidente prevederile Regulamentului nr. 32/2006.(14) Participantul autorizat poate să achiziționeze blocuri de titluri de participare în contul unor investitori instituționali (fonduri de pensii etc.), cu numerar și/sau acțiuni furnizate de aceștia.(15) Achiziția de către un participant autorizat, la ordinul clienților instituționali, a blocurilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului tranzacționabil se va realiza prin contul global de clienți ai participantului autorizat, fără însă ca transferul dreptului de proprietate către respectivii clienți instituționali să beneficieze de derogarea prevăzută la alin. (7).(16) Raportarea de către un O.P.C.V.M. tranzacționabil a numărului și tipului de investitori (persoane fizice sau juridice) se realizează lunar, în ziua de vineri a primei săptămâni din luna imediat următoare lunii de raportare.(17) Prospectul de emisiune al unui O.P.C.V.M. tranzacționabil trebuie să conțină, în plus față de informațiile prevăzute în anexa nr. 3, și următoarele informații privind indicele de referință care urmează să fie replicat și mecanismul utilizat pentru a obține expunerea pe indice:a) o descriere a indicelui de referință, inclusiv detalii privind modul de construcție a indicelui. Prospectul poate conține un link către web-site-ul unde este publicată compoziția exactă a indicelui;b) politica O.P.C.V.M.-ului tranzacționabil referitoare la erorile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d), inclusiv nivelul maxim al acestora;c) o descriere a aspectelor care afectează capacitatea O.P.C.V.M. de a replica în totalitate performanța indicelui de referință (costuri, acțiuni cu pondere mică în structura indicelui și fără lichiditate, reinvestirea dividendelor etc.);d) detalii privind politica de replicare urmărită de O.P.C.V.M. (replicare totală sau parțială a indicelui).(18) În situația în care acțiunile din structura indicelui de referință replicat de un O.P.C.V.M. tranzacționabil sunt suspendate de la tranzacționare pe o perioadă mai mare de 30 de zile și eliminate din componența indicelui de către operatorul de piață pe durata suspendării, acestea vor fi înregistrate în activul O.P.C.V.M.-ului tranzacționabil la valoarea zero, pe perioada respectivă.(19) În procesul de replicare a performanței indicelui de referință urmărit, un O.P.C.V.M. tranzacționabil poate depăși limitele investiționale în condițiile prevăzute la art. 86 din OUG nr. 32/2012.(20) Societatea de administrare a O.P.C.V.M.-ului tranzacționabil trebuie să calculeze și să furnizeze în mod continuu operatorului de piață, cel puțin odată la fiecare 60 de secunde, valoarea unitară indicativă a activului net (iVUAN), pe parcursul întregului orar de tranzacționare aferent.(21) Concomitent recepționării indicate la art. 20, în vederea diseminării continue a valorii unitare indicative a activului net (iVUAN) către participanții la piață, operatorul de piață va asigura publicarea pe site-ul propriu a respectivei valori.(22) Un O.P.C.V.M. se poate transforma în O.P.C.V.M. tranzacționabil numai în situația în care politica de investiții a respectivului O.P.C.V.M. are ca obiect reproducerea structurii unui anumit indice pe acțiuni, conform prevederilor art. 86 din OUG nr. 32/2012.(23) Admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a unui O.P.C.V.M. se realizează în baza prospectului de emisiune autorizat de A.S.F. și a reglementărilor operatorului de piață cu luarea în considerare a prevederilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Regulamentul nr. 1/2006.(24) În vederea autorizării de către A.S.F. a unui O.P.C.V.M. tranzacționabil, societatea de administrare a acestuia depune la A.S.F. documentele prevăzute la art. 110 alin. (1) sau art. 141 alin. (1), după caz, precum și următoarele documente:a) acordul de principiu din partea operatorului de piață care administrează piața reglementată unde se intenționează admiterea la tranzacționare a titlurilor;b) dovada achitării tarifului de înregistrare la A.S.F. a titlurilor de participare conform reglementărilor în vigoare.(25) Ulterior admiterii la tranzacționare, O.P.C.V.M.-urile tranzacționabile vor respecta în mod corespunzător prevederile legislației în vigoare aplicabile emitenților și O.P.C.V.M.-urilor.(26) S.A.I. care solicită A.S.F. autorizarea unui O.P.C.V.M. tranzacționabil are obligația de a solicita operatorului admiterea la tranzacționare a O.P.C.V.M.-ului tranzacționabil astfel încât tranzacționarea să poată începe în cel mult 30 de zile lucrătoare după data primirii de către S.A.I. a C.I.V.M. aferent O.P.C.V.M. tranzacționabil. Acest termen poate fi prelungit cu cel mult 15 zile lucrătoare pe baza unei cereri motivate înaintată A.S.F. de S.A.I. care solicită A.S.F. autorizarea unui O.P.C.V.M. tranzacționabil.(27) În cazul în care un O.P.C.V.M. autorizat de A.S.F. solicită, în baza alin. (22), transformarea într-un O.P.C.V.M. tranzacționabil, emisiunea și răscumpărarea titlurilor de participare ale respectivului O.P.C.V.M. este suspendată începând cu data intrării în vigoare a deciziei de modificare a documentelor respectivului O.P.C.V.M. în vederea transformării lui într-un O.P.C.V.M. tranzacționabil și până la data admiterii la tranzacționare (în cazul fondurilor deschise de investiții), respectiv până la data aprobării de către operatorul de piață a transferului acțiunilor societăților de investiții în categoria aferentă O.P.C.V.M. tranzacționabile locale.(28) În cazul în care procesul de transformare prevăzut la alin. (27) implică splitarea prețului titlurilor de participare, în cadrul notei de informare indicate la art. 155 și al raportului curent în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, se prezintă modul în care se va realiza acest lucru și se precizează care va fi prețul de deschidere a titlurilor de participare.(29) C.I.V.M. eliberate pentru O.P.C.V.M.-urile tranzacționabile nu prevăd numărul de titluri emise.75. La articolul 123 alineatul (9), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) Metoda activelor nete relativeActivul total atribuibil clasei „i“ (A_i^t) pentru ziua t se poate calcula după următoarea formulă:unde∆A^t este activul total comun tuturor claselor de fond în ziua «t» și este format din creșterea sau scăderea activului total datorată rezultatului investițiilor (venituri realizate, câștiguri și pierderi realizate sau nerealizate, aprecierea sau deprecierea activelor) întâmplată în ziua «t»;A’_i^t este activul atribuibil numai clasei de unități «i» și este format din activul deja atribuit clasei de unități «i» până în ziua «t-1», dar și din ce se atribuie exclusiv către clasa «i» în ziua «t»;c_i^t este coeficientul de împărțire pentru clasa «i» al activului total.Obligațiile fondului atribuibile clasei de unități de fond I (C_i^t) pentru ziua «t» se pot calcula după următoarea formulă:unde∆C^t reprezintă valoarea obligațiilor comune aferente tuturor claselor de fond în ziua t si este format din creșterea sau scăderea obligațiilor comune ale fondului întâmplate în ziua «t»;C’_i^t reprezintă valoarea obligațiilor atribuibile numai clasei de unități «i» și este format din obligațiile deja atribuite clasei de unități «i» până în ziua «t-1», dar și din ce se atribuie exclusiv către clasa «i» în ziua «t»;c_i^t este coeficientul de împărțire pentru clasa «i» al activului total.Coeficientul de împărțire se poate calcula după următoarea formulă:undeNAV_i^t-1este activul net al clasei «i» în ziua «t-1»;S_t^i este valoarea subscrierilor de unități de fond ale clasei «i» procesate în ziua «t»;R_t^i este valoarea răscumpărărilor de unități de fond ale clasei «i» procesate în ziua «t»;NAV^t-1 este activul net al fondului în ziua «t-1»;S^t este valoarea subscrierilor de unități de fond ale tuturor claselor fondului procesate în ziua t;R^t este valoarea răscumpărărilor de unități de fond ale tuturor claselor fondului procesate în ziua «t76. La articolul 126, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) și (5), cu următorul cuprins:(3) S.A.I./societatea de investiții autoadministrată are obligația încadrării permanente în următoarele limite maxime de toleranță a materialității erorii de calculare a activului net menționate la alin. (2) și a căror valoare este prevăzută în prospectul de emisiune al fiecărui O.P.C.V.M. administrat, în funcție de strategia investițională utilizată în administrarea respectivului O.P.C.V.M, după cum urmează:a) 0,2% (20 de puncte de bază) din valoarea activului net pentru O.P.C.V.M. de tip fonduri de piață monetară (money market funds);b) 0,5% (50 de puncte de bază) din valoarea activului net pentru O.P.C.V.M. care utilizează alte strategii investiționale decât cea stipulată la lit. a).(4) În cazul în care se constată încadrarea în limitele maxime de toleranță a erorii de calculare a activului net prevăzute la alin. (3) sau lipsa unor situații de prejudiciere a investitorilor pentru care au avut loc operațiuni cu unități de fond în cazul în care limita de toleranță a erorii de calculare a fost depășită, S.A.I./societatea de investiții autoadministrată nu revine asupra evaluării efectuate.(5) În cazul în care se constată depășirea limitei de toleranță a erorii de calculare și existența unor situații de prejudiciu adus investitorilor pentru care au avut loc operațiuni cu unități de fond, se determină valoarea acestuia și se efectuează operațiunile necesare prin corectarea numărului de titluri de participare alocate, respectiv prin plata diferenței de sumă către investitori la data realizării corecției.77. La articolul 127 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) cheltuieli cu cotele și tarifele datorate A.S.F.;78. La articolul 128, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) S.A.I. are obligația ca, în cazul în care există, nivelul comisionului de răscumpărare perceput investitorilor să fie stabilit exclusiv ca procent din activele acestora în funcție de caracteristicile, strategia investițională, durata de deținere a titlurilor de participare și politica de administrare activă sau pasivă a portofoliului investițional al O.P.C.V.M. și să nu prejudicieze în niciun fel interesele acestora prin modalitatea de calcul sau perioada de aplicare a comisionului de răscumpărare.(4) În sensul alin. (3), A.S.F. poate solicita S.A.I. să își revizuiască politica de comisioane în situația în care sunt indicii privind o posibilă prejudiciere a intereselor deținătorilor de titluri de participare.79. La articolul 130, alineatele (3), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În cazul în care activul O.P.C.V.M. este exprimat în lei, se utilizează următoarele prevederi:a) pentru elementele de activ denominate în valute convertibile, pentru conversia în lei se utilizează cursul comunicat de B.N.R. pentru acea valută în ziua pentru care se efectuează calculul;b) pentru elementele de activ denominate în valute pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, pentru conversia în lei se utilizează cursul comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denominat activul față de euro și cursul EUR/RON comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul.(4) În cazul în care activul O.P.C.V.M. este exprimat într-o valută convertibilă, se utilizează următoarele prevederi:a) pentru elementele de activ denominate în alte valute convertibile decât valuta fondului, pentru conversia în valuta fondului se utilizează cursul comunicat de B.N.R. al valutei de denominare a activului față de RON și apoi cursul comunicat de B.N.R. în raport cu moneda fondului;b) pentru elementele de activ denominate în valute pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, pentru conversia în valuta fondului se utilizează cursul comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denominat activul față de euro, cursul EUR/RON comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se calculează activul și apoi cursul comunicat de B.N.R. în raport cu moneda fondului.