LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (**republicată**)privind Consiliul Superior al Magistraturii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 1 septembrie 2012  Notă
  **) Republicată în temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005 și ulterior a mai fost modificată și completată prin:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 118/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 30 aprilie 2009;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 36/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 24 martie 2011;– Legea nr. 24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2012.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției.(2) Consiliul Superior al Magistraturii este independent și se supune în activitatea sa numai legii. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii răspund în fața judecătorilor și procurorilor pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului.  +  Articolul 2Consiliul Superior al Magistraturii are personalitate juridică și sediul în municipiul București.  +  Capitolul II Organizarea Consiliului Superior al Magistraturii  +  Secţiunea 1 Structura Consiliului Superior al Magistraturii  +  Articolul 3Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din 19 membri, din care:a) 9 judecători și 5 procurori, aleși în adunările generale ale judecătorilor și procurorilor, care compun cele două secții ale Consiliului, una pentru judecători și una pentru procurori;b) 2 reprezentanți ai societății civile, specialiști în domeniul dreptului, care se bucură de înaltă reputație profesională și morală, aleși de Senat;c) președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, reprezentant al puterii judecătorești, ministrul justiției și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care sunt membri de drept ai Consiliului.  +  Articolul 4Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii este alcătuită din:a) 2 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție;b) 3 judecători de la curțile de apel;c) 2 judecători de la tribunale;d) 2 judecători de la judecătorii.  +  Articolul 5Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii este alcătuită din:a) 1 procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de la Direcția Națională Anticorupție sau de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism; (la 11-10-2018, Litera a) din Articolul 5 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) b) 1 procuror de la parchetele de pe lângă curțile de apel;c) 2 procurori de la parchetele de pe lângă tribunale;d) 1 procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii.  +  Secţiunea a 2-a Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii  +  Articolul 6(1) Judecătorii și procurorii, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, prevăzuți la art. 3 lit. a), sunt aleși în adunările generale ale judecătorilor sau, după caz, ale procurorilor.(2) Data la care au loc adunările generale ale judecătorilor și ale procurorilor se stabilește de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puțin 90 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor acestuia și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 7(1) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii se aleg din rândul judecătorilor și procurorilor numiți de Președintele României, cu o vechime de cel puțin 7 ani în funcția de judecător sau procuror definitiv și care nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani. (la 11-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (2) Judecătorii și procurorii își pot susține candidaturile depuse pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii în fața colectivelor de judecători și procurori, până cel târziu cu două zile înainte de data alegerilor. Candidaturile judecătorilor și procurorilor pot fi susținute de colectivele de judecători și procurori, precum și de asociațiile profesionale ale acestora. (la 11-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (3) Perioada în care pot fi depuse candidaturile se stabilește de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.(4) Candidaturile se depun la Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție, respectiv la Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv pentru procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și la colegiile de conducere ale curților de apel ori ale parchetelor de pe lângă acestea, însoțite de: (la 11-10-2018, Partea introductivă a alineatului (4) din Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) a) curriculum vitae;b) un proiect privind principalele obiective pe care le vor urmări judecătorii sau procurorii în cazul alegerii în Consiliul Superior al Magistraturii, precum și, după caz, documentele de susținere a candidaturii;c) o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informații înainte de 1990 și nici nu au colaborat cu acestea, în cazul persoanelor care, la data de 1 ianuarie 1990, împliniseră vârsta de 16 ani; (la 11-10-2018, Litera c) din Alineatul (4) , Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) d) o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu sunt și nu au fost lucrători operativi, inclusiv acoperiți, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informații; (la 11-10-2018, Litera d) din Alineatul (4) , Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) e) o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au un interes personal ce influențează sau ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate și imparțialitate a atribuțiilor prevăzute de lege. (la 11-10-2018, Litera e) din Alineatul (4) , Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (5) Judecătorii și procurorii detașați la alte autorități decât instanțe sau parchete nu pot candida pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, iar judecătorii și procurorii delegați sau detașați la alte instanțe sau parchete nu pot candida decât pentru instanța sau parchetul de la care au fost delegați sau detașați. Nu pot fi aleși membri ai Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii și procurorii care au făcut parte din serviciile de informații sau au colaborat cu acestea în afara cadrului legal, precum și cei care au un interes personal ce influențează sau ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate și imparțialitate a atribuțiilor prevăzute de lege. (la 11-10-2018, Alineatul (5) din Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (6) Colegiile de conducere ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ale curților de apel și ale parchetelor de pe lângă acestea verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1)-(5) de către judecătorii și procurorii care și-au depus candidaturile, în termen de 5 zile de la data expirării termenului de depunere a candidaturilor. Hotărârea colegiului de conducere se publică, de îndată, pe site-ul instanței sau parchetului respectiv. (la 11-10-2018, Alineatul (6) din Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (7) Împotriva hotărârilor colegiilor de conducere prevăzute la alin. (6), în termen de 5 zile de la publicare, pot formula opoziție candidații ori, după caz, judecătorii sau procurorii de la nivelul instanțelor sau parchetelor pentru care a fost depusă candidatura. (la 11-10-2018, Articolul 7 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (8) Opoziția se depune la Consiliul Superior al Magistraturii și se soluționează prin hotărâre a secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 7 zile de la înregistrare. (la 11-10-2018, Articolul 7 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (9) Hotărârea secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, prevăzută la alin. (8), poate fi contestată de către persoanele prevăzute la alin. (7), la Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Contestația se soluționează în termen de 7 zile de la înregistrare, cu citarea părților. Întâmpinarea nu este obligatorie, iar dispozițiile art. 200 și 201 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, nu sunt aplicabile. Hotărârea pronunțată este definitivă. (la 11-10-2018, Articolul 7 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 8(1) Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție aleg, în adunarea generală, prin vot secret, direct și personal, 2 membri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, dintre judecătorii care și-au depus candidatura.(2) Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurorii de la Direcția Națională Anticorupție și procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism aleg, în adunarea generală comună a procurorilor din acestea, prin vot secret, direct și personal, un membru pentru Consiliul Superior al Magistraturii dintre procurorii care și-au depus candidatura. În cadrul adunării generale votează și procurorii din structurile teritoriale ale acestor parchete. (la 11-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (3) Sunt aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 2 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau de la Direcția Națională Anticorupție ori de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care au obținut majoritate de voturi în adunările generale. (la 11-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (4) În cazul în care niciunul dintre candidați nu obține majoritate de voturi, se organizează turul doi al alegerilor la care participă judecătorii și procurorii clasați pe primele două locuri. Este ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii candidatul care a obținut numărul cel mai mare de voturi în turul doi al alegerilor.  +  Articolul 9(1) Colegiul de conducere al fiecărei curți de apel și al fiecărui parchet de pe lângă acestea centralizează candidaturile depuse de judecătorii și procurorii din circumscripțiile lor.(2) Candidaturile se centralizează pe categorii de instanțe și parchete și se transmit instanțelor și parchetelor din circumscripția curții de apel, însoțite de documentele prevăzute la art. 7 alin. (4).(3) Colegiile de conducere ale curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor organizează propria adunare generală. (la 11-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 9 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (4) Colegiile de conducere ale parchetelor de pe lângă curțile de apel, parchetelor de pe lângă tribunale și parchetelor de pe lângă judecătorii organizează propria adunare generală. (la 11-10-2018, Alineatul (4) din Articolul 9 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 10(1) Judecătorii de la fiecare curte de apel, judecătorii de la toate tribunalele și tribunalele specializate din circumscripția fiecărei curți de apel și judecătorii de la fiecare din judecătoriile din circumscripția fiecărei curți de apel desemnează, prin vot secret, direct și personal, câte un candidat pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii dintre judecătorii care și-au depus candidatura. (la 11-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 10 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (2) Procurorii de la fiecare parchet de pe lângă curțile de apel, procurorii de la fiecare din parchetele de pe lângă tribunale și tribunalele specializate din circumscripția fiecărei curți de apel și procurorii de la parchetele de pe lângă judecătoriile din circumscripția fiecărei curți de apel desemnează, prin vot secret, direct și personal, câte un candidat pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii dintre procurorii care și-au depus candidatura. (la 11-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 10 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (3) Sunt desemnați pentru a candida la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii și procurorii care au obținut majoritate de voturi în adunările generale prevăzute la art. 9 alin. (3) și (4). Hotărârile adunărilor generale sunt trimise colegiului de conducere al curții de apel, respectiv al parchetului de pe lângă aceasta, care stabilește rezultatul votului. (la 11-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 10 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (4) Judecătorii militari și procurorii militari își depun candidatura la Curtea Militară de Apel București sau, după caz, la Parchetul Militar de pe lângă Curtea de Apel București. Dispozițiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător. Tribunalul Militar Teritorial București și tribunalele militare, precum și parchetele de pe lângă acestea desemnează câte un candidat care va fi inclus pe listele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. c) și e), respectiv d) și f).(5) Consiliul Superior al Magistraturii întocmește listele cu judecătorii și procurorii desemnați pentru a candida la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pe categorii de instanțe și parchete.(6) Listele prevăzute la alin. (5) și documentele prevăzute la art. 7 alin. (4) se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.(7) Dispozițiile art. 8 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 11(1) Listele judecătorilor și ale procurorilor care au fost desemnați pentru a candida la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se transmit instanțelor sau, după caz, parchetelor, de către Consiliul Superior al Magistraturii, cu cel puțin 20 de zile înainte de data stabilită pentru adunările generale, după cum urmează:a) lista cuprinzând candidații de la curțile de apel se transmite tuturor curților de apel; (la 11-10-2018, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 11 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) b) lista cuprinzând candidații de la parchetele de pe lângă curțile de apel se transmite tuturor parchetelor de pe lângă curțile de apel; (la 11-10-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 11 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) c) lista cuprinzând candidații de la tribunale și tribunalele specializate se transmite tuturor tribunalelor și tribunalelor specializate; (la 11-10-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 11 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) d) lista cuprinzând candidații de la parchetele de pe lângă tribunale și tribunale specializate se transmite tuturor parchetelor de pe lângă tribunale și tribunale specializate; (la 11-10-2018, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 11 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) e) lista cuprinzând candidații de la judecătorii se transmite tuturor judecătoriilor; (la 11-10-2018, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 11 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) f) lista cuprinzând candidații de la parchetele de pe lângă judecătorii se transmite tuturor parchetelor de pe lângă judecătorii. (la 11-10-2018, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 11 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (2) Listele prevăzute la alin. (1) și documentele prevăzute la art. 7 alin. (4) se afișează la sediile instanțelor și parchetelor.  +  Articolul 12(1) Listele prevăzute la art. 11 alin. (1) și documentele prevăzute la art. 7 alin. (4) se transmit de către Consiliul Superior al Magistraturii instanțelor și parchetelor, însoțite de buletine de vot.(2) Consiliul Superior al Magistraturii transmite fiecărei instanțe și fiecărui parchet un număr de buletine de vot ștampilate egal cu numărul judecătorilor și procurorilor din cadrul parchetului, cu un plus de 10%.(3) Forma și conținutul buletinelor de vot se stabilesc de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.(4) Tipărirea buletinelor de vot se asigură de Consiliul Superior al Magistraturii.  +  Articolul 13(1) În vederea alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul fiecărei instanțe și al fiecărui parchet se convoacă adunarea generală a judecătorilor sau, după caz, a procurorilor.(2) Judecătorii de la curțile de apel și procurorii de la parchetele de pe lângă acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, prin vot secret, direct și personal, 3 judecători de la curțile de apel și un procuror de la parchetele de pe lângă acestea.(3) Judecătorii de la tribunale și tribunalele specializate și procurorii de la parchetele de pe lângă acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, prin vot secret, direct și personal, 2 judecători de la tribunale și tribunalele specializate și 2 procurori de la parchetele de pe lângă acestea.(4) Judecătorii de la judecătorii și procurorii de la parchetele de pe lângă acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, prin vot secret, direct și personal, 2 judecători de la judecătorii și un procuror de la parchetele de pe lângă acestea.  +  Articolul 14(1) În procedura de desemnare a candidaților și de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adunările generale sunt legal constituite în prezența majorității judecătorilor sau, după caz, a procurorilor în funcție. Judecătorii și procurorii delegați sau detașați la alte instanțe sau parchete participă la adunarea generală a instanței sau parchetului de la care au fost delegați sau detașați. (la 11-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (2) Adunările generale sunt prezidate de magistratul cu cea mai mare vechime în funcția de judecător sau procuror, care nu și-a depus candidatura pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. (la 11-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (3) În procedura de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, fiecare judecător și procuror votează un număr maxim de candidați egal cu numărul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, care reprezintă categoria de instanțe sau parchete la nivelul cărora judecătorul sau, după caz, procurorul își desfășoară activitatea. (la 11-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (4) În cazul în care au fost votate mai puține persoane decât cele prevăzute la alin. (3), votul este nul.(5) La alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii nu pot participa judecătorii și procurorii detașați la alte autorități decât la instanțe sau parchete.  +  Articolul 15(1) Judecătorul sau procurorul care a prezidat adunarea generală, împreună cu 2 judecători sau procurori desemnați înaintea votului de adunările generale:a) asigură numărarea voturilor;b) întocmește procesul-verbal cu privire la desfășurarea alegerilor și rezultatele votului și îl transmite Consiliului Superior al Magistraturii;c) comunică numele judecătorilor sau al procurorilor desemnați pentru a candida la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii potrivit art. 10 alin. (5) ori, după caz, alcătuiește și transmite Consiliului Superior al Magistraturii lista cuprinzând candidații înscriși în ordinea descrescătoare a voturilor obținute în adunările generale prevăzute la art. 8 alin. (3) și la art. 13 alin. (2)-(4).(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), judecătorul sau procurorul care a prezidat adunarea generală este ajutat de 2 judecători sau, după caz, de 2 procurori, desemnați de adunările generale, dintre judecătorii sau procurorii care nu și-au depus candidaturile.  +  Articolul 16(1) Consiliul Superior al Magistraturii centralizează rezultatele votului din circumscripțiile tuturor curților de apel și ale parchetelor de pe lângă acestea.(2) Sunt aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii:a) 3 judecători de la curțile de apel, care au obținut numărul cel mai mare de voturi la nivel național;b) 2 judecători de la tribunale și tribunalele specializate, care au obținut numărul cel mai mare de voturi la nivel național;c) 2 judecători de la judecătorii, care au obținut numărul cel mai mare de voturi la nivel național;d) 1 procuror de la parchetele de pe lângă curțile de apel, care a obținut numărul cel mai mare de voturi la nivel național;e) 2 procurori de la parchetele de pe lângă tribunale și tribunalele specializate care au obținut numărul cel mai mare de voturi la nivel național;f) 1 procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii, care a obținut numărul cel mai mare de voturi la nivel național.(3) Dispozițiile art. 8 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 17(1) Consiliul Superior al Magistraturii verifică legalitatea procedurilor de desemnare și de alegere, din oficiu sau la sesizarea oricărui judecător sau procuror. (la 11-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (2) În vederea formulării sesizării, judecătorii și procurorii au dreptul să verifice procesele-verbale cu privire la desfășurarea procedurilor prevăzute la alin. (1) și rezultatul acestora, precum și buletinele de vot. (la 11-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (3) Contestațiile referitoare la legalitatea procedurilor de desemnare și de alegere pot fi depuse la secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 15 zile de la data la care s-a stabilit rezultatul votului. (la 11-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (4) Contestațiile se soluționează de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 5 zile de la data sesizării. Soluția motivată a contestației se comunică persoanelor care au făcut sesizarea.(5) În cazul în care se constată încălcări ale legii în procedurile de desemnare și de alegere, secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii dispune măsurile necesare pentru înlăturarea acestora, inclusiv repetarea alegerilor, numai la instanțele sau parchetele la care încălcarea legii a avut drept consecință influențarea rezultatului alegerilor. (la 11-10-2018, Alineatul (5) din Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (6) Dispozițiile art. 7 alin. (9) se aplică în mod corespunzător. (la 11-10-2018, Articolul 17 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 18(1) Consiliul Superior al Magistraturii alcătuiește lista finală cuprinzând magistrații aleși potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) și art. 16 alin. (2) și o transmite Biroului permanent al Senatului.(2) Înainte de transmiterea listei către Biroul permanent al Senatului: a) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității verifică și comunică, în termen de 15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, dacă judecătorii și procurorii aleși au făcut parte din serviciile de informații înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea;b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării verifică și comunică Consiliului Superior al Magistraturii rezultatul verificărilor privind calitatea de ofițer acoperit, colaborator sau informator al serviciilor de informații a judecătorilor și procurorilor aleși, în termen de 15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii. (la 11-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 18 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (3) Biroul permanent al Senatului înaintează lista prevăzută la alin. (1) Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, pentru întocmirea unui raport. (la 11-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 18 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (4) Senatul, în prezența majorității membrilor săi, pe baza raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, validează lista cuprinzând magistrații aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. (la 11-10-2018, Alineatul (4) din Articolul 18 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 19(1) În vederea alegerii celor 2 reprezentanți ai societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii, organizațiile profesionale ale juriștilor, consiliile profesionale ale facultăților de drept acreditate, asociațiile și fundațiile care au ca obiectiv apărarea drepturilor omului pot propune Biroului permanent al Senatului câte un candidat.(2) Pot fi aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii reprezentanți ai societății civile care îndeplinesc următoarele condiții:a) sunt specialiști în domeniul dreptului, cu o vechime de cel puțin 7 ani într-o profesie juridică sau în învățământul juridic superior; (la 11-10-2018, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 19 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) b) se bucură de înaltă reputație profesională și morală;c) nu au făcut parte din serviciile de informații înainte sau după anul 1990, nu au colaborat în niciun fel cu acestea și nu au un interes personal care influențează sau ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate și imparțialitate a atribuțiilor prevăzute de lege. Aceștia depun o declarație autentică în sensul că nu au fost lucrători operativi și nu au colaborat, în niciun fel, cu oricare serviciu de informații, înainte sau după anul 1990; (la 11-10-2018, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 19 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) d) nu au calitatea de membru al unui partid politic și nu au îndeplinit în ultimii 5 ani funcții de demnitate publică.(3) Propunerile de candidaturi se depun la Biroul permanent al Senatului, între a 90-a zi și a 60-a zi înainte de expirarea mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, însoțite de hotărârea judecătorească sau, după caz, actul normativ de înființare, de actul constitutiv și statutul persoanelor juridice prevăzute la alin. (1), precum și de cazierul fiscal al acestora.(4) Perioada în care se depun propunerile de candidaturi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu 30 de zile înainte de începerea curgerii termenului prevăzut la alin. (3).(5) Candidații propuși vor prezenta Senatului documentele prevăzute la art. 7 alin. (4), precum și cazierul judiciar.(6) Lista candidaților și documentele prevăzute la art. 7 alin. (4) se afișează pe paginile de internet ale Senatului și Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 5 zile de la expirarea perioadei de depunere a acestora.  +  Articolul 20(1) Senatul alege, dintre candidații prevăzuți la art. 19, cei 2 reprezentanți ai societății civile, potrivit procedurii prevăzute în regulamentul acestei Camere.(2) Dispozițiile art. 18 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 21Hotărârile Senatului privind validarea și alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul III Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii  +  Articolul 22(1) În termen de 15 zile de la publicarea hotărârilor prevăzute la art. 21, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție convoacă membrii Consiliului Superior al Magistraturii în ședința de constituire.(2) În ședința de constituire, prezidată de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, sunt aleși președintele și vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii.(3) În termen de 15 zile de la ședința de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru permanent, pe domenii de activitate.  +  Articolul 23(1) Consiliul Superior al Magistraturii funcționează ca organ cu activitate permanentă. Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se iau în plen sau în secții, potrivit atribuțiilor care revin acestora.(2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii desfășoară activitate permanentă și nenormată și nu exercită activitatea de judecător sau procuror, cu excepția membrilor de drept. (la 11-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 23 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (3) Abrogat. (la 11-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 23 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (4) Abrogat. (la 11-10-2018, Alineatul (4) din Articolul 23 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (5) Funcțiile de conducere deținute de judecătorii sau procurorii aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se suspendă de drept la data publicării hotărârii Senatului în Monitorul Oficial al României, Partea I. Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii ce dețin o funcție de conducere la instanțe ori parchete, la data intrării în vigoare a prezentei legi*), pot opta pentru suspendarea din funcția de conducere respectivă în condițiile alin. (3). Notă
  *) A se vedea Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare.
  (6) Perioada în care judecătorul sau procurorul este membru al Consiliului Superior al Magistraturii constituie vechime în aceste funcții.
   +  Articolul 24(1) Consiliul Superior al Magistraturii este condus de președinte, ajutat de un vicepreședinte, aleși de plen, în prezența a cel puțin 15 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, cu votul majorității membrilor prezenți dintre judecătorii și procurorii prevăzuți la art. 3 lit. a), care fac parte din secții diferite, pentru un mandat de un an. Mandatul președintelui nu poate fi reînnoit. (la 11-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 24 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (2) Pentru funcția de președinte și vicepreședinte vor candida un judecător și un procuror desemnați de Secția pentru judecători, respectiv Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, din rândul membrilor săi, în prezența a cel puțin 2/3 din membrii secțiilor, cu votul majorității membrilor prezenți. (la 11-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 24 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (2^1) Candidații pentru funcțiile de președinte, respectiv vicepreședinte își vor depune candidaturile, însoțite de un proiect privind obiectivele urmărite, în secțiile de care aparțin. (la 11-10-2018, Articolul 24 din Capitolul III a fost completat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (2^2) Secțiile corespunzătoare ale Consiliului Superior al Magistraturii vor analiza și dezbate candidaturile depuse și vor desemna candidații pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte ale Consiliului Superior al Magistraturii. (la 11-10-2018, Articolul 24 din Capitolul III a fost completat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (3) Președintele Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuții principale:a) reprezintă Consiliul Superior al Magistraturii în relațiile interne și internaționale;b) coordonează activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și repartizează lucrările pentru plen și secții;c) prezidează lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepția cazului în care la lucrări participă Președintele României;d) propune plenului măsurile necesare pentru ocuparea locurilor devenite vacante, ca urmare a revocării unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii; (la 11-10-2018, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 24 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) e) semnează actele emise de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii;f) sesizează Curtea Constituțională, în vederea soluționării conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice;g) desemnează membrii Consiliului Superior al Magistraturii care pot fi consultați pentru elaborarea unor proiecte de acte normative, la propunerea plenului; (la 11-10-2018, Litera g) din Alineatul (3) , Articolul 24 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) h) prezintă, în ședința publică a plenului, raportul anual asupra activității Consiliului Superior al Magistraturii, care se transmite instanțelor și parchetelor și se dă publicității.(4) Președintele Consiliului Superior al Magistraturii îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare administrativă a Consiliului Superior al Magistraturii și de plen.(5) În lipsa președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, atribuțiile prevăzute la alin. (3) și (4) se exercită de vicepreședinte.(6) În caz de vacanță a funcției de președinte sau de vicepreședinte se aplică procedura prevăzută la alin. (2). (la 11-10-2018, Alineatul (6) din Articolul 24 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 25Președintele României prezidează, fără drept de vot, lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii la care participă.  +  Articolul 26(1) Lucrările secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt legal constituite în prezența majorității membrilor acestora și sunt prezidate de președintele sau, după caz, de vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii. În lipsa acestora, membrii secției aleg un președinte de ședință, cu votul majorității celor prezenți.(2) Judecătorul sau procurorul care prezidează lucrările secției semnează hotărârile și celelalte acte emise de aceasta.  +  Articolul 27(1) Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește în plen și în secții, la convocarea președintelui, a vicepreședintelui sau a majorității membrilor plenului ori, după caz, ai secțiilor.(2) Lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii se desfășoară în prezența a cel puțin 15 membri, iar lucrările secțiilor se desfășoară în prezența majorității membrilor acestora.(3) Hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii și hotărârile secțiilor se iau cu votul majorității membrilor prezenți.  +  Articolul 28(1) Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție participă la lucrările Secției pentru judecători, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la lucrările Secției pentru procurori, iar ministrul justiției, la lucrările ambelor secții.(2) Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, ministrul justiției și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nu au drept de vot în situațiile în care secțiile îndeplinesc rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii disciplinare, la soluționarea sesizărilor referitoare la buna reputație a judecătorilor și procurorilor și a cererilor privind încuviințarea percheziției, reținerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecători, procurori ori magistrați-asistenți. (la 01-02-2014, Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 1 al art. 73 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. ) (3) Reprezentanții societății civile participă numai la lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 29(1) Lucrările plenului și ale secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt, de regulă, publice. Membrii plenului sau ai secțiilor hotărăsc, cu majoritate de voturi, situațiile în care ședințele nu sunt publice. Ședințele secțiilor în care se soluționează cererile privind încuviințarea percheziției, reținerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecători, procurori ori magistrați-asistenți, precum și cele în care se soluționează sesizările referitoare la buna reputație a judecătorilor și procurorilor nu sunt publice. (la 01-02-2014, Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 2 al art. 73 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. ) (2) Asociațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor pot participa la lucrările plenului și ale secțiilor, exprimând, atunci când consideră necesar, un punct de vedere asupra problemelor ce se dezbat, la inițiativa lor sau la solicitarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.(3) Ordinea de zi a lucrărilor plenului și ale secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii se aprobă de către acestea, la propunerea președintelui sau, după caz, a vicepreședintelui Consiliului Superior al Magistraturii.(4) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii, în plen și în secții, se iau prin vot direct și secret și se motivează.(5) Hotărârile plenului privind cariera și drepturile judecătorilor și procurorilor se redactează în cel mult 20 de zile și se comunică de îndată.(6) Hotărârile prevăzute la alin. (5) se publică în Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii și pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 10 zile de la redactare.(7) Hotărârile prevăzute la alin. (5) pot fi atacate cu contestație de orice persoană interesată, în termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Contestația se judecă în complet format din 3 judecători.*)(8) Contestația formulată de judecătorul sau procurorul vizat de hotărârea prevăzută la alin. (5) suspendă executarea măsurii dispuse cu privire la cariera și drepturile acestuia. (la 11-10-2018, Alineatul (8) din Articolul 29 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (9) Hotărârea prin care se soluționează contestația prevăzută la alin. (7) este definitivă.*) Notă
  *) Intră în vigoare la data de 1 februarie 2013, conform articolului unic pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 606 din 23 august 2012.
