ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 16 din 9 martie 2005pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 10 martie 2005  (la 28-05-2005, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 151 din 20 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 25 mai 2005 ) Având în vedere necesitatea adoptării imediate a unui cadru juridic care să asigure urgentarea măsurătorilor aerofotogrammetrice necesare realizării de planuri topografice și cadastrale,ținându-se cont de cerințele Comunității Europene referitoare la realizarea Sistemului de identificare a parcelelor agricole, subsistem al Sistemului integrat de Administrare și Control, de faptul că acesta trebuie să îndeplinească condițiile legale de funcționare și autorizare până la data de 1 ianuarie 2007 și pentru a elimina riscul ca, începând cu această dată, un număr de aproximativ 3.000.000 de agricultori să rămână fără subvențiile comunitare,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILitera h) a articolului 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 12 aprilie 2002, se modifică și va avea următorul cuprins:h) hărțile, planurile topografice, termogramele și înregistrările aeriene efectuate la scări de zbor mai mari de 1:20.000, pe care sunt reprezentate elementele de conținut sau obiective clasificate secrete de stat.  +  Articolul IILegea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, se modifică și se completează după cum urmează: (la 28-05-2005, Partea introductivă a Articolului II a fost modificată de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 151 din 20 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 25 mai 2005 ) 1. Alineatul (10) al articolului 20 va avea următorul cuprins:(10) Unitatea de poliție competentă poate acorda avizul persoanei prevăzute la alin. (9), care are cetățenie română sau cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European, a împlinit vârsta de 21 de ani, posedă pregătire corespunzătoare atribuțiilor ce îi revin, este cunoscută ca având o bună conduită cetățenească și nu a suferit condamnări pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.2. La articolul 39 litera a) va avea următorul cuprins:a) să fie cetățean român sau cetățean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European și să aibă vârsta de cel puțin 18 ani;3. După alineatul (2) al articolului 40 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, atestatul prevăzut la alin. (1) se poate elibera de poliție pe baza documentelor doveditoare eliberate de autoritățile competente din statul de origine sau de proveniență.4. Articolul 70 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 70Societățile specializate de pază și protecție și cele care desfășoară activități de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției, înființate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum și dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare, înființate până la aceeași dată, sunt obligate ca, până la data de 10 septembrie 2005, să obțină licențele și avizele de funcționare, completându-și, după caz, regulamentele de organizare și funcționare cu activitățile prevăzute de lege.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  p. Ministrul apărării naționale,
  Marius Bălu,
  secretar de stat
  București, 9 martie 2005.Nr. 16.