(5) În cazul în care activul O.P.C.V.M. este exprimat într-o valută pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, se utilizează următoarele prevederi:a) pentru elementele de activ denominate în valute convertibile, pentru conversia în valuta fondului se utilizează cursul comunicat de B.N.R. al valutei de denominare a activului față de RON, cursul EUR/RON comunicat de B.N.R. și apoi cursul comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denominat fondul în raport cu euro;b) pentru elementele de activ denominate în valute pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, pentru conversia în valuta fondului se utilizează cursul comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denominat activul față de euro și apoi cursul comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denominat fondul în raport cu euro.80. La articolul 153, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Nu reprezintă modificări ale condițiilor care au stat la baza autorizării fondului deschis de investiții modificarea comisioanelor de administrare sub nivelul maxim prevăzut în prospectul de emisiune, modificarea comisioanelor pentru serviciile prestate pentru fond în baza contractului de depozitare (depozitare, custodie, procesare transfer valori mobiliare etc.) sub nivelul maxim prevăzut în prospectul de emisiune, precum și modificarea informațiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. e), precum și la pct. 1.1, 2.1, 2.3, 3.2, 3.3 lit. d) din anexa nr. 4 și la pct. 1, 2, 3.3, 3.5 lit. e), 3.10, 6.1, 8, 10 și 11 din anexa nr. 7, respectiv la pct. 1.1, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 lit. d) din anexa nr. 5 și la pct. 1, 2, 3.1, 3.2 lit. f), 3.7, 7.1, 9, 11, 12 din anexa nr. 8 pentru fondul deschis de investiții constituit din mai multe compartimente de investiții.81. La articolul 155, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 155(1) Nota de informare către deținătorii de unități de fond este publicată de S.A.I. în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare.(2) S.A.I. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.82. La articolul 155, alineatul (3) se abrogă.83. La articolul 156 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) schimbarea denumirii societății.84. După articolul 177 se introduce un nou articol, articolul 177^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 177^1(1) O.P.C.V.M. investește în obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau unui sistem alternativ de tranzacționare, cu respectarea cel puțin a următoarelor condiții detaliate în prospectele O.P.C.V.M.:a) emitentul de obligațiuni corporative trebuie să aibă cel puțin 2 ani de activitate la momentul efectuării plasamentului O.P.C.V.M. în emisiunea de obligațiuni corporative. În cazul în care emitentul de obligațiuni corporative are mai puțin de 2 ani de activitate, S.A.I. sau organul statutar competent al societății de investiții autoadministrate, în numele O.P.C.V.M., investește doar în emisiuni de obligațiuni corporative garantate de o instituție de credit autorizată de B.N.R. sau de o sucursală din România a unei instituții de credit autorizate într-un alt stat membru;b) situațiile financiare anuale ale emitentului de obligațiuni corporative trebuie să fie auditate conform legii și să nu indice riscuri semnificative (precum riscul de bonitate, lichiditate, sau solvabilitate) privind poziția financiară a acestuia, de natură să determine nerespectarea obligațiilor de plată ale cupoanelor și principalului aferent emisiunii de obligațiuni corporative;c) emitentul de obligațiuni corporative nu trebuie să fie înscris în lista contribuabililor cu restanțe fiscale publicată pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;d) emitentul de obligațiuni corporative a înregistrat profit în cel puțin ultimele trei exerciții financiare consecutive anterioare, astfel cum rezultă din situațiile financiare anuale aferente, auditate conform legii; în cazul în care emitentul de obligațiuni corporative are mai puțin de 2 ani de activitate, atunci acesta a înregistrat profit în toate exercițiile financiare anterioare.(2) Situația garanțiilor stipulate la alin. (1) lit. a) este notificată A.S.F. cu ocazia transmiterii primului raport săptămânal cu privire la situația activului net al O.P.C.V.M. după momentul realizării plasamentului.(3) În aplicarea alin. (2), situația garanțiilor menționată la alin. (1) lit. a) (ce pot fi scrisori de garanție bancară, asigurarea emisiunii de obligațiuni de către o societate de asigurări sau alte înscrisuri doveditoare similare emise de instituții financiare) cuprinde, pe lângă semnătura persoanelor responsabile din cadrul S.A.I./societății de investiții autoadministrate, și pe cea a reprezentantului depozitarului respectivului O.P.C.V.M.(4) Evaluarea respectivelor garanții se va realiza extrabilanțier în conformitate cu regulile aplicabile evaluării activelor O.P.C.V.M.(5) Prin excepție de la art. 121 alin. (8), evaluarea în activul O.P.C.V.M. a obligațiunilor corporative neadmise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau unui sistem alternativ de tranzacționare pentru care nu a fost onorată plata la scadență la termenele indicate la art. 121 alin. (8) se va realiza la valoare 0 (zero) ori la valoarea garanției executate, după caz, fiind interzisă efectuarea de investiții suplimentare în instrumente financiare emise de același emitent.(6) În condițiile în care sumele aferente investițiilor O.P.C.V.M. în obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau unui sistem alternativ de tranzacționare emise de societăți pe acțiuni nu sunt încasate în termenul indicat la art. 121 alin. (8), S.A.I., respectiv directorii sau membrii directoratului societății de investiții autoadministrate, inițiază și comunică A.S.F. demersurile legale pentru recuperarea creanței.(7) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale de monitorizare și control al activelor O.P.C.V.M. și de raportare către A.S.F. a eventualelor încălcări ale prevederilor legale și ale reglementărilor în vigoare privind decontarea operațiunilor, depozitarul verifică respectarea de către O.P.C.V.M. a dispozițiilor prezentului articol.(8) În cazul în care dețin în portofoliul investițional al O.P.C.V.M. sau intenționează să investească în obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare, S.A.I. completează regulile și procedurile interne privind asigurarea unei funcții permanente de administrare a riscului cu reguli suplimentare referitoare la metodologia internă de selecție a acestui tip de instrument financiar, cu respectarea cerințelor stabilite în prezentul articol.(9) Metodologia internă elaborată de S.A.I. de selecție a obligațiunilor corporative neadmise la tranzacționare în portofoliul O.P.C.V.M. cuprinde o analiză a riscului de credit al emitentului de obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare și se bazează cel puțin pe următoarele principii:a) cuantificarea riscului de credit al emitentului de obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare și evaluarea probabilității de intrare în incapacitate de plată al acestuia și al emisiunii respective de obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare, pe baza unui model de evaluare;b) utilizarea de indicatori calitativi pentru evaluarea riscului de credit al emitentului, cu luarea în considerare a situației macro-economice naționale și internaționale și a condițiilor de piață existente;c) utilizarea rating-ului furnizat de o agenție de credit înregistrată la Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (E.S.M.A.) sau recunoscută internațional, dacă un astfel de rating este disponibil, sau a cotațiilor indicative furnizate de agenții specializate (ex. Bloomberg, Reuters etc.) pe baza principiului comparației cu alte tranzacții financiare similare;d) analiza cost-beneficiu a fiabilității și rentabilității economice a scopului investițional pentru care emitentul de obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare urmărește atragerea de finanțare;e) analiza lichidității emisiunii de obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare prin raportare la alte valori mobiliare emise de același emitent.(10) Prevederile alin. (1)-(9) se aplică în mod corespunzător în cazul conturilor individuale ale investitorilor administrate de S.A.I. în conformitate cu art. 15.85. După articolul 179 se introduce un articol nou, articolul 179^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 179^1O.P.C.V.M. nu poate deține o expunere totală mai mare de 35% din activele sale pe instrumente financiare emise de persoane juridice membre ale aceluiași grup de societăți. În sensul prezentului articol, un grup de societăți este format din persoane juridice care au cel puțin un acționar/asociat comun, ce deține cel puțin 33% din capitalul social al fiecărei societăți membre a grupului, sau care au cel puțin un membru comun în consiliul de administrație, în cazul societăților organizate în sistem unitar, sau în directorat, în cazul societăților organizate în sistem dualist.86. La articolul 180, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Un O.P.C.V.M. prevăzut la art. 86 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 menține în portofoliu acțiunile din structura indicelui de referință a cărei replicare o urmărește, astfel încât eroarea de compoziție, definită conform art. 2 alin. (2) lit. d), să nu depășească 15%.87. La articolul 181, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), limita de 20% poate fi depășită până la maximum 60%, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:a) sumele sunt determinate de activitatea de constituire, provin din investiții majore în titlurile de participare la respectivul O.P.C.V.M. sau din dezinvestiri majore de instrumente financiare din portofoliu;b) sumele depășind 20% sunt plasate la depozitar;c) depășirea limitei de 20% până la maximum 60% nu se întinde pe mai mult de 30 de zile;d) sumele respective pot fi plasate în depozite overnight la depozitar, fără ca acest plasament să fie considerat o depășire a limitei de expunere pe o bancă.88. La articolul 183, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 183(1) În vederea aplicării prevederilor art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012, S.A.I. sau societatea de investiții care se autoadministrează va depune la A.S.F. solicitarea de aprobare a bursei sau pieței reglementate dintr-un stat terț cu minimum 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiției pe bursa/piața respectivă.89. La articolul 183, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau burse dintr-un stat terț, prevederile alin. (2) se consideră a fi îndeplinite de drept pentru piețele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7 (respectiv Canada, Japonia și SUA).90. Articolul 185 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 185O.P.C.V.M. nu investesc direct sau indirect (inclusiv prin investiții în titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv care îndeplinesc condițiile cumulative prevăzute de art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012) în instrumente ale pieței monetare de tipul efectelor de comerț netranzacționate pe o piață reglementată sau pentru care nu există un reper de preț compozit.91. La articolul 190, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) informațiile cuprinse în materialele publicitare, furnizate de către S.A.I./societatea de investiții care se autoadministrează și de către agenții de distribuție ai O.P.C.V.M. administrate, clienților ori potențialilor clienți, A.S.F. și entităților pieței trebuie să fie corecte, exacte și clare, astfel încât să ofere o informare completă și să nu inducă în eroare. Este interzisă comunicarea, publicarea sau distribuirea către public a oricărui material publicitar despre care S.A.I./societatea de investiții care se autoadministrează știe că include informații false, neclare, afirmații neverificate ori ambigue sau care pot induce în eroare. Materialele publicitare trebuie să fie în mod clar identificate ca atare;92. La articolul 194 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) informațiile prevăzute la art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 2.365/2015, coroborate cu Secțiunea A a aceluiași regulament. Aceste informații vor fi menționate începând cu raportul pentru al doilea semestru al anului 2017.93. La articolul 194, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) S.A.I. sau societatea de investiții care se autoadministrează, după caz, întocmește și transmite la A.S.F. raportări săptămânale cu detalierea activelor, a numărului de investitori și a valorii activului net, pentru fiecare zi lucrătoare, pentru O.P.C.V.M.