  (10) Proiectul ordinii de zi și proiectele de hotărâri ce se supun votului plenului sau secțiilor se publică cu 3 zile înainte pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii. În ordinea de zi publicată nu se includ cererile privind încuviințarea percheziției, reținerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu, controlului judiciar sau pe cauțiune cu privire la judecători, procurori ori magistrați-asistenți. Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se publică în Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii și pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Pentru punctele suplimentate pe ordinea de zi, procedura de transparență se aplică în mod corespunzător. (la 11-10-2018, Alineatul (10) din Articolul 29 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (11) În vederea asigurării transparenței, ședințele Consiliului Superior al Magistraturii se desfășoară în condiții de publicitate:a) ședințele publice de plen și de secții se transmit în direct, audiovideo, pe pagina de internet a Consiliului, se înregistrează și se publică pe pagina de internet a Consiliului, cu excepția deliberărilor și a audierilor în materie disciplinară;b) hotărârile Consiliului adoptate în plen sau secții se supun în mod corespunzător prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu excepția hotărârilor în materie disciplinară și în materia carierei magistraților, precum și cu excepția hotărârilor adoptate în aplicarea prevederilor art. 32 din prezenta lege;c) în finalul hotărârilor adoptate de plen sau secții se vor menționa, fără a afecta secretul votului, numărul de voturi «pentru», numărul de voturi «împotrivă» și numărul de voturi «abținere», după caz. (la 11-10-2018, Articolul 29 din Capitolul III a fost completat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )
   +  Capitolul IV Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii  +  Secţiunea 1 Dispoziții comune  +  Articolul 30(1) Secțiile corespunzătoare ale Consiliului Superior al Magistraturii au dreptul, respectiv obligația corelativă de a se sesiza din oficiu pentru a apăra judecătorii și procurorii împotriva oricărui act de imixtiune în activitatea profesională sau în legătură cu aceasta, care ar putea afecta independența sau imparțialitatea judecătorilor, respectiv imparțialitatea sau independența procurorilor în dispunerea soluțiilor, în conformitate cu Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și împotriva oricărui act care ar crea suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, secțiile Consiliului Superior al Magistraturii apără reputația profesională a judecătorilor și procurorilor. Sesizările privind apărarea independenței autorității judecătorești în ansamblul său se soluționează la cerere sau din oficiu de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, secțiile, președintele și vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la sesizarea judecătorului sau procurorului, sesizează Inspecția Judiciară pentru efectuarea de verificări, în vederea apărării independenței, imparțialității și reputației profesionale a judecătorilor și procurorilor. (3) În situațiile în care este afectată independența, imparțialitatea sau reputația profesională a unui judecător sau procuror, secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii dispune măsurile care se impun și asigură publicarea acestora pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, poate sesiza organul competent să decidă asupra măsurilor care se impun sau poate dispune orice altă măsură corespunzătoare, potrivit legii.(4) Judecătorul sau procurorul care consideră că independența, imparțialitatea sau reputația profesională îi este afectată în orice mod se poate adresa Consiliului Superior al Magistraturii, prevederile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.(5) La solicitarea judecătorului sau procurorului vizat, comunicatul publicat pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii va fi afișat la instituția unde acesta își desfășoară activitatea și/sau publicat pe site-ul acestei instituții.(6) Consiliul Superior al Magistraturii asigură respectarea legii și a criteriilor de competență și etică profesională în desfășurarea carierei profesionale a judecătorilor și procurorilor.(7) Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii și ale secțiilor acestuia, referitoare la cariera judecătorilor și procurorilor, se exercită cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 11-10-2018, Articolul 30 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 31(1) În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul Superior al Magistraturii poate solicita Ministerului Justiției, instanțelor judecătorești și parchetelor, Institutului Național al Magistraturii, altor autorități și instituții publice, precum și persoanelor fizice sau juridice informațiile sau actele pe care le consideră necesare.(2) În scopul informării cu privire la activitatea instanțelor și parchetelor, membrii Consiliului Superior al Magistraturii efectuează deplasări la sediile instanțelor și ale parchetelor și organizează întâlniri cu judecătorii, procurorii și reprezentanții societății civile.  +  Articolul 32(1) În cazurile în care legea prevede avizul conform, aprobarea sau acordul Consiliului Superior al Magistraturii, punctul de vedere emis de acesta este obligatoriu. Dacă legea prevede consultarea sau avizul Consiliului Superior al Magistraturii, punctul de vedere emis de acesta nu este obligatoriu.(2) În cazul în care legea nu prevede un termen pentru emiterea avizelor de către Consiliul Superior al Magistraturii, acestea se emit în 30 de zile de la sesizare. Depășirea de către Consiliul Superior al Magistraturii a termenului de emitere a avizului nu afectează valabilitatea actului.  +  Articolul 33Consiliul Superior al Magistraturii întocmește și păstrează dosarele profesionale ale judecătorilor și procurorilor.  +  Articolul 34Consiliul Superior al Magistraturii coordonează activitatea Institutului Național al Magistraturii și a Școlii Naționale de Grefieri.  +  Articolul 34^1(1) Consiliul Superior al Magistraturii poate desfășura acțiuni de cooperare cu instituții ale sistemelor judiciare din alte state.(2) În condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, Consiliul Superior al Magistraturii poate suporta din bugetul propriu sau, după caz, din fonduri externe cheltuielile efectuate pentru participarea reprezentanților instituțiilor din alte state la acțiunile de cooperare desfășurate în România. (la 11-10-2018, Sectiunea 1 din Capitolul IV a fost completata de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Secţiunea a 2-a Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  +  Articolul 35Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuții referitoare la cariera judecătorilor și procurorilor:a) apără independența și reputația profesională a judecătorilor și procurorilor în condițiile art. 30; (la 11-10-2018, Litera a) din Articolul 35 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) b) numește și revocă inspectorul-șef, în condițiile legii; (la 11-10-2018, Litera b) din Articolul 35 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) c) adoptă hotărârea privind îndeplinirea condiției de bună reputație, pe baza raportului întocmit de Inspecția Judiciară, în condițiile legii; (la 11-10-2018, Litera c) din Articolul 35 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) d) Abrogată. (la 11-10-2018, Litera d) din Articolul 35 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) e) propune Președintelui României conferirea de distincții pentru judecători și procurori, în condițiile legii;f) îndeplinește alte atribuții stabilite prin lege sau regulament. (la 11-10-2018, Litera f) din Articolul 35 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 36(1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuții referitoare la admiterea în magistratură, evaluarea, formarea și examenele judecătorilor și procurorilor:a) la propunerea Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii, stabilește numărul anual de cursanți ai Institutului Național al Magistraturii, aprobă anual data și locul pentru organizarea concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, stabilește tematica pentru concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii și aprobă programul de formare profesională a auditorilor de justiție, emite avize și adoptă regulamente, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege;b) numește comisia de admitere și comisia de elaborare a subiectelor pentru admiterea în Institutul Național al Magistraturii, în condițiile prevăzute de Regulamentul de organizare a examenului de admitere în Institutul Național al Magistraturii;c) organizează și validează, potrivit legii și regulamentului, examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor și aprobă programul de formare profesională continuă a judecătorilor și procurorilor, la propunerea Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii, precum și tematica activităților de formare profesională continuă, organizate de curțile de apel și parchetele de pe lângă acestea;d) Abrogată. (la 11-10-2018, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 36 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) e) Abrogată. (la 11-10-2018, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 36 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) f) Abrogată. (la 11-10-2018, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 36 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) g) numește și revocă directorul și directorii adjuncți ai Institutului Național al Magistraturii, la propunerea Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii, și desemnează judecătorii și procurorii care vor face parte din Consiliul științific al Institutului Național al Magistraturii;h) la propunerea Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii, aprobă structura organizatorică, statele de funcții și statele de personal ale Institutului Național al Magistraturii;i) numește directorul și directorii adjuncți ai Școlii Naționale de Grefieri și desemnează judecătorii și procurorii membri în consiliul de conducere al școlii;j) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau regulament.(2) Abrogat. (la 11-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 36 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 37Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuții referitoare la organizarea și funcționarea instanțelor și a parchetelor:a) convoacă adunările generale ale judecătorilor și procurorilor, în condițiile legii;b) aprobă lista localităților care fac parte din circumscripțiile judecătoriilor, cu avizul conform al ministrului justiției, prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; (la 11-10-2018, Litera b) din Articolul 37 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) c) elaborează propriul proiect de buget, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor Publice, și emite avizele conforme pentru proiectele de buget ale instanțelor și parchetelor;d) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau regulament.  +  Articolul 38(1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, precum și celelalte regulamente și hotărâri date în competența plenului prin Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 11-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 38 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii asigură publicarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor și a regulamentelor prevăzute la alin. (1) în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.(3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de acte normative ce privesc activitatea autorității judecătorești.(4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de regulamente și ordine care se aprobă de ministrul justiției, în cazurile prevăzute de lege.(5) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate sesiza ministrul justiției cu privire la necesitatea inițierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiției.(6) Consiliul Superior al Magistraturii elaborează anual un raport privind starea justiției și un raport privind activitatea proprie, pe care le prezintă Camerelor reunite ale Parlamentului României până la data de 15 februarie a anului următor și le publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 39Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numește secretarul general și personalul cu funcții de conducere din aparatul Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Secţiunea a 3-a Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii  +  Articolul 40(1) Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuții referitoare la cariera judecătorilor: a) dispune delegarea și detașarea judecătorilor, în condițiile legii;b) numește și revocă din funcție președintele, vicepreședinții și președinții de secții ai Înaltei Curți de Casație și Justiție; c) propune Președintelui României numirea în funcție și eliberarea din funcție a judecătorilor;d) numește judecătorii stagiari pe baza rezultatelor obținute la examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii; e) eliberează din funcție judecătorii stagiari; f) analizează îndeplinirea condițiilor legale de către judecătorii stagiari care au promovat examenul de capacitate, de către alți juriști care au fost admiși la concursul de intrare în magistratură, de către judecătorii înscriși la concursul de promovare și de către judecătorii propuși pentru numirea în funcții de conducere; g) soluționează contestațiile împotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuală a activității profesionale a judecătorilor, constituite în condițiile legii; h) dispune promovarea judecătorilor;i) numește în funcții de conducere judecătorii, în condițiile legii și ale regulamentului;j) aprobă transferul judecătorilor; k) dispune suspendarea din funcție a judecătorilor; l) convoacă adunările generale ale judecătorilor, în condițiile legii; m) aprobă măsurile pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru instanțe; n) ia măsuri pentru soluționarea sesizărilor primite de la justițiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzătoare a judecătorilor; o) adoptă Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești;p) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau regulament.(2) Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuții referitoare la cariera procurorilor: a) la propunerea ministrului justiției, înaintează Președintelui României propunerea pentru numirea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prim-adjunctului și adjunctului acestuia, procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, adjuncții acestuia, procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și adjuncții acestuia;b) avizează propunerea ministrului justiției de numire și revocare a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, a adjuncților acestora, a procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și a adjuncților acestuia;c) numește și revocă procurorii șefi de secții ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;d) propune Președintelui României numirea în funcție și eliberarea din funcție a procurorilor;e) numește procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obținute la examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii;f) eliberează din funcție procurorii stagiari;g) analizează îndeplinirea condițiilor legale de către procurorii stagiari care au promovat examenul de capacitate, de către alți juriști care au fost admiși la concursul de intrare, de către procurorii înscriși la concursul de promovare și de către procurorii propuși pentru numirea în funcții de conducere;h) soluționează contestațiile împotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuală a activității profesionale a procurorilor, constituite în condițiile legii;i) dispune promovarea procurorilor;j) numește în funcții de conducere procurorii, în condițiile legii și ale regulamentului;k) aprobă transferul procurorilor;l) dispune suspendarea din funcție a procurorilor;m) dispune delegarea și detașarea procurorilor, în condițiile legii;n) convoacă adunările generale ale procurorilor, în condițiile legii;o) aprobă măsurile pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru parchete;p) ia măsuri pentru soluționarea sesizărilor primite de la justițiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzătoare a procurorilor; q) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau regulament. (la 11-10-2018, Articolul 40 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 41(1) Secția pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuții referitoare la organizarea și funcționarea instanțelor: a) aprobă înființarea și desființarea secțiilor curților de apel, ale instanțelor din circumscripțiile acestora, precum și înființarea sediilor secundare ale instanțelor judecătorești și circumscripțiilor acestora, în condițiile legii; b) aprobă măsurile pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru instanțe;c) stabilește categoriile de procese sau de cereri care se soluționează în municipiul București numai de anumite instanțe, cu respectarea competenței materiale prevăzute de lege; d) la propunerea președinților curților de apel, stabilește numărul vicepreședinților curților de apel, ai tribunalelor și ai tribunalelor specializate, precum și judecătoriile la care funcționează un vicepreședinte; e) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau regulament;f) adoptă Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești.(2) Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuții referitoare la organizarea și funcționarea parchetelor:a) aprobă propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, a procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism de înființare și desființare a secțiilor în cadrul parchetelor;b) la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție aprobă numărul adjuncților procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel și ai prim-procurorilor parchetelor de pe lângă tribunale, precum și parchetele de pe lângă judecătorii unde prim-procurorii sunt ajutați de adjuncți; c) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau regulament;d) adoptă Regulamentul de ordine interioară al parchetelor. (la 11-10-2018, Articolul 41 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 42(1) Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii încuviințează percheziția, reținerea, arestarea preventivă sau arestul la domiciliu cu privire la judecători și magistrați-asistenți.(2) Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii încuviințează percheziția, reținerea, arestarea preventivă sau arestul la domiciliu cu privire la procurori.(3) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) și (2) privind percheziția și reținerea nu se aplică în caz de infracțiune flagrantă.(4) Secțiile Consiliului Superior al Magistraturii se pronunță de îndată după primirea sesizării. (la 01-02-2014, Art. 42 a fost modificat de pct. 3 al art. 73 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Articolul 43Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii numește și promovează magistrații-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, în condițiile legii.  +  Secţiunea a 4-a Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților  +  Articolul 44(1) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplinește, prin secțiile sale, rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor și a procurorilor, pentru faptele prevăzute în Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Secția pentru judecători are rolul de instanță disciplinară și pentru magistrații-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție. Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și magistraților-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție.(3) Acțiunea disciplinară în cazul abaterilor săvârșite de judecători, procurori și magistrați-asistenți se exercită de Inspecția Judiciară, prin inspectorul judiciar. (la 11-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 44 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (4) Abrogat. (la 11-10-2018, Alineatul (4) din Articolul 44 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (5) Abrogat. (la 11-10-2018, Alineatul (5) din Articolul 44 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (6) În vederea exercitării acțiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetării disciplinare de către Inspecția Judiciară. (la 11-10-2018, Alineatul (6) din Articolul 44 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 45(1) Inspecția Judiciară se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizată în scris și motivat de orice persoană interesată, inclusiv de Consiliul Superior al Magistraturii, în legătură cu abaterile disciplinare săvârșite de judecători și procurori. (la 11-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 45 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (2) În cazul în care sesizarea nu este semnată, nu conține datele de identificare ale autorului sau indicii concrete cu privire la situația de fapt care a determinat sesizarea, aceasta se clasează și se comunică răspuns în acest sens. Se poate face o nouă sesizare, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. (la 11-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 45 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (3) Aspectele semnalate potrivit alin. (1) sunt supuse unei verificări prealabile efectuate de inspectorii judiciari din cadrul Inspecției Judiciare, în cadrul căreia se stabilește dacă există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare. Verificările se efectuează în termen de cel mult 45 de zile de la data sesizării Inspecției Judiciare, potrivit alin. (1). Inspectorul-șef poate dispune prelungirea termenului de efectuare a verificării prealabile, cu cel mult 45 de zile, dacă există motive întemeiate care justifică această măsură. (la 11-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 45 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (4) Dacă în urma efectuării verificărilor prealabile se constată că nu există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare, sesizarea se clasează, iar rezultatul se comunică direct persoanei care a formulat sesizarea și persoanei vizate de sesizare. Rezoluția de clasare este supusă confirmării inspectorului-șef. Rezoluția poate fi infirmată, o singură dată, de inspectorul-șef, care poate dispune, prin rezoluție scrisă și motivată, completarea verificărilor. (la 11-10-2018, Alineatul (4) din Articolul 45 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (5) Primind propunerea de clasare prevăzută la alin. (4) lit. a), ministrul justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție sau, după caz, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție poate:a) să dispună clasarea lucrării și comunicarea rezultatului persoanei care a formulat sesizarea și persoanei vizate de sesizare;b) să solicite motivat completarea verificărilor prealabile, atunci când apreciază că acestea nu sunt complete. Completarea se efectuează de către inspectorul judiciar în termen de cel mult 30 de zile de la data când a fost solicitată de titularul acțiunii disciplinare;c) să dispună începerea cercetării disciplinare; (la 11-10-2018, Litera c) din Alineatul (5) , Articolul 45 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) d) în cazul în care se constată că există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare, inspectorul judiciar dispune, prin rezoluție, începerea cercetării disciplinare. (la 11-10-2018, Alineatul (5) din Articolul 45 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 39, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (6) În situația în care mai multe sesizări privesc aceeași faptă și aceeași persoană, sesizările se conexează. (la 11-10-2018, Alineatul (6) din Articolul 45 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (7) Termenele stabilite de prezentul articol sunt prevăzute sub sancțiunea decăderii. (la 11-10-2018, Alineatul (7) din Articolul 45 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (8) În situația în care mai multe sesizări privesc aceeași faptă și aceeași persoană, sesizările se conexează.  +  Articolul 45^1(1) Împotriva rezoluției de clasare prevăzute la art. 45 alin. (4), persoana care a formulat sesizarea poate depune plângere adresată inspectorului-șef, în termen de 15 zile de la comunicare. Plângerea se soluționează în cel mult 20 de zile de la data înregistrării la Inspecția Judiciară. (2) Soluțiile pe care inspectorul-șef le poate dispune sunt:a) respingerea plângerii și menținerea rezoluției atacate; b) admiterea plângerii și completarea verificărilor. Completarea se efectuează de către inspectorul judiciar în termen de cel mult 30 de zile de la data când a fost dispusă de către inspectorul-șef.(3) Rezoluția inspectorului-șef prin care au fost respinse plângerea și rezoluția de clasare pot fi contestate de persoana care a formulat sesizarea la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, în termen de 15 zile de la comunicare. Soluționarea cauzei se face de urgență și cu precădere.(4) Soluțiile pe care le poate pronunța Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București sunt:a) respingerea contestației; b) admiterea contestației și desființarea rezoluției inspectorului-șef și a rezoluției de clasare și trimiterea dosarului pentru completarea verificărilor. (5) Hotărârea pronunțată potrivit dispozițiilor alin. (4) lit. b) trebuie să cuprindă motivele pentru care au fost desființate rezoluțiile atacate și să indice faptele și împrejurările care trebuie lămurite, precum și mijloacele de probă ce urmează a fi administrate pentru completarea verificărilor. (6) Hotărârea Secției de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal, în termen de 15 zile de la comunicare. (la 11-10-2018, Sectiunea a 4-a din Capitolul IV a fost completata de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 46(1) În cadrul cercetării disciplinare se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, precum și orice alte date concludente din care să se poată aprecia asupra existenței sau inexistenței vinovăției. Ascultarea celui în cauză și verificarea apărărilor judecătorului sau procurorului cercetat sunt obligatorii. Refuzul judecătorului sau procurorului cercetat de a face declarații ori de a se prezenta la cercetări se constată prin proces-verbal și nu împiedică încheierea cercetării. Judecătorul sau procurorul cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării și să solicite probe în apărare. Procedura disciplinară se derulează cu respectarea garanțiilor procesuale și procedurale prevăzute de Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare. (la 11-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 46 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (2) Cercetarea disciplinară se desfășoară cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la informațiile clasificate și la protecția datelor cu caracter personal.(3) Cercetarea disciplinară se suspendă atunci când împotriva judecătorului sau procurorului cercetat s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru aceeași faptă.(4) Organul de urmărire penală este obligat să comunice Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare, într-un termen rezonabil, actul prin care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale.(5) Suspendarea cercetării disciplinare se dispune de inspectorul judiciar prin rezoluție și operează până când soluția pronunțată în cauza care a motivat suspendarea a devenit definitivă. Dispozițiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător.(6) Cercetarea disciplinară se efectuează în termen de 60 de zile de la data dispunerii acesteia, cu excepția situației în care intervine suspendarea. Cercetarea disciplinară se poate prelungi cu cel mult 30 de zile, dacă există motive întemeiate care justifică această măsură. (la 11-10-2018, Alineatul (6) din Articolul 46 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (7) Acțiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de 30 de zile de la finalizarea cercetării disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data la care fapta a fost săvârșită.  +  Articolul 47(1) După efectuarea cercetării disciplinare, inspectorul judiciar poate dispune, prin rezoluție scrisă și motivată: (la 11-10-2018, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 47 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 43, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) a) admiterea sesizării, prin exercitarea acțiunii disciplinare și sesizarea secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii;b) respingerea sesizării, în cazul în care constată, în urma efectuării cercetării disciplinare, că nu sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acțiunii. (la 11-10-2018, Litera b) din Alineatul (1), Articolul 47 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 43, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) c) Abrogată. (la 11-10-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 47 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 44, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (2) Abrogat. (la 11-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 47 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 45, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (3) Rezoluția inspectorului judiciar este supusă confirmării inspectorului-șef. Inspectorul-șef poate dispune completarea cercetării disciplinare de către inspectorul judiciar. Completarea se efectuează de către inspectorul judiciar în termen de cel mult 30 de zile de la data când a fost dispusă de către inspectorul-șef.(4) Rezoluția inspectorului judiciar poate fi infirmată, o singură dată, de inspectorul-șef, în scris și motivat, acesta putând dispune, prin rezoluție scrisă și motivată, completarea cercetării disciplinare. După completarea cercetării disciplinare, inspectorul-șef poate dispune, în scris și motivat, una dintre soluțiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b). (la 11-10-2018, Alineatul (4) din Articolul 47 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (5) Rezoluția de respingere a sesizării prevăzute la alin. (1) lit. b) și alin. (4) poate fi contestată de persoana care a formulat sesizarea la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, în termen de 15 zile de la comunicare, fără îndeplinirea unei proceduri prealabile. Soluționarea cauzei se face de urgență și cu precădere. (la 11-10-2018, Alineatul (5) din Articolul 47 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (6) Soluțiile pe care le poate pronunța instanța sunt: a) respingerea contestației; b) admiterea contestației, desființarea rezoluției inspectorului judiciar și trimiterea dosarului pentru continuarea procedurii disciplinare. (la 11-10-2018, Alineatul (6) din Articolul 47 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (7) Hotărârea pronunțată potrivit dispozițiilor alin. (6) lit. b) trebuie să cuprindă motivele pentru care a fost desființată rezoluția inspectorului judiciar și să indice faptele și împrejurările care trebuie lămurite, precum și mijloacele de probă ce urmează a fi administrate pentru completarea cercetării disciplinare. (la 11-10-2018, Alineatul (7) din Articolul 47 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (8) Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal, în termen de 15 zile de la comunicare. Soluționarea cauzei se face în termen de 6 luni. (la 11-10-2018, Articolul 47 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 47, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 48Abrogat. (la 11-10-2018, Articolul 48 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 48, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 48^1(1) În cauzele urgente sau care prezintă un interes public deosebit, Secția pentru judecători sau Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, după caz, poate stabili termene mai scurte decât cele prevăzute la art. 45 și 46. În aceste cauze, prelungirea poate fi acordată, la cererea inspectorului judiciar, de către Secția pentru judecători sau Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, după caz.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul-șef, din oficiu, poate dispune reducerea termenelor prevăzute de lege. (la 11-10-2018, Sectiunea a 4-a din Capitolul IV a fost completata de Punctul 49, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 49(1) În procedura disciplinară în fața secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, citarea judecătorului sau a procurorului împotriva căruia se exercită acțiunea disciplinară și a Inspecției Judiciare ori, după caz, a ministrului justiției, președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție sau a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este obligatorie. Judecătorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecător ori procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat. Neprezentarea judecătorului sau a procurorului cercetat la judecarea acțiunii nu împiedică desfășurarea în continuare a judecății.(2) Acțiunea disciplinară este susținută în fața secțiilor de către unul dintre inspectorii judiciari care a exercitat-o și, numai în caz de imposibilitate a tuturor inspectorilor judiciari care au exercitat acțiunea, de către un inspector judiciar desemnat de inspectorul-șef. (la 11-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 49 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (3) Abrogat. (la 11-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 49 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 51, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (4) Părțile au dreptul să ia cunoștință de toate actele dosarului și pot solicita administrarea de probe.(5) Dispozițiile art. 46 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător. Suspendarea se dispune, prin încheiere, de secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.(6) Secțiile Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul în care constată că sesizarea este întemeiată, aplică una dintre sancțiunile disciplinare prevăzute de lege, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de judecător sau procuror și cu circumstanțele personale ale acestuia.(7) Dispozițiile din prezenta lege ce reglementează procedura de soluționare a acțiunii disciplinare se completează cu dispozițiile Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, în măsura în care nu sunt incompatibile cu aceasta. (la 11-10-2018, Alineatul (7) din Articolul 49 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 52, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 49^1Procedura disciplinară își urmează cursul și în cazul în care judecătorul este numit în funcția de procuror sau procurorul este numit în funcția de judecător. (la 11-10-2018, Sectiunea a 4-a din Capitolul IV a fost completata de Punctul 53, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 50(1) Secțiile Consiliului Superior al Magistraturii soluționează acțiunea disciplinară printr-o hotărâre care cuprinde, în principal, următoarele:a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară și încadrarea juridică a acesteia;b) temeiul de drept al aplicării sancțiunii;c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de judecător sau procuror;d) sancțiunea aplicată și motivele care au stat la baza aplicării acesteia;e) calea de atac și termenul în care hotărârea poate fi atacată;f) instanța competentă să judece calea de atac.(2) Prevederile alin. (1) se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă privind cuprinsul hotărârii.  +  Articolul 51(1) Hotărârile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a soluționat acțiunea disciplinară se redactează, obligatoriu, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunțare și se comunică, de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului vizat, precum și Inspecției Judiciare ori, după caz, titularului acțiunii disciplinare care a exercitat-o. Comunicarea hotărârilor este asigurată de Secretariatul general al Consiliului Superior al Magistraturii.(2) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii față de care se exercită acțiunea disciplinară nu participă la lucrările secției în care se judecă această acțiune.(3) Împotriva hotărârilor prevăzute la alin. (1) se poate exercita recurs în termen de 15 zile de la comunicare de către judecătorul sau procurorul sancționat ori, după caz, de Inspecția Judiciară sau de către ceilalți titulari ai acțiunii disciplinare care au exercitat-o. Competența soluționării recursului aparține Completului de 5 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Din Completul de 5 judecători nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii sau judecătorul sancționat disciplinar. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 381 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 20 iulie 2018, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constantându-se că dispozițiile art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii sunt constituționale doar în măsura în care se interpretează că „recursul“ prevăzut de acestea este o cale devolutivă de atac împotriva hotărârilor secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, pronunțate în materie disciplinară.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, în intervalul 20 iulie 2018 - 2 septembrie 2018, dispozițiile art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în măsura în care nu se interpretează că „recursul“ prevăzut de acestea este o cale devolutivă de atac împotriva hotărârilor secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, pronunțate în materie disciplinară, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 3 septembrie 2018, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  (4) Recursul suspendă executarea hotărârii secției Consiliului Superior al Magistraturii de aplicare a sancțiunii disciplinare.(5) Hotărârea prin care se soluționează recursul prevăzut la alin. (3) este irevocabilă.
   +  Articolul 52(1) Pe durata procedurii disciplinare, secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea inspectorului judiciar, poate dispune suspendarea din funcție a magistratului, până la soluționarea definitivă a acțiunii disciplinare, dacă exercitarea în continuare a funcției ar putea afecta desfășurarea cu imparțialitate a procedurilor disciplinare sau dacă procedura disciplinară este de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiției. Măsura suspendării poate fi reevaluată oricând pe durata judecării acțiunii disciplinare, până la pronunțarea hotărârii de către secția corespunzătoare. (la 11-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 52 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 54, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (1^1) Hotărârea prin care se dispune suspendarea din funcție în condițiile alin. (1) poate fi atacată cu contestație în termen de 5 zile de la comunicare de către judecătorul sau procurorul suspendat din funcție. Competența soluționării contestației aparține Completului de 5 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție, din care nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii. (la 11-10-2018, Articolul 52 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 55, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (1^2) Contestația se soluționează de urgență și cu precădere și nu suspendă executarea hotărârii secției Consiliului Superior al Magistraturii. Hotărârea instanței este definitivă. (la 11-10-2018, Articolul 52 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 55, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (1^3) Până la soluționarea contestației, instanța poate dispune, la cerere, suspendarea executării hotărârii. (la 11-10-2018, Articolul 52 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 55, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (1^4) Dacă hotărârea prin care s-a dispus suspendarea din funcție a judecătorului sau procurorului este desființată, suspendarea din funcție încetează, iar acesta este repus în situația anterioară, i se plătesc drepturile salariale de care a fost lipsit pe perioada suspendării, în condițiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și i se recunoaște vechimea în muncă și în magistratură pe această perioadă. (la 11-10-2018, Articolul 52 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 55, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (2) Pe durata procedurii disciplinare, soluționarea cererii de acordare a pensiei de serviciu se suspendă până la soluționarea definitivă a acțiunii disciplinare.  +  Articolul 52^1(1) Eliberarea din funcție a unui judecător sau procuror, în condițiile art. 65 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau numirea unui judecător în funcția de procuror ori a unui procuror în funcția de judecător nu împiedică continuarea procedurii disciplinare. (2) Cu excepția situației în care judecătorul a fost numit în funcția de procuror sau procurorul a fost numit în funcția de judecător, în procedura disciplinară continuată în condițiile alin. (1), dacă se exercită acțiunea disciplinară, secția corespunzătoare, când constată că sesizarea este întemeiată, stabilește una dintre sancțiunile disciplinare prevăzute de lege, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare și cu circumstanțele personale ale celui care a săvârșit-o. Sancțiunea disciplinară astfel stabilită nu se mai execută. În situația în care judecătorul a fost numit în funcția de procuror sau procurorul a fost numit în funcția de judecător sunt aplicabile dispozițiile art. 49 alin. (6).(3) Judecarea acțiunii disciplinare exercitate împotriva judecătorului care, după săvârșirea abaterii disciplinare, a fost numit în funcția de procuror este de competența Secției pentru judecători. Judecarea acțiunii disciplinare exercitate împotriva procurorului care, după săvârșirea abaterii disciplinare, a fost numit în funcția de judecător este de competența Secției pentru procurori. (la 11-10-2018, Sectiunea a 4-a din Capitolul IV a fost completata de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 53În cazul în care s-a dispus excluderea din magistratură a unui judecător sau a unui procuror, hotărârea definitivă se transmite Președintelui României, în vederea emiterii decretului de eliberare din funcție. (la 11-10-2018, Articolul 53 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 57, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 53^1(1) Pentru exercitarea atribuțiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin intermediul plenului și al secțiilor se organizează comisii de lucru, cu rol de structuri pregătitoare de specialitate, din care fac parte membrii Consiliului. (2) Organizarea, funcționarea și atribuțiile acestora se stabilesc prin regulament elaborat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii sau, după caz, de secțiile corespunzătoare.(3) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții:a) analizează și propun spre soluționare punctele înscrise pe ordinea de zi a plenului și a secțiilor, cu excepția celor în materie disciplinară și de carieră; b) înaintează proiecte de hotărâre ce se supun includerii pe ordinea de zi și aprobării în plen și în secții, cu excepția celor în materie disciplinară și de carieră cu caracter individual;c) în situația în care, în cadrul comisiilor sunt puncte de vedere divergente și nu se poate adopta proiectul de hotărâre prin consens, se va proceda la vot. Pe ordinea de zi vor fi înscrise proiecte alternative de hotărâre de soluționare a punctelor de pe ordinea de zi a plenului sau a secțiilor, cu menționarea opiniei majoritare și a opiniilor minoritare, după caz;d) analizează solicitările venite din partea membrilor, a asociațiilor profesionale, a organizațiilor societății civile, a altor autorități și instituții publice în domeniul de activitate al Consiliului și stabilesc priorități de activitate tematică;e) alte atribuții stabilite prin lege și regulament. (la 11-10-2018, Sectiunea a 4-a din Capitolul IV a fost completata de Punctul 58, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )
   +  Capitolul V Statutul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii  +  Articolul 54(1) Durata mandatului membrilor aleși, judecători și procurori și reprezentanți ai societății civile, ai Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani, fără posibilitatea reînvestirii, beneficiind de aceleași drepturi și obligații. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii desfășoară activitate permanentă și nenormată și au calitatea de demnitar. Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. (la 11-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 54 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 59, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (2) Calitatea de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentant al societății civile, reprezintă vechime în specialitate recunoscută în profesiile juridice și pe durata mandatului este incompatibilă cu exercitarea calității de parlamentar, ales local, funcționar public, judecător, procuror, notar public, avocat, consilier juridic, mediator, arbitru, executor judecătoresc, practician în insolvență, grefier, consilier de probațiune și a altor profesii juridice reglementate de lege. (la 11-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 54 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 59, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (3) Dispozițiile art. 6 și 7 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.(4) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii încetează, după caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din funcție, nerezolvarea stării de incompatibilitate în termen de 15 zile de la data alegerii ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, nerespectarea dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, imposibilitatea exercitării atribuțiilor pe o perioadă mai mare de 3 luni, precum și prin deces.(5) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se suspendă de drept pentru motivele prevăzute de art. 62 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile, nu participă la ședințele secțiilor pentru judecători, respectiv pentru procurori și au următoarele îndatoriri specifice:a) asigură informarea constantă a organizațiilor societății civile cu privire la lucrările Consiliului Superior al Magistraturii;b) realizează consultarea organizațiilor societății civile cu privire la propunerile și sugestiile acestora privind demersurile necesare la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii pentru îmbunătățirea activității instituțiilor judiciare ca serviciu public aflat în slujba societății, întocmind în acest sens un raport trimestrial de analiză și sinteză a propunerilor, pe care îl transmit plenului sau secțiilor, după caz, pentru analiză și decizie; c) monitorizează respectarea obligațiilor Consiliului Superior al Magistraturii, de transparență, de asigurare a accesului publicului la informații și soluționare a petițiilor în raport cu societatea civilă, și întocmesc un raport anual pe care îl publică pe pagina de internet a Consiliului. (la 11-10-2018, Articolul 54 din Capitolul V a fost completat de Punctul 60, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 55(1) Revocarea din funcția de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se poate dispune oricând în timpul mandatului, în următoarele cazuri:a) persoana în cauză nu mai îndeplinește condițiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii; b) persoanei în cauză i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară din cele prevăzute de lege pentru judecători și procurori, iar măsura a rămas definitivă; c) persoanei în cauză îi este retrasă încrederea de către majoritatea judecătorilor sau procurorilor, după caz, care funcționează efectiv la instanțele sau parchetele pe care aceasta le reprezintă. (la 11-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 55 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 61, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (2) Secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii constată incidența uneia dintre ipotezele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), la sesizarea majorității judecătorilor care compun Secția pentru judecători sau, după caz, a majorității procurorilor care compun Secția pentru procurori, precum și la sesizarea unei adunări generale. (la 11-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 55 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 61, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), procedura de revocare din funcție a unui membru al Consiliului se desfășoară după cum urmează:a) retragerea încrederii poate fi inițiată de orice adunare generală de la nivelul instanțelor sau parchetelor pe care le reprezintă membrul Consiliului Superior al Magistraturii a cărui revocare se solicită. Organizațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor pot sesiza adunările generale ale judecătorilor și procurorilor în vederea inițierii procedurii de retragere a încrederii;b) Consiliul declanșează demersurile de retragere a încrederii, la cererea a cel puțin 10 adunări generale în cazul judecătoriilor sau parchetelor de pe lângă judecătorii, 3 adunări generale în cazul tribunalelor sau parchetelor de pe lângă tribunale, o adunare generală în cazul curților de apel sau al parchetelor de pe lângă curțile de apel, respectiv a adunării generale a Înaltei Curți de Casație și Justiție sau a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;c) hotărârile din adunările generale pentru inițierea sau susținerea declanșării procedurii de retragere a încrederii se iau cu majoritatea voturilor judecătorilor sau procurorilor care funcționează efectiv la acea instanță sau la acel parchet, prin vot secret, direct și personal;d) în termen de 10 zile de la data la care este sesizat, cu respectarea condițiilor prevăzute la lit. a) și b), Plenul Consiliului convoacă toate adunările generale de la nivelul instanțelor sau parchetelor pe care le reprezintă membrul Consiliului Superior al Magistraturii a cărui revocare se solicită, stabilind o singură dată și oră pentru desfășurarea acestora, însă nu mai târziu de 20 de zile de la data convocării. Judecătorului sau procurorului vizat i se comunică de îndată hotărârea sau hotărârile prin care s-a luat măsura inițierii procedurii de revocare;e) persoana pentru care se solicită retragerea încrederii se poate adresa judecătorilor sau procurorilor în vederea susținerii propriului punct de vedere, în orice mod, până la momentul începerii votului;f) în termen de 5 zile de la finalizarea adunărilor generale convocate potrivit dispozițiilor prevăzute la lit. d), Plenul Consiliului validează rezultatele votului exprimat;g) dacă majoritatea voturilor valabil exprimate de judecătorii sau procurorii întruniți în adunări generale la instanțele ori parchetele pe care le reprezintă membrul ales al Consiliului Superior al Magistraturii sunt în sensul retragerii încrederii, calitatea de membru ales al Consiliului încetează de drept la data validării rezultatelor de către Plenul Consiliului. (la 11-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 55 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 61, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (4) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), dacă solicitarea de retragere a încrederii este asumată prin semnătură olografă de către majoritatea judecătorilor sau procurorilor, după caz, care funcționează efectiv la instanțele sau parchetele pe care le reprezintă membrul ales al Consiliului Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului, fără a mai convoca adunările generale, ia act de retragerea încrederii. În acest caz, calitatea de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii încetează la data la care Plenul Consiliului ia act de retragerea încrederii. (la 11-10-2018, Alineatul (4) din Articolul 55 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 61, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (5) În cazul adunării generale comune a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a Direcției Naționale Anticorupție și a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, decizia de revocare a reprezentantului acestora se ia cu votul majorității procurorilor care funcționează efectiv la aceste structuri, inclusiv la cele teritoriale. (la 11-10-2018, Alineatul (5) din Articolul 55 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 61, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (6) Abrogat. (la 11-10-2018, Alineatul (6) din Articolul 55 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 62, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (7) Abrogat. (la 11-10-2018, Alineatul (7) din Articolul 55 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 62, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (8) Abrogat. (la 11-10-2018, Alineatul (8) din Articolul 55 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 62, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (9) Decizia de revocare a membrilor aleși de la Înalta Curte de Casație și Justiție se ia cu votul majorității judecătorilor în exercițiu de la Înalta Curte de Casație și Justiție. (la 11-10-2018, Alineatul (9) din Articolul 55 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 63, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (10) Revocarea din funcția de președinte sau vicepreședinte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire defectuoasă a atribuțiilor prevăzute la art. 24 alin. (3) lit. a)-g), se propune de o treime din numărul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și se dispune prin votul majorității Plenului Consiliului, în prezența a cel puțin 2/3 dintre membrii săi. Hotărârea Plenului se redactează în cel mult 20 de zile și se comunică de îndată. (la 11-10-2018, Articolul 55 din Capitolul V a fost completat de Punctul 64, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (11) Hotărârea de revocare poate fi atacată cu contestație în termen de 15 zile de la comunicare, la Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Contestația se judecă în complet format din 3 judecători. Introducerea contestației suspendă de drept executarea hotărârii. Hotărârea prin care se soluționează contestația este definitivă. (la 11-10-2018, Articolul 55 din Capitolul V a fost completat de Punctul 64, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 55^1(1) Pe toată durata mandatului, membrii Consiliului Superior al Magistraturii pot fi interpelați de către un număr minim de 30 de judecători sau procurori sau de către asociațiile profesionale cu privire la activitatea pe care o desfășoară, modul cum își îndeplinesc atribuțiile sau despre cum își respectă angajamentele din programul cu care au candidat pentru ocuparea funcției.(2) Interpelarea se adresează Consiliului Superior al Magistraturii și membrului interpelat.(3) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii interpelat este obligat să răspundă în cel mult 30 de zile de la data interpelării.(4) Atât conținutul interpelării, cât și răspunsul dat de membrul Consiliului Superior al Magistraturii se publică pe siteul Consiliului. (la 11-10-2018, Capitolul V a fost completat de Punctul 65, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 56(1) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii care au calitatea de judecător sau procuror răspund civil, disciplinar și penal, în condițiile legii.(2) Prevederile art. 45-49 se aplică în mod corespunzător.(3) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii față de care se exercită acțiunea disciplinară nu participă în calitate de membru ales la lucrările secției în care se judecă acțiunea disciplinară.  +  Articolul 57(1) În cazul încetării calității de membru al Consiliului Superior al Magistraturii înainte de expirarea mandatului, pentru locul rămas vacant se organizează noi alegeri, potrivit procedurii prevăzute de lege.(2) Până la alegerea unui nou membru, interimatul va fi asigurat de judecătorul sau procurorul care a obținut numărul următor de voturi în cadrul alegerilor desfășurate potrivit art. 8 alin. (3) sau art. 13 ori, după caz, art. 19.(3) În cazul prevăzut la alin. (1), persoana aleasă pentru ocuparea locului vacant își exercită calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii pentru restul de mandat rămas până la expirarea termenului de 6 ani. (la 11-10-2018, Articolul 57 din Capitolul V a fost completat de Punctul 66, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 58Din Consiliul Superior al Magistraturii nu pot face parte, în timpul aceluiași mandat, soți sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv.  +  Capitolul VI Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii  +  Articolul 59Consiliul Superior al Magistraturii dispune de un aparat tehnic administrativ propriu.  +  Articolul 60(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Consiliului Superior al Magistraturii se asigură de la bugetul de stat.(2) Bugetul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri sunt cuprinse distinct în bugetul Consiliului Superior al Magistraturii.(3) Președintele Consiliului Superior al Magistraturii are calitatea de ordonator principal de credite care poate fi delegată vicepreședintelui, secretarului general, secretarului general adjunct sau directorului economic. (la 11-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 60 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 67, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (4) Bugetul pentru curțile de apel, tribunale, tribunale specializate și judecătorii este gestionat de către Ministerul Justiției, ministrul justiției având calitatea de ordonator principal de credite.  +  Articolul 61(1) Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este condus de un secretar general.(2) Secretarul general este numit și revocat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dintre judecătorii și procurorii care au cel puțin 8 ani vechime în magistratură.(3) Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii poate fi ajutat de un secretar general adjunct, specialist în management, resurse umane sau în domeniul financiar.(4) Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii primește o indemnizație lunară egală cu cea a secretarului general din Ministerul Justiției, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 177/2002*), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările ulterioare, iar adjunctul acestuia, o indemnizație lunară egală cu cea a unui secretar general adjunct din Ministerul Justiției, prevăzută de același act normativ. Notă
  *) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 177/2002 a fost abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările ulterioare.
  Potrivit art. 11 al capitolului VIII din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, indemnizațiile de încadrare pentru funcțiile de secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii, inspector-șef în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și în cadrul Ministerului Justiției sunt stabilite pe baza coeficienților de ierarhizare prevăzuți pentru funcțiile menționate la art. 9 alin. (4) și art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 4 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.
   +  Articolul 62(1) Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este organizat în direcții, servicii și birouri.(2) Structura organizatorică a aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii se stabilește prin hotărâre a plenului, în limitele bugetului.  +  Articolul 63(1) Personalul din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este numit prin concurs sau examen.(2) Personalul de conducere din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este numit de plen, iar cel de execuție, de secretarul general.(3) Funcțiile de specialitate juridică din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii pot fi ocupate și de judecători și procurori detașați, în condițiile legii.(4) Funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii sunt asimilați, ca rang și salarizare, personalului corespunzător din cadrul Parlamentului, beneficiind în mod corespunzător de drepturile acestuia. (la 11-10-2018, Alineatul (4) din Articolul 63 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 68, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (4^1) Specialiștii IT din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii și al instituțiilor aflate în coordonarea acestuia, precum și din cadrul aparatului propriu al Inspecției Judiciare beneficiază de aceleași drepturi salariale ca specialiștii IT din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție și au aceleași drepturi și îndatoriri prevăzute pentru această categorie de personal de Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare, precum și de alte acte normative. (la 11-10-2018, Articolul 63 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 69, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (5) Statele de funcții și de personal se aprobă de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în limitele bugetului.  +  Articolul 64Atribuțiile secretarului general și ale personalului din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, precum și organizarea și funcționarea compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii.
   +  Capitolul VII Organizarea Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari  +  Articolul 65(1) Inspecția Judiciară funcționează ca structură cu personalitate juridică în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul în municipiul București.(2) Inspecția Judiciară este condusă de un inspector-șef - judecător numit prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, ajutat de un inspector-șef adjunct - procuror, desemnat de inspectorul-șef.(3) Inspecția Judiciară acționează potrivit principiului independenței operaționale în raport cu Consiliul Superior al Magistraturii, instanțele judecătorești, parchetele de pe lângă acestea și în relația cu celelalte autorități publice, exercitându-și atribuțiile de analiză, verificare și control în domeniile specifice de activitate, în temeiul legii și pentru asigurarea respectării acesteia.(4) Normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție se aprobă de către inspectorul-șef, prin regulament.(5) Inspectorul-șef este ordonator principal de credite. (la 11-10-2018, Articolul 65 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 70, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 66(1) Pentru realizarea atribuțiilor sale, Inspecția Judiciară dispune de un aparat propriu.(2) Aparatul propriu al Inspecției Judiciare este organizat în direcții, servicii și birouri. În cadrul aparatului propriu al Inspecției Judiciare funcționează inspectori judiciari, personal de specialitate juridică asimilat magistraților, funcționari publici, personal contractual și specialiști IT. (la 11-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 66 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (3) Organizarea și funcționarea Inspecției Judiciare, structura organizatorică și atribuțiile compartimentelor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al inspectorului-șef, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Inspecția Judiciară funcționează cu un număr de posturi necesar care să îi asigure îndeplinirea activității în condiții optime. (la 11-10-2018, Alineatul (4) din Articolul 66 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (5) Abrogat. (la 11-10-2018, Alineatul (5) din Articolul 66 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 72, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (6) Numărul maxim de posturi pentru aparatul Inspecției Judiciare poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea inspectorului-șef. (la 11-10-2018, Alineatul (6) din Articolul 66 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 73, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (7) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Inspecției Judiciare se asigură integral de la bugetul de stat. (la 11-10-2018, Alineatul (7) din Articolul 66 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 73, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 67(1) Inspectorul-șef este numit de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dintre inspectorii judiciari în funcție, în urma unui concurs care constă în prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere respective, urmărindu-se competențele manageriale, gestiunea eficientă a resurselor, capacitatea de a-și asuma decizii și responsabilități, competențele de comunicare și rezistența la stres. (la 11-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 67 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 74, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (2) Concursul se organizează de Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit regulamentului aprobat prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Organizarea concursului pentru ocuparea postului de inspector-șef se anunță cu cel puțin 3 luni înaintea datei acestuia. (la 11-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 67 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 74, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (3^1) Componența comisiei de concurs este următoarea:a) 3 membri judecători, care fac parte din Secția pentru judecători și au funcționat la o instanță de grad corespunzător celui necesar pentru ocuparea funcției de inspector judiciar, desemnați de Secția pentru judecători;b) un membru procuror, care face parte din Secția pentru procurori și a funcționat la un parchet de grad corespunzător celui necesar pentru ocuparea funcției de inspector judiciar, desemnat de Secția pentru procurori;c) un membru al Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentant al societății civile, desemnat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii;d) un psiholog desemnat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, care va prezenta un raport consultativ, după prezentarea proiectului referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere, de către fiecare candidat. (la 11-10-2018, Articolul 67 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 75, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (4) Mandatul inspectorului-șef și al inspectorului-șef adjunct este de 3 ani și poate fi înnoit o singură dată, cu respectarea prevederilor alin. (1).(4^1) Mandatul de inspector judiciar se prelungește de drept până la expirarea mandatului de inspector-șef sau inspector-șef adjunct. (la 11-10-2018, Articolul 67 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 76, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (5) Inspectorul-șef poate fi revocat din funcție de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor manageriale. Revocarea se dispune pe baza raportului de audit prevăzut la art. 68, numai ca urmare a propunerii formulate, în acest sens, de către o comisie alcătuită conform alin. (3^1), însă fără participarea psihologului. (la 11-10-2018, Alineatul (5) din Articolul 67 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 77, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (6) Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii prin care se dispune revocarea din funcție poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare, la Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Recursul suspendă executarea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii. Hotărârea prin care se soluționează recursul este definitivă. (la 11-10-2018, Alineatul (6) din Articolul 67 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 77, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (7) În situația vacantării funcției de inspector-șef sau, după caz, de inspector-șef adjunct al Inspecției Judiciare ca urmare a expirării mandatului, interimatul funcției se asigură de inspectorul-șef sau, după caz, de inspectorul-șef adjunct ale căror mandate au expirat, până la data ocupării acestor funcții în condițiile legii. (la 05-09-2018, Articolul 67 din Capitolul VII a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 05 septembrie 2018 ) (8) În caz de încetare a mandatului de inspector-șef ca urmare a altor situații decât expirarea mandatului, interimatul funcției se asigură de către inspectorul-șef adjunct până la data ocupării acestei funcții în condițiile legii, iar în caz de încetare a mandatului de inspector-șef adjunct ca urmare a altor situații decât expirarea mandatului, interimatul funcției se asigură de către un inspector judiciar numit de inspectorul-șef până la data ocupării acestei funcții în condițiile legii. (la 05-09-2018, Articolul 67 din Capitolul VII a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 05 septembrie 2018 )  +  Articolul 68(1) Evaluarea calității managementului Inspecției Judiciare se face anual, printr-un audit extern independent.(2) Finanțarea auditului prevăzut la alin. (1) se face din bugetul Inspecției Judiciare. Selectarea entității care va efectua auditul se face cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.(3) La procedura de achiziție publică nu pot participa entități din sectorul public sau entități din sectorul privat la care statul este acționar.(4) Raportul de audit se întocmește în primele 3 luni ale anului și cuprinde, în mod obligatoriu, recomandări privind modul de îndeplinire a atribuțiilor manageriale, organizarea eficientă, comportamentul și comunicarea, asumarea responsabilităților de către conducerea Inspecției Judiciare, precum și recomandări privind necesitatea de reducere sau, după caz, de suplimentare a posturilor acesteia.(5) În termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit, inspectorul-șef procedează la comunicarea acestuia Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 69(1) Inspectorul-șef îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:a) desemnează, dintre inspectorii judiciari, echipa de conducere - inspectorul-șef adjunct, directorii de direcții - în baza unei proceduri în care sunt evaluate proiectele de management specifice fiecărui post, astfel încât să asigure coeziune managerială, competență profesională, comunicare eficientă. Mandatul acestora încetează odată cu mandatul inspectorului-șef; (la 11-10-2018, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 69 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 78, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) a^1) exercită funcția de conducere și organizare a activității Inspecției Judiciare; (la 11-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 69 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 79, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) a^2) ia măsuri pentru coordonarea activității personalului Inspecției Judiciare, altul decât inspectorii judiciari; (la 11-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 69 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 79, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) b) reprezintă Inspecția Judiciară în relațiile cu Consiliul Superior al Magistraturii sau cu alte instituții interne sau internaționale;c) exercită atribuțiile legale ce îi revin în calitate de ordonator de credite;d) ia măsuri pentru repartizarea aleatorie a dosarelor în cadrul Inspecției Judiciare;e) stabilește, anual sau ori de câte ori se impune, domeniile specifice de activitate cu privire la care se exercită controlul, după consultarea inspectorilor judiciari; (la 11-10-2018, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 69 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 80, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) f) stabilește echipele de control, în domeniile prevăzute la lit. e);f^1) asigură coordonarea activității de formare profesională a inspectorilor judiciari și activitatea de unificare a practicii la nivelul Inspecției Judiciare; (la 11-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 69 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 81, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) g) numește, în condițiile legii, inspectorii judiciari și celelalte categorii de personal din cadrul Inspecției Judiciare, dispune modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestora;h) stabilește atribuțiile și sarcinile individuale ale personalului din subordine, aprobând fișele de post ale acestuia;i) evaluează, în condițiile legii, personalul din subordine;i^1) asigură coordonarea activității de protecție și securitate a muncii; (la 11-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 69 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 82, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.(2) Inspectorul-șef al Inspecției Judiciare nu solicită și nu primește instrucțiuni de la nicio autoritate, instituție sau persoană în realizarea atribuțiilor sale referitoare la declanșarea, desfășurarea și valorificarea controalelor, cu excepția situațiilor prevăzute de prezenta lege.(3) Inspectorul-șef al Inspecției Judiciare este ordonator de credite, potrivit legii.(4) Inspectorul-șef adjunct este înlocuitorul de drept al inspectorului-șef, ajută inspectorul-șef în activitatea de verificare și avizare a actelor și rezoluțiilor întocmite de către inspectorii judiciari și îndeplinește toate celelalte atribuții stabilite de inspectorul-șef. (la 11-10-2018, Alineatul (4) din Articolul 69 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 83, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 70(1) Inspectorii din cadrul Inspecției Judiciare sunt numiți în funcție de către inspectorul-șef, în urma unui concurs organizat de Inspecția Judiciară, pentru un mandat de 3 ani care poate fi reînnoit o singură dată, pe aceeași durată, dintre judecătorii și procurorii care au o vechime de cel puțin 10 ani în magistratură, care au funcționat cel puțin la tribunal sau parchet de pe lângă tribunal și au avut calificativul «foarte bine» la ultima evaluare. (la 11-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 70 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 84, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (2) Concursul constă în susținerea unei probe scrise și a unui interviu, iar tematica de concurs include legile, regulamentele și orice alte reglementări în materia organizării și funcționării instanțelor, a parchetelor și a Inspecției Judiciare, precum și prevederile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, în funcție de specializarea judecătorului sau procurorului candidat. Interviul are o pondere de maximum 30% în media finală a concursului. Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului se aprobă prin ordin al inspectorului-șef și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 11-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 70 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 84, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (3) Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare și posturile care se scot la concurs se anunță cu cel puțin 3 luni înaintea datei concursului. Concursul se organizează cu cel puțin 3 luni înainte de data expirării mandatului de inspector judiciar.  +  Articolul 71(1) Pe durata exercitării mandatului de inspector-șef, inspector-șef adjunct și inspector judiciar, judecătorii și procurorii sunt suspendați de drept din funcțiile pe care le ocupă la instanțe și parchete. Judecătorii și procurorii cu funcții de conducere sunt obligați să opteze între funcția de conducere și cea de inspector judiciar, în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de a ocupa în continuare funcția de inspector judiciar. După cele 30 de zile, postul de conducere sau de inspector judiciar pentru care nu s-a făcut opțiunea devine vacant de drept.(2) Dispozițiile referitoare la sancțiunile și abaterile disciplinare, precum și procedura disciplinară se aplică în mod corespunzător inspectorilor judiciari.(3) Inspectorii din cadrul Inspecției Judiciare sunt revocați din funcție în cazul în care li s-a aplicat o sancțiune disciplinară sau în cazul prevăzut la art. 77 alin. (5).(4) La încetarea funcției de inspector judiciar, judecătorii și procurorii revin la instanțele sau parchetele unde au funcționat anterior ori, cu consimțământul lor, la alte instanțe sau parchete unde au dreptul să funcționeze potrivit legii. Art. 134^1 alin. (2)-(5) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 72(1) Inspectorii judiciari își desfășoară activitatea în mod independent și imparțial.(2) Inspectorii judiciari nu pot efectua cercetarea disciplinară sau orice alte lucrări care privesc judecători sau procurori din cadrul instanțelor ori parchetelor unde inspectorul a funcționat. În acest caz, dosarul se repartizează altui inspector judiciar, în mod aleatoriu, cu respectarea dispozițiilor art. 73.  +  Articolul 73(1) Modul de repartizare a sesizărilor și dosarelor disciplinare către inspectorii judiciari se face cu respectarea principiului repartizării aleatorii. (la 11-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 73 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 85, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (2) Redistribuirea lucrărilor repartizate aleatoriu inspectorilor judiciari se poate face numai în următoarele cazuri, cu aplicarea alin. (1):a) imposibilitate de exercitare a atribuțiilor timp de cel puțin 20 de zile;b) solicitare motivată a inspectorului judiciar căruia i-a fost repartizată lucrarea;c) suspendarea din activitate, în condițiile legii;d) ori de câte ori, față de calitatea persoanei cercetate, imparțialitatea cercetării disciplinare ar putea fi afectată;e) conflict de interese.(3) Actele, documentele sau orice alte informații solicitate de Inspecția Judiciară ori care sunt necesare pentru desfășurarea cercetării disciplinare se transmit direct Inspecției Judiciare.(4) Inspectorii judiciari pot solicita, în condițiile legii, inclusiv conducătorilor instanțelor sau parchetelor, orice informații, date, documente sau pot face orice verificări pe care le consideră necesare în vederea efectuării cercetării disciplinare ori a exercitării celorlalte atribuții prevăzute de lege sau regulamente.