ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 noiembrie 2012  Având în vedere obligația statelor membre de a elabora planuri naționale pentru creșterea numărului de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero și de a informa Comisia Europeană cu privire la acestea, prin intermediul planurilor lor naționale,luând în considerare necesitatea creșterii numărului de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, atât prin accelerarea măsurilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe, cât și prin extinderea aplicabilității acestor măsuri la alte categorii de clădiri cu funcțiunea de locuință,ținând cont de obligativitatea asigurării unui nivel sporit de eficiență în utilizarea fondurilor publice, precum și de instituire a cadrului legal de accesare și utilizare a fondurilor comunitare structurale și de coeziune în exercițiul financiar UE 2014-2020, în corelare cu obiectivele cuprinse în Programul de guvernare 2012, privind stabilirea direcțiilor prioritare de dezvoltare regională a României pentru perioada 2014-2020, prin introducerea unor direcții prioritare noi, respectiv reabilitarea termică a locuințelor și reabilitarea centrelor istorice,întrucât s-a constatat că în unele unități administrativ-teritoriale caracterul arhitectural-ambiental al zonelor, respectiv al blocurilor amplasate în centrele istorice ale localităților, în zonele de protecție a monumentelor istorice și/sau în zonele construite protejate a fost afectat de executarea în cadrul programelor locale/naționale a unor lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, existând pericolul uniformizării și dispariției identității locale, element ce contribuie fundamental la competitivitatea localităților,întrucât statele membre au avut obligația de a adopta și publică până la data de 9 iulie 2012 actele cu putere de lege și actele administrative subsecvente necesare pentru transpunerea Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor (reformare), iar Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului a intrat parțial în vigoare la data de 24 aprilie 2011 și urmează să între integral în vigoare la data de 1 iulie 2013,considerând imperativă adoptarea în regim de urgență a modificărilor cadrului normativ privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, în vederea respectării obligației care revine României în temeiul prevederilor art. 28 din Directiva 2010/31/UE în legătură cu aplicarea, până cel mai târziu la data de 9 ianuarie 2013, a planului național pentru creșterea numărului de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, prevăzut la art. 9 din directivă, obligație care nu ar putea fi respectată în termenul menționat, dacă modificările propuse nu vor fi adoptate și nu vor intra în vigoare în cel mai scurt termen,întrucât Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE - Bruxelles, prin Infograma nr. 7.848/24.09.2012 a comunicat notificarea Comisiei Europene (COM) privind declanșarea acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor (infringement), prin punerea în întârziere, în conformitate cu prevederile art. 258 TFUE, pentru necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor (Cauza 2012/0398),având în vedere că acestea reprezintă elemente ce vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990, precum și etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanțare a acestora și obligațiile și răspunderile autorităților administrației publice și asociațiilor de proprietari.(2) Se exceptează de la prevederile prezentei ordonanțe de urgență blocurile de locuințe clasate/în curs de clasare ca monumente istorice.(3) Lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe amplasate în centrele istorice ale localităților, în zone de protecție a monumentelor istorice și/sau în zonele construite protejate aprobate potrivit legii se avizează în prealabil, din punct de vedere estetic și arhitectural, de către Ministerul Culturii sau structurile deconcentrate ale acestuia, în condițiile legii.(4) Lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe prevăzute la alin. (3), amplasate în municipiul București, se autorizează, la cererea primarilor sectoarelor acestuia în calitate de coordonatori locali, de către primarul general al municipiului București, cu respectarea termenelor și fără perceperea taxelor prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) Autoritățile administrației publice locale au obligația asigurării condițiilor necesare pentru păstrarea valorii arhitecturale, ambientale și de integrare cromatică în mediul urban a anvelopei blocurilor de locuințe la care se execută lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice.(6) Realizarea lucrărilor de intervenție stabilite prin prezenta ordonanță de urgență are drept scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților. Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe are drept scop reducerea consumurilor energetice din surse convenționale, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și introducerea, după caz, a unor surse alternative de producere a energiei.(7) Lucrările de intervenție prevăzute la alin. (1) sunt investiții de interes public local.(8) Datele tehnice referitoare la blocurile de locuințe cuprinse în programele locale se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, constituie informații de interes public în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, și se publică pe pagina de internet a autorităților administrației publice locale, prin grija coordonatorilor locali.(9) Blocurile de locuințe amplasate în municipiile reședință de județ, precum și în sectoarele municipiului București, pentru care au fost aprobate dosarele de finanțare prin Programul operațional regional 2007-2013, axa prioritară 1 «Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere», domeniul de intervenție 1.2 «Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe», nu pot fi incluse în programul național multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe. (la 22-07-2013, Articolul 1 din Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 ) 2. După articolul 1 se introduc două noi articole, articolele 1^1 și 1^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător și locuințelor realizate după proiecte elaborate în perioada 1950-1990, cu destinația de:a) locuințe sociale și celelalte unități locative, aflate în proprietatea/administrarea consiliului local, indiferent dacă sunt amplasate în blocuri de locuințe sau sunt locuințe unifamiliale;b) locuințe unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cu adaptarea soluțiilor în funcție de caracteristicile, particularitățile și valoarea arhitecturală a locuințelor.