-urile pe care le administrează, în forma prevăzută în anexa nr. 10 sau 11, după caz, precum și situația detaliată a investițiilor întocmită conform anexei nr. 10, pentru ultima zi lucrătoare din săptămână. Aceste raportări sunt certificate de depozitarul respectivului O.P.C.V.M. Data-limită de transmitere a raportărilor săptămânale este a cincea zi lucrătoare după ultima zi a săptămânii pentru care se face raportarea.94. La articolul 194, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10)-(12), cu următorul cuprins:(10) Instrumentele financiare menționate la art. 113 și achiziționate de S.A.I. sau societatea de investiții care se autoadministrează, după caz, în contul O.P.C.V.M. administrat, de pe mai multe piețe reglementate și/sau mai multe sisteme de tranzacționare sunt evidențiate agregat/unitar la secțiunea de piață considerată piață principală/sistem alternativ de tranzacționare având cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării acestor instrumente financiare determinată pe baza volumului și a numărului de tranzacții înregistrate în anul calendaristic anterior, din raportarea («Situația activelor și obligațiilor») transmisă către A.S.F. în forma prevăzută în anexa nr. 10.(11) Transmiterea în original a documentelor prevăzute de reglementările C.N.V.M./A.S.F., de către S.A.I și O.P.C.V.M. autoadministrate, la solicitarea organelor judiciare sau a altor autorități publice, se realizează cu respectarea următoarelor condiții:a) la sediul entității se păstrează o copie a fiecărui document ce se transmite în original, în aceleași condiții ca documentul original; b) reprezentantul legal al entității și, după caz, ofițerul de conformitate al entității certifică conformitatea fiecărei copii cu documentul original; c) copia trebuie să poarte mențiunea «copie conformă cu originalul»;d) documentele în original se transmit pe baza unui proces verbal de predare-primire, care se arhivează pe un suport durabil împreună cu copia menționată la lit. a) pentru o perioadă de minimum 5 ani.(12) S.A.I. are obligația de a transmite depozitarului toate informațiile cu privire la operațiunile O.P.C.V.M. necesare calculului de activ, cel mai târziu până la ora 24:00 a zilei lucrătoare, următoare celei în care acestea au fost încheiate. Această obligație este inclusă în procedurile de lucru încheiate între S.A.I./societatea de investiții autoadministrată și depozitarul O.P.C.V.M.95. La articolul 195, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Informațiile specifice prevăzute de art. 175 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, ce privesc modalitățile de comercializare, pe teritoriul României, a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. stabilite în alte state membre sunt stipulate în anexa nr. 12.96. La articolul 208, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) S.A.I. a fondului rezultat în urma fuziunii depune la A.S.F., în următoarea zi lucrătoare ulterioară fuziunii, un certificat constatator emis de depozitar din care să reiasă situația noului fond rezultat în urma fuziunii similar celui depus la momentul înregistrării notificării privind fuziunea.97. La articolul 213 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) la cererea S.A.I., pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase, în situația în care se constată că valoarea activelor nu mai justifică din punct de vedere economic operarea acelui fond; în cazul unui fond deschis de investiții cu o durată de funcționare determinată, ulterior atingerii termenului de funcționare și ca urmare a deciziei voluntare a S.A.I. de a lichida fondul respectiv, S.A.I. îndeplinește în mod corespunzător calitatea de administrator al lichidării;98. La articolul 213 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) raportul auditorului financiar cu privire la situația activelor și obligațiilor respectivului fond deschis de investiții;99. La articolul 213, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) În termen de 15 zile de la data depunerii documentelor menționate la alin. (3), A.S.F. emite o decizie de suspendare și aprobă nota de informare a investitorilor, care va fi publicată de S.A.I. cel puțin pe website-ul propriu și în cotidianul indicat în prospectul de emisiune, în ziua următoare primirii din partea A.S.F. a deciziei de suspendare. Operațiunea de suspendare a emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondului, în cadrul procedurii de lichidare a activelor acestuia, se realizează fără acordarea dreptului de răscumpărare pentru investitori.(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la data începerii perioadei de suspendare indicate în decizia A.S.F. de la alin. (4), S.A.I. solicită A.S.F. retragerea autorizației fondului deschis de investiții, anexând la respectiva solicitare următoarele documente și informații: a) situația actualizată a deținerilor fondului existentă la momentul începerii perioadei prevăzute la alin. (4) (informații cu privire la numărul de investitori și valoarea activului net, inclusiv cea unitară), certificată de depozitarul fondului; b) raportul auditorului financiar cu privire la situația actualizată a activelor și obligațiilor respectivului fond deschis de investiții.100. La articolul 221, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:(4) În situația imposibilității achitării contravalorii unităților de fond către unii investitori, administratorul lichidării menține în contul bancar indicat la art. 218 alin. (1) sumele datorate acestora pe o perioadă de timp nedeterminată. Contul bancar în cauză este constituit sub forma unui cont escrow nepurtător de dobândă și comisioane și este deschis la o instituție de credit autorizată de B.N.R. sau la o sucursală a unei instituții de credit autorizată în alt stat membru. (5) Administratorul lichidării pune la dispoziția instituției de credit datele de identificare ale tuturor investitorilor ale căror disponibilități sunt plasate în contul colector în cauză, precum și soldul actualizat aferent fiecărui investitor. (6) Creditorii administratorului lichidării nu pot institui proceduri judiciare asupra sumelor de bani existente în contul bancar menționat la art. 218 alin. (1). Administratorul lichidării informează instituția de credit la momentul deschiderii contului bancar respectiv despre această situație.101. La articolul 222, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) După efectuarea tuturor plăților, administratorul lichidării procedează la închiderea contului bancar, cu excepția cazului prevăzut la art. 221 alin. (4).102. La articolul 222, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Plățile stipulate la alin. (2) sunt considerate efectuate integral în cazul în care au fost achitate toate sumele datorate investitorilor.103. La articolul 233, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:(3) Nerespectarea prevederilor art. 177^1 se sancționează conform dispozițiilor art. 195 lit. n) din O.U.G. nr. 32/2012 și ale art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.(4) Activitățile S.A.I. sau ale societății de investiții autoadministrate de informare eronată intenționată, furnizare de date sau informații inexacte sau incomplete, raportarea defectuoasă și în scop de a eluda cerințele legale, precum și intenția de a induce în eroare A.S.F., depozitarul O.P.C.V.M. sau investitorii O.P.C.V.M./deținătorii de portofolii individuale de investiții reprezintă contravenție, în cazul în care legislația în vigoare nu prevede altfel, și se sancționează conform art. 232.(5) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 44^1 se sancționează potrivit prevederilor titlului I, cap. VII din O.U.G. nr. 32/2012.104. La articolul 235, alineatele (1) și (2) se abrogă.105. Articolul 236 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 236Anexele nr. 1A-1D și 2-12 fac parte integrantă din prezentul regulament, stabilind conținutul raportărilor către A.S.F. În scopul prelucrării automate a informațiilor primite de A.S.F., formatul de raportare urmează a fi stabilit de A.S.F. prin decizie.106. La articolul 237 alineatul (5), litera b) se modifică și va avea cu următorul cuprins:b) anexei nr. I din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 17 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.107. Anexele nr. 4, 5, 7, 8, 9, 10 și 11 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7 din prezentul regulament.108. După anexa nr. 11 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 12, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 8 din prezentul regulament.109. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul II(1) În tot cuprinsul Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările ulterioare, sintagma „reprezentant al compartimentului de control intern“ se va citi „ofițer de conformitate“.(2) În tot cuprinsul Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2014, cu modificările ulterioare, termenul „F.I.A.“ se referă la „FIA“ definite la art. 3 pct. 20, 21 și 22 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.(3) S.A.I. care administrează O.P.C.V.M. și societățile de investiții autoadministrate autorizate de A.S.F., care intenționează să distribuie titluri de participare în alte state membre U.E., vor oferi investitorilor individuali, definiți la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (U.E.) 1.286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (P.R.I.I.P.S.), din respectivele state membre-gazdă documentul cu informații esențiale elaborat în conformitate cu cerințele respectivului regulament. (4) Abrogat. (la 31-10-2018, Alineatul (4) din Articolul II a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 9 din REGULAMENT nr. 12 din 25 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 31 octombrie 2018 )  +  Articolul III(1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:a) Dispunerile de măsuri ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2006, nr. 7/2007, nr. 14/2011, nr. 15/2012 și nr. 19/2012;b) Decizia C.N.V.M. nr. 2074/2007;^1^1 Actele prevăzute la art. III alin. (2) lit. a)-c) nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.c) prevederile aplicabile A.O.P.C. de la art. 1-7, 20-25 din Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2010;d) orice alte dispoziții contrare prevăzute în reglementările C.N.V.M./A.S.F. (3) La data de 21 iulie 2018, prevederile referitoare la O.P.C.V.M. din cadrul Instrucțiunii nr. 1/2012 privind organismele de plasament colectiv monetare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 26 ianuarie 2012, se abrogă.(4) Investițiile unui O.P.C.V.M., anterioare datei intrării în vigoare a prezentului regulament, în bilete la ordin și alte instrumente ale pieței monetare de tipul efectelor de comerț se realizează cu respectarea dispozițiilor Normei nr. 14/2013 privind investițiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieței monetare de tipul biletelor la ordin, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 59/2013.(5) Investițiile unui O.P.C.V.M. în obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare/sistem multilateral de tranzacționare, anterioare datei intrării în vigoare a prezentului regulament, sunt exceptate de la aplicarea art. 177^1 alin. (1)-(4) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2014, cu modificările ulterioare.(6) Până la data prevăzută la alin. (3), S.A.I. care administrează O.P.C.V.M. monetare, O.P.C.V.M. monetare și depozitarii O.P.C.V.M. monetare au obligația să își adapteze documentele de constituire și funcționare, precum și activitatea la prevederile Regulamentului (U.E.) nr. 1.131/2017 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind fondurile de piață monetară.