ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 3 noiembrie 2006  Notă
  Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008.
  Una dintre componentele principale ale politicii externe a României o reprezintă îndeplinirea angajamentelor asumate față de organismele internaționale de securitate, Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană, precum și față de alți parteneri sau coaliții de voință la care statul român este parte, prin participarea cu personal militar și civil la acțiuni militare cu grad ridicat de pericol.Cadrul legal actual nu acoperă în întregime necesitatea, resimțită la nivelul organismului militar, recunoașterii meritelor personalului armatei participant la astfel de misiuni și de cultivare a spiritului de solidaritate și camaraderie față de cei care au făcut sacrificii pe câmpul de luptă.Imposibilitatea menținerii în activitate a persoanelor clasate inapt pentru serviciul militar ori încadrate în grad de invaliditate are efecte negative majore asupra moralului trupelor, element determinant al capacității de luptă și factor esențial al îndeplinirii cu succes a misiunilor încredințate.Astfel, lipsa unor norme legale, suprapusă momentului sosirii în țară a celor care au dobândit invalidități din cauza acțiunilor militare la care au luat parte în teatrul de operații din Afganistan, impune adoptarea de măsuri imediate pentru instituirea cadrului juridic necesar situațiilor extraordinare prezentate.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează modalitățile de recunoaștere a meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare, prin acordarea unor distincții și crearea posibilității menținerii în structurile Ministerului Apărării Naționale a răniților, a celor care au dobândit alte afecțiuni fizice sau a celor care au devenit invalizi pe timpul ori din cauza participării la acțiuni militare, precum și prin acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat. (la 30-10-2014, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) (2) De drepturile conferite de prezenta ordonanță de urgență nu beneficiază personalul armatei rănit, cel care a dobândit alte afecțiuni fizice și/sau psihice ori care a devenit invalid din cauza participării la acțiuni militare, în situația în care rănirea, afecțiunea fizică și/sau psihică sau invaliditatea au survenit ca urmare a săvârșirii, cu intenție, a unei infracțiuni, pedepsite potrivit legii române. (la 30-10-2014, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) (3) De drepturile conferite de prezenta ordonanță de urgență nu beneficiază nici urmașii celui decedat în condițiile prevăzute la alin. (2). (la 22-03-2009, Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 41 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 19 martie 2009 care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008. ) (la 10-06-2008, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008. )  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) personalul armatei - cadrele militare, soldații și gradații profesioniști, precum și rezerviștii voluntari și personalul civil care participă la acțiuni militare, în mod individual sau colectiv;b) acțiuni militare - misiunile, operațiile și activitățile de pregătire a acestora, prevăzute la art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (3) din Legea nr. 121/2011  privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cele pentru contracararea și limitarea efectelor acțiunilor teroriste, cele de poliție aeriană și de intervenție cu nave, precum și alte misiuni cu potențial ridicat de risc, stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, desfășurate pe teritoriul statului român;c) militari invalizi - personalul militar prevăzut la lit. a), încadrat în grad de invaliditate și clasat inapt pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară în urma rănirilor, afecțiunilor fizice și/sau psihice, dobândite ca urmare a acțiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor și altor asemenea evenimente intervenite din cauza participării la acțiuni militare;d) civili invalizi - personalul civil prevăzut la lit. a), încadrat în grad de invaliditate, conform legii, în urma rănirilor, afecțiunilor fizice și/sau psihice dobândite ca urmare a acțiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor și altor asemenea evenimente intervenite din cauza participării la acțiuni militare;e) urmașii personalului armatei decedat ca urmare a participării la acțiuni militare - copiii acestuia până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și soția/soțul supraviețuitoare/supraviețuitor, dacă aceasta/acesta nu s-a recăsătorit; (la 09-05-2016, Lit. e) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 81 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. ) f) câștigul salarial mediu brut - câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat;g) răniți - personalul armatei prevăzut la lit. a) care, pe timpul acțiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor și altor asemenea evenimente intervenite ca urmare a participării la acțiuni militare, a suferit vătămări corporale din cauza cărora nu mai poate continua participarea la respectivele acțiuni;h) afecțiuni fizice - boli dobândite în urma acțiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor și altor asemenea evenimente intervenite ca urmare a participării la acțiuni militare ale