(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) locuințele clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, precum și locuințele amplasate în centrele istorice ale localităților, în zonele de protecție a monumentelor și/sau în zonele construite protejate aprobate potrivit legii.(3) La fundamentarea programelor locale se includ cu prioritate blocurile de locuințe, precum și locuințele sociale prevăzute la alin. (1) lit. a), în limita fondurilor alocate anual cu această destinație în bugetele locale.(4) În situația proprietarilor locuințelor unifamiliale prevăzute la alin. (1) lit. b), solicitarea prevăzută la art. 10 alin. (1) este însoțită de contractul de mandat semnat de către aceștia.(5) Prin exceptare de la prevederile art. 10, locuințele sociale și celelalte unități locative prevăzute la alin. (1) lit. a) se includ în programele locale de către coordonatorii locali, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație în bugetele locale.(6) Prin exceptare de la prevederile art. 13 alin. (1) lit. c), finanțarea executării lucrărilor de intervenții la locuințele sociale și celelalte unități locative prevăzute la alin. (1) lit. a) se asigură din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite. (la 22-07-2013, Alineatul (6) din Articolul 1^1 , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 ) (7) Sumele prevăzute la alin. (6) majorează cota de contribuție a autorității administrației publice locale prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. b). (la 22-07-2013, Alineatul (7) din Articolul 1^1 , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 )  +  Articolul 1^2Prevederilor prezentei ordonanțe de urgență li se aplică în completare prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.3. La articolul 2, după litera a) se introduc patru noi litere, literele a^1) - a^4), cu următorul cuprins:a^1) anvelopă - sistem constructiv de închidere perimetrală a unei clădiri, compus din fațadă - parte vitrată și parte opacă, inclusiv balcoane, logii și altele asemenea -, precum și sistemul de acoperire tip terasă sau învelitoare;a^2) finisajele anvelopei - straturile vizibile de finisare aplicate pe elementele componente ale anvelopei și asupra cărora se aplică condiționalitățile privind redarea/conservarea aspectului arhitectural al anvelopei, cu respectarea prevederilor regulamentelor de intervenție aferente zonelor de acțiune prioritară stabilite în temeiul prevederilor legislației privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor;a^3) asociație de proprietari - persoană juridică fără scop lucrativ, constituită în condițiile Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, de către proprietarii din clădirile cu destinația de locuință, cu mai multe etaje ori apartamente, sau din ansamblurile rezidențiale formate din locuințe individuale, amplasate izolat, înșiruit sau cuplat, în care există proprietăți comune și proprietăți individuale;a^4) locuință unifamilială - clădire cu destinația de locuință, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii. Se asimilează locuinței unifamiliale clădirea cu destinația de locuință cu cel mult două nivele supraterane și două unități locative, deținute în proprietate de persoane fizice distincte, neconstituite în condițiile legii în asociație de proprietari. (la 22-07-2013, Litera a^4) din Articolul 2 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 ) 4. La articolul 2, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) program local privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - documentul fundamentat și elaborat de autoritățile administrației publice locale ale municipiilor, orașelor, comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, pe baza contractelor de mandat încheiate cu asociațiile de proprietari, aprobat prin hotărâre a consiliului local, precum și, după caz, cu avizele conforme și prealabile ale Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului prevăzute la art. 11 alin. (2^2) lit. c), întocmit în vederea fundamentării alocațiilor de la bugetul local și de la bugetul de stat, denumit în continuare program local;c) program național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - documentul elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și aprobat prin ordin al ministrului, în baza programelor locale transmise de coordonatorii locali și în limita fondurilor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, denumit în continuare program național;5. La articolul 3 se introduc șapte noi alineate, alineatele (2)-(8), cu următorul cuprins:(2) Blocurile de locuințe identificate și inventariate potrivit alin. (1) se grupează, de regulă, pe regimuri de înălțime - până la P+4 etaje și peste P+4 etaje. În cadrul acestei grupări, inventarierea se realizează în funcție de perioadele de proiectare, pe tipuri de blocuri cu soluții constructive similare ale anvelopei.(3) Pentru adoptarea unor soluții tehnice unitare și scurtarea perioadelor de proiectare a lucrărilor de intervenție, contractarea anuală a proiectării se organizează și se realizează pe grupări de blocuri de locuințe, cu respectarea criteriilor prevăzute la alin. (2). Documentațiile tehnico-economice se elaborează pentru fiecare bloc de locuințe, cu asigurarea condițiilor necesare redării aspectului arhitectural al anvelopei, fără alterarea elementelor decorative, a caracteristicilor stilistice și a cromaticii.(4) În cazul blocurilor de locuințe formate din mai multe scări, separate sau nu prin rosturi, soluția tehnică adoptată trebuie să fie unitară pe întreaga construcție, din punctul de vedere al aspectului și cromaticii anvelopei blocului, indiferent de numărul asociațiilor de proprietari. În acest scop documentațiile tehnico-economice elaborate se semnează, în condițiile legii, de către arhitecți cu drept de semnătură, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al legislației în vigoare privind regimul monumentelor istorice și al zonelor protejate, precum și creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor.(5) Programele locale se avizează, din punct de vedere urbanistic, de către comisiile tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism constituite în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, în vederea corelării cu prevederile regulamentelor de intervenție aferente zonelor de acțiune prioritară. Avizarea are rolul de a asigura identitatea și coerența zonelor și integrarea armonioasă în ansamblul localității.(6) Comisiile prevăzute la alin. (5) avizează, din punct de vedere estetic și arhitectural, soluțiile de intervenție stabilite prin documentațiile tehnice. (la 22-07-2013, Alineatul (6) din Articolul 3 , Punctul 5. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 ) (7) La nivelul comunelor care nu au constituite comisii tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, atribuțiile prevăzute la alin. (5) și (6) se exercită de către comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism a consiliului județean competent.