HOTĂRÂRE nr. 580 din 9 iulie 2014privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum și aprobarea titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 și 2013-2014
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 16 iulie 2014  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 132 alin. (2) și art. 138 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2014-2015, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2014-2015, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu în cadrul instituțiilor de învățământ superior particular autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2014-2015, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu, care organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2014-2015, prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Instituțiile de învățământ superior prevăzute în anexa nr. 6 sunt monitorizate în anul universitar 2014-2015 de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și Ministerul Educației Naționale, în temeiul prevederilor art. 192 și ale art. 216 alin. (2) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Specializările prevăzute în anexa nr. 7 intră în lichidare începând cu anul universitar 2014-2015, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere.  +  Articolul 8Se aprobă titlurile conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 și 2013-2014, prevăzute în anexa nr. 8.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  București, 9 iulie 2014.Nr. 580.  +  Anexa nr. 1
  Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare
  CodDFIDomeniul fundamental(DFI) CodRSIRamura de știință (RSI) CodDSU- D/MDomeniul de studii universitare de doctorat/ masterat (DSU_D/M) CodDL Domeniul de licență (DL) Cod S Specializarea (S) Numărde credite (ECTS)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  10Matematică și științe ale naturii10Matematică 10Matematică 10Matematică 10 Matematică 180
  20 Matematici aplicate 180
  30 Matematică informatică 180
  20Informatică40Informatică10 Informatică 180
  20 Informatică aplicată 180
  20Fizică 10Fizică 20Fizică 10 Fizică 180
  20 Fizică medicală 180
  30 Biofizică 180
  40 Fizică informatică 180
  30Chimie și inginerie chimică 10Chimie 30Chimie 10 Chimie 180
  20 Biochimie tehnologică 180
  30 Radiochimie 180
  40 Chimie informatică 180
  20Inginerie chimică 50Inginerie chimică 10 Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului 240
  20 Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie 240
  30 Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale 240
  40 Știința și ingineria polimerilor 240
  50 Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice 240
  60 Inginerie chimică 240
  70 Controlul și securitatea produselor alimentare 240
  80 Inginerie biochimică 240
  90 Ingineria fabricației hârtiei 240
  100 Tehnologia chimică a produselor din piele și înlocuitori 240
  110 Tehnologie chimică textilă 240
  120 Chimie alimentară și tehnologii biochimice 240
  130 Prelucrarea petrolului și petrochimie 240
  140 ^)  
  150 Chimie militară 240
  40Științele pământului și atmosferei 10Geografie 20Geografie 10 Geografie 180
  20 Geografia turismului 180
  30 Cartografie 180
  40 Hidrologie și meteorologie 180
  50 Planificare teritorială 180
  10Geologie 30Geologie 10 Geologie 180
  20 Geochimie 180
  10Știința mediului 40Știința mediului 10 Chimia mediului 180
  20 Ecologie și protecția mediului 180
  30 Geografia mediului 180
  40 Fizica mediului 180
  50 Știința mediului 180
  20Științe inginerești10Inginerie civilă 10Inginerie civilă și instalații 60Inginerie civilă 10 Construcții civile, industriale și agricole 240
  20 Căi ferate, drumuri și poduri 240
  30 Construcții și fortificații 240
  40 Amenajări și construcții hidrotehnice 240
  50 Construcții miniere 240
  60 Inginerie sanitară și protecția mediului 240
  70 Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală 240
  80 Inginerie civilă 240
  90 Inginerie urbană și dezvoltare regională 240
  100Infrastructura transporturilor metropolitane 240
  70Ingineria instalațiilor 10 Instalații pentru construcții 240
  20 Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei 240
  30 Instalații pentru construcții - pompieri 240
  20Inginerie electrică, electronică și telecomunicații10Inginerie electrică 90Inginerie electrică 10 Sisteme electrice 240
  20 Electronică de putere și acționări electrice 240
  30 Electrotehnică 240
  40 Instrumentație și achiziții de date 240
  50 Electromecanică 240
  60 Inginerie electrică și calculatoare 240
  20Inginerie energetică 110Inginerie energetică 10 Ingineria sistemelor electroenergetice 240
  20 Hidroenergetică 240
  30 Termoenergetică 240
  40 Energetică industrială 240
  50 Energetică și tehnologii nucleare 240
  60 Managementul energiei 240
  10Inginerie electronicăși telecomunicații100Inginerie electronicăși telecomunicații10 Electronică aplicată 240
  20 Tehnologii și sisteme de telecomunicații 240
  30 Rețele și software de telecomunicații 240
  40 Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii 240
  50 Telecomenzi și electronică în transporturi 240
  60 Echipamente și sisteme electronice militare 240
  70 Transmisiuni 240
  30Inginerie geologică, mine, petrol și gaze 10Inginerie geologică 120Inginerie geologică 10 Inginerie geologică 240
  20 Geologia resurselor miniere 240
  30 Geologia resurselor petroliere 240
  40 Geofizică 240
  20Inginerie geodezică 30Inginerie geodezică 10 Măsurători terestre și cadastru 240
  20 Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice 240
  30 Cadastru și managementul proprietăților %) 240
  40 Geodezie și geoinformatică %) 240
  10Mine, petrol și gaze 260Mine, petrol și gaze 10 Inginerie minieră 240
  20 Prepararea substanțelor minerale utile 240
  30 Topografie minieră 240
  40 Inginerie de petrol și gaze 240
  50 Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor 240
  40Ingineria transporturilor 10Inginerie aerospațială 40Inginerie aerospațială 10 Construcții aerospațiale 240
  20 Sisteme de propulsie 240
  30 Echipamente și instalații de aviație 240
  40 Inginerie și management aeronautic 240
  50 Aeronave și motoare de aviație 240
  60 Navigație aeriană (Air Navigation) 240
  20Ingineria autovehiculelor160Ingineria autovehiculelor10 Construcții de autovehicule 240
  20 Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule 240
  30 Autovehicule rutiere 240
  40 Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule 240
  50 Blindate, automobile și tractoare 240
  30Ingineria transporturilor 240Ingineria transporturilor 10 Ingineria transporturilor și a traficului 240
  20 Ingineria sistemelor de circulație feroviară 240
  30 Ingineria sistemelor de circulație rutieră 240
  50Ingineria resurselor vegetale și animale 10Agronomie 10Agronomie 10 Agricultură 240
