ORDONANȚA nr. 24 din 30 ianuarie 2003pentru perfecționarea cadrului legislativ privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003  (la 26-09-2003, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003 ) În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. II.14 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul 1Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:ORDONANȚA DE URGENȚĂprivind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România (la 26-09-2003, Titllul ordonanței de urgență din Punctul 1., Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003 ) 2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență reglementează producerea, prelucrarea, utilizarea, comercializarea, introducerea, scoaterea din țara și tranzitul pe teritoriul României al metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase, activitățile conexe ale acestora, precum și prestările de servicii privind aceste bunuri.3. După articolul 1 se introduce un articol nou, articolul 1^1, care va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1^1În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:1. a) metale prețioase - aurul, argintul, ruteniul, rhodiul, paladiul, osmiul, iridiul și platina, care au un titlu de cel puțin 995/1.000;b) aliaje de metale prețioase - amestecul de doua sau mai multe metale în care conținutul de metal pretios este de cel puțin 333/1.000;c) pietre prețioase - diamantele, rubinele, safirele, smaraldele și perlele naturale și de cultura;d) aur financiar - aurul achiziționat de persoane fizice ori juridice în scopul realizării unor plasamente de valoare. Aurul financiar cuprinde aurul sub forma de bare, lingouri, plachete, având titlul minim de 995/1.000, precum și sub forma de monede din aur având titlul mai mare sau egal cu 900/1.000, cotate pe una dintre piețele Uniunii Europene. Operațiunile cu aur financiar se realizează atât prin livrare fizica, cat și prin operațiuni în conturi de metal pretios sau hârtii de valoare exprimate în aur, deținute la bănci;e) aur monetar - acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este deținut cu titlu de rezerva oficială de Banca Naționala a României. Aurul monetar se prezintă de regula sub forma de monede cu titlul minim de 900/1.000, lingouri, precum și bare standard cu titlul minim de 995/1.000;f) aur dentar - aliaj al aurului, utilizat la lucrări dentare;g) metale prețioase industriale - metale prețioase sau aliaje ale acestora utilizate în scop industrial;h) monede din metale prețioase - monede confectionate din metale prețioase sau aliaje ale acestora;2. operațiuni cu metale prețioase, cu aliaje ale acestora și cu pietre prețioase - operațiuni care au ca obiect:a) fabricarea și producerea metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase; categoriile de subproduse cu conținut de metale prețioase care se supun prevederilor legale vor fi stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Nu fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență activitățile de extracție și preparare, astfel cum sunt reglementate prin Legea minelor nr. 85/2003;b) prelucrarea metalelor prețioase, aliajelor lor și pietrelor prețioase, inclusiv producerea de obiecte, bijuterii și lucrări dentare din acestea;c) vânzarea, cumpărarea, tranzacționarea, păstrarea în depozit a metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase, bijuteriilor, obiectelor de aurarie sau de argintarie, precum și mijlocirea acestor operațiuni;d) introducerea în țara, scoaterea din țara și tranzitul prin România de metale prețioase și de aliaje ale acestora, bijuterii, obiecte de aurarie sau de argintarie, precum și de pietre prețioase;e) marcarea bijuteriilor și obiectelor din metale prețioase și din aliajele acestora;f) prestarea de servicii care au ca obiect metale prețioase, aliaje ale acestora, pietre prețioase, bijuterii, obiecte de aurarie sau de argintarie;g) utilizarea în interes industrial a metalelor prețioase și a aliajelor acestora;h) vânzarea, cumpărarea, tranzacționarea, precum și intermedierea unor astfel de operațiuni cu monede din metale prețioase și aliaje ale acestora, dacă acestea se desfășoară ca activități permanente;i) orice activități conexe ale operațiunilor de mai sus, dacă acestea au ca obiect metale prețioase, aliaje ale acestora sau pietre prețioase;3. titlu - proporția de metal fin continuta de un aliaj, exprimată în miimi;4. autorizație - actul emis de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor, care acorda dreptul de a desfășura operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase;5. bijuterii - obiecte de podoaba din metale prețioase și aliaje ale acestora, care au sau nu au în componenta pietre prețioase, cum ar fi: inelele, bratarile, colierele, brosele, cerceii, lanțurile, brelocurile, pandantivele, plachetele, acele de cravata, butonii de manseta, precum și articolele de uz personal, cum ar fi: porttigaretele, tabacherele, pudrierele, bombonierele, brichetele, ochelarii, ceasurile (carcasa și bratara) sau altele asemenea;6. obiecte de aurarie sau de argintarie - obiecte din metale prețioase și din aliaje ale acestora, destinate serviciilor de masa, de toaleta, garniturilor de birou, pentru decoratiuni interioare, pentru fumatori, pentru uz gospodăresc, uz religios, de arta și altele;7. marcarea metalelor prețioase și a aliajelor acestora - operațiunea de atestare a conținutului de metal pretios de baza, prin aplicarea marcii de titlu, a marcii