personalului armatei prevăzut la lit. a), care declanșează modificarea organică și/sau funcțională a echilibrului normal al organismului, cu potențial de cronicizare, în urma cărora nu mai pot fi îndeplinite obligațiile militare sau care pot provoca decesul;i) afecțiuni psihice - boli dobândite în urma acțiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor și altor asemenea evenimente intervenite ca urmare a participării la acțiuni militare a personalului armatei prevăzut la lit. a), cu manifestări psihologice și/sau comportamentale asociate cu suferință semnificativă și cu afectarea integrării socioprofesionale;j) veterani - personalul armatei care a participat la acțiunile militare, așa cum sunt definite la lit. b), și îndeplinește criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) sau (4). (la 09-05-2016, Lit. j) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 81 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. ) (la 30-10-2014, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. )  +  Capitolul II Acordarea de distincții militare și civile  +  Articolul 3Personalului armatei participant la acțiuni militare i se pot acorda, în condițiile legii, decorații, distincții militare și civile, precum și titluri onorifice. (la 30-10-2014, Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. )  +  Articolul 4(1) Personalului armatei care a participat, cel puțin 4 luni, neîntrerupt sau cumulativ, la acțiuni militare, așa cum sunt definite la art. 2 lit. b), i se conferă titlul onorific de «Veteran». (la 09-05-2016, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 81 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. ) (2) Personalului armatei participant la acțiuni militare aflat în una dintre situațiile definite la art. 2 lit. c), d) și g), precum și celui care a dobândit afecțiunile prevăzute la art. 2 lit. h) și i) li se conferă titlul onorific de «Veteran», indiferent de durata participării.(3) Titlul onorific prevăzut la alin. (1) și (2) se conferă potrivit ordinului ministrului apărării naționale.(4) Titlul onorific de «Veteran» se poate acorda, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului apărării naționale, și personalului care, pe timpul participării la acțiuni militare, s-a remarcat prin acte exemplare de curaj și devotament, indiferent de durata participării, pe baza evenimentelor consemnate în jurnalul acțiunilor de luptă sau în ordinul de zi pe unitate. (la 30-10-2014, Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. )  +  Articolul 5Numele celor cărora li s-a conferit titlul onorific de «Veteran» se înscriu în registre speciale, înființate la unitățile militare și la Muzeul Militar Național «Regele Ferdinand I». (la 30-10-2014, Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. )  +  Articolul 6(1) Invalizii, răniții, cei care au dobândit afecțiuni fizice și urmașii personalului armatei decedat pot fi invitați să participe la acțiuni festive sau comemorative organizate de Ministerul Apărării Naționale.(2) La acțiunile prevăzute la alin. (1) pot fi invitați și părinții personalului armatei decedat în acțiuni militare. (la 09-05-2016, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 81 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. ) (3) Pentru categoriile de personal prevăzute la alin. (1) și (2), precum și pentru însoțitorul invalidului de gradul I, cazarea se asigură gratuit, în spațiile de cazare ale Ministerului Apărării Naționale, în limita a maximum două zile, iar cheltuielile de transport dus/întors la/de la domiciliu se decontează în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale. (la 30-10-2014, Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. )  +  Articolul 6^1În semn de recunoaștere a meritelor veteranilor pentru apărarea intereselor României se instituie Ziua Veteranilor, care se organizează, anual, pe 11 noiembrie, prin grija Ministerului Apărării Naționale. (la 30-10-2014, Art. 6^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. )  +  Capitolul III Menținerea în activitate  +  Articolul 7(1) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c), d) și g), cel care a dobândit afecțiuni fizice, precum și cel clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar prin stabilirea legăturii de cauzalitate cu participarea la acțiuni militare se menține, se încadrează ori se reîncadrează, după caz, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, la cerere, în Ministerul Apărării Naționale, în funcții militare sau civile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale. (la 09-05-2016, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 81 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. ) (2) Menținerea, încadrarea sau reîncadrarea în funcții militare ori civile se face prin ordin al ministrului apărării naționale, pe baza propunerii comandantului unității/ detașamentului, înaintate ierarhic, a concluziilor comisiilor special stabilite prin ordin al șefului Statului Major General, care vor cerceta condițiile în care s-au produs evenimentele, și a avizului comisiilor de expertiză medico-militară, al medicului de medicina muncii și al medicului de expertiza capacității de muncă, după caz.(3) Veteranii invalizi care au fost trecuți direct în retragere pot beneficia de reîncadrarea în funcții militare sau civile, la cerere, prin ordin al ministrului apărării naționale, cu respectarea prevederilor alin. (2).