  20 Științele solului 240
  30 Montanologie 240
  40 Protecția plantelor 240
  50 Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentruagricultură și industria alimentară 240
  20Horticultură 20Horticultură10 Horticultură 240
  20 Peisagistică 240
  30Inginerie forestieră 140Inginerie forestieră 10 Ingineria prelucrării lemnului 240
  20 Ingineria și designul produselor finite din lemn 240
  40Silvicultură 30Silvicultură10 Silvicultură 240
  20 Exploatări forestiere 240
  30 Cinegetică 240
  50Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală 10Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală10 Inginerie economică în agricultură 240
  20 Inginerie și management în alimentația publică și agroturism 240
  10Biotehnologii 50Biotehnologii 10 Inginerie genetică 240
  20 Biotehnologii*10) 240
  10Ingineria produselor alimentare 150Ingineria produselor alimentare 10 Ingineria produselor alimentare 240
  20 Tehnologia prelucrării produselor agricole 240
  30 Controlul și expertiza produselor alimentare 240
  40 Pescuit și industrializarea peștelui 240
  50 Protecția consumatorului și a mediului 240
  60 Extracte și aditivi naturali alimentari^) 240
  10Zootehnie 40Zootehnie 10 Zootehnie 240
  20 Piscicultură și acvacultură 240
  60Ingineria sistemelor,calculatoare și tehnologia informației10Calculatoare și tehnologia informației10Calculatoare și tehnologia informației10 Calculatoare 240
  20 Tehnologia informației 240
  30 Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională 240
  40 Ingineria informației 240
  20Ingineria sistemelor 22Ingineria sistemelor10 Automatică și informatică aplicată 240
  20 Echipamente pentru modelare, simulare și conducere informatizată a acțiunilor de luptă240
  30 Ingineria sistemelor multimedia 240
  70Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 10Inginerie mecanică 180Inginerie mecanică 10 Sisteme și echipamente termice 240
  20 Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice 240
  30 Mecanică fină și nanotehnologii 240
  40 Mașini și echipamente miniere 240
  50 Inginerie mecanică 240
  60 Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară 240
  70 Utilaje petroliere și petrochimice 240
  80 Utilaje pentru transportul și depozitarea hidrocarburilor 240
  90 Echipamente pentru procese industriale 240
  100 Utilaje tehnologice pentru construcții 240
  110 Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții 240
  120 Utilaje pentru textile și pielărie 240
  130 Vehicule pentru transportul feroviar 240
  140 Utilaje și instalații portuare 240
  150 Ingineria designului de produs (Product Design Engineering) 240
  10Inginerie industrială130Inginerie industrială10 Tehnologia construcțiilor de mașini 240
  20 Mașini-unelte și sisteme de producție 240
  30 Ingineria sudării 240
  40 Design industrial 240
  50 Ingineria și managementul calității 240
  60 Ingineria securității în industrie 240
  70 Nanotehnologii și sisteme neconvenționale 240
  80 Tehnologia și designul produselor textile 240
  90 Tehnologia și designul confecțiilor din pieleși înlocuitori 240
  100 Ingineria sistemelor de energii regenerabile 240
  110 Tehnologia tricotajelor și confecțiilor 240
  120 Ingineria prelucrării materialelor polimericetextile și compozite 240
  130 Logistică industrială 240
  140 Inginerie industrială (Industrial Engineering) 240
  20Inginerie navală și navigație 210Inginerie marină și navigație 10 Navigație și transport maritim și fluvial 240
  20 Navigație, hidrografie și echipamente navale 240
  30 Electromecanică navală 240
  30Științe inginereștiaplicate 270Științe inginereștiaplicate10 Inginerie medicală 240
  20 Optometrie 240
  30 Biotehnologii industriale 240
  40 Inginerie fizică 240
  50 Informatică industrială 240
  60 Informatică aplicată în inginerie electrică 240
  70 ^)  
  80 Matematică și informatică aplicată în inginerie 240
  90 Fizică tehnologică 240
  100 Bioinginerie 240
  110 Biomateriale și dispozitive medicale 240
  120 Echipamente și sisteme medicale 240
  40Arhitectură navală 200Arhitectură navală 10 Arhitectură navală 240
  20 Sisteme și echipamente navale 240
  10Mecatronică și robotică250Mecatronică și robotică10 Mecatronică 240
  20 Robotică 240
  10Ingineria materialelor 170Ingineria materialelor 10 Știința materialelor 240
  20 Ingineria elaborării materialelor metalice 240
  30 Ingineria procesării materialelor 240
  40 Informatică aplicată în ingineria materialelor^) 240
  10Ingineria mediului 190Ingineria mediului 10 Ingineria și protecția mediului în industrie 240
  20 Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice 240
  30 Ingineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimică 240
  40 Ingineria și protecția mediului în agricultură 240
  50 Ingineria dezvoltării rurale durabile 240
  60 Ingineria mediului 240
  70 Ingineria valorificării deșeurilor 240
  80 Reconstrucție ecologică 240
  10Inginerie și management 230Inginerie și management 10 Inginerie economică industrială 240
  20 Inginerie economică în domeniul mecanic 240
  30 Inginerie economică în construcții 240
  40 Inginerie și management naval și portuar 240
  50 Inginerie economică în domeniul transportu- rilor 240
  60 Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic 240
  70 Inginerie economică în industria chimică și de materiale 240
  80 ^)  
  90 ^)  
  100 Inginerie și management în industria turismului 240
  110 Inginerie și management forestier 240
  120 Ingineria și managementul afacerilor 240
  10Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete și muniții 20Inginerie genistică 10 Mașini și utilaje de geniu 240
  20 Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare 240
  80Inginerie de armament, rachete și muniții 10 Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de salvare 240
  20 Muniții, rachete, explozivi și pulberi 240
  30 Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului 240
  40 Sisteme integrate de armament și muniție 240
  30Științe biologice și biomedicale10Biologie 10Biologie 10Biologie 10 Biologie 180
  20Biochimie 10Biochimie 10Biologie 20 Biochimie 180
  30Medicină 10Medicină 10Sănătate 10 Medicină*1) 360
  40 Asistență medicală generală*1) 240
  50 Moașe*1) 240
  20Sănătate 10 Radiologie și imagistică 180
  20 Laborator clinic 180
  30 Balneofiziokinetoterapie și recuperare 180
  70 Audiologie și protezare auditivă 180
  90 Nutriție și dietetică 180
  40Medicină veterinară 10Medicină veterinară 10Medicină veterinară 10 Medicină veterinară*1) 360
  50Medicină dentară 10Medicină dentară 10Sănătate 20 Medicină dentară*1) 360
  20Sănătate 40 Tehnică dentară 180
  50 Asistență dentară 180
  80 Asistență de profilaxie stomatologică 180
  60Farmacie 10Farmacie 10Sănătate 30 Farmacie*1) 300
  20Sănătate 60 Asistență de farmacie 180