de garanție proprie a producătorului intern, a importatorului și/sau a vânzătorului cu amănuntul ori, după caz, a marcii de certificare;8. marca de garanție proprie - semn individual stabilit și înregistrat la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor, care se aplică pe bijuteriile și obiectele din metale prețioase sau din aliajele acestora de către producătorul intern, importator sau vânzătorul cu amănuntul;9. marca titlului - semn convențional, diferit în funcție de titlul metalului pretios, care se aplică pe bijuteriile și obiectele din metale prețioase și aliajele acestora;10. marca de certificare - semn convențional care se aplică pe bijuterii și pe obiectele din metale prețioase sau aliaje ale acestora de către Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor, în cazul în care producătorul intern, importatorul și/sau vânzătorul nu sunt autorizați sau nu doresc să își aplice marca de garanție proprie, la cererea acestora. (la 26-09-2003, Articolul 1^1 din Punctul 3. , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003 ) 4. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Operațiunile cu metale prețioase, cu aliajele acestora și cu pietre prețioase, prevăzute la art. 1^1 pct. 2, se pot efectua ca activități permanente sau profesionale de către persoanele fizice și juridice autorizate în condițiile legii. (la 26-09-2003, Alineatul (1) din Articolul 7 , Punctul 4. , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003 ) 5. După alineatul (1) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Autorizația se eliberează pe perioada nedeterminată de către Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor. (la 26-09-2003, Alineatul (1^1) din Punctul 5. , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003 ) 6. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:(2) Pentru eliberarea autorizației se percepe taxa stabilită de către Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor, iar condițiile de autorizare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 26-09-2003, Alineatul (2) din Punctul 6. , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003 ) 7. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VEvidenta operațiunilor cu metale prețioase, aliaje ale acestora și cu pietre prețioase (la 26-09-2003, Titlul Capitolului V din Punctul 7., Articolul 1 a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003 ) 7^1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Persoanele fizice și juridice autorizate să efectueze operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase au obligația să asigure evidenta stricta a acestora, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. (la 26-09-2003, Articolul 1 a fost completat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003 ) 7^2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Persoanele fizice și juridice menționate la art. 8 au obligația sa pună la dispoziție organelor abilitate toate documentele și evidentele solicitate de acestea. (la 26-09-2003, Articolul 1 a fost completat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003 ) 8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Controlul evidentei operațiunilor cu metale prețioase, aliaje ale acestora și cu pietre prețioase se exercită de către organele abilitate ale Ministerului Finanțelor Publice.(2) Controlul operațiunilor cu metale prețioase, aliaje ale acestora și cu pietre prețioase se exercită de către organele abilitate ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. (la 26-09-2003, Articolul 11 din Punctul 8. , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003 ) 9. Litera b) a articolului 18 va avea următorul cuprins:b) sa stabilească mărcile utilizate de producătorii interni, importatori sau, după caz, de comercianți, pe bază de tarife proprii, precum și marca proprie de certificare; (la 26-09-2003, Litera b) a Articolului 18 din Punctul 9., Articolul 1 a fost modificată de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003 ) 10. Articolul 20 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor preia de la Banca Naționala a României toate drepturile, responsabilitățile și obligațiile specifice activității de analiza și marcare a metalelor prețioase și aliajelor acestora și de expertizare a metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase. De asemenea, se va prelua fără plata dotarea tehnica aferentă acestor activități. (la 26-09-2003, Alineatul (1) din Articolul 20 , Punctul 10. , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 11, Articolul UNIC din LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003 ) (2) Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor poate prelua personalul Băncii Naționale a României specializat în activitatea de expertizare, analiza și marcare, prin înființarea unei activități finanțate integral din venituri proprii.11. Articolul 26 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26Desfășurarea fără autorizație a operațiunilor cu metale prețioase, cu aliajele acestora sau cu pietre prețioase constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei, precum și cu confiscarea bunurilor respective în favoarea statului. (la 26-09-2003, Articolul 26 din Punctul 11. , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 12, Articolul UNIC din LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003 ) 11^1. Articolul 27 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27Comercializarea bijuteriilor și obiectelor