(4) Comisiile de expertiză medico-militară, medicul de medicina muncii și medicul de expertiza capacității de muncă constată dacă atribuțiile funcțiilor prevăzute la alin. (1) sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecțiunea fizică și pot fi îndeplinite, fără riscul de a o agrava.(5) Pentru perioada menținerii, încadrării sau reîncadrării în Ministerul Apărării Naționale, potrivit prevederilor alin. (1), (2) și (3), precum și ale art. 8, personalul armatei nu poate beneficia de pensie de invaliditate. (la 30-10-2014, Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. )  +  Articolul 8Condițiile privind menținerea, încadrarea ori reîncadrarea în Ministerul Apărării Naționale a personalului prevăzut la art. 2 lit. c), d) și g), precum și a celui care a dobândit afecțiuni fizice se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale. (la 30-10-2014, Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. )  +  Capitolul III^1Drepturile personalului armatei participant la acțiuni militare și ale urmașilor celor decedați (la 22-03-2009, Titlul Cap. III^1 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 41 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 19 martie 2009 care modifică pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008. ) (la 10-06-2008, Cap. III^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008. )  +  Articolul 8^1(1) Personalul armatei aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 2 lit. c), d) și g), precum și cel care a dobândit afecțiuni fizice beneficiază de următoarele drepturi: (la 30-10-2014, Partea introductivă a alin. (1) al art. 8^1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) a) tratament în țară sau în străinătate, în cazul în care afecțiunile nu pot fi tratate în țară, cu suportarea cheltuielilor reprezentând costul tratamentului și al cheltuielilor aferente din bugetul Ministerului Apărării Naționale. Metodologia privind trimiterea la tratament în străinătate și achitarea/decontarea cheltuielilor se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale; (la 30-10-2014, Lit. a) a alin. (1) al art. 8^1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) b) tratament de recuperare gratuit în instituții medicale de profil;c) asistență pentru reconversie profesională și reintegrare în muncă pentru invalizii de gradul III;d) orteze, proteze, produse medicale ortopedice și alte produse și dispozitive medicale gratuite, precum și repararea și înlocuirea acestora ori de câte ori este nevoie, la recomandarea medicului specialist. Metodologia privind achitarea/decontarea cheltuielilor pentru repararea și înlocuirea acestora se stabilește prin ordin al ministrului apărării naționale; (la 30-10-2014, Lit. d) a alin. (1) al art. 8^1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) e) dreptul de a primi și purta uniforma militară, după trecerea în rezervă sau în retragere;f) scutirea de la plata taxelor lunare pentru serviciul public de radiodifuziune și televiziune; (la 30-10-2014, Lit. f) a alin. (1) al art. 8^1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) g) scutirea de la plata abonamentului lunar standard în rețelele de telefonie; (la 09-05-2016, Lit. g) a alin. (1) al art. 8^1 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 81 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. ) h) 12 călătorii interne dus-întors gratuite pe calea ferată sau 12 călătorii interne dus-întors gratuite cu mijloacele de transport în comun rutiere ori 12 călătorii interne dus-întors gratuite pe căile fluviale, la alegere, într-un an calendaristic; (la 30-10-2014, Lit. h) a alin. (1) al art. 8^1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) i) gratuitate pe mijloacele de transport în comun locale de suprafață și subteran. (la 30-10-2014, Lit. i) a alin. (1) al art. 8^1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) (1^1) Personalul armatei aflat în situația prevăzută la art. 2 lit. i) beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) și f)-i). (la 30-10-2014, Alin. (1^1) al art. 8^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) (1^2) La cererea personalului armatei prevăzut la art. 2 lit. c) și d) sau a persoanelor în grija cărora se află acesta, potrivit legii, Ministerul Apărării Naționale poate asigura servicii de îngrijire personală, integrat cu alte servicii, într-un centru de asistență socială. (la 30-10-2014, Alin. (1^2) al art. 8^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) (2) Personalul prevăzut la alin. (1) și (1^1), membrii familiei și/sau alte persoane care participă la îngrijirea acestuia beneficiază, la cerere, în limitele, condițiile și pentru activitățile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, de următoarele drepturi:a) transport gratuit dus-întors la instituțiile medicale de profil din țară, la evenimentele la care sunt invitați de Ministerul Apărării Naționale sau de alte instituții, precum și la alte activități necesare pentru refacerea fizică și psihică sau pentru rezolvarea unor probleme administrative care presupun prezența acestuia;b) cazare gratuită în spațiile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale. (la 30-10-2014, Alin. (2) al art. 8^1 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) (2^1) Pe timpul efectuării tratamentului în străinătate prevăzut la alin. (1) lit. a), personalul armatei și