  40Științe sociale 10Științe juridice 10Drept 10Drept 10 Drept 240
  20 Drept european și internațional 240
  20Științe administrative 10Științe administrative50Științe adminis- trative 10 Administrație publică 180
  20 Administrație europeană 180
  30 Asistență managerială și secretariat 180
  40 Poliție locală 180
  50 Servicii și politici de sănătate publică (Public Health) 180
  30Științe ale comunicării10Științe ale comunicării60Științe ale comunicării10 Jurnalism 180
  20 Comunicare și relații publice 180
  30 Publicitate 180
  40 Științe ale informării și documentării 180
  50 ^)  
  40Sociologie 10Sociologie 20Asistență socială 10 Asistență socială 180
  10Sociologie 10Sociologie 10 Sociologie 180
  20 Antropologie 180
  30 Resurse umane 180
  50Științe politice 10Relații internaționale și studii europene 40Relații internaționale și studii europene10 Relații internaționale și studii europene 180
  20Științe politice 30Științe politice 10 Științe politice 180
  20 Studii de securitate 180
  60Științe militare, informații și ordine publică 10Informații și securitate națională 10Științe militare, informații și ordine publică 60 Comunicare și relații publice - informații 180
  70 Psihologie - informații 180
  90 Securitate și apărare 180
  110 Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării 180
  120 Sisteme informaționale 180
  130 Studii de securitate și informații 180
  20Ordine publică și siguranță națională 10Științe militare, informații și ordine publică 160 Ordine și siguranță publică*12) 180
  30Științe militare 10Științe militare, informații și ordine publică 10 Conducere interarme - forțe terestre 180
  20 Conducere interarme - forțe navale 180
  30 Conducere interarme - forțe aeriene 180
  40 Conducere logistică 180
  50 Managementul organizației 180
  80 Management economico-financiar 180
  100 Conducere militară 180
  140 Managementul traficului aerian 180
  150 Management în aviație 180
  160 Managementul sistemelor de rachete și artilerie antiaeriene%) 180
  70Științe economice 10Administrarea afacerilor 30Administrarea afacerilor 10 Administrarea afacerilor 180
  20 Economia firmei 180
  30 Economia comerțului, turismului și serviciilor 180
  40 Merceologie și managementul calității 180
  50 Economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității 180
  60 Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate 180
  70 Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității 180
  10Ciberneticăși statistică 50Cibernetică, statistică și informaticăeconomică 10 Cibernetică economică 180
  30 Statistică și previziune economică 180
  20Informaticăeconomică 50Cibernetică, statistică și informaticăeconomică 20 Informatică economică 180
  10Contabilitate 40Contabilitate 10 Contabilitate și informatică de gestiune 180
  10Economie 10Economie 10 Economie generală 180
  20 Economie agroalimentară 180
  30 Economia mediului 180
  40 Economie și comunicare economică în afaceri 180
  50 Economie agroalimentară și a mediului 180
  60 Economie generală și comunicare economică 180
  70 Economie și finanțe (în limba engleză - Economics and finance) %) 180
  10Finanțe 20Finanțe 10 Finanțe și bănci 180
  10Management 70Management 10 Management 180
  20 Managementul dezvoltării rurale durabile 180
  10Marketing 80Marketing 10 Marketing 180
  10Economie șiafaceri internaționale 60Economie șiafaceri internaționale 10 Economie internațională 180
  20 Afaceri internaționale 180
  30 Economie și afaceri internaționale 180
  80Psihologie și științe comportamentale 10Psihologie 80Psihologie 10 Psihologie 180
  20 Terapie ocupațională 180
  10Științe aleeducației 70Științe aleeducației 10 Pedagogie 180
  20 Psihopedagogie specială 180
  30 Pedagogia învățământului primar și preșcolar 180
  50Științe umaniste șiarte 10Filologie 10Filologie 20Limbă și literatură 10 Limba și literatura română*1) 180
  20 Limba și literatura *2) 180
  30 Limba și literatura modernă*3) 180
  40 Literatură universală și comparată*11) 180
  50 Filologie clasică*4) 180
  30Limbi moderne aplicate 10 Traducere și interpretare 180
  20 Limbi moderne aplicate 180
  20Filosofie 10Filosofie 10Filosofie 10 Filosofie 180
  30Istorie 10Istorie 40Istorie 10 Istorie 180
  20 Arheologie 180
  30 Arhivistică 180
  40 Muzeologie 180
  50 Istoria artei 180
  50Studiul patrimoniului (Heritage Studies) 10 Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale 180
  20 Arheologie, studii antice și antropologie istorică 180
  30 Turism cultural și studii muzeale 180
  40Teologie 10Teologie 10Teologie 10 Teologie pastorală*5) 240
  20 Teologie didactică*5) 180
  30 ^)  
  40 Teologie asistență socială*5) 180
  50 Studii religioase 180
  50Studii culturale 10Studii culturale 50Studii culturale 10 Etnologie 180
  20 Studii iudaice 180
  30 Studii americane 180
  40 Studii culturale 180
  50 Studii europene 180
  60 Turism cultural 180
  60Arhitecturăși urbanism10Arhitectură10Arhitectură10 Arhitectură1) 360
  20 Arhitectură de interior 300
  30 Design de produs 300
  40 Conservare și restaurare de arhitectură 180
  50 Arhitectura peisajului 180
  60 Mobilier și amenajări interioare 180
  70 Tehnologie arhitecturală 180
  20Urbanism 20Urbanism 10 Proiectare și planificare urbană 240
  20 Urbanism și administrarea teritoriului 180
  30 Amenajarea și planificarea peisajului 240
  70Arte*13) 10Arte vizuale 40Arte vizuale 10 Arte plastice*9) 180
  20 Arte decorative 180
  30 Design 180
  40 Conservare și restaurare 180
  50 Artă murală 180
  60 Pedagogia artelor plastice și decorative 180
  80 Ceramică - sticlă - metal 180
  90 Arte textile - design textil 180
  100 Modă - design vestimentar 180
  110 Scenografie și eveniment artistic 180
  120 Design ambiental 180
  130 Artă monumentală 180
  140 Artă sacră 180
  20Istoria și teoria artei*13) 40Arte vizuale 70 Istoria și teoria artei 180
  10Teatru și artele spectacolului 10Teatru și artele spectacolului 10 Artele spectacolului*6) 180
  20 Teatrologie*7) 180
  30 Scenografie 180
  20Cinematografie și media 20Cinematografie și media 10 Cinematografie, fotografie, media*8) 180
  20 Filmologie 180
  30 Comunicare audiovizuală - multimedia 180
  10Muzică 30Muzică 10 Pedagogie muzicală 180
  20 Muzică religioasă 180
  30 Muzicologie 240
  40 Interpretare muzicală - canto 240
  50 Interpretare muzicală - instrumente 240
  60 Compoziție muzicală 240
  70 Dirijat 240
  80 Artele spectacolului muzical 240
  60Știința Sportului și Educației Fizice 10Știința Sportului și Educației Fizice 10Știința Sportului și Educației Fizice 10Educație fizică și sport 10 Educație fizică și sportivă 180
  20 Sport și performanță motrică 180
  20Kinetoterapie 10 Kinetoterapie și motricitate specială 180
  Notă
  *1) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată.
