NORME METODOLOGICE din 24 iulie 2018privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 10 august 2018  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 4.165 din 24 iulie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 699 din 10 august 2018.
   +  Capitolul I Structura proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar  +  Articolul 1La nivelul fiecărei unități de învățământ cu personalitate juridică, de regulă, în perioada stabilită prin calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale, se întocmește proiectul de încadrare a personalului didactic de predare pentru anul școlar următor și se avizează de către inspectoratul școlar. Proiectul de încadrare devine plan de încadrare a personalului didactic de predare în anul școlar după derularea tuturor etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare și aprobarea acestuia de către inspectoratul școlar, până la finalul lunii septembrie. Planul de încadrare aprobat poate fi modificat pe parcursul anului școlar, în mod excepțional, dacă numărul de clase sau structura personalului didactic de predare la nivelul unității de învățământ cu personalitate juridică suferă modificări.  +  Articolul 2(1) Proiectul de încadrare a personalului didactic de predare conține toate posturile didactice de predare/ catedrele care rezultă pe baza numărului de clase aprobat a funcționa în noul an școlar și a planurilor-cadru de învățământ în vigoare: posturile didactice de predare/catedrele ocupate cu personal didactic de predare titular, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, respectiv cu personalul didactic de predare debutant prevăzut la art. 3 alin. (8), angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, posturile didactice de predare/catedrele vacante, respectiv rezervate etc. Structura proiectului/planului de încadrare a personalului didactic de predare este prevăzută în anexa nr. 1.(2) În proiectul de încadrare se trec succesiv posturile didactice de predare/catedrele ocupate, rezervate și vacante și cel puțin următoarele informații:a) pentru posturile didactice de predare/catedrele ocupate: numele și prenumele cadrului didactic, nivelul studiilor, specializarea, funcția didactică, gradul didactic, vechimea în învățământ, disciplina/disciplinele predată(e), emitentul și numărul documentului de numire/transfer/repartizare, clasele/grupele, semestrul în care se desfășoară orele, numărul total de ore de predare;b) pentru posturile didactice de predare/catedrele neocupate, rezervate și vacante: disciplina/disciplinele principale de încadrare, clasele/grupele, semestrul în care se desfășoară orele, numărul total de ore de predare, viabilitatea estimată în ani școlari, motivul rezervării pentru posturile/catedrele rezervate și funcția didactică/funcțiile didactice conform legii;c) rubrica „Alte activități“ se completează cu activitățile prevăzute la art. 262 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru un număr de ore egal cu diferența dintre 40 de ore pe săptămână și numărul de ore de predare, astfel:(i) pentru posturile didactice de predare/catedrele ocupate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată se face precizarea „Conform fișei postului“;(ii) pentru posturile didactice de predare/catedrele vacante se specifică activități prevăzute la art. 262 alin. (1) lit. b),c) și d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și activități specifice funcțiilor de conducere, de îndrumare și control sau ca urmare a participării la procesul de monitorizare si evaluare a calității sistemului de învățământ.(3) Consiliul de administrație al unității de învățământ hotărăște pentru fiecare post didactic de predare/catedră rezervat(ă) și vacant(ă) din proiectul/planul de încadrare viabilitatea și nivelul de învățământ la care se normează, conform prevederilor legale în vigoare. (4) În situația posturilor didactice de predare/catedrelor vacante în care sunt grupate orele efectuate de cadre didactice titulare cu clasa de elevi la discipline la care se desfășoară una sau mai multe ore pe săptămână și care nu au putut fi introduse în norma didactică de predare-învățare-evaluare de bază a cadrelor didactice, normă stabilită conform art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectivele ore se atribuie în regim de plata cu ora pentru cadrul didactic titular care deja desfășoară cel puțin o oră pe săptămână la clasa respectivă și este deja prevăzută în norma didactică de predare-învățare-evaluare de bază a respectivului cadru didactic. Aceste ore se atribuie pe bază de contract individual de muncă în regim de plata cu ora, separat de cel încheiat pentru funcția de bază.  +  Capitolul II Precizări privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar  +  Articolul 3(1) Constituirea posturilor didactice de predare/catedrelor și încadrarea personalului didactic de predare la o unitate de învățământ cu personalitate juridică și la toate structurile arondate se realizează pe baza prevederilor legale și a normativelor în vigoare privind constituirea formațiunilor de studiu, a proiectelor planurilor de școlarizare propuse de unitățile de învățământ, după aprobarea acestora de inspectoratele școlare, și a planurilor-cadru de învățământ în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, în concordanță cu prevederile art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru un interval de timp de 40 de ore pe săptămână. (2) Numărul de ore pe săptămână aferente planurilor-cadru de învățământ pentru respectivul an școlar, stabilite între limite minime și maxime, se hotărăște de consiliul de administrație al unității de învățământ, astfel încât să se asigure încadrarea în bugetul alocat. (3) Din numărul total de ore pe săptămână calculate pe baza numărului de clase și a planurilor-cadru în vigoare, prin raportarea la prevederile art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se constituie, în ordine, posturi didactice de predare/catedre complete pe discipline de studiu din ore la o singură disciplină, apoi catedre complete din ore la două sau mai multe discipline și, la final, din orele rămase, o catedră incompletă din ore la o singură disciplină sau din ore la două sau mai multe discipline. (4) Pe posturile didactice de predare/catedrele constituite se încadrează cadrele didactice titulare, în conformitate cu documentele de numire/transfer/repartizare și celelalte prevederi legale privind încadrarea personalului didactic titular în învățământul preuniversitar.