însoțitorii acestuia beneficiază de drepturile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate, cu suportarea cheltuielilor din bugetul Ministerului Apărării Naționale. (la 30-10-2014, Alin. (2^1) al art. 8^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) (2^2) Personalul armatei trimis la tratament în străinătate poate fi vizitat de soț/soție sau rudele de gradul I, câte 5 zile după internare și la fiecare lună de spitalizare, cu suportarea cheltuielilor din bugetul Ministerului Apărării Naționale, în condițiile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate. (la 09-05-2016, Alin. (2^2) al art. 8^1 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 81 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. ) (2^3) Personalul participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român evacuat medical din teatrele de operații în spitale din străinătate, precum și însoțitorii acestuia din teatrele de operații beneficiază de drepturile de diurnă stabilite pentru misiunea sau operația respectivă până la data prevăzută pentru încheierea misiunii, urmând ca după această dată să beneficieze de drepturile prevăzute la alin. (2^1). (la 30-10-2014, Alin. (2^3) al art. 8^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) (3) Veteranilor care nu se încadrează în una dintre situațiile definite la art. 2 lit. c), d) sau g) ori care nu au dobândit afecțiunile prevăzute la art. 2 lit. h) sau i) li se acordă, în plus față de drepturile prevăzute la art. 3 și 4, următoarele: (la 30-10-2014, Partea introductivă a alin. (3) al art. 8^1 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) a) drepturile prevăzute la alin. (1) lit. f)-i), celor cărora li s-a acordat titlul onorific de «Veteran» prin hotărâre a Guvernului, pentru acte exemplare de curaj și devotament săvârșite pe timpul participării la acțiuni militare; (la 30-10-2014, Lit. a) a alin. (3) al art. 8^1 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) b) drepturile prevăzute la alin. (1) lit. f), g) și i), celor cărora le-au fost conferite decorații din sistemul național de decorații al României, pentru merite pe timpul participării la acțiuni militare; (la 30-10-2014, Lit. b) a alin. (3) al art. 8^1 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) c) drepturile prevăzute la alin. (1) lit. f) și g) celor care au participat, cel puțin 2 ani neîntrerupt sau cumulativ, la acțiuni militare și au obținut în această perioadă calificative de cel puțin «foarte bun» în aprecierea de serviciu, respectiv punctaj maxim în evaluarea anuală.(4) De drepturile prevăzute la alin. (3) beneficiază și veteranii care au fost transferați la alte instituții publice de apărare, ordine publică și siguranță națională. Condițiile de acordare a acestor drepturi se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale. (la 30-10-2014, Alin. (4) al art. 8^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) (la 10-06-2008, Art. 8^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008. )  +  Articolul 8^2(1) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) și d), precum și cel care a dobândit afecțiunile prevăzute la art. 2 lit. h) și i) și care, în urma participării la acțiuni militare, a fost încadrat în grad de invaliditate beneficiază și de acordarea unei indemnizații lunare de invaliditate, astfel: (la 30-10-2014, Partea introductivă a alin. (1) al art. 8^2 a fost modificată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) a) abrogată; (la 30-10-2014, Lit. a) a alin. (1) al art. 8^2 a fost abrogată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) b) pentru gradul I de invaliditate, două solde de grad și de funcție, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent sau, după caz, două câștiguri salariale medii brute; (la 30-10-2014, Lit. b) a alin. (1) al art. 8^2 a fost modificată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) c) pentru gradul II de invaliditate, 1,5 solde de grad și de funcție, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent sau, după caz, 1,5 câștiguri salariale medii brute; (la 30-10-2014, Lit. c) a alin. (1) al art. 8^2 a fost modificată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) d) pentru gradul III de invaliditate, o soldă de grad și de funcție, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent sau, după caz, un câștig salarial mediu brut. (la 30-10-2014, Lit. d) a alin. (1) al art. 8^2 a fost modificată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) (1^1) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) și d), încadrat în gradul I de invaliditate, beneficiază de o indemnizație lunară pentru însoțitor, egală cu câștigul salarial mediu brut. (la 09-05-2016, Alin. (1^1) al art. 8^2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 81 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. ) (2) Indemnizațiile acordate veteranilor, în condițiile alin. (1) și (1^1), reprezintă forme de sprijin cu destinație specială. (la 30-10-2014, Alin. (2) al art. 8^2 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) (3) Personalului civil i se acordă despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse în timpul și din cauza acțiunilor militare, în condițiile stabilite de lege pentru soldații și gradații profesioniști. Evaluarea capacității de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face de către medicul specialist în expertiza medicală