  *2) Se adaugă: limba și literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinație cu limba și literatura română/o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată.
  *3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinație cu o altă limbă și literatură modernă/clasică sau în combinație cu limba și literatura română/clasică/literatură universală și comparată.
  *4) Se adaugă: în combinație cu limba și literatura română sau o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată.
  *5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă, Teologie creștină după evanghelie.
  *6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuși-Marionete, Coregrafie.
  *7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.
  *8) Se adaugă, după caz: Regie de film și TV, Imagine de film și TV, Multimedia: sunet - montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media.
  *9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii.
  *10) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.
  *11) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/limba și literatura română.
  *12) Ofițer de poliție, poliție de frontieră, jandarmi, penitenciare; specializarea trece din domeniul "Științe juridice" la domeniul "Științe militare, informații și ordine publică".
  *13) Se poate susține doctorat științific în domeniul de studii universitare de doctorat "Istoria și teoria artei" pentru toți absolvenții de studii universitare de licență și master aparținând programelor de studii din ramura de știință "Arte".
  ^) Eliminarea specializării "Extracte și aditivi naturali alimentari" din domeniul de licență "Inginerie chimică" și reîncadrarea acesteia în domeniul de licență "Ingineria produselor alimentare".
  ^) Eliminarea specializării "Informatică aplicată în ingineria materialelor" din domeniul de licență "Științe inginerești aplicate" și reîncadrarea acesteia în domeniul de licență "Ingineria materialelor."
  ^) Eliminarea specializării "Artă sacră" din domeniul de licență "Teologie" și reîncadrarea acesteia în domeniul de licență "Arte vizuale".
  ^) Eliminarea specializării "Comunicare audiovizuală-multimedia" din domeniul de licență "Științe ale comunicării" și reîncadrarea acesteia în domeniul de licență "Cinematografie și media".
  ^) Eliminarea specializărilor "Inginerie economică în agricultură" și "Inginerie și management în alimentația publică și agroturism" și încadrarea acestora în domeniul de studii universitare de licență cu denumirea "Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală" din cadrul (DII) Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră.
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Cadastru și managementul proprietăților" în cadrul domeniului de licență "Inginerie geodezică".
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Geodezie și geoinformatică în cadrul domeniului de licență Inginerie geodezică".
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Managementul sistemelor de rachete și artilerie antiaeriene în cadrul domeniului de licență "Științe militare, informații și ordine publică".
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Economie și finanțe (în limba engleză - Economics and finance)" în cadrul domeniului de licență "Economie".1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene: Medicină, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină dentară, Farmacie, Medicină veterinară, Arhitectură.
   +  Anexa nr. 2
  Structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licență
  și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu,
  locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile
  pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare,
  precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2014-2015
  1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1Facultatea de Inginerie Electrică Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice A IF 240 75
  Instrumentație și achiziții de date A IF 240 35
  Sisteme electrice A IF 240 75
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 30
  Științe inginerești aplicate Informatică aplicată în inginerie electrică A IF 240 30
  2Facultatea de Energetică Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 60
  Inginerie energetică Energetică și tehnologii nucleare A IF 240 50
  Hidroenergetică A IF 240 60
  Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 65
  Managementul energiei A IF 240 60
  Termoenergetică A IF 240 60
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 50
  Științe inginerești aplicate Informatică industrială A IF 240 50
  3Facultatea de Automatică și Calculatoare Calculatoare și tehnologiainformației Calculatoare A IF 240 255
  Tehnologia informației A IF 240 50
  Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 300
  4Facultatea de Electronică, Telecomunicații șiTehnologia Informației Calculatoare și tehnologiainformației Ingineria informației A IF 240 100
  Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată A IF 240 100
  Electronică aplicată (în limba engleză) A IF 240 60
  Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii A IF 240 95
  Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii (în limba engleză)*) A IF 240 0
  Rețele și software de telecomunicații A IF 240 175
  Rețele și software de telecomunicații (în limba engleză)*) A IF 240 0
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații A IF 240 200
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză) A IF 240 60
  5Facultatea de Inginerie Mecanicăși Mecatronică Inginerie industrială Design industrial AP IF 240 50
  Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale A IF 240 50
  Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice A IF 240 50
  Mecanică fină și nanotehnologii A IF 240 50
  Sisteme și echipamente termice A IF 240 58
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 50
  Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 100
  Științe inginerești aplicate Optometrie A IF 240 50
  6Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice Inginerie industrială Ingineria securității în industrie AP IF 240 60
  Ingineria sudării A IF 240 35
  Ingineria și managementul calității A IF 240 90
  Logistică industrială AP IF 240 50
  Mașini-unelte și sisteme de producție A IF 240 35
  Nanotehnologii și sisteme neconvenționale A IF 240 40
  Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 160
  Inginerie industrială (în limba engleză – industrial engineering) AP IF 240 100
  Inginerie și management Inginerie economică industrială A IF 240 125
  Mecatronică și robotică Robotică A IF 240 60
  7Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Ingineria mediului Ingineria dezvoltării rurale durabile A IF 240 60
  Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice A IF 240 85
  Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare AP IF 240 50
  Inginerie mecanică Mașini și instalații pentru agricultură și industriealimentară A IF 240 82
  8Facultatea de Transporturi Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 150
  Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule AP IF 240 50
  Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului A IF 240 150
  Inginerie electronică și telecomunicații Telecomenzi și electronică în transporturi A IF 240 100
  Inginerie mecanică Vehicule pentru transportul feroviar A IF 240 75