(8) În exercitarea atribuțiilor, comisiile tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism colaborează, în condițiile legii, cu filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România și cu asociațiile profesionale ale auditorilor energetici pentru clădiri.6. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Lucrările de intervenție/Activitățile pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, eligibile în sensul prezentei ordonanțe de urgență, sunt:a) lucrări de reabilitare termică a anvelopei;b) lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire;c) instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură și/sau centrale termice pe biomasă, inclusiv achiziționarea acestora -, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru care nu au fost aprobate dosarele de finanțare prin «Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire», în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Lucrările de reabilitare termică a anvelopei prevăzute la alin. (1) lit. a) cuprind:a) izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;b) izolarea termică a fațadei - parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, cu sisteme termoizolante;c) închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (5) și art. 3 alin. (3) teza a doua; (la 22-07-2013, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 4 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 ) d) izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.(3) Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire prevăzute la alin. (1) lit. b) cuprind:a) repararea/refacerea instalației de distribuție între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă, precum și montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;b) repararea/înlocuirea cazanului și/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, în scopul creșterii randamentului și al reducerii emisiilor de CO(2).(4) Odată cu executarea lucrărilor de intervenție prevăzute la alin. (1) pot fi eligibile în sensul prezentei ordonanțe de urgență și următoarele lucrări conexe, în condițiile în care acestea se justifică din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică și, după caz, în auditul energetic:a) repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe;b) repararea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;c) demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;d) refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;e) repararea/refacerea canalelor de ventilație din apartamente în scopul menținerii/realizării ventilării naturale a spațiilor ocupate;f) realizarea lucrărilor de rebranșare a blocului de locuințe la sistemul centralizat de producere și furnizare a energiei termice;g) montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie;h) repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe;i) repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din subsolul blocului de locuințe până la căminul de branșament/de racord, după caz. (la 22-07-2013, Alineatul (4) din Articolul 4 , Punctul 6. , Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 ) (5) Lucrările prevăzute la alin. (4) lit. d)-g) se realizează numai cu acceptul proprietarilor.7. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^1Lucrările prevăzute la art. 4 se fundamentează în raportul de audit energetic și, după caz, în raportul de expertiză tehnică și se detaliază în proiectul tehnic și detaliile de execuție.8. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Realizarea lucrărilor de intervenție are ca scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kWh/mý arie utilă, în condiții de eficiență economică.9. Articolul 6 se abrogă.9^1. La articolul 10 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în adunarea generală cu acordul majorității proprietarilor, membri ai asociației de proprietari, însoțită de tabelul nominal din care să rezulte acordul scris al acestora; (la 22-07-2013, Articolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 ) 10. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (2^1)-(2^5), cu următorul cuprins:(2^1) Indicatorii tehnico-economici din documentația de avizare pentru executarea lucrărilor de intervenție la blocurile de locuințe se fundamentează cu încadrarea în standardele de cost în construcții care se aprobă, conform legii, prin hotărâre a Guvernului.(2^2) Indicatorii tehnico-economici din documentația de avizare întocmită pentru fiecare bloc de locuințe se aprobă de către consiliul local, condiționați de îndeplinirea cumulativă a următoarelor:a) însușirea acestora de către coordonatorul local;b) luarea la cunoștință de către asociația de proprietari despre conținutul acestora și transmiterea acordului scris cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanțare ce revine asociației;c) obținerea avizului conform și prealabil al Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru blocurile de locuințe care urmează a fi prioritizate pentru includerea în programul național, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație. (la 22-07-2013, Litera c) din Alineatul (2^2) , Articolul 11 , Punctul 10. , Articolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 ) (2^3) Proiectul tehnic și detaliile de execuție privind lucrările de intervenție se elaborează cu respectarea cerințelor fundamentale și a reglementărilor tehnice în vigoare la data elaborării documentației tehnice. Prin proiectul tehnic se prevăd și măsuri specifice pentru recuperarea și valorificarea, în condițiile legii, a deșeurilor din lucrările de intervenție.(2^4) Soluția tehnică dezvoltată în documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție, în proiectul tehnic și în detaliile de execuție se însușește, în mod obligatoriu, prin semnare și parafare de către auditorul energetic pentru clădiri elaborator al auditului energetic, din punctul de vedere al respectării soluțiilor stabilite prin raportul de audit energetic.(2^5) Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție, proiectul tehnic și detaliile de execuție se verifică, în condițiile legii, de către verificatori de proiecte atestați, pentru cerința fundamentală «securitate la incendiu», precum și, după caz, la alte cerințe fundamentale, în funcție de complexitatea soluțiilor tehnice dezvoltate.11. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 11^1(1) Executanții lucrărilor de intervenție au obligația de a respecta prevederile autorizației de construire, proiectul tehnic și detaliile de execuție, precum și de a asigura nivelurile de performanță prevăzute de legislația privind calitatea în construcții, precum și calitatea estetică, arhitecturală și ambientală a clădirilor, în scopul protejării securității și sănătății persoanelor, siguranței utilizării spațiului public și calității mediului natural și construit.