(5) După aplicarea procedurilor prevăzute la alin. (1)-(4), se stabilesc:a) posturile didactice de predare/catedrele complete și incomplete care vor avea statutul rezervat în baza prevederilor art. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau ca urmare a pensionării pentru invaliditate a cadrelor didactice titulare;b) posturile didactice de predare/catedrele rezultate în urma reducerii normei didactice de predare-învățare-evaluare cu două ore săptămânal, la cerere, a personalului didactic titular cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani și cu gradul didactic I, conform art. 263 alin. (4) și (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. (6) Dacă, în urma atribuirii unui număr minim de clase cu orele aferente unui cadru didactic titular, rezultă o depășire a normei didactice de predare-învățare-evaluare stabilită conform art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, aceste ore se normează într-un post didactic de predare vacant și se atribuie aceluiași cadru didactic salarizându-se în regim de plata cu ora, conform calificării, gradului didactic și vechimii în învățământ ale acestuia, conform art. 2 alin. (4).(7) Învățătorii/Institutorii/Profesorii pentru învățământul primar de la clasele cu predare în limbile minorităților naționale sunt remunerați, prin plata cu ora, pentru orele care depășesc numărul de ore prevăzut în planurile de învățământ de la clasele cu predare în limba română. Aceste ore sunt normate în posturi și atribuite cadrelor didactice pe baza unui contract individual de muncă în regim de plata cu ora. (la 26-10-2018, Alineatul (7) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 5.350 din 24 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 26 octombrie 2018 ) (8) Posturile didactice de predare/catedrele vacante rămase după încadrarea cadrelor didactice titulare se atribuie cadrelor didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învățământ repartizate în ultimii 6 ani pe posturi didactice/ catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată și cadrelor didactice debutante care pot beneficia de prevederile art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cărora li se poate asigura cel puțin jumătate de normă didactică de predare-evaluare-învățare, conform deciziei de repartizare pe post/catedră.(9) Abrogat. (la 26-10-2018, Alineatul (9) din Articolul 3 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 5.350 din 24 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 26 octombrie 2018 ) (10) În etapa de încadrare a personalului didactic de predare titular, cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar, care beneficiază de rezervarea postului didactic de predare/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pot fi încadrate, la cerere, în regim de plata cu ora pe posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, până la cel mult jumătate din numărul de ore pe săptămână dintr-o normă didactică de predare-învățare-evaluare și de instruire practică, conform planurilor-cadru de învățământ, stabilită potrivit prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(11) Contractele individuale de muncă încheiate pe durată determinată sau nedeterminată, aferente posturilor didactice de predare/catedrelor ocupate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, sunt însoțite în mod obligatoriu de fișa postului, în care se precizează orele de predare și celelalte activități prevăzute la art. 262 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru un interval de timp de 40 de ore pe săptămână. În cazul posturilor didactice de predare/catedrelor pentru care s-a aprobat degrevarea de normă didactică, potrivit art. 263 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în locul orelor de predare degrevate și al unei părți din celelalte activități prevăzute la art. 262 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt trecute activități specifice, în conformitate cu definiția prevăzută la pct. 59 din anexa la Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, până la completarea unui număr de 40 de ore pe săptămână.  +  Capitolul III Încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar  +  Articolul 4(1) Posturile didactice de predare/catedrele vacante/rezervate rămase după încadrarea personalului didactic de predare conform art. 3, precum și după atribuirea posturilor didactice de predare/catedrelor cadrelor didactice din alte state care predau în România, în baza acordurilor bilaterale interguvernamentale și interministeriale, în vigoare, încheiate de România cu respectivele state, constituite similar ca și cele ocupate, vor fi gestionate la nivelul inspectoratele școlare în vederea ocupării acestora în etapele mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, în conformitate cu prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar elaborate de Ministerul Educației Naționale, până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.(2) Soluționarea reducerilor de activitate la nivelul unității de învățământ și ocuparea posturilor didactice de predare/ catedrelor vacante/rezervate se realizează în conformitate cu prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.(3) Completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a unui cadru didactic titular cu ore din activități prevăzute la art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se realizează doar în situația în care acestuia nu i se poate asigura, la nivelul județului/municipiului București, norma didactică de predare-învățare-evaluare conform prevederilor art. 263 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Ordinea ocupării în regim de plata cu ora a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante și rezervate este cea prevăzută în metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar. (la 26-10-2018, Articolul 5 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 5.350 din 24 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 26 octombrie 2018 )  +  Articolul 6(1) Încadrarea personalului didactic de predare calificat pe posturi didactice/catedre, în regim de plata cu ora, se realizează cel mult pe durata desfășurării cursurilor cu elevii/preșcolarii sau până la revenirea titularului la post/catedră în timpul anului școlar.(2) Sarcinile specifice activității desfășurate în regim de plata cu ora de către personalul didactic de predare sunt prevăzute în contractul individual de muncă, separat de cel aferent funcției de bază, încheiat pentru prestarea activităților didactice în regim de plata cu ora, și cuprind atât sarcini specifice privind efectuarea activității de predare-învățare-evaluare cu preșcolarii și cu elevii în clasă, cât și efectuarea activităților de pregătire metodico-științifică, de evaluare a preșcolarilor și a elevilor, precum și de educație complementară procesului de învățământ.(3) Cadrele didactice titulare, cadrele didactice de predare calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cadrele didactice provenite din alte sectoare de activitate și cadrele didactice pensionate pot fi încadrate pe posturi didactice/catedre rămase neocupate în regim de plata cu ora până la numărul maxim de ore pe săptămână pentru o normă de predare-învățare-evaluare și de instruire practică și/sau examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învățământ, stabilită potrivit prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazuri excepționale, pentru disciplinele deficitare în personal didactic calificat, consiliul de administrație al unității de învățământ poate aproba depășirea numărului maxim de ore pe săptămână pentru o normă de predare-învățare-evaluare și de instruire practică, în regim de plata cu ora, pentru cadrele didactice titulare și pensionate, cu asigurarea a minimum 12 ore de odihnă între două perioade de lucru. (5) Cadrele didactice încadrate pe post, conform prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, educatoarele/institutorii/profesorii pentru învățământul preșcolar și învățătorii/institutorii/profesorii pentru învățământul primar se pot încadra în regim de plata cu ora, pe bază de contract individual de muncă, separat de cel aferent funcției de bază, precizându-se numărul total de ore de predare-învățare-evaluare pe săptămână efectiv desfășurate cu clasa/grupa de elevi/preșcolari, cu asigurarea a minimum 12 ore de odihnă între două perioade de lucru.  +  Articolul 7(1) La începutul fiecărui an școlar se actualizează fișele posturilor pentru personalul didactic de predare, inclusiv pentru personalul didactic de predare angajat în regim de plata cu ora.(2) Abrogat. (la 26-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 5.350 din 24 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 26 octombrie 2018 ) (3) Plata orelor de predare-învățare-evaluare desfășurate cu elevii/preșcolarii în clasă aferente normei didactice de bază și activității de predare-învățare-evaluare desfășurate în regim de plata cu ora se realizează în baza semnării și completării condicii de prezență la unitatea de învățământ.(4) Abrogat. (la 26-10-2018, Alineatul (4) din Articolul 7 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 5.350 din 24 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 26 octombrie 2018 )  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 8(1) Pentru anul școlar 2018-2019, prezentele norme metodologice se aplică începând cu etapa de mobilitate prevăzută la pct. I.12 din Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019 prevăzut în anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.485/2017, cu modificările și completările ulterioare. Până la data de 20 august 2018, la nivelul unităților de învățământ se completează proiectele de încadrare a personalului didactic de predare cu respectarea prezentelor norme metodologice, luându-se în considerare etapele de mobilitate derulate până la data respectivă. (2) Proiectul/Planul de încadrare a personalului didactic de predare a cărui structură este prevăzută în anexa nr. 1, întocmit în baza prezentelor norme metodologice, reprezintă documentul oficial al unității de învățământ în baza căruia se centralizează la nivelul inspectoratelor școlare numărul total de norme didactice de predare existente la nivelul județului/municipiului București.  +  Articolul 9Transmiterea de către unitățile de învățământ la inspectoratele școlare a posturilor didactice de predare/ catedrelor care fac obiectul etapelor de mobilitate se realizează pe baza unor proceduri și machete stabilite la nivelul inspectoratelor școlare.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 26-10-2018, Articolul 10 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 5.350 din 24 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 26 octombrie 2018 )  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  Proiectul/planul de încadrare a personalului didactic de predare pentru anul școlar .........................