a capacității de muncă. (la 30-10-2014, Alin. (3) al art. 8^2 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) (4) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) și d) poate cumula indemnizația de invaliditate cu pensia sau solda/salariul obținut, în cazul în care desfășoară activitatea ca angajați, sau cu veniturile suplimentare realizate prin activități în scop lucrativ. (la 09-05-2016, Alin. (4) al art. 8^2 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 81 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. ) (4^1) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) și d), încadrat în gradul I de invaliditate beneficiază, la cerere, în baza programelor de recuperare întocmite conform normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale, de următoarele drepturi:a) posibilitatea alegerii centrului de tratament/recuperare;b) asigurarea consilierii și informării periodice cu privire la posibilitățile de tratament și recuperare în centre de profil;c) ședințe periodice de recuperare psihică și asistență psihologică;d) participarea la activități sociale. (la 09-05-2016, Alin. (4^1) al art. 8^2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 81 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. ) (5) Condițiile de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1) și (1^1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale. (la 30-10-2014, Alin. (5) al art. 8^2 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) (la 10-06-2008, Art. 8^2 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008. )  +  Articolul 8^3(1) Personalul armatei rănit în cadrul acțiunilor militare, precum și cel care a dobândit alte afecțiuni fizice sau psihice ca urmare a participării la acțiuni militare beneficiază, pe lângă celelalte drepturi stabilite conform legii, de o indemnizație lunară în cuantum de două solde de grad și de funcție, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent sau, după caz, de două câștiguri salariale medii brute.(2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se acordă de la data producerii rănirii, diagnosticării afecțiunilor fizice sau psihice dobândite în urma acțiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor și altor asemenea evenimente intervenite ca urmare a participării la acțiuni militare, până la data stabilirii situației medico-militare sau medicale, după caz.(3) Situația medico-militară/medicală se stabilește la repatriere, indiferent de durata perioadei de spitalizare în spitalele din străinătate. (la 30-10-2014, Art. 8^3 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. )  +  Articolul 8^4(1) Indemnizația prevăzută la art. 8^2 și 8^3 se stabilește după cum urmează:a) pentru cadrele militare, în raport cu solda de grad și de funcție, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent, iar în situația în care suma este inferioară câștigului salarial mediu brut, se ia în calcul acesta din urmă; (la 30-10-2014, Lit. a) a art. 8^4 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) b) pentru soldații și gradații profesioniști și personalul civil, în raport cu câștigul salarial mediu brut. (la 30-10-2014, Lit. b) a art. 8^4 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) (2) Cuantumul indemnizației prevăzute la art. 8^2 și 8^3 se actualizează ori de câte ori se majorează elementele avute în vedere la stabilirea acesteia. (la 09-05-2016, Alin. (2) al art. 8^4 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 81 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. ) (la 10-06-2008, Art. 8^4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008. )  +  Articolul 8^5(1) Urmașii personalului armatei decedat ca urmare a participării la acțiuni militare beneficiază de următoarele drepturi: (la 22-03-2009, Partea introductivă a alin. (1) al art. 8^5 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 41 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 19 martie 2009 care modifică pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008. ) a) ajutoarele și despăgubirile în cuantumurile prevăzute de legislația în vigoare;b) o indemnizație lunară egală cu solda funcției de bază brută sau cu salariul de bază brut, după caz, pe care cel decedat a avut-o sau l-a avut, potrivit prevederilor legislației în vigoare la data producerii evenimentului care a cauzat decesul, pentru urmașii personalului armatei participant la acțiuni militare care realizează venituri mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut, indiferent de numărul acestora, iar, în situația în care suma este inferioară câștigului salarial mediu brut, indemnizația este egală cu câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat; (la 09-05-2016, Lit. b) a alin. (1) al art. 8^5 a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 81 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. ) c) închirierea și cumpărarea, cu prioritate, de locuințe din fondul de locuințe sociale al administrației publice;d) folosirea centrelor de refacere a capacității de muncă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană, cluburilor militare și altor facilități recreative și sportive, în condițiile stabilite pentru personalul armatei;e) asigurarea, în mod gratuit, a locurilor de înhumare în cimitirele militare și civile;f) asistență medicală gratuită în instituțiile medicale militare sau publice și asigurarea