ORDIN nr. 510/230/2007pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor - RNTR 11 **)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Nr. 510 din 21 iunie 2007
 • MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Nr. 230 din 22 iunie 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 19 iulie 2007  (la 02-08-2012, Titlul a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.110 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 2 august 2012. ) În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative,ministrul transporturilor și ministrul internelor și reformei administrative emit următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Reglementările privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor - RNTR 11, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) se aplică la controlul tehnic în trafic al vehiculelor, cu excepția vehiculelor utilitare. (la 02-08-2012, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.110 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 2 august 2012. )  +  Articolul 2De la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:– art. 6 al Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005;– prevederile referitoare la transpunerea anexelor I și II la Directiva 2000/30/CE din art. 10 al Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005;– prevederile referitoare la controlul tehnic în trafic din alin. (1) al art. 1 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 - Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică-RNTR 1;– alin. (3) al art. 1 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005;– anexa nr. 16 la reglementări din Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005;– prevederile privind participarea "Registrului Auto Român" RA la activitățile de control prevăzute în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului de interne nr. 29/206/2002 pentru înființarea echipajelor mobile mixte de control al traficului rutier, formate din reprezentanți ai regiilor autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" și "Registrul Auto Român", precum și ai Autorității Rutiere Române-A.R.R., împreună cu organe de control aparținând Inspectoratului General al Poliției și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 31 ianuarie 2002;– prevederile privind participarea "Registrului Auto Român" RA la activitățile de control prevăzute în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului de interne nr. 852/289/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea și efectuarea activităților de control de către echipajele mixte de control al traficului rutier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 7 august 2002;– prevederile privind participarea "Registrului Auto Român" RA la activitățile de control prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor nr. 618/169/2004 privind reglementarea controlului în traficul rutier al ansamblurilor de vehicule formate din autotractoare cu axa simplă motoare și semiremorci specializate basculante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 13 aprilie 2004.  +  Articolul 3Regia Autonomă "Registrul Auto Român" din cadrul Ministerului Transporturilor, respectiv Direcția Poliției Rutiere și Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Abrogat. (la 02-08-2012, Art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.110 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 2 august 2012. )  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării.*Prezentul ordin transpune prevederile art. 3 alin. (2) din Directiva 2009/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind inspecția tehnică auto pentru autovehicule și remorcile acestora, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2010/48/UE a Comisiei din 5 iulie 2010 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind inspecția tehnică auto pentru autovehicule și remorcile acestora." (la 02-08-2012, Mențiunea a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.110 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 2 august 2012. )
  Ministrul transporturilor,
  Ludovic Orban
  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
   +  AnexăREGLEMENTĂRIprivind controlul tehnic în trafic al vehiculelor - RNTR 11*)