(5) Actele, documentele sau orice alte informații care se află pe rolul Inspecției Judiciare au caracter confidențial, cu excepția celor care constituie, potrivit legii, informații de interes public.  +  Articolul 74(1) Inspectorii judiciari au următoarele atribuții:a) în materie disciplinară, dispun și efectuează cercetarea disciplinară în vederea exercitării acțiunii disciplinare față de judecători, procurori, inclusiv față de cei care sunt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, precum și față de magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, în condițiile prezentei legi;b) efectuează verificări la instanțele de judecată în legătură cu respectarea normelor procedurale privind primirea cererilor, repartizarea aleatorie a dosarelor, stabilirea termenelor, continuitatea completului de judecată, pronunțarea, redactarea și comunicarea hotărârilor, înaintarea dosarelor la instanțele competente, punerea în executare a hotărârilor penale și civile și informează Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, formulând propuneri adecvate;c) efectuează verificări la parchete în legătură cu respectarea normelor procedurale privind primirea și înregistrarea lucrărilor, repartizarea dosarelor pe criterii obiective, continuitatea în lucrările repartizate și independența procurorilor, respectarea termenelor, redactarea și comunicarea actelor procedurale și informează Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, formulând propuneri adecvate;d) verifică eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente pentru asigurarea bunei funcționări a instanței și a parchetului, a calității corespunzătoare a serviciului, semnalează deficiențele constatate și formulează propuneri corespunzătoare pentru înlăturarea acestora, pe care le prezintă secției corespunzătoare;e) verifică sesizările adresate Inspecției Judiciare sau se sesizează din oficiu în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor, procurorilor, inclusiv a celor care sunt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și a magistraților-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, ori în legătură cu încălcarea obligațiilor profesionale ale acestora;f) efectuează, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, verificări privind condiția bunei reputații, pentru judecătorii și procurorii în funcție;g) efectuează verificările dispuse de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii pentru soluționarea cererilor privind apărarea reputației profesionale și a independenței judecătorilor; prezintă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii raportul cuprinzând rezultatul verificărilor;h) efectuează orice alte verificări sau controale dispuse de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, secțiile Consiliului Superior al Magistraturii sau de inspectorul-șef al Inspecției Judiciare, în condițiile legii.(2) Atribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și d) se efectuează din oficiu sau la solicitarea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii ori a secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 74^1(1) La sesizarea Ministerului Finanțelor Publice, în cazurile și termenele prevăzute la art. 96 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Inspecția Judiciară efectuează verificări în vederea evaluării dacă eroarea judiciară cauzată de judecător sau procuror a fost ca urmare a exercitării funcției cu rea-credință sau gravă neglijență.(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se finalizează în termen de 30 de zile de la sesizare. Inspectorul-șef poate dispune prelungirea termenului cu cel mult 30 de zile, dacă există motive întemeiate care justifică această măsură. Durata maximă a verificărilor nu poate depăși 120 de zile.(3) Verificarea este efectuată de o comisie formată, în funcție de calitatea persoanei verificate, din 3 judecători, inspectori judiciari, sau 3 procurori, inspectori judiciari. În situația în care în aceeași cauză sunt verificați judecători și procurori, se vor forma două comisii care vor verifica distinct faptele, în funcție de calitatea persoanelor verificate.(4) În cadrul verificărilor, ascultarea judecătorului și procurorului vizat este obligatorie. Refuzul judecătorului sau procurorului verificat de a face declarații sau de a se prezenta la audieri se constată prin proces-verbal și nu împiedică încheierea verificărilor. Judecătorul sau procurorul vizat are dreptul să cunoască toate actele verificării și să solicite probe în apărare. Inspectorii pot audia orice alte persoane implicate în cauza în care se fac verificări.(5) Verificările se finalizează printr-un raport prin care, în baza întregului material probator administrat, Inspecția Judiciară apreciază dacă eroarea judiciară a fost săvârșită de judecător sau procuror cu rea-credință sau gravă neglijență. (6) Verificarea prevăzută la alin. (1) se efectuează și în situația în care persoanele verificate nu mai ocupă funcția de judecător sau procuror.(7) Raportul se comunică Ministerului Finanțelor Publice și judecătorului sau procurorului vizat.(8) Raportul prevăzut la alin. (5) este supus confirmării inspectorului-șef. Inspectorul-șef poate dispune motivat, o singură dată, completarea verificărilor. Completarea se efectuează de comisie în termen de cel mult 30 de zile de la data când a fost dispusă de către inspectorul-șef. (la 11-10-2018, Capitolul VII a fost completat de Punctul 86, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 75(1) În exercitarea atribuțiilor lor prevăzute la art. 74, cu excepția celor referitoare la efectuarea cercetării disciplinare, inspectorii judiciari întocmesc rapoarte de inspecție pe care le aduc la cunoștința instanțelor/parchetelor supuse verificărilor, în vederea formulării de obiecții.(2) Raportul de inspecție prevăzut la alin. (1), împreună cu obiecțiile formulate, se înaintează secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, care stabilește măsurile ce se impun pentru remedierea situației.(3) În situația în care apreciază că obiecțiile sunt întemeiate, secția Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune, în scris și motivat, retrimiterea raportului în vederea completării verificărilor, cu indicarea în mod expres a aspectelor ce trebuie completate.  +  Articolul 76(1) Verificarea sesizărilor referitoare la buna reputație a judecătorilor și procurorilor în funcție se face de către Inspecția Judiciară, din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate.(2) Raportul de inspecție întocmit în urma verificărilor privind buna reputație se comunică magistratului care face obiectul sesizării și persoanei care a înaintat sesizarea, în termen de 15 zile de la întocmire, în vederea formulării de obiecții.(3) Raportul de inspecție prevăzut la alin. (2), împreună cu obiecțiile formulate, se înaintează secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii. Pe baza raportului și a obiecțiilor formulate, secția corespunzătoare adoptă hotărârea privind constatarea îndeplinirii sau a neîndeplinirii de către magistrat a condiției de bună reputație ori, dacă apreciază că obiecțiile sunt întemeiate, dispune, în scris și motivat, retrimiterea raportului în vederea completării verificărilor, cu indicarea în mod expres a aspectelor ce trebuie completate. Hotărârea prin care se constată neîndeplinirea condiției de bună reputație cuprinde și propunerea de eliberare din funcție, în temeiul art. 65 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pe parcursul procedurii de verificare și constatare a îndeplinirii condiției de bună reputație, secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea inspectorului judiciar, poate dispune suspendarea din funcție a magistratului, până la finalizarea procedurii, dacă exercitarea în continuare a funcției ar putea afecta desfășurarea cu imparțialitate a procedurilor de verificare sau dacă aceste proceduri sunt de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiției.(5) Hotărârea secției prevăzută la alin. (3) poate fi atacată la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea plenului poate fi atacată cu contestație la Secția de contencios administrativ a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în același termen; hotărârea instanței este definitivă. (la 11-10-2018, Alineatul (5) din Articolul 76 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 87, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (6) Hotărârea definitivă prin care se constată neîndeplinirea condiției de bună reputație se comunică Președinției României, în vederea emiterii decretului de eliberare din funcție. (la 11-10-2018, Alineatul (6) din Articolul 76 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 87, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 77(1) Evaluarea activității profesionale a inspectorilor judiciari se face anual de o comisie formată din inspectorul-șef și alți 2 membri aleși de adunarea generală a inspectorilor judiciari, prin acordarea unui calificativ: "foarte bine", "bine", "satisfăcător" sau "nesatisfăcător".(2) Inspectorii judiciari nemulțumiți de calificativul acordat pot face contestație la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la comunicare. (la 11-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 77 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 88, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (3) În soluționarea contestației, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate cere inspectorului-șef orice informații pe care le consideră necesare, iar citarea inspectorului judiciar pentru a fi audiat este obligatorie. (la 11-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 77 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 88, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (3^1) Hotărârea Plenului poate fi atacată cu recurs la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul suspendă executarea. (la 11-10-2018, Articolul 77 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 89, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (4) Abrogat. (la 11-10-2018, Alineatul (4) din Articolul 77 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 90, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 ) (5) Inspectorul judiciar care primește calificativul "nesatisfăcător" sau de două ori consecutiv calificativul "satisfăcător" este revocat din funcția de inspector judiciar.(6) Criteriile de evaluare a activității profesionale a inspectorilor judiciari și procedura de evaluare se stabilesc prin regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspecției Judiciare.  +  Articolul 78(1) Perioada în care judecătorul sau procurorul este inspector judiciar constituie vechime în funcția de judecător sau procuror.(2) Pe perioada mandatului, inspectorii judiciari au toate drepturile judecătorilor și procurorilor detașați, precum și obligațiile prevăzute de lege pentru judecători și procurori.(3) Inspectorii judiciari pot participa, pe parcursul mandatului, la concursurile sau procedurile de selecție în vederea promovării în funcții de execuție a magistraților. În caz de promovare, inspectorii pot opta între continuarea mandatului de inspector, cu dobândirea noului grad profesional, și promovarea efectivă în funcția de execuție pentru care au candidat, în termen de 30 de zile de la data validării rezultatelor examenului de promovare.(4) Salarizarea și drepturile inspectorilor se stabilesc în condițiile legii.  +  Articolul 79Paza sediului Inspecției Judiciare, a bunurilor și a valorilor aparținând acesteia, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității în acest sediu se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 80Numărul de posturi necesar funcționării aparatului Consiliului Superior al Magistraturii se stabilește prin hotărâre a plenului, în limitele bugetului.  +  Articolul 81Abrogat. (la 11-10-2018, Articolul 81 din Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 91, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 82Guvernul va asigura un sediu corespunzător Consiliului Superior al Magistraturii. (la 11-10-2018, Articolul 82 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 92, Articolul I din LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 08 octombrie 2018 )  +  Articolul 83La data intrării în vigoare a prezentei legi, denumirea Centrul de Pregătire și Perfecționare a Grefierilor și a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, cuprinsă în actele normative în vigoare, se înlocuiește cu cea de Școala Națională de Grefieri.  +  Articolul 84(1) Paza sediului Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor și valorilor aparținând acestuia, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității în acest sediu se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română.(2) Magistrații aleși membri ai Consiliului Superior al Magistraturii beneficiază de protecție, conform legii, în condițiile prevăzute prin protocolul încheiat între președintele Consiliului Superior al Magistraturii și ministrul administrației și internelor.  +  Articolul 85(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 82.(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile titlului V "Consiliul Superior al Magistraturii" art. 86-90 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă. Notă
  Redăm mai jos art. III-V din Legea nr. 24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 317/2004 și care se aplică în continuare ca dispoziții proprii ale Legii nr. 24/2012:  +  Articolul III(1) Dispozițiile art. II se aplică la 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), dată la care devine operațională Inspecția Judiciară. La aceeași dată se desființează comisiile de disciplină. Notă
  *) Legea nr. 24/2012 a intrat în vigoare la data de 26 ianuarie 2012.
  (2) Lucrările și dosarele aflate pe rolul comisiilor de disciplină la data prevăzută la alin. (1) se finalizează de inspectorii judiciari care le au în lucru sau de alți inspectori desemnați de inspectorul-șef, potrivit prevederilor prezentei legi.
  Art. IV. - (1) Prin reorganizarea Consiliului Superior al Magistraturii, posturile din cadrul Inspecției Judiciare de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii se preiau de Inspecția Judiciară organizată potrivit prezentei legi, iar personalul este preluat și reîncadrat în noua structură în condițiile prezentei legi.(2) Cheltuielile aferente personalului și posturilor preluate de Inspecția Judiciară de la Consiliul Superior al Magistraturii vor fi alocate din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii în bugetul Inspecției Judiciare.(3) Cheltuielile necesare pentru funcționarea Inspecției Judiciare, altele decât cele prevăzute la alin. (2), vor fi alocate din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii. Echipamentele informatice, mobilierul, aparatura birotică, precum și alte active necesare desfășurării activității Inspecției Judiciare vor fi transferate, prin protocol de predare-preluare, din gestiunea Consiliului Superior al Magistraturii în gestiunea Inspecției Judiciare.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, la propunerea ordonatorilor de credite bugetare, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului Consiliului Superior al Magistraturii și al Inspecției Judiciare.Art. V. - (1) Șeful Serviciului de inspecție pentru judecători și șeful Serviciului de inspecție pentru procurori vor continua să funcționeze ca inspectori în cadrul Inspecției Judiciare, până la expirarea mandatului lor de inspector.(2) Inspectorii judiciari aflați în funcție la data intrării în vigoare a legii își continuă mandatul până la data expirării acestuia, urmând ca procedura prevăzută de prezenta lege pentru ocuparea funcțiilor de inspector judiciar să se aplice pentru noile numiri.(3) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii va adopta hotărârea pentru aprobarea regulamentului prevăzut la art. 64^3 alin. (2)*) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările și completările ulterioare, și va organiza concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector-șef și inspector-șef adjunct. Inspectorul-șef în funcție își continuă activitatea până la data numirii în funcție a inspectorului-șef al Inspecției Judiciare, în condițiile prezentei legi. Notă
  *) Art. 64^3 alin. (2) a devenit art. 67 alin. (2) prin renumerotare.
  (4) În termen de 30 de zile de la numirea în funcție, inspectorul-șef:a) aprobă regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspecției Judiciare;b) propune spre aprobare Plenului Consiliului Superior al Magistraturii regulamentul prevăzut la art. 64^6 alin. (2)**) din Legea nr. 317/2004, cu modificările și completările ulterioare, și normele prevăzute la art. 64^1 alin. (4)***) din aceeași lege.
  Notă
  **) Art. 64^6 alin. (2) a devenit art. 70 alin. (2) prin renumerotare.
  ***) Art. 64^1 alin. (4) a devenit art. 65 alin. (4) prin renumerotare.
  ------------