(2) Lucrările de intervenție se realizează cu produse pentru construcții puse pe piață conform prevederilor legale în vigoare și ale căror performanțe declarate de către fabricant în documentele însoțitoare sunt conforme cu performanțele prevăzute în documentațiile tehnico-economice.(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) de către executanții lucrărilor de intervenție atrage răspunderea juridică a acestora, în condițiile legii.12. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Finanțarea realizării auditului energetic, expertizei tehnice și proiectării lucrărilor de intervenție, precum și a verificării documentațiilor tehnice pentru autorizare, proiectelor tehnice și detaliilor de execuție de către verificatori de proiecte atestați, prevăzute la art. 4-11, se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, respectiv ale sectoarelor municipiului București, în condițiile legii.12^1. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Finanțarea executării lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 4 se asigură astfel:a) 50% din alocații de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;b) 30% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite;c) 20% din fondul de reparații al asociației de proprietari și/sau din alte surse legal constituite.(2) Finanțarea executării lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 4, în cota de contribuție prevăzută la alin. (1) lit. c), se asigură de către asociația de proprietari pe durata executării lucrărilor de intervenție, în baza situațiilor de lucrări. (la 22-07-2013, Articolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 ) 13. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 13^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 12 și 13, finanțarea unor activități/lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe se poate asigura din fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene, în conformitate cu regulamentele și procedurile de accesare a acestor fonduri și în condițiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaționale prin care se asigură finanțarea unor astfel de intervenții, după cum urmează:a) 60% din fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene și din alocații de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;b) 40% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite, precum și din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari și/sau din alte surse legal constituite.(2) Cota de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale se stabilește pe baza unor criterii socio-economice, în limita unei cote de maximum 30% din valoarea activităților/lucrărilor prevăzute la alin. (1), și se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, după caz. (la 22-07-2013, Alineatul (2) din Articolul 13^1 , Punctul 13. , Articolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 ) (3) Autoritatea publică locală aduce la cunoștința asociației de proprietari posibilitatea finanțării activităților/lucrărilor în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), criteriile de acces la acest program de finanțare, precum și cota de contribuție ce revine asociației de proprietari, ce nu poate fi mai mică de 10% din valoarea activităților/lucrărilor. (la 22-07-2013, Alineatul (3) din Articolul 13^1 , Punctul 13. , Articolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 ) (4) Pentru a putea accede la acest program de finanțare, hotărârile asociației de proprietari de a mandata autoritatea publică locală în vederea realizării activităților/lucrărilor de intervenție prevăzute la alin. (1), precum și cu privire la cota contribuției fiecărui proprietar la fondul de reparații trebuie luate cu votul majorității membrilor asociației de proprietari. (la 22-07-2013, Alineatul (4) din Articolul 13^1 , Punctul 13. , Articolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 ) 14. Articolele 14-18 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Prin excepție de la prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) și alin. (2), autoritățile administrației publice locale pot asigura, la cererea de finanțare depusă de către asociațiile de proprietari, în baza hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, după caz, și în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, finanțarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenție corespunzătoare cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociației de proprietari, cu recuperarea sumelor în condițiile alin. (3) și (5)-(10).(2) Prin excepție de la prevederile art. 13^1 alin. (2), autoritățile administrației publice locale pot asigura, la cererea de finanțare depusă de către asociațiile de proprietari, în baza hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, după caz, și în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, finanțarea cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociației de proprietari, conform art. 13^1 alin. (3), pentru activitățile/lucrările prevăzute la art. 13^1 alin. (1), cu recuperarea sumelor în condițiile alin. (4)-(7) și (10).(3) Sumele avansate de către autoritățile administrației publice locale pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a proprietarilor/asociațiilor de proprietari, menționată la alin. (1), se recuperează din fondul de reparații constituit în acest sens, în condițiile art. 13 alin. (2). În cazul în care aceste sume nu au fost integral recuperate din fondul de reparații până la recepția la terminarea lucrărilor, recuperarea sumelor rămase se realizează prin taxa de reabilitare termică, stabilită prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, după caz.(4) Sumele avansate de către autoritățile administrației publice locale pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a proprietarilor/asociațiilor de proprietari, menționată la alin. (2), se recuperează din fondul de reparații sau prin taxa de reabilitare termică, stabilită prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, după caz.(5) Taxa de reabilitare termică, prevăzută la alin. (3) și (4), se fundamentează în funcție de sumele avansate de către autoritățile locale pentru asigurarea cotei de contribuție aferente proprietarilor, în raport cu cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale.(6) Durata și modalitatea în care pot fi recuperate, prin intermediul taxei, sumele avansate conform alin. (1) și (2) se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului București și a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, după caz, neputând depăși 10 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.(7) Taxa pentru reabilitare termică se urmărește și se execută în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(8) Prin excepție de la prevederile alin. (3), sumele avansate de autoritățile administrației publice locale pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a asociațiilor de proprietari, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c), sunt considerate cheltuieli de natură socială și nu se recuperează de la următoarele categorii de proprietari, persoane fizice:a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreținere;b) persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administrației publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câștigul salarial mediu net pe economie;c) veterani de război și soți/soții supraviețuitori/supraviețuitoare ai/ale acestora;d) pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie.(9) Sumele destinate finanțării cheltuielilor menționate la alin. (8) majorează cota de contribuție care revine bugetului local, prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. b), în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetele locale.(10) Sumele avansate în condițiile legii de către autoritățile administrației publice locale pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de intervenție la blocurile de locuințe, nerecuperate la data înstrăinării sub orice formă a apartamentelor, se recuperează de la noul proprietar. (la 22-07-2013, Articolul 14 din Punctul 14. , Articolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 )  +  Articolul 15La termenele prevăzute în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare:a) autoritățile administrației publice locale stabilesc, în cadrul programelor locale, necesarul de alocații de la bugetul de stat pentru finanțarea cotei-părți prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), aferentă blocurilor de locuințe care vor beneficia de lucrări de intervenție în anul bugetar următor, și transmit programele locale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;b) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice centralizează propunerile primite, în baza cărora include în proiectul bugetului de stat sumele necesare pentru finanțarea cotei-părți prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a). (la 22-07-2013, Articolul 15 din Punctul 14. , Articolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 )  +  Articolul 16(1) În limita resurselor bugetare alocate în acest scop prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului:a) aprobă, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, programul național, care cuprinde lista blocurilor de locuințe cuprinse în programele locale și prioritizate de către coordonatorii locali în baza criteriilor tehnice prevăzute la art. 22 alin. (2), respectiv alocă bugetelor locale fondurile aferente cotei-părți prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a); (la 22-07-2013, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Punctul 14. , Articolul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 ) b) repartizează și comunică autorităților administrației publice locale fondurile alocate, cu respectarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului prevăzut la alin. (1) lit. a) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.  +  Articolul 17(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice efectuează lunar plata către coordonatorii locali a sumelor aferente cotei-părți prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), aferentă lucrărilor de intervenție executate, pe baza deconturilor justificative, verificate și aprobate conform legii. (la 22-07-2013, Alineatul (1) din Articolul 17 , Punctul 14. , Articolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 ) (2) Cu excepția primului decont justificativ, plata fiecărui decont justificativ următor este condiționată de prezentarea, de către coordonatorul local, a extrasului de cont în copie, pentru certificarea efectuării plății integrale, către executantul lucrărilor de intervenție, a sumei aferente decontului justificativ precedent.(3) Plata ultimului decont justificativ, în cuantum de minimum 10% din suma alocată de la bugetul de stat, se efectuează în condițiile prezentării, în copie certificată conform cu originalul, a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a certificatelor de performanță energetică ale blocului de locuințe, inițiale și după executarea lucrărilor de intervenție.  +  Articolul 18Autoritățile administrației publice locale pot hotărî și preluarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție, corespunzătoare cotei de contribuție prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetele locale, pentru blocurile de locuințe. (la 22-07-2013, Articolul 18 din Punctul 14. , Articolul I a fost modificat de Punctul 14, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 ) 15. La articolul 19, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe; pentru obiectivele de investiții prioritizate cuprinse în programele naționale, indicatorii tehnico-economici se aprobă numai cu avizul conform și prealabil prevăzut la art. 11 alin. (2^2) lit. c);16. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Coordonatorul local, în aria sa de competență:a) realizează identificarea și inventarierea blocurilor de locuințe prevăzute la art. 1 alin. (1);b) înștiințează asociațiile de proprietari asupra prevederilor legale privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, precizând condițiile și modalitatea de înscriere în programul local;c) încheie contractul de mandat cu fiecare asociație de proprietari înștiințată, pentru implementarea, pe etape, a programului local;d) contractează proiectarea lucrărilor de intervenție;e) transmite Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice documentațiile de avizare pentru lucrările de intervenție la blocurile de locuințe care urmează a fi prioritizate pentru includerea în programul național, în vederea emiterii avizului conform și prealabil prevăzut la art. 11 alin. (2^2) lit. c); (la 22-07-2013, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 20 , Punctul 16. , Articolul I a fost modificată de Punctul 15, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 ) f) notifică asociației de proprietari hotărârea consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici corespunzători lucrărilor de intervenție ce urmează a fi executate;g) fundamentează programul local;h) transmite Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice propunerile privind blocurile de locuințe prioritizate care îndeplinesc condițiile prevăzute la lit. e)-g), în scopul includerii în programul național, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație; (la 22-07-2013, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 