ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 100 din 6 decembrie 2006privind transmiterea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societății Comerciale „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. în administrarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006  Situația extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, o constituie urgența finalizării lucrărilor contractate de construcție a locuințelor de necesitate pentru cazarea imediată a persoanelor și familiilor acestora, pe perioada consolidării clădirilor de locuit multietajate încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Finalizarea locuințelor de necesitate, care, în conformitate cu contractele de execuție încheiate, au termene urgente de punere în funcțiune, trebuie făcută în corelare cu finalizarea spațiilor de la parterul și mezaninul imobilului, spații prin care se asigură accesul locatarilor la locuințe.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Parterul și mezaninul imobilului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, proprietate privată a statului, se transmit din administrarea Societății Comerciale «Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM» - S.A. în administrarea Companiei Naționale de Investiții «C.N.I.» - S.A., în vederea desfășurării activităților proprii de interes public, aprobate potrivit legii, și pe perioada în care compania se află sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. (la 13-05-2007, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 121 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 10 mai 2007 )  +  Articolul 2Lucrările perimetrale de anvelopă exterioară și pereții interiori adiacenți spațiilor tehnice și de acces ale parterului și mezaninului, necesare punerii în funcțiune a imobilului, se finanțează de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în baza documentațiilor tehnice aprobate conform legii, din alocații bugetare anuale și din alte surse legal constituite.  +  Articolul 3Lucrările necesare amenajării spațiilor în vederea asigurării desfășurării activităților proprii de interes public se finanțează de Compania Națională de Investiții «C.N.I.» - S.A. din surse proprii. (la 13-05-2007, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 121 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 10 mai 2007 )  +  Articolul 4Predarea-preluarea părților din imobil se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 5Alineatul (3) al articolului 3 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:(3) C.N.I. poate deține în administrare, concesiune, închiriere sau în folosință gratuită bunuri proprietate privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, pe care le utilizează în vederea realizării scopului și obiectului său de activitate, în condițiile actului prin care i-a fost dat fiecare dintre aceste bunuri.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 3 și anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2004 privind schimbarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. în administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 23 septembrie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 487/2004.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Constantin Dascălu,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru
  lucrări publice și
  amenajarea teritoriului,
  Laszlo Borbely
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 6 decembrie 2006.Nr. 100.  +  AnexăDATELE DE IDENTIFICAREa părții din imobilul proprietatea privată a statului care setransmite din administrarea Societății Comerciale "Compania Naționalăde Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. în administrareaCompaniei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.                                                                                                                                                                                                         ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Locul unde este    Persoana     Persoana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           situat imobilul    juridica     juridica           Caracteristicile tehnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   de la       la care se              ale imobilului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   care se      transmite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 transmite     imobilul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     imobilul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Municipiul       Societatea      Compania         Bloc 108, tronson 2 - structura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     București,       Comerciala      Naționala        cu suprafața construita desfasu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Piața            "Compania       de Investitii    rata de 877,2 mp, reprezentand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Natiunilor       Naționala de    "C.N.I." - S.A.  spatii cu alta destinatie situate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Unite            Transporturi                     la parter și mezanin, precum și                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      nr. 8,           Aeriene                          teren aferent în suprafața de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              bl. 108,         Române -                         62,7 mp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          sectorul 5       TAROM" - S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Locul unde este    Persoana     Persoana                                                                                                                      situat imobilul    juridica     juridica           Caracteristicile tehnice                                       de la       la care se              ale imobilului                       care se      transmite                                                            transmite     imobilul                                                               imobilul                                                                                                                  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                                 Municipiul       Societatea      Compania         Bloc 108, tronson 2 - structura          București,       Comerciala      Naționala        cu suprafața construita desfasu-             Piața            "Compania       de Investitii    rata de 877,2 mp, reprezentand    Natiunilor       Naționala de    "C.N.I." - S.A.  spatii cu alta destinatie situate   Unite            Transporturi                     la parter și mezanin, precum și                        nr. 8,           Aeriene                          teren aferent în suprafața de        bl. 108,         Române -                         62,7 mp                                           sectorul 5       TAROM" - S.A.                               ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -------