ORDIN nr. 2.701 din 30 decembrie 2010pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 19 ianuarie 2011  În conformitate cu prevederile art. 57 și 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale și turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, autoritățile administrației publice locale elaborează și aprobă prin hotărâre a consiliului județean/local/Consiliului General al Municipiului București Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, în conformitate cu prevederile metodologiei prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Pentru documentațiile aflate în curs de elaborare sau avizare, autoritățile administrației publice locale competente vor asigura informarea și consultarea publicului afectat de propunerile planurilor înainte de supunerea spre dezbaterea consiliului județean/local/Consiliului General al Municipiului București, în funcție de etapa în care se află, fără a relua integral întreaga procedură.  +  Articolul 4Abrogat. (la 10-06-2014, Articolul 4 a fost abrogat de Articolul I din ORDINUL nr. 835 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 10 iunie 2014 )  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
  Gheorghe Nastasia,
  secretar general
  București, 30 decembrie 2010.Nr. 2.701.  +  AnexăMETODOLOGIEde informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilorde amenajare a teritoriului și de urbanism