20 , Punctul 16. , Articolul I a fost modificată de Punctul 15, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 ) i) încheie act adițional la contractul de mandat, cuprinzând datele și informațiile prevăzute în notificarea menționată la lit. f);j) contractează executarea lucrărilor de intervenție;k) organizează recepția la terminarea lucrărilor și transmite asociației de proprietari un exemplar certificat conform cu originalul din întreaga documentație tehnico-economică, dispozițiile de șantier și procesele-verbale pe faze determinante, certificatele de performanță energetică elaborate inițial și după executarea lucrărilor de intervenție aferente fiecărui bloc de locuințe cuprins în programul local, cu evidențierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire, în termen de 3 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor;l) transmite trimestrial Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, în copii certificate conform cu originalul, certificatele de performanță energetică elaborate inițial și după executarea lucrărilor de intervenție, însoțite de procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor, aferente blocurilor de locuințe cuprinse în programele locale, indiferent de modul de finanțare a lucrărilor de intervenție prevăzut de prezenta ordonanță de urgență;m) organizează recepția finală după expirarea perioadei de garanție de bună execuție și transmite asociației de proprietari documentele tehnico-economice necesare care completează cartea tehnică a construcției;n) constituie, gestionează și actualizează baze de date specifice, pe care le pune la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în vederea fundamentării politicilor publice naționale în domeniu și cuantificării economiilor de energie obținute prin realizarea lucrărilor de intervenție;o) asigură controlul utilizării eficiente a fondurilor alocate și al aplicării prevederilor contractuale;p) informează asociațiile de proprietari privind programul local în toate etapele de implementare a acestuia;r) numește în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor, precum și în comisia de recepție finală un reprezentant al asociației de proprietari la propunerea adunării generale a asociației;s) numește în comisiile de organizare a licitațiilor pentru selectarea executantului de lucrări câte un reprezentant al asociațiilor de proprietari la propunerea adunării generale a asociației;t) numește o comisie de negociere a contractului de mandat care urmează a fi încheiat cu asociația de proprietari;u) supune aprobării consiliului local contractul de mandat încheiat cu fiecare asociație de proprietari.(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) de către coordonatorii locali atrage răspunderea juridică, în condițiile legii.16^1. La articolul 21, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) constituie fondul de reparații pentru asigurarea finanțării cotei-părți în vederea executării lucrărilor de intervenție sau, după caz, solicită preluarea cheltuielilor corespunzătoare ce revin proprietarilor/asociației de proprietari, în condițiile art. 14 alin. (1); (la 22-07-2013, Articolul I a fost completat de Punctul 16, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 ) 17. La articolul 21, după litera c^1) se introduce o nouă literă, litera c^2), cu următorul cuprins:c^2) confirmă, prin reprezentant desemnat, că a luat cunoștință de conținutul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție și transmite, în scris, acordul cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanțare ce revine asociației sau, după caz, refuzul justificat;18. La articolul 22, partea introductivă și literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 22Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de autoritate competentă în domeniul creșterii performanței energetice a clădirilor:a) emite avizul conform și prealabil prevăzut la art. 11 alin. (2^2) lit. c) pentru blocurile de locuințe prioritizate în condițiile alin. (2) și centralizează propunerile transmise de coordonatorii locali privind blocurile de locuințe prioritizate cuprinse în programele locale, în scopul includerii acestora în programul național, în limita fondurilor alocate;....................................................................c) asigură finanțarea lucrărilor, în cota prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a), precum și finanțarea activităților/lucrărilor prevăzute la art. 13^1 alin. (1) în cota prevăzută la art. 13^1 alin. (1) lit. a), în limita fondurilor alocate anual cu această destinație în bugetul propriu; (la 22-07-2013, Litera c) din Articolul 22 , Punctul 18. , Articolul I a fost modificată de Punctul 17, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 ) 19. La articolul 22, litera e) se abrogă.20. La articolul 22 se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) Blocurile de locuințe cuprinse în programele locale se prioritizează de către coordonatorii locali în scopul includerii în programul național, în baza următoarelor criterii tehnice:a) nivel de performanță energetică, începând cu blocurile de locuințe cele mai ineficiente din punct de vedere energetic;b) număr de apartamente, începând cu blocurile de locuințe cu cel mai mare număr de apartamente;c) anul construirii, începând cu blocurile de locuințe cu vechimea cea mai mare.(3) Alocarea fondurilor publice în cota-parte prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a) se asigură echilibrat pe regiunile de dezvoltare și, în cadrul acestora, pe municipii reședință de județ, în condițiile art. 1 alin. (9), municipii, orașe și comune, în funcție de necesarul anual de alocații fundamentat de coordonatorii locali, cu prioritate pentru finalizarea executării lucrărilor de intervenție contractate în anii precedenți, în limita fondurilor publice aprobate anual cu această destinație. (la 22-07-2013, Alineatul (3) din Articolul 22 , Punctul 20. , Articolul I a fost modificat de Punctul 18, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 ) 21. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23Pentru finanțarea lucrărilor de intervenție, coordonatorii locali efectuează plățile către contractori pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului - OPT - întocmite distinct pentru cotele-părți finanțate din bugetul local și din bugetul de stat și, respectiv, pentru cotele-părți de participare ale asociațiilor de proprietari sau proprietarilor locuințelor unifamiliale.22. După articolul 24 se introduce un nou capitol, capitolul V^1, cuprinzând articolele 24^1 și 24^2, cu următorul cuprins:  +  Capitolul V^1 Contravenții și sancțiuni  +  Articolul 24^1(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:a) nerespectarea de către executanți a obligației prevăzute la art. 11^1 alin. (1) privind asigurarea calității estetice, arhitecturale și ambientale a clădirilor, în scopul protejării securității și sănătății persoanelor, siguranței utilizării spațiului public și calității mediului natural și construit, precum și a obligației prevăzute la art. 11^1 alin. (2) privind realizarea lucrărilor de intervenție cu produse pentru construcții puse pe piață conform prevederilor legale și ale căror performanțe declarate de către fabricant în documentele însoțitoare sunt conforme cu performanțele prevăzute în documentațiile tehnico-economice, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;b) nerespectarea de către coordonatorii locali a obligației prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a) privind identificarea și inventarierea blocurilor de locuințe, a obligației prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. g) privind fundamentarea programului local, precum și a obligației prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. o) privind asigurarea controlului utilizării eficiente a fondurilor alocate și al aplicării prevederilor contractuale, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;c) nerespectarea de către coordonatorii locali a obligației prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. e) privind transmiterea la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a documentațiilor de avizare pentru lucrările de intervenție în vederea emiterii avizului conform și prealabil prevăzut la art. 11 alin. (2^2) lit. c), precum și a obligației prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. h) privind transmiterea la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a propunerilor cuprinse în programele locale în scopul includerii blocurilor de locuințe prioritizate în programul național, cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei;d) nerespectarea de către coordonatorii locali a obligației prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. l) privind transmiterea la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a certificatelor de performanță energetică elaborate inițial și după executarea lucrărilor de intervenție, însoțite de procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor, aferente blocurilor de locuințe cuprinse în programele locale, indiferent de modul de finanțare a lucrărilor, precum și a obligației prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. n) privind punerea la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței a bazelor de date specifice, constituite, gestionate și actualizate, în vederea fundamentării politicilor publice naționale în domeniu și cuantificării economiilor de energie obținute prin realizarea lucrărilor de intervenție, cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei;e) nerespectarea de către coordonatorii locali a obligațiilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. d) și j) privind contractarea proiectării, precum și a executării lucrărilor de intervenție, cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei;f) nerespectarea de către coordonatorii locali a obligațiilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. c) și i) privind încheierea cu fiecare asociație de proprietari înștiințată a contractului de mandat și a actului adițional aferent, a obligației prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. f) privind notificarea asociației de proprietari cu privire la hotărârea consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici corespunzători lucrărilor de intervenție, a obligației prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. k) privind transmiterea la asociația de proprietari a documentației tehnico-economice, dispozițiilor de șantier și proceselor-verbale pe faze determinante și a certificatelor de performanță energetică cu evidențierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire, în termen de 3 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor, precum și a obligației prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. m) privind transmiterea la asociația de proprietari a documentelor tehnico-economice necesare care completează cartea tehnică a construcției, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei;g) nerespectarea de către coordonatorii locali a obligației prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b) privind înștiințarea asociațiilor de proprietari asupra prevederilor legale referitoare la creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, precum și a obligației prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. p) privind informarea asociațiilor de proprietari cu privire la programul local în toate etapele de implementare a acestuia, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;h) refuzul nejustificat al asociației de proprietari de a respecta obligațiile prevăzute la art. 21 lit. c^1), c^2) și d), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac după cum urmează:a) de către prefect, pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. b);b) de către persoanele cu atribuții de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. a) și c)-h).(3) Cuantumul amenzilor se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata inflației.(4) Sancțiunea amenzii se aplică persoanelor fizice și juridice, precum și, după caz, reprezentantului persoanei juridice.(5) În condițiile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică sancțiunea avertisment.  +  Articolul 24^2Dispozițiile art. 24^1 referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.23. Articolul 25 se abrogă.23^1. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice monitorizează performanța energetică a blocurilor de locuințe și constituie bănci de date specifice, scop în care poate contracta, în condițiile legii, proiectarea, realizarea și gestionarea băncilor de date specifice, inclusiv monitorizarea performanței energetice a blocurilor de locuințe.(2) Finanțarea cheltuielilor necesare pentru activitățile prevăzute la alin. (1) se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație și/sau din alte surse legal constituite, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. (la 22-07-2013, Articolul I a fost completat de Punctul 19, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 ) 24. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 26^1(1) Controlul statului privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se exercită de către persoanele cu atribuții de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., prin controale tematice și controale prin sondaj. În acest scop, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. poate solicita cooptarea unor specialiști desemnați de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și de către asociațiile profesionale de profil.