(7) S.A.I./societățile de investiții autoadministrate au obligația întocmirii de reguli și proceduri interne în conformitate cu prevederile art. 47^1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2014, cu modificările ulterioare, și ale art. 151 alin. (4)-(6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 12 luni de data intrării în vigoare a prezentului regulament.(8) S.A.I./societățile de investiții autoadministrate au obligația transmiterii la A.S.F. a unei declarații pe propria răspundere că au întocmit regulile și procedurile interne stipulate la alin. (7) în termenul menționat la același alineat.  +  Articolul IV(1) S.A.I., O.P.C.V.M. și depozitarii O.P.C.V.M. ce funcționează sau care sunt în curs de autorizare la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt obligați ca, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament:a) să își adapteze documentele de constituire și funcționare, precum și activitatea la prevederile prezentului regulament;b) să solicite autorizarea/avizarea modificărilor necesare ale documentelor menționate la lit. a) și să depună cererile și documentația în acest sens. Modificările intervenite în documentele constitutive ale O.P.C.V.M., ca urmare a obligațiilor impuse prin prevederile prezentului regulament, se aplică de la data autorizării acestora de către AS.F.(2) S.A.I., O.P.C.V.M. și depozitarilor O.P.C.V.M. aflați în situația prevăzută la alin. (1) și care nu dau curs obligațiilor prevăzute de acest articol în termenul menționat li se revocă sau nu li se acordă autorizarea/avizul de funcționare, după caz.(3) Autorizarea/avizarea modificărilor necesare ale documentelor menționate la alin. (1) lit. a) se realizează fără plata tarifelor percepute de A.S.F.  +  Articolul VRegulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.271 din 29 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 192 din se introduce un nou articol, articolul 192^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 192^1(1) În cazul societăților pe acțiuni neadmise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau sistem alternativ de tranzacționare, în care A.O.P.C. deține peste 33% din capitalul social, acțiunile respective se evaluează în activul A.O.P.C. exclusiv în conformitate cu standardele internaționale de evaluare în baza unui raport de evaluare, actualizat cel puțin anual.(2) În cazul în care unul sau mai multe A.O.P.C. administrate de o singură S.A.I. dețin cumulat peste 10% din acțiunile unui emitent admis la tranzacționare în cadrul unei pieței reglementate sau unui sistem alternativ de tranzacționare, atunci nu sunt permise investiții suplimentare în respectivul emitent realizate de S.A.I. în contul O.P.C.V.M. administrate.2. După articolul 203 se introduce un nou articol, articolul 203^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 203^1Dividendele distribuite de societăți neadmise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare dintr-un stat membru sau unei burse dintr-un stat terț se înregistrează în evidențele contabile ale societăților de investiții de tip închis cu titlu de creanțe în baza hotărârilor A.G.A. de aprobare a bilanțului respectivei societăți.  +  Articolul VIDupă articolul 44 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 28 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un articol nou, articolul 44^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 44^1Transmiterea în original a documentelor prevăzute de reglementările C.N.V.M./A.S.F. de către A.F.I.A., la solicitarea organelor judiciare sau a altor autorități publice, se realizează cu respectarea următoarelor condiții:a) la sediul entității se păstrează o copie a fiecărui document ce se transmite în original, în aceleași condiții ca documentul original;b) reprezentantul legal al entității și, după caz, ofițerul de conformitate al entității certifică conformitatea fiecărei copii cu documentul original.
  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Leonardo Badea
  București, 4 aprilie 2018.Nr. 2.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 4 la Regulamentul nr. 9/2014)
  CONȚINUTUL MINIM
  al regulilor unui fond deschis de investiții
  1. Informații despre societatea de administrare a fondului deschis de investiții și relația dintre societatea de administrare și investitori1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor:a) denumirea societății;b) nr. și data înmatriculării la O.N.R.C.;c) sediul social al societății și sediul central/secundar, dacă acestea diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;d) numărul și data autorizației de funcționare eliberată de A.S.F.;e) numărul și data de înscriere în Registrul A.S.F.1.2. Obiectul și obiectivul administrării1.3. Nivelul maxim al comisionului de administrare încasat de societatea de administrare de la fondul deschis de investiții administrat1.4. Cheltuielile pe care S.A.I. este împuternicită să le efectueze pentru fondul deschis de investiții și modalitatea de calcul al acestora1.5. Operațiunile pe care poate să le facă S.A.I. în numele fondului deschis de investiții în vederea desfășurării activității de administrare1.6. Responsabilitatea societății de administrare în desfășurarea activității de administrare2. Informații despre depozitar, relația dintre societatea de administrare a investițiilor și depozitar2.1. Datele de identificare a depozitarului:a) denumirea societății și forma juridică;b) sediul social și sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web.2.2. Obiectul contractului de depozitare încheiat între S.A.I. și depozitar2.3. Durata contractului încheiat între S.A.I. și depozitar2.4. Instrucțiunile primite de depozitar de la S.A.I.2.5. Nivelul comisionului încasat de către depozitar pentru activitatea de depozitare2.6. Responsabilitățile depozitarului față de societatea de administrare și față de investitorii fondului deschis de investiții pentru care desfășoară activitatea de depozitare2.7. Încetarea contractului de depozitare2.8. Forța majoră în cazul contractului de depozitare3. Informații cu privire la fondul deschis de investiții3.1. O descriere a obiectivelor fondului deschis de investiții, inclusiv:a) obiectivele financiare, cum ar fi creșterea de capital, obținerea de venit etc.;b) politica de investiții, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale și orice limitări ale acestei politici;c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare împotriva riscurilor;e) durata minimă recomandată a investițiilor, bazată pe natura fondului de investiții;f) factorii de risc derivând din politica de investiții a fondului deschis de investiții.3.2. Persoanele responsabile cu analizarea oportunităților de investiție3.3. Informații cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea și anularea unităților de fond într-un fond deschis de investiții:a) procedurile pentru subscrierea de unități de fond, procedurile pentru răscumpărarea unităților de fond;b) circumstanțele în care emisiunea și răscumpărarea de unități de fond pot fi suspendate de către A.S.F.;c) dacă fondul are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea de unități de fond;d) numele și adresa distribuitorilor de unități de fond, dacă este cazul;e) modalitatea de anulare a unităților de fond ale unui fond deschis de investiții.3.4. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale unui fond deschis de investiții:a) regulile de evaluare a activelor;b) metoda de calcul al valorii activului net;c) frecvența calculării valorii activului net;d) mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net;e) valoarea inițială a unei unități de fond.3.5. Condiții de înlocuire a S.A.I. și a depozitarului:a) enumerarea situațiilor în care poate fi înlocuită S.A.I. și depozitarul;b) regulile pentru asigurarea protecției investitorilor, cum ar fi setul de proceduri prudențiale/conduita incluse de S.A.I. în regulile/reglementările sale interne.4. Regulile fondului trebuie să conțină tipărită într-un loc vizibil data întocmirii acestora
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 5 la Regulamentul nr. 9/2014)
  CONȚINUTUL MINIM
  al regulilor unui fond deschis de investiții
  constituit din mai multe compartimente de investiții
  1. Informații despre societatea de administrare a fondului deschis de investiții și relația dintre societatea de administrare și investitori1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor:a) denumirea societății;b) nr. și data înmatriculării la O.N.R.C.;c) sediul social al societății și sediul central/secundar, dacă acestea diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;d) numărul și data autorizației de funcționare eliberată de A.S.F.;e) numărul și data de înscriere în Registrul A.S.F.1.2. Obiectul și obiectivul administrării1.3. Nivelul maxim al comisionului de administrare încasat de societatea de administrare de la fondul deschis de investiții administrat1.4. Cheltuielile pe care S.A.I. este împuternicită să le efectueze pentru fondul deschis de investiții și modalitatea de calcul al acestora1.5. Operațiunile pe care poate să le facă S.A.I. în numele fondului deschis de investiții în vederea desfășurării activității de administrare1.6. Responsabilitatea societății de administrare în desfășurarea activității de administrare2. Informații despre depozitar, relația dintre societatea de administrare a investițiilor și depozitar2.1. Datele de identificare a depozitarului:a) denumirea societății și forma juridică;b) sediul social și sediul central, dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web.2.2. Obiectul contractului de depozitare încheiat între S.A.I. și depozitar2.3. Durata contractului încheiat între S.A.I. și depozitar2.4. Instrucțiunile primite de depozitar de la S.A.I.2.5. Nivelul comisionului încasat de către depozitar pentru activitatea de depozitare2.6. Responsabilitățile depozitarului față de societatea de administrare și față de investitorii fondului deschis de investiții pentru care desfășoară activitatea de depozitare2.7. Încetarea contractului de depozitare2.8. Forța majoră în cazul contractului de depozitare3. Informații generale cu privire la fondul deschis de investiții3.1. Persoanele responsabile cu analizarea oportunităților de investiție3.2. Informații cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea și anularea unităților de fond într-un fond deschis de investiții:a) procedurile pentru subscrierea de unități de fond, procedurile pentru răscumpărarea unităților de fond, procedurile pentru conversia de unități de fond;b) circumstanțele în care emisiunea și răscumpărarea de unități de fond pot fi suspendate de către A.S.F.;c) dacă fondul sau compartimentele sale au o durată limitată, data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea de unități de fond;d) numele și adresa distribuitorilor de unități de fond, dacă este cazul;e) modalitatea de anulare a unităților de fond ale unui fond deschis de investiții.3.3. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale unui fond deschis de investiții:a) regulile de evaluare a activelor;b) metoda de calcul al valorii activului net;c) frecvența calculării valorii activului net;d) mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net.3.4. Condiții de înlocuire a S.A.I. și a depozitarului:a) enumerarea situațiilor în care poate fi înlocuită S.A.I. și depozitarul;b) regulile pentru asigurarea protecției investitorilor, cum ar fi setul de proceduri prudențiale/conduită incluse de S.A.I. în regulile/reglementările sale interne.4. Informații particulare cu privire la fiecare subfond4.1. O descriere a obiectivelor fiecărui subfond, inclusiv:a) obiectivele financiare, cum ar fi creșterea de capital, obținerea de venit etc.;b) politica de investiții (cu menționarea ariilor geografice sau sectoarelor industriale în care se investește, limitelor investiționale, strategia investițională, abaterile maxime estimate de la strategia investițională asumată, nivelul maxim de levier, deținerile încrucișate conform art. 89 din O.U.G. nr. 32/2012).Politica de investiții va fi suficient de precisă și detaliată pentru a permite o evaluare obiectivă din partea investitorilor subfondului, astfel încât aceștia să poată aprecia în cunoștință de cauză impactul unei eventuale decizii de modificare a politicii de investiții de către S.A.I.;c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare împotriva riscurilor;e) durata minimă recomandată a investițiilor, bazată pe natura subfondului;f) factorii de risc derivând din politica de investiții a subfondului.4.2. Dacă este cazul, pentru fiecare subfond se vor preciza clasele de unități de fond emise și caracteristicile fiecărei clase: structura comisioanelor, minimul prevăzut pentru investiția inițială, valuta de exprimare a valorii activului net, categoriile de investitori eligibili etc.5. Regulile fondului trebuie să conțină tipărită într-un loc vizibil data întocmirii acestora.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 7 la Regulamentul nr. 9/2014)
  FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM
  al prospectului de emisiune al fondului deschis de investiții
  1. Informații despre societatea de administrare a fondului deschis de investiții1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor:a) denumirea societății și forma juridică;b) nr. și data înmatriculării la O.N.R.C.;c) sediul social al societății și sediul central, dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;d) sediile secundare ale societății;e) codul unic de înregistrare;f) durata (dacă este limitată);g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investițiilor, și dacă aceasta desfășoară activități de administrare a portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor de pensii și activități conexe;h) numărul și data autorizației de funcționare eliberată de A.S.F.1.2. Capitalul social subscris și vărsat de către societatea de administrare a investițiilor1.3. Numele persoanelor membre ale consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al societății de administrare a investițiilor, ale directorilor/membrilor directoratului, ale persoanelor ce îi înlocuiesc pe aceștia din urmă, precum și detalierea activităților desfășurate de către aceștia atunci când aceste activități sunt semnificative pentru societatea de administrare1.4. Politica de remunerare actualizată, ce include cel puțin o descriere a modalității de calcul al remunerației și al beneficiilor, identitățile persoanelor responsabile pentru atribuirea remunerației și a beneficiilor, inclusiv alcătuirea comitetului de remunerare, în cazul în care acest comitet există2. Informații despre depozitar2.1. Datele de identificare ale depozitarului:a) denumirea societății și forma juridică;b) sediul social și sediul central, dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web.2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare2.3. Dacă există terțe părți cărora depozitarul le-a transferat una sau mai multe dintre responsabilitățile sale, prospectul va cuprinde următoarele informații referitoare la aceștia:a) denumirea terței părți;b) sediul social și sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web;c) activitățile care au fost delegate;d) o descriere a funcțiilor de păstrare în siguranță delegate de către depozitar și eventualele conflicte de interese care pot apărea în urma delegării.2.4. Descriere a conflictelor de interese care pot apărea în activitate curentă2.5. Prevederi privind punerea la dispoziția investitorilor, la cerere, de informații actualizate privind subpct. 2.3 și 2.43. Informații cu privire la fondul deschis de investiții3.1. Identitatea fondului:a) denumirea;b) data înființării;c) durata de existență;d) precizarea bursei sau a pieței pe care sunt admise la tranzacționare unitățile de fond (după caz).3.2. O descriere a obiectivelor fondului, inclusiv:a) obiectivele financiare, cum ar fi creșterea de capital, obținerea de venit etc.;b) politica de investiții, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale și orice limitări ale acestei politici;c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare împotriva riscurilor sau posibilitățile de împrumut care pot fi folosite în administrarea fondului;e) factorii de risc derivând din politica de investiții a fondului deschis de investiții;f) descrierea datelor stipulate la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2.365/2015, după caz.3.3. O descriere a caracteristicilor unei unități de fond întrun fond deschis de investiții:a) natura drepturilor conferite de o unitate de fond;b) mijloace de evidență a unității de fond - dematerializate;c) caracteristicile unității de fond, indicarea monedei în care poate fi denominată;d) momentul la care o persoană ce a cumpărat titluri de participare devine investitor al fondului;e) datele pentru distribuirea rapoartelor periodice.3.4. Informații cu privire la emiterea și răscumpărarea unităților de fond într-un fond deschis de investiții:a) procedurile pentru subscrierea de unități de fond;b) procedurile pentru răscumpărarea unităților de fond;c) circumstanțele în care emisiunea și răscumpărarea de unități de fond pot fi suspendate de către A.S.F.;d) dacă fondul are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea de unități de fond;e) numele, adresa, telefonul și faxul distribuitorilor de unități de fond, dacă este cazul.3.5. Reguli de evaluare a activelor unui fond deschis de investiții (se completează cu referința la Regulile fondului care detaliază normele de evaluare a activelor fondului)3.6. Comisioane și alte cheltuieli:a) comisioane suportate de investitori:– comisioane de cumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condițiilor în care acestea se plătesc și valoarea lor;– comisioane de răscumpărare (dacă este cazul) cu detalierea condițiilor în care acestea se plătesc și valoarea lor;b) comisioanele datorate societății de administrare, depozitarului, alte comisioane și cheltuieli suportate de către fond sau de către deținătorii de unități de fond, modalitatea de plată, valoarea și modul de calcul al acestora.3.6.1. Informații detaliate privind politica de remunerare actualizată, conținând inclusiv, dar fără a se limita la o descriere a modalității de calcul al remunerației și al beneficiilor, identitatea persoanelor responsabile pentru atribuirea remunerației și a beneficiilor, inclusiv alcătuirea comitetului de remunerare, în cazul în care acest comitet există.3.7. Fuziunea și lichidarea unui fond deschis de investiții: circumstanțele în care un fond deschis de investiții poate fuziona cu alt fond sau poate fi lichidat, precum și procedura de realizare a acestora, cu specificarea drepturilor ce le revin deținătorilor de unități de fond.3.8. Regimul fiscal aplicabil fondului:a) impozitele suportate de investitor;b) detalii cu privire la modalitatea de reținere sau plată a impozitelor.3.9. Auditorul fondului3.10. În cazul în care prospectele fondurilor deschise de investiții autorizate vor fi completate cu date privind performanțele anterioare ale fondului, se va preciza că performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.3.11. Mențiunea faptului că regulile fondului fac parte integrantă din prospect, fiind anexate la acesta4. Date de distribuire și întocmire a situațiilor contabile4.1. Identitatea auditorului financiar care răspunde de verificarea informațiilor contabile prevăzute la art. 94 din O.U.G. nr. 32/20125. Descrierea regulilor pentru determinarea și repartizarea veniturilor6. Consultanți și alte persoane juridice6.1. Informații cu privire la numele consultanților sau denumirea și tipul persoanelor juridice care oferă consultanță pe bază de contract și care sunt plătite din activele fondului deschis de investiții6.2. Prevederi ale contractului încheiat între consultanți și societatea de administrare a investițiilor, în afara celor legate de remunerare, ce pot fi relevante pentru investitori6.3. Alte prevederi semnificative7. Informații cu privire la modalitatea de efectuare a plăților către investitori, de efectuare a răscumpărărilor unităților de fond și modalitatea de publicare a informațiilor cu privire la respectivul fond deschis de investiții. Aceste informații trebuie oferite, în toate situațiile, în statul membru de origine al fondului deschis de investiții. Atunci când unitățile de fond ale unui fond deschis de investiții sunt distribuite într-un alt stat membru, prospectul de emisiune va conține informațiile respective cu privire la modalitatea de plată a investitorilor, a efectuării răscumpărărilor unităților de fond și modalitatea de distribuire a informațiilor specifice pentru statul respectiv.8. Precizarea activităților menționate la art. 6 din O.U.G. nr. 32/2012 care au fost delegate către terți. În situația delegării activității de administrare a investițiilor, se va preciza denumirea S.A.I., sediul social și sediul central dacă acesta diferă de sediul social, membrii Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și ai directorilor/membrilor Directoratului S.A.I. căreia i-a fost delegată activitatea de administrare a investițiilor
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 8 la Regulamentul nr. 9/2014)
  FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM
  al prospectului de emisiune al fondului deschis de investiții
  constituit din mai multe compartimente de investiții
  1. Informații despre societatea de administrare a fondului deschis de investiții1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor:a) denumirea societății și forma juridică;b) nr. și data înmatriculării la O.N.R.C.;c) sediul social al societății și sediul central, dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;d) sediile secundare ale societății;e) codul unic de înregistrare;f) durata (dacă este limitată);g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investițiilor, și dacă aceasta desfășoară activități de administrare a portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor de pensii și activități conexe;h) numărul și data autorizației de funcționare eliberată de A.S.F.1.2. Capitalul social subscris și vărsat de către societatea de administrare a investițiilor1.3. Numele persoanelor membre ale Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere al societății de administrare a investițiilor, ale directorilor/membrilor directoratului, ale persoanelor ce îi înlocuiesc pe aceștia din urmă, precum și detalierea activităților desfășurate de către aceștia atunci când aceste activități sunt semnificative pentru societatea de administrare1.4. Politica de remunerare actualizată, ce include cel puțin o descriere a modalității de calcul al remunerației și al beneficiilor, identitățile persoanelor responsabile pentru atribuirea remunerației și a beneficiilor, inclusiv alcătuirea comitetului de remunerare, în cazul în care acest comitet există*)*) În aplicarea art. 69 din Directiva 65/2009/UE.2. Informații despre depozitar2.1. Datele de identificare ale depozitarului:a) denumirea societății și forma juridică;b) sediul social și sediul central, dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web.2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare2.3. Dacă există terțe părți cărora depozitarul le-a transferat una sau mai multe dintre responsabilitățile sale, prospectul va cuprinde următoarele informații referitoare la aceștia:a) denumirea terței părți;b) sediul social și sediul central, dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web;c) activitățile care au fost delegate;d) o descriere a funcțiilor de păstrare în siguranță delegate de către depozitar și eventualele conflicte de interese care pot apărea în urma delegării.2.4. Descriere a conflictelor de interese care pot apărea în activitate curentă2.5. Prevederi privind punerea la dispoziția investitorilor, la cerere, de informații actualizate privind subpct. 