de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării, în condițiile stabilite pentru personalul armatei;g) asistență psihologică, asigurată gratuit, de către structurile Ministerului Apărării;h) transferarea sau înscrierea copiilor, la cerere, fără examen, la/în instituțiile de învățământ militar preuniversitar sau universitar, după caz, cu respectarea condițiilor legale, pe baza rezultatelor la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ, testelor de aptitudini și a normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale; (la 09-05-2016, Lit. h) a alin. (1) al art. 8^5 a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 81 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. ) i) acordarea de către Ministerul Apărării a burselor de studii pentru copiii persoanelor decedate, pe durata studiilor în instituții civile de învățământ, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării;j) încadrarea soțului supraviețuitor și a copiilor personalului armatei decedat în acțiuni militare în rândul personalului armatei sau în instituții publice civile, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare; (la 30-10-2014, Lit. j) a alin. (1) al art. 8^5 a fost modificată de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) k) copiii personalului armatei decedat și cei ai veteranilor aflați în una dintre situațiile prevăzute la art. 2 lit. c), d) și g), precum și ai celui care a dobândit afecțiunile prevăzute la art. 2 lit. h) și i) au prioritate la înscrierea în creșele și grădinițele din sistemul public. (la 30-10-2014, Lit. k) a alin. (1) al art. 8^5 a fost introdusă de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) (2) În situația în care nu există urmași, dacă cel decedat era singurul susținător al părinților săi, aceștia vor beneficia de jumătate din indemnizația stabilită potrivit prevederilor alin. (1) lit. b).(3) Plata indemnizației lunare prevăzute la alin. (1) lit. b) și alin. (2) încetează în următoarele situații:a) de la data când persoana beneficiară/persoanele beneficiare realizează venituri mai mari de 35% din câștigul salarial mediu brut; (la 09-05-2016, Lit. a) a alin. (3) al art. 8^5 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 81 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. ) b) în caz de deces al persoanei/persoanelor beneficiare;c) de la data recăsătoririi soțului supraviețuitor;d) la copiii care au împlinit vârsta de 18 ani sau dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani. (la 30-10-2014, Alin. (3) al art. 8^5 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) (4) Prevederile alin. (3) lit. d) nu se aplică copiilor pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care beneficiau de indemnizația prevăzută la alin. (1) lit. b). (la 30-10-2014, Alin. (4) al art. 8^5 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) (5) Cuantumul indemnizației prevăzute la alin. (1) lit. b), stabilită în baza soldei funcției de bază brute sau salariului de bază brut, se actualizează ori de câte ori se majorează solda funcției de bază brută sau salariul de bază brut, potrivit gradului militar și funcției avute de personalul armatei la data decesului sau, după caz, în funcție de valoarea câștigului salarial mediu brut, prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat. (la 30-10-2014, Alin. (5) al art. 8^5 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. ) (la 10-06-2008, Art. 8^5 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008. )  +  Articolul 8^6(1) Personalul armatei care, la examenul medical efectuat la înapoierea din misiune sau ulterior acesteia, dar nu mai mult de un an, este diagnosticat cu afecțiuni fizice pentru care se stabilește legătura de cauzalitate cu participarea la acțiuni militare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 8^1 alin. (1).(2) Personalul armatei care, la examenul medical efectuat la înapoierea din misiune sau ulterior acesteia, dar nu mai mult de un an, este diagnosticat cu afecțiuni psihice pentru care se stabilește legătura de cauzalitate cu participarea la acțiuni militare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 8^1 alin. (1) lit. a)-d) și f)-i).(3) Personalul armatei prevăzut la alin. (1) și (2) beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 8^3 alin. (1) începând cu data diagnosticării afecțiunilor fizice sau psihice pentru care se stabilește legătura de cauzalitate cu participarea la acțiuni militare, până la data stabilirii situației medico-militare sau medicale, după caz. (la 09-05-2016, Alin. (3) al art. 8^6 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 81 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. ) (la 30-10-2014, Art. 8^6 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. )  +  Articolul 8^7Abrogat. (la 22-03-2009, Art. 8^7 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 41 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 19 martie 2009 care modifică pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008. )  +  Articolul 8^8Familia personalului armatei prevăzut la art. 2 lit. a), încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate, beneficiază, la cerere, de următoarele drepturi:a) transferarea sau înscrierea copiilor, fără examen, la/în instituțiile de învățământ militar preuniversitar sau universitar, după caz, cu respectarea condițiilor legale, pe baza rezultatelor