HOTĂRÂRE nr. 131 din 21 martie 2018privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2018-2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 28 martie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 61 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 119 alin. (1), precum și al art. 222 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2018-2019, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul apărării naționale,
  Mihai-Viorel Fifor
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 21 martie 2018.Nr. 131.  +  ANEXĂ
  Cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2018-2019
  I. Numărul total de locuri pentru educație timpurie665.000
  II. Numărul total de locuri pentru învățământ primar935.000
  III. Învățământ secundar
  1. Numărul total de locuri pentru învățământul gimnazial cu frecvență zi810.000
  2. Învățământ liceal
  a) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învățământ cu frecvență zi 165.000^1)
  b) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învățământ cu frecvență seral și cu frecvență redusă15.000^2)
  c) Numărul de locuri pentru clasa a XI-a, învățământ cu frecvență seral15.000^3)
  3. Învățământ profesional
  a) Numărul de locuri pentru primul an de învățământ profesional54.000
  b) Numărul de locuri pentru stagii de pregătire practică2.000
  IV. Învățământ terțiar nonuniversitar (postliceal)
  a) Numărul de locuri pentru anul I, învățământ cu frecvență zi și cu frecvență seral28.000^4)
  b) Numărul de locuri pentru anul I, învățământ special cu frecvență zi300
  c) Numărul de locuri pentru anul I învățământul militar organizat de Ministerul Afacerilor Interne2.880
  d) Numărul de locuri pentru anul I învățământul militar organizat de Ministerul Apărării Naționale1.127
  e) Numărul de locuri pentru anul I învățământul militar organizat de Ministerul Justiției290^5)
  V. Învățământ de artă și sportiv și învățământ obligatoriu cu frecvență redusă și program educațional „A doua șansă“
  1. Numărul de locuri pentru învățământul de artă (muzică, arte plastice, coregrafie) - nivel primar și gimnazial 21.500
  2. Numărul de locuri pentru învățământul sportiv - nivel primar și gimnazial17.000
  3. Numărul de locuri pentru învățământul sportiv suplimentar - cluburi sportive școlare53.000
  4. Numărul de locuri pentru învățământul obligatoriu cu frecvență redusă - nivel primar și gimnazial și program educațional „A doua șansă“ - inclusiv pentru cel organizat în penitenciare22.500
  VI. Învățământ special pentru copii și elevi cu deficiențe și/sau boli cronice din cadrul unităților de învățământ și/sau al unităților sanitare
  1. Numărul total de locuri pentru educație timpurie3.100
  2. Numărul total de locuri pentru învățământul primar și gimnazial 22.500^6)
  3. Numărul de locuri pentru primul an de învățământ profesional3.150
  4. Numărul de locuri pentru stagii de pregătire practică1.000
  5. Învățământ liceal  
  a) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învățământ cu frecvență zi/seral/frecvență redusă900
  b) Numărul de locuri pentru clasa a XI-a, învățământ cu frecvență zi/seral300
  VII. Învățământ superior - număr de locuri/granturi de studii
  1. studii universitare de licență, din care: 63.201^7,8)
  a) pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României5.000
  b) pentru absolvenții de licee din mediul rural2.000
  2. studii universitare de master, din care: 35.973^7,8)
  a) pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României4.600
  3. studii universitare de doctorat, din care: 3.036^7,8)
  a) pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României300
  4. rezidențiat5.415
  VIII. Numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul Ministerului Educației Naționale pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă
  1. Învățământ preuniversitar1.800
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă950
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă850
  2. Învățământ superior
  2.1. studii universitare de licență3.705^8)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă1.890
  a1) din care an pregătitor de limba română, fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă240
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă1.815
  b1) din care an pregătitor de limba română, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă130
  2.2. studii universitare de master2.000^8), 9)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă1.000
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă1.000
  2.3. studii universitare de doctorat170^8)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă50
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă120
  3. Numărul total de luni - bursă500^8)
  a) stagii de specializare cadre didactice300
  b) mobilități studențești/practică studenți200
  IX. Numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul Ministerului Educației Naționale pentru cetățenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internațională și a unor oferte unilaterale ale statului român și ale instituțiilor de învățământ superior
  1. Învățământ preuniversitar1.800
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă1.180
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă620
  2. Învățământ superior
  2.1. studii universitare de licență2.920^8)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă1.900
  a1) din care an pregătitor de limba română fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă760
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă1.020
  2.2. studii universitare de master935^8)9)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă505
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă430
  2.3. studii universitare de doctorat198^8)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă178
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă20
  3. Numărul total de luni - bursă1.700
  a) stagii de specializare învățământ superior700
  b) stagii de specializare învățământ postuniversitar1.000
  Notă
  ^1) Inclusiv învățământul liceal militar (Ministerul Apărării Naționale).
  ^2) Locuri în clase de început organizate pentru absolvenții învățământului gimnazial, care nu au urmat o formă de învățământ liceal și care au depășit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor școlare.
  ^3) Locuri în clase de început organizate pentru absolvenții învățământului profesional, care doresc să își continue studiile și nu pot fi cuprinși în clasele existente.
  ^4) Inclusiv învățământul terțiar nonuniversitar (postliceal) organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat.
  ^5) Din care 20 de locuri pentru elevi din Republica Moldova, recrutați și selecționați de către Departamentul Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova.
  ^6) Inclusiv pentru învățământul special preuniversitar din penitenciare organizat de Ministerul Justiției/Administrația Națională a Penitenciarelor.
  ^7) Inclusiv învățământul militar (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații).
  ^8) În cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cicluri prin ordin al ministrului educației naționale, inclusiv pentru extensiuni universitare.
  ^9) Inclusiv locurile pentru rezidențiat.
  (la 04-10-2018, Subpunctul 4, Punctul VII din Anexă a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 765 din 27 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 04 octombrie 2018 )
  -----