  9Facultatea de Inginerie Aerospațială Inginerie aerospațială Construcții aerospațiale A IF 240 50
  Echipamente și instalații de aviație A IF 240 50
  Inginerie și management aeronautic A IF 240 50
  Navigație aeriană (în limba engleză) AP IF 240 60
  Sisteme de propulsie A IF 240 40
  10Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Ingineria materialelor Ingineria elaborării materialelor metalice A IF 240 60
  Ingineria procesării materialelor A IF 240 60
  Știința materialelor A IF 240 55
  Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 60
  Inginerie și management Inginerie economică în industria chimică și de materiale A IF 240 50
  Științe inginerești aplicate Inginerie medicală A IF 240 45
  11Facultatea de Chimie Aplicată șiȘtiința Materialelor Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimică A IF 240 50
  Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare AP IF 240 50
  Inginerie chimică Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie A IF 240 60
  Chimie alimentară și tehnologii biochimice A IF 240 60
  Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului*) A IF 240 0
  Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice A IF 240 60
  Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale A IF 240 100
  Știința și ingineria polimerilor A IF 240 60
  Științe inginerești aplicate Biotehnologii industriale AP IF 240 50
  12Facultatea de Inginerie în LimbiStrăine Calculatoare și tehnologiainformației Ingineria informației (în limba engleză) A IF 240 45
  Ingineria informației (în limbafranceză) A IF 240 30
  Ingineria materialelor Știința materialelor (în limba engleză) A IF 240 30
  Știința materialelor (în limba franceză)*) A IF 240 0
  Inginerie chimică Inginerie chimică (în limba engleză) A IF 240 25
  Inginerie chimică (în limba franceză)*) A IF 240 0
  Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată (în limba engleză) A IF 240 30
  Electronică aplicată (în limba franceză) A IF 240 25
  Electronică aplicată (în limba germană) A IF 240 30
  Inginerie mecanică Inginerie mecanică (în limba engleză) A IF 240 25
  Inginerie mecanică (în limba franceză) A IF 240 25
  Inginerie mecanică (în limba germană)*) A IF 240 0
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic (în limba germană) A IF 240 45
  Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană) A IF 240 30
  13Facultatea de Științe Aplicate Științe inginerești aplicate Inginerie fizică A IF 240 40
  Matematică și informatică aplicată în inginerie A IF 240 50
  14Facultatea de Inginerie MedicalăȘtiințe inginerești aplicate Biomateriale și dispozitive medicale AP IF 240 60
  Echipamente și sisteme medicale AP IF 240 60
  Inginerie medicală*) A IF 240 0
  15Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor Inginerie și management Ingineria și managementul afacerilor AP IF 240 50
  Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 75
  Inginerie economică în industria chimică și de materiale A IF 240 25
  Notă
  *) Specializări/programe de studii universitare de licență pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2014-2015.
  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole Inginerie civilă Construcții civile, industriale și agricole A IF 240 450
  Inginerie urbană și dezvoltare regională A IF 240 100
  Inginerie și management Inginerie economică în construcții A IF 240 75
  2Facultatea de Hidrotehnică Ingineria mediului Ingineria mediului A IF 240 50
  Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 50
  Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice A IF 240 120
  Inginerie sanitară și protecția mediului A IF 240 100
  3Facultatea de Căi Ferate, Drumuri șiPoduri Inginerie civilă Căi ferate, drumuri și poduri A IF 240 150
  Infrastructura transporturilor metropolitane A IF 240 75
  4Facultatea de Inginerie a Instalațiilor Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții A IF 240 325
  Instalații pentru construcții (în limba franceză) A IF 240 60
  Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei A IF 240 120
  5Facultatea de Utilaj Tehnologic Inginerie mecanică Mecatronică și robotică Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții A IF 240 70
  Utilaje tehnologice pentru construcții A IF 240 150
  Mecatronică AP IF 240 60
  6Facultatea de Geodezie Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 250
  Geodezie și geoinformatică AP IF 240 200
  Cadastru și managementul proprietăților AP IF 240 200
  7Facultatea de Inginerie în LimbiStrăine Inginerie civilă Inginerie civilă (în limba engleză) A IF 240 100
  Inginerie civilă (în limba franceză) A IF 240 40
  8Departamentul de Limbi Străine și Comunicare Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare (engleză, franceză, germană, spaniolă) A IF 180 45
  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1Facultatea de Arhitectură Arhitectură Arhitectură 1) A IF 360 320
  Arhitectură (în limba engleză) 1)AP IF 360 50
  Conservare și restaurare de arhitectură (la Sibiu)AIF18025
  2Facultatea de Arhitectură de Interior Arhitectură Arhitectură de interior A IF 300 70
  Design de produs A IF 300 40
  Mobilier și amenajări interioare A IF 180 40
  3Facultatea de Urbanism Urbanism Amenajarea și planificarea peisajului A IF 240 40
  Proiectare și planificare urbană A IF 240 60
  Urbanism și administrarea teritoriului (la Sibiu) AP IF 180 30
  Notă
  1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  (la 05-12-2014, Punctul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.071 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 05 decembrie 2014 )
  4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)]Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP)Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1Facultatea de Agricultură Agronomie Agricultură A IF 240 150
  Agricultură AP IFR 240 100
  Protecția plantelor A IF 240 40
  Științele solului A IF 240 40
  Biologie Biologie A IF 180 100
  Biologie A IFR 180 75
  Silvicultură Silvicultură A IF 240 50
  2Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală Inginerie și management înagricultură și dezvoltare rurală Inginerie economică în agricultură A IF 240 160
  Inginerie economică în agricultură A ID 240 225
  Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A IF 240 400
  Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A ID 240 250
  3Facultatea de Horticultură Horticultură Horticultură A IF 240 150
  Horticultură AP ID 240 75
  Peisagistică A IF 240 65
  4Facultatea de Zootehnie Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole A IF 240 100
  Silvicultură Cinegetică A IF 240 50
  Zootehnie Piscicultură și acvacultură A IF 240 50
  Zootehnie A IF 240 60
  5Facultatea de Medicină Veterinară Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 120
  Medicină veterinară Medicină veterinară 1) A IF 360 240
  Medicină veterinară (în limba engleză) 1) AP IF 360 30
  6Facultatea de Biotehnologii Biotehnologii Biotehnologii agricole A IF 240 50
  Biotehnologii medical-veterinare A IF 240 40
  Biotehnologii pentru industria alimentară A IF 240 60
  7Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria MediuluiIngineria mediului Ingineria și protecția mediului în agricultură A IF 240 150
  Ingineria și protecția mediului în agricultură A IFR 240 150
  Inginerie civilă Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală A IF 240 90
  Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 150
  Măsurători terestre și cadastru AP IFR 240 150