2.3 și 2.43. Informații generale cu privire la fondul deschis de investiții3.1. Persoanele responsabile cu analizarea oportunităților de investiție3.2. Informații cu privire la emiterea, răscumpărarea și conversia unităților de fond într-un fond deschis de investiții:a) procedurile pentru subscrierea de unități de fond;b) procedurile pentru răscumpărarea unităților de fond;c) procedurile pentru conversia unităților de fond;d) circumstanțele în care emisiunea și răscumpărarea de unități de fond pot fi suspendate de către A.S.F.;e) momentul la care o persoană ce a cumpărat unități de fond devine investitor al fondului;f) numele, adresa, telefonul și faxul distribuitorilor de unități de fond, dacă este cazul.3.3. Reguli de evaluare a activelor unui fond deschis de investiții (Se completează cu referința la Regulile fondului care detaliază normele de evaluare a activelor fiecărui subfond în parte.)3.4. Comisioanele datorate societății de administrare, depozitarului, alte comisioane și cheltuieli suportate de către fond sau de către deținătorii de unități de fond, modalitatea de plată, valoarea și modul de calcul al acestora3.4.1. Informații detaliate privind politica de remunerare actualizată, conținând inclusiv, dar fără a se limita la o descriere a modalității de calcul al remunerației și al beneficiilor, identitatea persoanelor responsabile pentru atribuirea remunerației și a beneficiilor, inclusiv alcătuirea comitetului de remunerare, în cazul în care acest comitet există3.5. Fuziunea și lichidarea unui fond deschis de investiții/compartiment de investiții: circumstanțele în care un fond deschis de investiții/compartiment de investiții poate fuziona cu alt fond/compartiment de investiții sau poate fi lichidat, precum și procedura de realizare a acestora, cu specificarea drepturilor ce le revin deținătorilor de unități de fond3.6. Regimul fiscal aplicabil fondului:a) impozitele suportate de investitor;b) detalii cu privire la modalitatea de reținere sau de plată a impozitelor.3.7. Auditorul fondului3.8. Mențiunea faptului că regulile fondului fac parte integrantă din prospect, fiind anexate la acesta4. Informații particulare cu privire la fiecare subfond4.1. Identitatea subfondului:a) denumirea;b) data înființării;c) durata de existență;d) precizarea bursei sau a pieței pe care sunt admise la tranzacționare unitățile de fond ale fiecărui subfond (după caz).4.2. O descriere a obiectivelor subfondului, inclusiv:a) obiectivele financiare, cum ar fi creșterea de capital, obținerea de venit etc.;b) politica de investiții, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale și orice limitări ale acestei politici;c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare împotriva riscurilor sau posibilitățile de împrumut care pot fi folosite în administrarea subfondului;e) factorii de risc derivând din politica de investiții a subfondului;f) descrierea datelor stipulate la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2.365/2015, după caz.4.3. O descriere a caracteristicilor unei unități de fond în fiecare subfond:a) natura drepturilor conferite de o unitate de fond;b) mijloace de evidență a unității de fond - dematerializate;c) caracteristicile unității de fond, indicarea monedei în care poate fi denominată;d) dacă subfondul are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea, răscumpărarea sau conversia de unități de fond;e) valoarea inițială a unei unități de fond.4.4. Comisioane suportate de investitori unui subfond:a) comisioane de cumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condițiilor în care acestea se plătesc și valoarea lor;b) comisioane de răscumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condițiilor în care acestea se plătesc și valoarea lor;c) comisioane de conversie (dacă este cazul), cu detalierea condițiilor în care acestea se plătesc și valoarea lor.4.5. În cazul în care prospectele fondurilor deschise de investiții autorizate includ date privind performanțele anterioare ale subfondurilor, se va preciza că performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.4.6. Dacă este cazul, pentru fiecare subfond se vor preciza clasele de unități de fond emise și caracteristicile fiecărei clase: structura comisioanelor, minimul prevăzut pentru investiția inițială, valuta de exprimare a valorii activului net, categoriile de investitori eligibili etc.5. Date de distribuire și întocmire a situațiilor contabile5.1. Identitatea auditorului financiar care răspunde de verificarea informațiilor contabile aferente subfondului prevăzute la art. 94 din O.U.G. nr. 32/2012.6. Descrierea regulilor pentru determinarea și repartizarea veniturilor7. Consultanți și alte persoane juridice7.1. Informații cu privire la numele consultanților sau denumirea și tipul persoanelor juridice care oferă consultanță pe bază de contract și care sunt plătite din activele fondului deschis de investiții7.2. Prevederi ale contractului încheiat între consultanți și societatea de administrare a investițiilor, în afara celor legate de remunerare, ce pot fi relevante pentru investitori7.3. Alte prevederi semnificative8. Informații cu privire la modalitatea de efectuare a plăților către investitori, de efectuare a răscumpărărilor unităților de fond și modalitatea de publicare a informațiilor cu privire la respectivul fond deschis de investiții. Aceste informații trebuie oferite, în toate situațiile, în statul membru de origine al fondului deschis de investiții. Atunci când unitățile de fond ale unui fond deschis de investiții sunt distribuite într-un alt stat membru, prospectul de emisiune va conține informațiile respective cu privire la modalitatea de plată a investitorilor, a efectuării răscumpărărilor unităților de fond și modalitatea de distribuire a informațiilor specifice pentru statul respectiv.9. Precizarea activităților menționate la art. 6 din O.U.G. nr. 32/2012 care au fost delegate către terți. În situația delegării activității de administrare a investițiilor, se vor preciza denumirea S.A.I., sediul social și sediul central dacă acesta diferă de sediul social, membrii Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și ai directorilor/membrilor directoratului S.A.I. căreia i-a fost delegată activitatea de administrare a investițiilor
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 9 la Regulamentul nr. 9/2014)
  FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM
  al prospectului de emisiune al societății de investiții
  1. Informații despre societatea de administrare a societății de investiții (dacă este cazul)1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor:a) denumirea societății și forma juridică;b) nr. și data înmatriculării la O.N.R.C.;c) sediul social al societății și sediul central dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;d) sediile secundare ale societății;e) codul unic de înregistrare;f) durata (dacă este limitată);g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investițiilor și dacă aceasta desfășoară activități de administrare a portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor de pensii și activități conexe;h) numărul și data autorizației de funcționare eliberată de A.S.F.;i) numărul și data de înscriere în Registrul A.S.F.1.2. Capitalul social subscris și vărsat de către societatea de administrare a investițiilor1.3. Numele persoanelor membre ale Consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al societății de administrare a investițiilor, ale directorilor/membrilor directoratului, ale persoanelor ce îi înlocuiesc pe aceștia din urmă și experiența profesională a membrilor acestuia, precum și detalierea activităților desfășurate de către aceștia atunci când aceste activități sunt semnificative pentru societatea de administrare2. Informații despre depozitar2.1. Datele de identificare ale depozitarului:a) denumirea societății și forma juridică;b) sediul social și sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare2.3. Dacă există terțe părți cărora depozitarul le-a transferat una sau mai multe dintre responsabilitățile sale, prospectul va cuprinde următoarele informații referitoare la aceștia:a) denumirea terței părți;b) sediul social și sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web;c) activitățile care au fost delegate;d) o descriere a funcțiilor de păstrare în siguranță delegate de către depozitar și eventualele conflicte de interese care pot apărea în urma delegării.2.4. Descriere a conflictelor de interese care pot apărea în activitatea curentă2.5. Prevederi privind punerea la dispoziția investitorilor, la cerere, de informații actualizate privind subpct. 2.3 și 2.43. Informații cu privire la societatea de investiții3.1. Identitatea societății de investiții:a) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia membrilor fondatori persoane fizice; denumirea, sediul social, codul fiscal, număr de înregistrare la registrul comerțului și naționalitatea membrilor fondatori persoane juridice;b) forma, denumirea, sediul social și sediul central, dacă acesta este diferit de sediul social, emblema societății, dacă este cazul, precum și sediile filialelor dacă acestea există, telefon, fax, adresa de web;c) data înființării și durata societății;d) obiectul de activitate al societății;e) capitalul social subscris și vărsat (după subscrierea inițială);f) numărul și data autorizației de funcționare eliberată de A.S.F.;g) numărul și data de înscriere în Registrul A.S.F.3.2. Conducerea societății de investiții:a) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia administratorilor, garanția pe care administratorii sunt obligați să o depună, puterile ce li se conferă și dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat; drepturile speciale de reprezentare și de administrare acordate unora dintre ei; experiența profesională;b) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia directorilor/membrilor directoratului și a persoanelor care îi înlocuiesc pe aceștia, precum și pentru reprezentanții compartimentului de control intern ai societății (în cazul în care aceasta este autoadministrată), experiența profesională;c) persoanele responsabile cu analizarea oportunităților de investiție, dacă sunt altele decât administratorii societății de investiții (în cazul în care aceasta este autoadministrată), experiența profesională;d) clauze privind conducerea, administrarea, controlul și funcționarea societății;e) detalii cu privire la principalele activități desfășurate de către membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și de directorii/membrii directoratului societății de investiții în afara societății, dacă acestea sunt semnificative pentru societatea de investiții3.3. O descriere a obiectivelor societății de investiții, inclusiv:a) obiectivele financiare, cum ar fi creșterea de capital, obținerea de venit etc.;b) politica de investiții, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale și orice limitări ale acestei politici;c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare împotriva riscurilor;e) durata minimă recomandată a investițiilor, bazată pe natura societății de investiții;f) factorii de risc derivând din politica de investiții a societății de investiții;g) descrierea datelor stipulate la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2.365/2015, după caz3.4. O descriere a caracteristicilor acțiunilor societății de investiții:a) natura drepturilor conferite de o acțiune;b) caracteristicile acțiunilor, indicarea monedei în care pot fi denominate;c) momentul la care o persoană ce a cumpărat titluri de participare devine investitor al societății de investiții;d) datele pentru distribuirea rapoartelor periodice.3.5. Informații cu privire la emiterea și răscumpărarea acțiunilor unei societăți de investiții și admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată:a) procedurile pentru subscrierea de acțiuni;b) procedurile pentru răscumpărarea de acțiuni;c) circumstanțele în care emisiunea și răscumpărarea de acțiuni pot fi suspendate de către A.S.F.;d) dacă societatea de investiții are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea de acțiuni;e) piața reglementată pe care sunt admise la tranzacționare sau pe care se tranzacționează3.6. Metode pentru determinarea valorii activului net al unei societăți de investiții:a) metoda de calculare a valorii activului net;b) frecvența calculării valorii activului net;c) mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net;d) valoarea inițială a unei acțiuni.3.7. Comisioane și alte cheltuieli:a) comisioane suportate de acționari - comisioane de cumpărare (dacă este cazul), comisioane de răscumpărare (dacă este cazul);b) cheltuielile datorate societății de administrare a