(2) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin structura teritorială proprie, aprobă fazele determinante stabilite de către proiectant prin proiectul tehnic privind lucrările de intervenție, vizează spre neschimbare proiectul tehnic și participă, pe durata executării lucrărilor, la verificarea fazelor determinante în prezența proiectantului și a auditorului energetic pentru clădiri, în condițiile legii.25. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31Pentru eficientizarea măsurilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe și scurtarea perioadelor de execuție a lucrărilor de intervenție, contractarea execuției se poate organiza și realiza, de regulă, pe ansambluri de blocuri de locuințe racordate la același/aceeași punct termic/centrală termică.26. Articolul 34 se abrogă.26^1. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 35^1Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice poate emite instrucțiuni, care se aprobă prin ordin al ministrului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 22-07-2013, Articolul I a fost completat de Punctul 20, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 ) 27. În tot cuprinsul ordonanței de urgență, denumirile «Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului» și «Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței» se înlocuiesc cu denumirea «Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice». (la 22-07-2013, Punctul 27. din Articolul I a fost modificat de Punctul 21, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 )  +  Articolul II(1) Autoritățile administrației publice locale pot finanța din bugetele locale, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și/sau a clădirilor rezidențiale, în cadrul unor scheme de finanțare, fără ca, în acest scop, să se aloce fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri comunitare structurale ori de coeziune.(2) Schemele de finanțare menționate la alin. (1), aprobate prin hotărâre a consiliului local, cuprind cel puțin, dar fără a se limita la acestea:a) categoriile de beneficiari eligibili;b) categoriile de clădiri eligibile;c) categoriile de activități eligibile;d) cotele de cofinanțare care revin beneficiarilor eligibili;e) modul de finanțare, parțială sau integrală, a categoriilor de lucrări de intervenție.(3) Autoritățile administrației publice locale care dezvoltă scheme de finanțare în condițiile alin. (1) și (2), pot utiliza prevederile art. 7-10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare.(4) La elaborarea schemelor de finanțare se vor respecta prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.(5) Pentru clădirile cuprinse în schemele de finanțare prevăzute la alin. (1) și (2), autorităților administrației publice locale le sunt aplicabile prevederile art. 20 alin. (1) lit. l) și n) și alin. (2), coroborate cu art. 24^1 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul III(1) Modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență nu se aplică obiectivelor de investiții pentru care, după caz, până la data intrării în vigoare a acesteia:a) au fost publicate anunțurile de achiziție publică de servicii pentru contractarea proiectării, respectiv pentru executarea lucrărilor de intervenție, după caz;b) au fost finalizate sau sunt în curs de finalizare procedurile de atribuire pentru elaborarea documentațiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) au fost semnate sau sunt în curs de semnare contractele de execuție, respectiv au fost alocate fonduri de la bugetul de stat;d) a fost emis ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice pentru includerea în programul național. (la 22-07-2013, Alineatul (1) din Articolul III a fost modificat de Punctul 22, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 ) (2) Pentru toate celelalte obiective de investiții care nu se încadrează în condițiile prevederilor alin. (1), inclusiv pentru cele care au fost cuprinse în programele locale, le sunt aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările ulterioare.(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), coordonatorii locali vor înștiința asociațiile de proprietari asupra prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și vor solicita actualizarea acordului acestora de înscriere/menținere în programul local în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. În acest caz, hotărârea asociației de proprietari va fi adoptată în adunarea generală, cu acordul majorității proprietarilor membri ai asociației de proprietari, însoțită de tabelul nominal din care să rezulte acordul scris al acestora. (la 22-07-2013, Alineatul (3) din Articolul III a fost modificat de Punctul 22, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 )  +  Articolul IVÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, coordonatorii locali finalizează identificarea și inventarierea blocurilor de locuințe, precum și a locuințelor unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice, realizate după proiecte elaborate în perioada 1950-1990.  +  Articolul VLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 251, alineatul (8^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(8^1) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenție la structura de rezistență a clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamentale de rezistență mecanică și stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum și, după caz, alte lucrări de intervenție pentru menținerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor, conform legii, vizând, în principal, creșterea performanței energetice și a calității arhitectural-ambientale și funcționale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 25% față de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.2. La articolul 283, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, după caz, pot institui taxa pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare. (la 22-07-2013, Articolul V a fost modificat de Punctul 23, Articolul UNIC din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 )  +  Articolul VIPrezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VIIÎn termen de 20 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență, Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 27 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează în mod corespunzător.  +  Articolul VIIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în termen de 30 de zile de la aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
  Eduard Hellvig
  Ministrul administrației și internelor,
  Mircea Dușa
  p. Ministrul delegat pentru administrație,
  Constantin Cătălin Chiper,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu
  București, 30 octombrie 2012.Nr. 63.---------