  Inginerie și management Inginerie economică în construcții A IF 240 60
  8Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală - Filiala Slatina Inginerie și management înagricultură și dezvoltare rurală Inginerie economică în agricultură A IF 240 80
  9Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală - Filiala CălărașiInginerie și management înagricultură și dezvoltare rurală Inginerie economică în agricultură A IF 240 120
  Notă
  1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)]Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP)Forma de învățământ *3)Număr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1Facultatea de Administrație și Afaceri Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor A IF 180 200
  Administrarea afacerilor (în limba engleză - Business administration) AP IF 180 75
  Marketing Marketing AP IF 180 150
  Științe administrative Administrație publică A IF 180 250
  2Facultatea de Biologie Biologie Biochimie A IF 180 60
   Biologie A IF 180 120
  Știința mediului Ecologie și protecția mediului A IF 180 60
  3Facultatea de Chimie Chimie Biochimie tehnologică A IF 180 25
  Chimie A IF 180 155
  Chimie (în limba franceză)*) A IF 180 25
  Radiochimie*) A IF 180 40
  Știința mediului Chimia mediului A IF 180 75
  4Facultatea de Drept Drept Drept A IF 240 600
  Drept A ID 240 400
  5Facultatea de Filosofie Filosofie Filosofie A IF 180 180
  6Facultatea de Fizică Fizică Biofizică A IF 180 30
  Fizică A IF 180 70
  Fizică (în limba engleză) A IF 180 50
  Fizică informatică A IF 180 50
  Fizică medicală A IF 180 40
  Științe inginerești aplicate Fizică tehnologică A IF 240 110
  7Facultatea de Geografie Geografie Cartografie A IF 180 80
  Geografia turismului A IF 180 250
  Geografia turismului A ID 180 100
  Geografia turismului (la Călimănești) A IF 180 30
  Geografia turismului (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 50
  Geografie A IF 180 195
  Geografie A ID 180 50
  Hidrologie și meteorologie A IF 180 80
  Planificare teritorială A IF 180 80
  Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 50
  Știința mediului Geografia mediului A IF 180 120
  8Facultatea de Geologie și Geofizică Geologie Geologie A IF 180 55
  Inginerie geologică Geofizică A IF 240 30
  Inginerie geologică A IF 240 90
  9Facultatea de Istorie Istorie Istoria artei A IF 180 55
  Istorie A IF 180 240
  Istorie A ID 180 50
  Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 75
  10Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 120
  Comunicare și relații publice A ID 180 75
  Jurnalism A IF 180 120
  Jurnalism A ID 180 50
  Publicitate A IF 180 50
  Publicitate AP ID 180 50
  11Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă A IF 180 350
  Literatură universală și comparată - O limbă și literatură modernă A IF 180 75
  Studii culturale Etnologie A IF 180 100
  Studii europene A IF 180 120
  Științe administrative Asistență managerială și secretariat A IF 180 50
  Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 150
  Comunicare și relații publice AP IFR 180 75
  Științe ale informării și documentării A IF 180 60
  12Facultatea de Limbi și Literaturi StrăineLimbă și literatură Limba și literatura neogreacă A - Limba și literatura modernă B/Limba și literatura română B A IF 180 30
  Limba și literatura rromani - Limba și literatura română/O limbă și literatură modernă A IF 180 21
  Limbă și literatură modernă - Limba și literatura coreeană (B) A IF 180 25
  Limbă și literatură modernă - Limba și literatura catalană (B) A IF 180 25
  O limbă și literatură modernă - Limba și literatura română/Limba și literatura neogreacă A IF 180 30
  O limbă și literatură modernă (A) - O limbă și literatură modernă (B)/Limba rromani/Limba și literatura română A IF 180 750
  Filologie clasică (Limba și literatura latină A - Limba și literatura greacă veche B) A IF 180 50
  Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate A IF 180 270
  Traducere și interpretare A IF 180 180
  Studii culturale Studii americane A IF 180 25
  Studii iudaice A IF 180 25
  13Facultatea de Matematică și Informatică Calculatoare și tehnologiainformației Tehnologia informației AIF 240 100
  Informatică Informatică A IF 180 300
  Informatică A ID 180 75
  Matematică Matematică A IF 180 150
  Matematică informatică A IF 180 75
  Matematici aplicate A IF 180 75
  14Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Asistență socială Asistență socială A IF 180 200
  Asistență socială A ID 180 50
  Sociologie Antropologie AP IF 180 50
  Resurse umane AP IF 180 120
  Sociologie A IF 180 335
  15Facultatea de Psihologie și Științele Educației Psihologie Psihologie A IF 180 300
  Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 120
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar A ID 180 125
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Buzău) A IF 180 50
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Focșani) A IF 180 50
  Pedagogie A IF 180 70
  Pedagogie (în limba engleză)*) AP IF 180 30
  Psihopedagogie specială A IF 180 90
  16Facultatea de Științe Politice Științe politice Relații internaționale și studii europene Studii de securitate (cu module opționale în limbile română, engleză, franceză) AP IF 180 60
  Științe politice A IF 180 200
  Științe politice (în limba engleză) A IF 180 110
  Științe politice (în limba franceză) A IF 180 60
  Relații internaționale și studii europene (în limba engleză) AP IF 180 100
  17Facultatea de Teologie Baptistă Teologie Teologie baptistă asistență socială A IF 180 30
  Teologie baptistă didactică A IF 180 25
  18Facultatea de Teologie Ortodoxă Arte vizuale Artă sacră A IF 180 60
  Teologie Teologie ortodoxă asistență socială A IF 180 60
  Teologie ortodoxă didactică A IF 180 50
  Teologie ortodoxă pastorală (în limbile greacă și engleză, la Atena, Grecia) AP IF 240 50
  Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 230
  19Facultatea de Teologie Romano- Catolică Teologie Teologie romano-catolică asistență socială A IF 180 50
  Studii religioase AP IF 180 50
  Notă
  *) Specializări/Programe de studii universitare de licență pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2014-2015.
  (la 05-12-2014, Punctul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.071 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 05 decembrie 2014 )
  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)]Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP)Forma de învățământ *3)Număr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1Facultatea de Medicină Sănătate Medicină**)1) A IF 360 1500
     Medicină (în limba engleză)1) AP IF 360 200
  2Facultatea de Medicină Dentară Sănătate Medicină dentară**)1) A IF 360 310
  3Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie**)1) A IF 300 300
  4Facultatea de Moașe și Asistență MedicalăSănătate Asistență de farmacie°) AP IF 180 25
  Asistență dentară°) AP IF 180 0
  Asistență medicală generală*1) A IF 240 100
  Audiologie și protezare auditivă°) AP IF 180 0
  Balneofiziokinetoterapie și recuperare A IF 180 50
  Laborator clinic°) AP IF 180 0
  Moașe*1) A IF 240 15
  Radiologie și imagistică°) AP IF 180 0
  Tehnică dentară A IF 180 50
  Notă
  **) Se școlarizează și la cererea Ministerului Apărării Naționale.
  °) Specializări/Programe de studii universitare de licență pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2014-2015.