investițiilor, unde este cazul și nivelul sau metoda de determinare a comisionului datorat acesteia pentru serviciile de administrare;c) comisioane și alte cheltuieli suportate de către societatea de investiții.3.7.1. Informații detaliate privind politica de remunerare actualizată, conținând inclusiv, dar fără a se limita la o descriere a modalității de calcul al remunerației și al beneficiilor, identitatea persoanelor responsabile pentru atribuirea remunerației și a beneficiilor.3.8. Divizarea, fuziunea, lichidarea unei societăți de investiții: circumstanțele în care o societate de investiții poate fuziona cu o altă societate de investiții, poate fi divizată sau lichidată, precum și procedura de realizare a acestora, cu specificarea drepturilor ce le revin deținătorilor de acțiuni.3.9. Regimul fiscal:a) impozitele suportate de acționar;b) modalitatea de reținere a impozitelor.3.10. Auditorul societății de investiții3.11. Grupul din care face parte societatea de investiții sau societatea de administrare a investițiilor acesteia (dacă este cazul), așa cum a fost definit acesta în art. 2 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 24/2017 și care sunt persoanele juridice care fac parte din respectivul grup3.12. În cazul în care prospectele societăților de investiții autorizate vor fi completate cu date privind performanțele anterioare ale societății de investiții, se va preciza că performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.4. Date de distribuire și întocmire a situațiilor contabile5. Descrierea regulilor pentru determinarea și repartizarea veniturilor6. Consultanți și alte persoane juridice6.1. Informații cu privire la numele consultanților sau denumirea și tipul persoanelor juridice care oferă consultanță pe bază de contract și care sunt plătite din activele societății de investiții6.2. Prevederi ale contractului încheiat între consultanți și societatea de administrare a investițiilor, în afara celor legate de remunerare, ce pot fi relevante pentru investitori6.3. Alte prevederi semnificative7. Informații cu privire la modalitatea de efectuare a plăților către investitori, de efectuare a răscumpărărilor de acțiuni și modalitatea de publicare a informațiilor cu privire la respectiva societate de investiții. Aceste informații trebuie oferite, în toate situațiile, în statul membru de origine al societății de investiții. Atunci când acțiunile unei societăți de investiții sunt distribuite într-un alt stat membru, prospectul de emisiune va conține informațiile respective cu privire la modalitatea de plată a investitorilor, a efectuării răscumpărărilor de acțiuni și modalitatea de distribuire a informațiilor specifice pentru statul respectiv.8. Precizarea activităților menționate la art. 6 din O.U.G. nr. 32/2012 care au fost delegate către terți. În situația delegării activității de administrare a investițiilor, se vor preciza denumirea S.A.I., sediul social și sediul central dacă acesta diferă de sediul social, membrii Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și ai directorilor/membrilor Directoratului S.A.I. căreia i-a fost delegată activitatea de administrare a investițiilor.9. Prevederi diverse9.1. Prospectul trebuie să conțină tipărit într-un loc vizibil:a) data autorizării prospectului;b) locul de unde se pot obține informații relevante, cum ar fi: prospectul și rapoartele periodice, actul constitutiv, dacă acesta nu este anexat la prospect.9.2. Profilul investitorului căruia se adresează societatea de investiții.10. Cotidianul național în care se vor publica notificările referitoare la modificarea prospectului de emisiune, precum și alte informații despre societatea de investiții11. Adresa de web și e-mail a societății de investiții
   +  Anexa nr. 6(Anexa nr. 10 la Regulamentul nr. 9/2014)
  RAPOARTELE O.P.C.V.M.
  Situația activelor și obligațiilor
  Denumire elementÎnceputul perioadei de raportareSfârșitul perioadei de raportareDiferențe (lei)
  % din activul net % din activul total ValutăLei% din activul net % din activul totalValutăLei
  I. Total active         
  1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care: 1.1. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii); 1.2. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat membru, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii); 1.3. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintrun stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii); 2. valori mobiliare nou-emise; 3. alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, din care: valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii). 4. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare, din care: 4.1. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România 4.2. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat membru 4.3. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț 5. Depozite bancare, din care: 5.1. depozite bancare constituite la instituții de credit din România; 5.2 depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru; 5.3. depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț.          
  6. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată: 6.1. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii; 6.2. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii; 6.3. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintrun stat terț, pe categorii; 6.4. instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente. 7. Conturi curente și numerar 8. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare 9. Titluri de participare ale A.O.P.C./O.P.C.V.M. 10. Dividende sau alte drepturi de încasat 11. Titluri-suport pentru operațiuni de report 12. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).         
  II. Total obligații         
  1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate S.A.I. 2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului 3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor 4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare 5. Cheltuieli cu dobânzile 6. Cheltuieli de emisiune 7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F. 8. Cheltuielile cu auditul financiar 9. Alte cheltuieli aprobate 10. Răscumpărări de plătit         
  III. Valoarea activului net (I-II)          
  Situația valorii unitare a activului net
  Denumire elementPerioada curentăPerioada corespunzătoare a anului precedentDiferențe
  Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)
  Număr de unități de fond/acțiuni în circulație (defalcat pe clase de unități de fond)
  Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unități de fond)
  Coeficient de împărțire pentru clasa de unități de fond (dacă este cazul)
  Situația detaliată a investițiilor la data de .................. I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)
  EmitentSimbol acțiuneCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. acțiuni deținuteValoare nominalăValoare acțiune Valoare totală Pondere în capitalul social al emitentului Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leileilei%%
  T O T A L0,000,000
  2. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)
  EmitentSimbol acțiuneCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. acțiuni deținuteValoare nominalăValoare acțiune Valoare totală Pondere în capitalul social al emitentului Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leileilei%%
  T O T A L0,000,000
  NOTĂ: ÎN SITUAȚIA ÎN CARE EVALUAREA ARE LA BAZĂ METODE DE EVALUARE CONFORME CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE EVALUARE (CONFORME PRINCIPIULUI VALORII JUSTE), EXPLICAȚII CU PRIVIRE LA METODELE DE EVALUARE UTILIZATE.
  3. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) pentru care nu se obțin situațiile financiare în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere
  EmitentSimbol acțiuneCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. acțiuni deținuteValoare nominalăValoare acțiune Valoare totală Pondere în capitalul social al emitentului Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leileilei%%
  T O T A L0,000,000
  4. Drepturi de preferință/drepturi de alocare
  EmitentTipul de dreptSimbolCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. drepturi deținuteValoare drept Valoare totalăPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leilei%
  T O T A L0,000,000
  5. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligațiuni corporative
  EmitentSimbol obligațiuneCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. obligațiuni deținuteDată achizițieDată cuponDată scadență cuponRata cuponuluiValoare inițială Creștere zilnicăDobânda cumulatăDiscount/ primă cumulate(ă)Preț piațăValoare totalăPondere în total obligațiuni emisiunePondere în activul total al O.P.C.V.M.
  %leileileileileilei%%
  T O T A L0,000,000
  – „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat“ și „preț piață“ se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;– „valoarea inițială“ este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoarea nominală, sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;– în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.
  6. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale
  SerieCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. obligațiuni deținuteDată achizițieDată cuponDată scadențăcuponRata cuponuluiValoare inițialăCreștere zilnicăDobânda cumulatăDiscount/ primă cumulat(ă)Preț piațăValoare totalăPondere în total obligațiuni emisiunePondere în activul total al O.P.C.V.M.
  %leileileileileilei%%
  T O T A L0,000,000
  – „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat“ și „preț piață“ se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;– „valoarea inițială“ este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală, sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;– în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.
  7. Alte valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare
  EmitentTipul de valoare mobiliarăSimbolCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. valori mobiliarePreț de piațăValoare totalăPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leilei%
  T O T A L0,000,000
  8. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România
  EmitentSimbolCod ISINValoarea unitarăNr. valori mobiliare tranzacționateValoare totalăPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leilei%
  T O T A L0,00 0,000
  9. Acțiuni suspendate de la tranzacționare în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) de pe o piață reglementată din România
  EmitentSimbol acțiuneCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. acțiuni deținuteValoare nominalăValoare acțiune Valoare totală Pondere în capitalul social al emitentului Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leileilei%%
  T O T A L0,000,000
  10. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România
  EmitentTipul de valoare mobiliarăSimbolCod ISINValoarea unitarăNr. valori mobiliare tranzacționateValoare totalăPondere în capitalul social ale emitentului/ total obligațiuni ale unui emitentPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leilei%%
  T O T A L0,00 0,000
  II. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din alt stat membru1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)
  EmitentCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. acțiuni deținuteValoare nominală*Valoare acțiune Curs valutar BNR.../RONValoare totală Pondere în capitalul social al emitentului Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
  valutavalutaleilei%%
  T O T A L0,000,000
  * Dacă este cazul.
  2. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)
  EmitentCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. acțiuni deținuteValoare nominalăValoare acțiune Valoare totală Pondere în capitalul social al emitentului Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leileilei%%
  T O T A L0,000,000
  NOTĂ: În situația în care evaluarea are la bază metode de evaluare conforme cu Standardele internaționale de evaluare (conforme principiului valorii juste), explicații cu privire la metodele de evaluare utilizate.