din metale prețioase, aliaje ale acestora sau cu pietre prețioase, fără ca acestea să fie supuse în prealabil operațiunii de marcare prevăzute la art. 13, sau marcarea necorespunzătoare a titlurilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, precum și cu măsura confiscării bunurilor respective în favoarea statului. (la 26-09-2003, Articolul 1 a fost completat de Punctul 13, Articolul UNIC din LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003 ) 12. Articolul 28 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28Contravențiile prevăzute la art. 26 și 27 se constata și se sancționează de personalul cu atribuții de control al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Administrației și Internelor, iar dacă operațiunile au avut ca obiect aur financiar, de către personalul cu atribuții de control al Băncii Naționale a României. (la 26-09-2003, Articolul 28 din Punctul 12. , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 14, Articolul UNIC din LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003 ) 12^1. Articolul 30 se abroga. (la 26-09-2003, Articolul 1 a fost completat de Punctul 15, Articolul UNIC din LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003 ) 12^2. La articolul 31, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor poate suspenda, pe o perioadă cuprinsă între o luna și 6 luni, autorizația pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase, cu aliajele acestora, cu pietre prețioase, în cazul încălcării prevederilor legale privind operațiunile cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase.(2) Repetarea încălcării prevederilor legale privind operațiunile cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase duce la retragerea definitivă a autorizației. (la 26-09-2003, Articolul 1 a fost completat de Punctul 15, Articolul UNIC din LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003 ) 13. Alineatul (4) al articolului 31 va avea următorul cuprins:(4) Împotriva ordinului sau, după caz, a deciziei de suspendare, de retragere a autorizației ori de respingere a cererii de autorizare se poate formula contestație în termenele și în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările și completările ulterioare.14. Articolul 34 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Metalele prețioase, aliajele acestora și pietrele prețioase, considerate bunuri fără stăpân, precum și cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege se depun la Ministerul Finanțelor Publice, în tezaurul trezoreriei, în conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și cu îndeplinirea condițiilor legale.(2) Regulile de manipulare și depozitare a metalelor prețioase, aliajelor acestora și a pietrelor prețioase aflate în tezaurul trezoreriei se vor stabili prin ordin al ministrului finanțelor publice.(3) Valorificarea metalelor prețioase, aliajelor acestora și a pietrelor prețioase se face în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările și completările ulterioare. (la 26-09-2003, Punctul 14. din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 16, Articolul UNIC din LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003 ) 14^1. Articolul 34^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34^1(1) Persoanele fizice și juridice ale căror obiecte din metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase de natura celor prevăzute la art. 3 au fost preluate abuziv, cu încălcarea reglementărilor în vigoare, după anul 1946 și până în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instanțelor de judecată de la domiciliul reclamantului, până la data de 31 decembrie 2003.(2) În cazul obiectelor din metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, fiind topite sau valorificate, se vor acorda despăgubiri în condițiile și în limitele stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, emise de Ministerul Finanțelor Publice și de Banca Naționala a României.(3) Cererile și acțiunile în justiție, legate de aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), sunt scutite de taxa de timbru. (la 26-09-2003, Articolul 1 a fost completat de Punctul 17, Articolul UNIC din LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003 ) 14^2. Articolul 34^2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34^2Metalele prețioase, aliajele acestora și pietrele prețioase aflate în inventarul Băncii Naționale a României se valorifica în condițiile prevăzute de actele normative în materie existente până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 26-09-2003, Articolul 1 a fost completat de Punctul 17, Articolul UNIC din LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003 ) 15. Litera b) a articolului 36 va avea următorul cuprins:b) prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 128/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește metalele prețioase, aliajele acestora și pietrele prețioase; (la 26-09-2003, Litera b) din Articolul 36, Punctul 15., Articolul 1 a fost modificată de Punctul 18, Articolul UNIC din LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003 )  +  Articolul 2În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul de Interne vor supune spre aprobare Guvernului modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată după aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Autoritatea Naționala
  pentru Protecția Consumatorilor
  Rovana Plumb,
  secretar de stat
  București, 30 ianuarie 2003.Nr. 24.------------