HOTĂRÂRE nr. 59 din 23 ianuarie 2003privind înființarea de către Ministerul Sănătății și Familiei a unei activități finanțate integral din venituri proprii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 6 februarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înființarea de către Ministerul Sănătății și Familiei, direcțiile teritoriale de sănătate publică, unitățile sanitare și alte instituții subordonate finanțate integral din bugetul de stat a activității "Prestări de servicii medicale cu plata, la cererea persoanelor fizice și juridice", denumita în continuare Activitatea.  +  Articolul 2(1) Activitatea se desfășoară în afară activităților curente din cadrul programelor de sănătate și consta în:a) prestații medico-sanitare pentru persoane fizice sau juridice, potrivit reglementărilor în vigoare;b) examene medicale și psihologice pentru obținerea de certificate medicale;c) consultații, tratamente, investigații și alte servicii acordate cu plata;d) difuzarea datelor și a informațiilor statistice referitoare la sectorul sanitar și realizarea de lucrări statistice în afară celor cuprinse în programul anual aprobat;e) lucrări de cercetare pe baze contractuale.f) organizarea sau autorizarea organizării de cursuri și certificarea instruirii profesionale în domeniul sănătății publice, la cererea persoanelor fizice și juridice, pe baza criteriilor de evaluare stabilite prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației și cercetării, conform legii. (la 26-05-2004, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost completat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 789 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 26 mai 2004 ) (2) Activitățile de laborator prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se realizează în laboratoare acreditate de organele competente, potrivit dispozițiilor legale.  +  Articolul 3Activitatea înființată se încadrează la capitolul bugetar "Sănătate".  +  Articolul 4(1) Finanțarea Activității se realizează integral din venituri proprii.(2) Veniturile proprii ale Activității se constituie din:a) încasările obținute din activitățile prevăzute la art. 2 alin. (1);b) donații și sponsorizări;c) dobânzi încasate, în condițiile legii, la disponibilitățile bănești și la depozitele constituite din veniturile Activității prevăzute la lit. a) și b).(3) Din veniturile proprii prevăzute la alin. (2) se finanțează integral cheltuielile curente și de capital ce se efectuează pentru realizarea Activității.(4) În cazul cheltuielilor comune cu activitățile finanțate din bugetul de stat, sumele aferente Activității se determina pe bază de chei de repartizare stabilite de consiliul de administrație al unității sanitare respective.  +  Articolul 5(1) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru Activitate se aproba o dată cu bugetul Ministerului Sănătății și Familiei, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice.(2) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli se reportează în anul următor și se utilizează cu aceleași destinații.  +  Articolul 6(1) Execuția de casa a bugetului de venituri și cheltuieli al Activității se realizează prin Trezoreria statului, conform prevederilor legale în vigoare.(2) Raportarea execuției de casa a bugetului de venituri și cheltuieli al Activității se efectuează în conformitate cu instrucțiunile emise de Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 7Ministerul Sănătății și Familiei, direcțiile teritoriale de sănătate publică, unitățile sanitare și alte instituții subordonate finanțate integral din bugetul de stat pot utiliza personal de specialitate pentru realizarea Activității.  +  Articolul 8În relațiile contractuale Activitatea este reprezentată de persoanele autorizate ale instituției publice care o organizează.  +  Articolul 9Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care au ca obiect acțiuni ce se desfășoară în cadrul Activității, vor fi derulate în continuare de Activitatea înființată în condițiile prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul sănătății și familiei,
  Radu Deac,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 23 ianuarie 2003.Nr. 59.--------