  3. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale, obligațiuni corporative
  EmitentCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. obligațiuni deținuteData achizițieiDată cuponData scadenței cuponRata cuponuluiValoare inițială Creștere zilnicaDobânda cumulatăDiscount/primă cumulat(ă)Preț piațăCurs valutar BNR .../RONValoare totală Pondere în total obligațiuni ale unei emisiuniPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  %valutavalutavalutavalutavalutaleilei%%
  T O T A L0,000,000
  – „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat“ și „preț piață“ se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;– „valoarea inițială“ este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală, sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;– în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.
  4. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale
  EmitentCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. obligațiuni deținuteData achizițieiDată cuponDată scadenței cuponRata cuponuluiValoare inițială Creștere zilnicăDobânda cumulatăDiscount/ primă cumulat(ă)Preț piațăCurs valutar BNR .../RONValoare totală Pondere în total obligațiuni ale unei emisiuniPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  %valutavalutavalutavalutavalutaleilei%%
  T O T A L0,000,000
  – „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat“ și „preț piață“ se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;– „valoarea inițială“ este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală, sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;– în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.
  5. Alte valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din alt stat membru
  EmitentTipul de valoare mobiliarăSimbolCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. valori mobiliarePreț de piațăValoare totalăPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leilei%
  TOTAL0,000,000
  – obligațiunile admise la tranzacționare corporative/emise de administrația publică centrală vor fi raportate similar obligațiunilor admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale;– în cazul elementelor denominate în valută, evaluarea se realizează în valuta respectivă, iar valoarea totală va fi determinată prin convertirea valorii totale în valută în RON.
  6. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un alt stat membru
  EmitentSimbolCod ISINValoarea unitarăNr. valori mobiliare tranzacționateValoare totalăPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leilei%
  TOTAL0,000,000
  7. Acțiuni suspendate de la tranzacționare în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) de pe o piață reglementată dintr-un alt stat membru
  EmitentSimbol acțiuneCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. acțiuni deținuteValoare nominalăValoare acțiune Valoare totală Pondere în capitalul social al emitentului Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leileilei%%
  TOTAL0,000,000
  8. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din alt stat membru
  EmitentTipul de valoare mobiliarăSimbolCod ISINValoarea unitarăNr. valori mobiliare tranzacționateCurs valutar BNRValoare totalăPondere în capitalul social al emitentului/total obligațiuni ale unui emitentPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  valutălei%%
  TOTAL0,000,000
  III. Valorile mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)
  EmitentCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. acțiuni deținuteValoare nominală*Valoare acțiune Curs valutar BNR.../RONValoare totală Pondere în capitalul social al emitentuluiPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  valutavalutaleilei%%
  TOTAL0,000,000
  * Dacă este cazul
  2. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale, obligațiuni corporative
  EmitentCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. obligațiuni deținuteData achizițieiDată cuponData scadenței cuponRata cuponuluiValoare inițialăCreștere zilnicăDobânda cumulatăDiscount/primă cumulat(ă)Preț piațăCurs valutar BNR.../ RONValoare totalăPondere în total obligațiuni ale unei emisiuniPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  %valutavalutavalutavalutavalutaleilei%%
  TOTAL0,000,000
  – „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat“ și „preț piață“ se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;– „valoarea inițială“ este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală, sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;– în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.
  3. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale
  EmitentCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. obligațiuni deținuteData achizițieiDată cuponData scadenței cuponRata cuponuluiValoare inițialăCreștere zilnicăDobânda cumulatăDiscount/ primă cumulat(ă)Preț piațăCurs valutar BNR.../RONValoare totalăPondere în total obligațiuni ale unei emisiuniPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  %valutavalutavalutavalutavalutaleilei%%
  TOTAL0,000,000
  – „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat“ și „preț piață“ se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;– „valoarea inițială“ este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală, sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;– în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.
  4. Alte valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată dintr-un stat terț
  EmitentTipul de valoare mobiliarăSimbolCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. valori mobiliarePreț de piațăValoare totalăPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leilei%
  TOTAL0,000,000
  – obligațiunile admise la tranzacționare corporative/emise de administrația publică centrală vor fi raportate similar obligațiunilor admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale;– în cazul elementelor denominate în valută, evaluarea se realizează în valuta respectivă, iar valoarea totală va fi determinată prin convertirea valorii totale în valută în RON.
  5. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un alt stat terț
  EmitentSimbolCod ISINValoarea unitarăNr. valori mobiliare tranzacționateValoare totalăPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leilei%
  TOTAL0,000,000
  6. Acțiuni suspendate de la tranzacționare în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) de pe o piață reglementată dintr-un alt stat terț
  EmitentSimbol acțiuneCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. acțiuni deținuteValoare nominalăValoare acțiune Valoare totală Pondere în capitalul social al emitentului Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leileilei%%
  TOTAL0,000,000
  7. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț
  EmitentTipul de valoare mobiliarăSimbolCod ISINValoarea unitarăNr. valori mobiliare tranzacționateCurs valutar BNRValoare totalăPondere în capitalul social al emitentului/total obligațiuni al unui emitentPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  valutălei%%
  TOTAL0,000,000
  IV. Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România
  EmitentSimbol/Serie instrument/ Cod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. instrumente deținuteDată achizițieDată scadențăValoare inițialăCreștere zilnicăDobânda cumulatăDiscount/ primă cumulat(ă)Preț piațăValoare totalăPondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitentPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leileileileileilei%%
  TOTAL0,000,000
  Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România
  EmitentSimbol/Serie instrument/Cod ISIN Valoarea unitarăNr. instrumente tranzacționateValoare totalăPondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitentPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leilei%%
  TOTAL0,000,000
  V. Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din alt stat membru
  EmitentCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. instrumente deținuteDată achizițieDată scadențăValoare inițialăCreștere zilnicăDobânda cumulatăDiscount/primă cumulate(ă)Preț piațăCurs valutar BNR.../RONValoare totalăPondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitentPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  valutavalutavalutavalutavalutaleilei%%
  TOTAL0,000,000
  – „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat“ și „preț piață“ se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la prețul pieței;– „valoarea inițială“ este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care instrumentul a fost achiziționat la valoare nominală, sau de prețul net de achiziție, în situația în care instrumentul a fost achiziționat cu discount/primă;– în cazul în care instrumentul a fost achiziționat cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din alt stat membru
  EmitentCod ISINValoarea unitarăNr. instrumente tranzacționateCurs valutar BNRValoare totalăPondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitentPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  valutălei%%
  TOTAL0,000,000
  VI. Instrumentele pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț
  EmitentCod ISINData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. instrumente deținuteDată achizițieDată scadențăValoare inițială Creștere zilnicăDobânda cumulatăDiscount/primă cumulate(ă)Preț piațăCurs valutar BNR.../RONValoare totalăPondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitentPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  valutavalutavalutavalutavalutaleilei%%
  TOTAL0,000,000
  – „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat“ și „preț piață“ se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la prețul pieței;– „valoarea inițială“ este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care instrumentul a fost achiziționat la valoare nominală, sau de prețul net de achiziție, în situația în care instrumentul a fost achiziționat cu discount/primă;– în cazul în care instrumentul a fost achiziționat cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț
  EmitentCod ISINValoarea unitarăNr. instrumente tranzacționateCurs valutar BNR Valoare totalăPondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitentPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  valutălei%%
  TOTAL0,000,000
  VII. Valori mobiliare nou-emise1. Acțiuni nou-emise
  EmitentNr. acțiuni deținuteValoare nominalăValoare acțiune Valoare totală Pondere în capitalul social al emitentuluiPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leileilei%%
  TOTAL0,000,000
  2. Obligațiuni nou-emise
  EmitentNr. obligațiuni deținuteDată achizițieDată cuponData scadenței cuponRata cuponuluiValoare inițialăCreștere zilnicăDobânda cumulatăDiscount/primă cumulat(ă)Valoare totalăPondere în total obligațiuni ale unui emitentPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  %leileileileilei%%
  TOTAL0,000,000
  – „valoarea inițială“ este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală, sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;– în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.
  3. Drepturi de preferință (ulterior înregistrării la depozitarul central, anterior admiterii la tranzacționare)
  Emitent acțiuniSimbol acțiune (Cod ISIN)Nr. drepturi de preferințăValoare teoretică drept de preferințăValoare totalăPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leilei%
  TOTAL0,000,000
  VIII. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012VIII.1. Alte valori mobiliare menționate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/20121. Acțiuni neadmise la tranzacționare
  EmitentNr. acțiuni deținuteValoare nominalăValoare acțiuneValoare totală Pondere în capitalul social al emitentuluiPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leileilei%%
  TOTAL0,000,000
  NOTĂ:În situația în care evaluarea are la bază metode de evaluare conforme cu Standardele internaționale de evaluare (conforme principiului valorii juste), explicații cu privire la metodele de evaluare utilizate
  2. Acțiuni tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate
  EmitentData ultimei ședințe în care s-a tranzacționatNr. acțiuni deținuteValoare nominalăPreț piațăValoare totalăPondere în capitalul social al emitentuluiPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leileilei%%
  TOTAL0,000,000,000
  3. Acțiuni neadmise la tranzacționare evaluate la valoare zero (lipsă situații financiare actualizate depuse la registrul comerțului)
  EmitentNr. acțiuni deținuteValoare nominalăValoare acțiuneValoare totală Pondere în capitalul social al emitentuluiPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leileilei%%
  TOTAL0,000,000
  4. Obligațiuni neadmise la tranzacționare
  EmitentNr. obligațiuni deținuteDată achizițieDată cuponData scadenței cuponRata cuponuluiValoare inițială Creștere zilnicăDobânda cumulatăDiscount/prima cumulate(ă)Valoare totalăPondere în total obligațiuni ale unui emitentPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  %leileileileilei%%
  TOTAL0,000,000
  – „valoarea inițială“ este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală, sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;– în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.
  5. Sume în curs de decontare pentru acțiuni tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate
  EmitentValoarea unitarăNr. acțiuni tranzacționateValoare totalăPondere în capitalul social al emitentuluiPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leilei%%
  TOTAL0,000,000
  VIII.2. Alte instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/20121. Efecte de comerț
  EmitentDată achizițieDată scadentăValoare inițialăCreștere zilnicăDobânda cumulatăValoare totalăPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  leileileilei%
  TOTAL0,000,000
  IX. Disponibil în conturi curente și numerar1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei
  Denumire bancăValoare curentăPondere în activul total al O.P.C.V.M.
  lei/valută%