  1.A. Stabilirea numărului de ore pe discipline, conform planurilor-cadru de învățământ în vigoareMinisterul Educației Naționale Unitatea de învățământ (PJ) .................................Grădinița/Școala ........... (structuri arondate, dacă este cazul)Adresa ..............................................................Telefon .................., e-mail ..............................1.B. Stabilirea posturilor didactice/catedrelor ocupate, rezervate și vacante la nivelul unității de învățământ pentru anul școlar ....................Ministerul Educației NaționaleUnitatea de învățământ ...................................... (PJ)Adresa ..............................................................Telefon .................., e-mail ..............................
  Nr. crt.Struc-tura (dacă este cazul)Nivel de învăță-mântCatedra/ post (disciplina/ discipli-nele)Sem. I: Clasele/GrupeleDisci-plinaNr. de ore/săpt./sem. ISe-mestrul al II-lea: Clasele/ GrupeleDisci-plinaNr. de ore/săpt./ semestrul al II-leaAlte activitățiStatutul postului (ocupat pe perioadă nedeter-minată/ocupat pe perioadă nedeter-minată/rezervat/vacantPentru posturile didactice/catedrele ocupatePentru posturile didactice/catedrele vacante și rezervateObs.
  Totaldin care:Totaldin care:Activi-tateaNr. de ore săptămâ-naleMod de ocupare (titular/ debu-tant angajat pe perioa-dă deter-minată)Numele și pre-numele cadrului didacticStudii/Speciali-zarea/ Nivel studii/ Grad didactic/Vechime în învă-țământEmitent și nr. docu-ment de numire/ transfer/ repartizare (cu precizarea clară a disciplinei/disciplinelor pe care este repartizat)Funcția didactică potrivit art. 247 din Legea nr. 1/2011, cu modifi-cările și comple-tările ulterioarePerioada în care benefi-ciază de rezer-vare/ degre-vareViabili-tatea postuluiNivelul postului/ catedrei vacante/ rezervate (debutant/definitivat)Modali-tatea de ocu-pare în etapele mobili-tății perso-nalului di-dacticNivelul postului/ catedrei după ocupare, în etapele premer-gătoare etapei de repartizare în regim de plată cu ora (cores-punzător gradului didactic și vechimii ocupantului)
  TCCDȘTCCDȘ
  0123456789101112131415161718192021222324252627
   +  Anexa nr. 2 la normele metodologice
  Model de contract individual de muncă
  Contract individual de muncă încheiat și înregistrat cu
  nr. ........../............ în registrul general de evidență a salariaților
   +  Capitolul A Părțile contractuluiAngajator - persoana juridică/......................................, cu sediul în .................., cod fiscal ....................., telefon ................., reprezentată legal prin ..................., în calitate de ...............................,șisalariatul/salariata - domnul/doamna ..................., domiciliat(ă) în localitatea ....................., str. .......... nr. ....., bl. ........, sc. ......, ap. ....., județul/sectorul ............., posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate/pașaportului seria ............. nr. ......, eliberat(ă) de ............. la data de .............., CNP ........................., autorizație de muncă/permis de ședere în scop de muncă seria ...... nr. ............... din data ...............,am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiții asupra cărora am convenit:  +  Capitolul B Obiectul contractuluiReglementarea raporturilor de muncă dintre părțile semnatare.  +  Capitolul C Durata contractuluia) nedeterminată, salariatul/salariata .......................... urmând să înceapă activitatea la data de .......................................;b) determinată, de ........ luni, pe perioada cuprinsă între data de .......... și data de ................../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post/pe post vacant.  +  Capitolul D Locul de muncă1. Activitatea se desfășoară la (clasă/laborator/bibliotecă/secție/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) ................... din sediul unității/instituției/alt loc de muncă organizat al angajatorului (structură fără personalitate juridică) ...................................... .2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfășura activitatea astfel: ......................................................................... .  +  Capitolul E Felul munciiFuncția/meseria ........................................ conform Clasificării ocupațiilor din România.  +  Capitolul F Atribuțiile postuluiAtribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă.  +  Capitolul F^1Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului (stabilite prin ordin al ministrului educației naționale și/sau Regulamentul intern):......................................................................... .  +  Capitolul G Condiții de muncă1. Activitatea se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații care lucrează în condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase.2. Activitatea prestată se desfășoară în condiții normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul H Durata muncii1. Pentru o normă întreagă, durata timpului de lucru este, de regulă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. La opțiunea salariatului, repartizarea timpului de muncă poate fi inegală, în funcție de specificul muncii prestate. a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: .................... (ore zi/ore noapte/inegal).b) Programul de lucru se poate modifica în condițiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.2. O fracțiune de normă de .......... ore/zi, .......... ore/săptămână.a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: .................... (ore zi/ore noapte).b) Programul de lucru se poate modifica în condițiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecințelor acestora.  +  Capitolul I ConcediulDurata concediului anual de odihnă este de ....... zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracțiune de normă) și conform prevederilor din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar.De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ........ zile lucrătoare.Concediul se va efectua conform programării și înțelegerii dintre părți.  +  Capitolul J Salariul1. Salariul de bază lunar brut ........... lei.2. Alte elemente constitutive:a) sporuri*^1) ....................................;*^1) Se vor prevedea toate sporurile ce se cuvin fiecărui salariat în funcție de condițiile în care își desfășoară activitatea.b) indemnizații ................................;b^1) prestații suplimentare în bani .......................................................................;b^2) modalitatea prestațiilor suplimentare în natură ............................................;c) alte adaosuri ....................................... .3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.4. Data la care se plătește salariul este ..................... .  +  Capitolul K Drepturi și obligații ale părților privind securitatea și sănătatea în muncăa) echipament individual de protecție ....................;b) echipament individual de lucru ..............................................................;c) materiale igienico-sanitare ....................................................................;d) alimentație de protecție ...............................................................;e) alte drepturi și obligații privind sănătatea și securitatea în muncă ................ .  +  Capitolul L Alte clauzea) perioada de probă este de .......................;b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de .............. zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau contractului colectiv de muncă;c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau contractului colectiv de muncă;d) în cazul în care salariatul urmează să își desfășoare activitatea în străinătate, informațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se vor regăsi și în contractul individual de muncă;e) alte clauze.  +  Capitolul M Drepturi și obligații generale ale părților1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;c) dreptul la concediu de odihnă anual;d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament;e) dreptul la securitate și sănătate în muncă;f) dreptul la acces la formare profesională.2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații:a) obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului;b) obligația de a respecta disciplina muncii;c) obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;d) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;e) obligația de a respecta secretul de serviciu.3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:a) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor;b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;c) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern;d) să stabilească obiectivele de performanță individuală ale salariatului.4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligații:a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activității;a^1) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din lege;b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă, potrivit specificului activității;c) să informeze salariatul asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;d) să elibereze, la cerere, orice documente care atestă calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și specialitate;e) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;f) alte obligații, în funcție de specificul unității.  +  Capitolul N Dispoziții finalePrevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispozițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul unității/instituției/sectorului de activitate învățământ preuniversitar, înregistrat sub nr. ........./........... la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului/Municipiului ................./Ministerul Muncii și Justiției Sociale.Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, conform dispozițiilor legale și contractului colectiv de muncă aplicabil.Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.Capitolul O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluționate de instanța judecătorească competentă potrivit legii.
  Angajator,
  ……………………..
  Reprezentant legal,
  ..................................
  Salariat
  Semnătura
  ...............
  Data
  ....................
  La data de ......................, prezentul contract încetează în temeiul art. ............ din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în urma îndeplinirii procedurii legale.
  Angajator,
  ..................................
   +  Anexa nr. 3Abrogată. (la 26-10-2018, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 5.350 din 24 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 26 octombrie 2018 ) ----