la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ, testelor de aptitudini și a normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale;b) acordarea de către Ministerul Apărării Naționale a burselor de studii pentru copii, pe durata studiilor în instituțiile civile de învățământ, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale;c) numirea soțului/soției și/sau copiilor în funcții militare în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale;d) încadrarea sau numirea, după caz, a soțului/soției și/sau copiilor în funcții civile din Ministerul Apărării Naționale sau în instituții publice civile, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. (la 09-05-2016, Art. 8^8 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 81 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. )  +  Articolul 8^9(1) Ministerul Apărării Naționale poate înființa centre de asistență socială, în condițiile legii, pentru personalul armatei invalid, prevăzut la art. 2 lit. c) și d), a căror organizare și funcționare se reglementează prin norme aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale.(2) Centrele prevăzute la alin. (1) pot fi organizate și pot funcționa independent sau în subordinea ori coordonarea altor centre de asistență socială, înființate conform legii, în cadrul Ministerului Apărării Naționale. (la 30-10-2014, Art. 8^9 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. )  +  Articolul 8^10(1) În procesul reinserției sociale, recuperarea fizică și/sau recuperarea/reabilitarea psihică a invalizilor și răniților participanți la acțiuni militare se pot realiza și prin participarea acestora la evenimente sportiv-recreative organizate, potrivit aptitudinilor lor, în țară sau în străinătate de către Ministerul Apărării Naționale sau de către alte organizații naționale ori internaționale cu care acesta cooperează.(2) Pentru evenimentele sportiv-recreative organizate în străinătate, persoanele prevăzute la alin. (1) și, după caz, însoțitorii acestora, membrii de familie, precum și persoanele cu atribuții în procesul de pregătire și desfășurare a respectivelor evenimente beneficiază de drepturile stabilite pentru personalul Ministerului Apărării Naționale trimis în misiune temporară în străinătate.(3) Fondurile destinate achiziției de echipamente sportive, dispozitive și a altor materiale necesare desfășurării antrenamentelor și participării la activități complementare celor prevăzute la alin. (1), precum și fondurile necesare asigurării transportului, acreditării, cazării, diurnei și a altor bunuri și servicii, prevăzute de lege, pentru competitori, rezerve, staff tehnic și alte persoane care fac parte din delegație, se asigură din bugetul Ministerului Apărării Naționale, în condiții stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale. (la 11-10-2018, Capitolul III^1 a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 10 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 11 octombrie 2018 )  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 9Calitatea de «Veteran» este atestată și evidențiată prin legitimația eliberată de Ministerul Apărării Naționale, potrivit modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Modul de emitere, retragere și ținere a evidenței acestor legitimații se stabilește prin ordin al ministrului apărării naționale. (la 30-10-2014, Art. 9 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. )  +  Articolul 10(1) Calitatea de «Veteran» se atribuie personalului armatei care a participat, începând cu anul 1990, la acțiuni militare definite conform art. 2 lit. b) și îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. (la 09-05-2016, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 81 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016. ) (2) Acțiunile militare desfășurate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 121/2011  se asimilează, prin ordin al ministrului apărării naționale, cu tipurile de misiuni prevăzute de aceasta.(3) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. a) și familiile acestuia pot beneficia de măsuri de sprijin familial, desfășurate la nivel instituțional și pe bază de voluntariat, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale. (la 30-10-2014, Art. 10 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. )  +  Articolul 11Abrogat. (la 30-10-2014, Art. 11 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. )  +  Articolul 12Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu prevederile Legii nr. 448/2006  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, fără ca drepturile și facilitățile prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență să se cumuleze cu cele identice, prevăzute de această lege. (la 10-06-2008, Art. 12 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008. )  +  Articolul 13Cheltuielile generate de punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naționale. (la 30-10-2014, Art. 13 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014. )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării,
  Corneliu Dobrițoiu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale
  și familiei,
  Gheorghe Barbu
  București, 25 octombrie 2006.Nr. 82.  +  Anexă----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din LEGEA nr. 150 din 22 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014, potrivit pct. 32 al art. I din același act normativ.------