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)]Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP)Forma de învățământ *3)Număr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată Economie Economie și comunicare economică în afaceri A IF 180 300
  2Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului Economie Economie agroalimentară și a mediului A IF 180 375
  Economie agroalimentară și a mediului AP ID 180 100
  3Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) A IF 180 200
  Administrarea afacerilor (în limba franceză) A IF 180 100
  Administrarea afacerilor (în limba germană) A IF 180 100
  4Facultatea de Business și TurismAdministrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității A IF 180 500
  Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității (în limba engleză) AP IF 180 100
  Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității A ID 180 75
  5Facultatea de Management Management Management A IF 180 600
  Management (în limba engleză) AP IF 180 100
  Management A ID 180 100
  Management (la Piatra-Neamț) A ID 180 50
  6Facultatea de Marketing Marketing Marketing A IF 180 450
  Marketing (în limba engleză) AP IF 180 100
  Marketing A ID 180 125
  Marketing AP IFR 180 100
  7Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică Cibernetică, statistică șiinformatică economică Cibernetică economică A IF 180 220
  Informatică economică A IF 180 300
  Informatică economică (în limba engleză) AP IF 180 100
  Informatică economică A ID 180 125
  Statistică și previziune economică A IF 180 100
  8Facultatea de Finanțe, AsigurăriBănci și Burse de Valori Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 500
  Finanțe și bănci (în limba engleză) AP IF 180 100
  Finanțe și bănci A ID 180 100
  Finanțe și bănci (la Buzău) A ID 180 50
  9Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 550
  Contabilitate și informatică de gestiune (în limba engleză) AP IF 180 125
  Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 125
  10Facultatea de Relații Economice Internaționale Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale A IF 180 460
  Economie și afaceri internaționale A ID 180 125
  Economie și afaceri internaționale (în limba engleză) AP IF 180 100
  Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate AP IF 180 100
  11Facultatea de Administrație și Management Public Științe administrative Administrație publică A IF 180 350
  Sociologie Resurse umane AP IF 180 120
  12Bucharest BusinessSchool (Școala de Afaceri) Administrarea afacerilor MBA Româno-Canadian (în limba engleză)**) A IF 120 50
  Management Dezvoltarea economică a întreprinderii**) A IF 120 60
  Notă
  **) Programe de studii universitare de master.
  8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)]Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP)Forma de învățământ *3)Număr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1Facultatea de Interpretare Muzicală Muzică Interpretare muzicală - canto A IF 240 25
  Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 90
  2Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie MuzicalăMuzică Compoziție muzicală A IF 240 35
  Dirijat A IF 240 10
  Muzică religioasă A IF 180 12
  Muzicologie A IF 240 10
  Pedagogie muzicală A IF 180 50
  (la 05-12-2014, Punctul 8 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.071 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 05 decembrie 2014 )
  9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)]Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP)Forma de învățământ 3)Număr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1Facultatea de ArtePlastice Arte vizuale Arte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii) A IF 180 45
  Arte plastice (pictură, sculptură, grafică) A IF 180 140
  Pedagogia artelor plastice și decorative AP IF 180 30
  2Facultatea de ArteDecorative și Design Arte vizuale Artă murală A IF 180 30
  Arte textile - design textil A IF 180 15
  Ceramică - sticlă - metal A IF 180 40
  Design A IF 180 60
  Modă - design vestimentar A IF 180 50
  Scenografie și eveniment artistic A IF 180 20
  3Facultatea de Istoria și Teoria Artei Arte vizuale Conservare și restaurare A IF 180 10
  Istoria și teoria artei A IF 180 25
  10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)]Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP)Forma de învățământ*3Număr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1Facultatea de Teatru Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (Actorie, Regie, Păpuși - Marionete, Coregrafie) A IF 180 81
  Scenografie A IF 180 20
  Teatrologie (Management cultural, Jurnalismteatral)A IF 180 11
  2Facultatea de FilmCinematografie și media Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine de film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie) A IF 180 66
  11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)]Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP)Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 200
  Educație fizică și sportivă (în limba franceză) A IF 180 25
  Sport și performanță motrică A IF 180 112
  Sport și performanță motrică AP IFR 180 50
  2Facultatea de Kinetoterapie Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 150
  12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)]Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ *3)Număr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1Facultatea de Administrație Publică Științe administrative Administrație europeană A IF 180 150
  Administrație publică A IF 180 200
  Administrație publică A ID 180 100
  2Facultatea de Științe Politice Psihologie Psihologie A IF 180 50
  Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 50
  Sociologie Sociologie A IF 180 50
  Științe politice Științe politice A IF 180 200
  Științe politice A ID 180 100
  3Facultatea de Comunicare și Relații Publice Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 350
  Publicitate A IF 180 150
  4Facultatea de Management Management Management A IF 180 100
  NOTĂ:Pentru absolvenții Facultății de Comunicare și Relații Publice, învățământ universitar de lungă durată, înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 1998-1999, 1999-2000 și 2000/2001, profilul și specializarea obținute sunt "Științe ale comunicării", respectiv "Comunicare socială și relații publice". (la 05-12-2014, Punctul 12 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.071 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 05 decembrie 2014 )
  13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)]Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ *3)Număr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1Facultatea de Istorie și Filologie Istorie Arheologie A IF 180 21
  Arheologie (în limba engleză) AP IF 180 75
  Istorie A IF 180 70
  Muzeologie A IF 180 13
  Limbă și literatură Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză A IF 180 25
  Limba și literatura română - Limba și literatura engleză A IF 180 30
  Limba și literatura română - Limba și literatura franceză A IF 180 75
  Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare AP IF 180 100
  2Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor A IF 180 75
  Administrarea afacerilor (în limba engleză) AP IF 180 60
  Administrarea afacerilor A ID 180 75
  Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 75
  Economia comerțului, turismului și serviciilor A ID 180 50
  Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 115
  Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 50
  Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 100
  Marketing Marketing A IF 180 50
  3Facultatea de Științe Exacte și Inginerești Informatică Informatică A IF 180 100
  Informatică (în limba engleză) AP IF 180 75
  Ingineria mediului Ingineria mediului A IF 240 60
  Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată AP IF 240 50
  Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 60
  4Facultatea de Drept și Științe Sociale Asistență socială Asistență socială A IF 180 60
  Asistență socială A ID 180 50
  Drept Drept A IF 240 150
  Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă AP IF 180 50
  Psihologie Terapie ocupațională AP IF 180 50
  Sociologie Sociologie A IF 180 50
  Științe administrative Administrație publică A IF 180 50
  Asistență managerială și secretariat A IF 180 50
  Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 75
  5Facultatea de Teologie Ortodoxă Teologie Teologie ortodoxă - asistență socială A IF 180 50
  Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 150
  Muzică Muzică religioasă AP IF 180 30
  (la 05-12-2014, Punctul 13 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.071 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 05 decembrie 2014 )
  14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)]Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ *3)Număr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1Facultatea de Inginerie Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 80
  Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 60
  Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 97
  Tehnologia și designul produselor textile A IF 240 40
  Tehnologia tricotajelor și confecțiilor A IF 240 50
  Inginerie și management inginerie economică industrială A IF 240 50
  2Facultatea de Inginerie Alimentară, Turismși Protecția Mediului Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice A IF 240 61
  Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 50
  Ingineria produselor alimentare A IF 240 60
  Protecția consumatorului și a mediului AP IF 240 60
  Inginerie și management înagricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A IF 240 60
  3Facultatea de Științe Umaniste și Sociale Limbă și literatură Limba și literatura română – Limba și literatura engleză A IF 180 100
  Limba și literatura română – Limba și literatura germană AP IF 180 30
  Științe administrative Administrație publică A IF 180 50
  Științe ale comunicării Jurnalism A IF 180 24
  Teologie Teologie penticostală didactică A IF 180 30
  4Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor AP IF 180 60
  Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 75
  Economia comerțului, turismului și serviciilor A ID 180 100
  Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 100
  Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 100
  Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 75
  Finanțe și bănci A ID 180 100
  Management Management A IF 180 100
  Marketing Marketing AP IF 180 75
  5Facultatea de Teologie Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 75
  6Facultatea de Științe Exacte Informatică Informatică A IF 180 75
  Informatică aplicată (în limba engleză) AP IF 180 75
  Informatică A ID 180 50
  Matematică Matematică informatică A IF 180 75
  7Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială Asistență socială Asistență socială A IF 180 100
  Psihologie Psihologie AP IF 180 50
  Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 130
  Psihopedagogie specială A IF 180 60
  8Facultatea de Educație Fizică șiSport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 60
  9Facultatea de Design Arte vizuale Design A IF 180 25
  Design ambiental AP IF 180 25
  Modă - design vestimentar AP IF 180 25
  15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)]Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ *3)Număr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1Facultatea de Inginerie Calculatoare și tehnologia informației Tehnologia informației A IF 240 50
  Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 100
  Ingineria dezvoltării rurale durabile AP IF 240 100
  Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare A IF 240 60
  Inginerie chimică Controlul și securitatea produselor alimentare AP IF 240 50
  Inginerie biochimică A IF 240 60
  Inginerie energetică Energetică industrială A IF 240 50
  Inginerie industrială Design industrial A IF 240 30
  Ingineria și managementul calității A IF 240 75
  Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 75
  Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale A IF 240 60
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 70
  Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 60
  2Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză A IF 180 50
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză) A IF 180 50
  O limbă și literatură modernă (engleză, franceză) - Limba și literatura română A IF 180 75
  Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare (engleză, franceză) AP IF 180 40
  Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 75
  3Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 95
  Educație fizică și sportivă A IFR 180 60
  Sport și performanță motrică AP IF 180 30
  Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 77
  Kinetoterapie și motricitate specială A IFR 180 60
  Psihologie Terapie ocupațională AP IF 180 150
  4Facultatea de Științe Biologie Biologie A IF 180 50
  Informatică Informatică A IF 180 80
  Informatică A IFR 180 75
  Matematică Matematică A IF 180 40
  Știința mediului Ecologie și protecția mediului A IF 180 50
  Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 75
  5Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor AP IF 180 75
  Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 200
  Contabilitate și informatică de gestiune A IFR 180 100
  Marketing Marketing A IF 180 100
  Marketing A ID 180 60
  (la 05-12-2014, Punctul 15 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.071 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 05 decembrie 2014 )
  16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)]Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ *3)Număr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1Facultatea de Inginerie MecanicăIngineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 140
  Autovehicule rutiere A IFR 240 125
  Autovehicule rutiere (în limba engleză) A IF 240 60
  Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului A IF 240 100
  Inginerie mecanică Inginerie mecanică A IF 240 60
  Inginerie mecanică AP IFR 240 60
  Inginerie mecanică (în limba engleză) AP IF 240 30
  Sisteme și echipamente termice AP IF 240 30
  2Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial Inginerie aerospațială Construcții aerospațiale A IF 240 60
  Inginerie industrială Ingineria și managementul calității A IF 240 60
  Mașini-unelte și sisteme de producție A IF 240 35
  Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 100
  Inginerie și management Ingineria și managementul afacerilor AP IF 240 60
  Inginerie economică industrială A IF 240 90
  Inginerie economică industrială A ID 240 90
  Științe inginerești aplicate Inginerie fizică A IF 240 25
  3Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Ingineria materialelor Informatică aplicată în ingineria materialelor AP IF 240 25
  Știința materialelor A IF 240 25
  Inginerie industrială Ingineria securității în industrie A IF 240 60
  Ingineria sudării A IF 240 60
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 60
  4Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 50
  Tehnologia informației A IF 240 50
  Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 100
  Inginerie electrică Electrotehnică A IF 240 50
  Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză) A IF 240 60
  Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată A IF 240 50
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații A IF 240 50
  Mecatronică și robotică Robotică A IF 240 30
  Științe inginerești aplicate Informatică industrială AP IF 240 60
  5Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 50
  Silvicultură Cinegetică A IF 240 100
  Cinegetică A ID 240 125
  Exploatări forestiere A IF 240 110
  Silvicultură A IF 240 110
  6Facultatea de Ingineria LemnuluiInginerie forestieră Ingineria prelucrării lemnului A IF 240 80
  Ingineria prelucrării lemnului AP IFR 240 70
  Ingineria și designul produselor finite din lemn A IF 240 75
  Inginerie și management Inginerie și management forestier AP IF 240 50
  7Facultatea de Construcții Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții A IF 240 60
  Inginerie civilă Căi ferate, drumuri și poduri A IF 240 30
  Construcții civile, industriale și agricole A IF 240 100
  8Facultatea de Alimentație și Turism Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 60
  Ingineria produselor alimentare A IF 240 60
  Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale A IF 240 50
  Mașini și instalații pentru agricultură și industriealimentară A IF 240 50
  Inginerie și management înagricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A IF 240 75
  Inginerie și management Inginerie și management în industria turismului AP IF 240 40
  9Facultatea de Matematică și Informatică Informatică Informatică A IF 180 100
  Informatică A ID 180 75
  Informatică aplicată A