HOTĂRÂRE nr. 1.402 din 18 noiembrie 2009privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 30 noiembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se înființează Agenția de Credite și Burse de Studii, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, ca urmare a comasării prin fuziune a următoarelor structuri, care se desființează: Agenția de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate și Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate.(2) Agenția de Credite și Burse de Studii are sediul în municipiul București, str. Caransebeș nr. 1, et. 7, sectorul 1.  +  Articolul 2(1) Agenția de Credite și Burse de Studii are ca scop:a) asigurarea accesului cetățenilor români la studii în străinătate, în vederea formării și specializării acestora;b) asigurarea managementului sistemului de creditare pentru studenții din instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditate, care urmează studii universitare de licență și studii universitare de masterat la zi;c) accesul elevilor, studenților, al absolvenților instituțiilor de învățământ acreditate, al personalului didactic titular în învățământ și al altor categorii de beneficiari la bursele de studii oferite Ministerului Educației, Cercetării și Inovării de Guvernul României, de autorități publice, fundații, donatori - persoane fizice sau juridice -, de diferite state în cadrul acordurilor bilaterale de colaborare sau în mod unilateral, precum și la bursele provenite din programe guvernamentale și internaționale.(2) Trimiterea la studii în străinătate a candidaților selecționați se face nominal, în baza ordinului ministrului educației, cercetării și inovării.  +  Articolul 3(1) Agenția de Credite și Burse de Studii are următoarele atribuții principale:a) lansează public, administrează programele de burse oferite Ministerului Educației, Cercetării și Inovării de Guvernul României, de autorități publice, fundații, donatori - persoane fizice sau juridice -, de diferite state în cadrul acordurilor bilaterale de colaborare sau în mod unilateral;b) lansează public și administrează bursele atribuite Ministerului Educației, Cercetării și Inovării din programe guvernamentale și internaționale;c) organizează concursurile naționale pentru acordarea burselor de studii în străinătate;d) elaborează și face publice propriile proceduri de evaluare și selecție de la concursurile naționale pentru acordarea burselor de studii în străinătate;e) stabilește anual, la propunerea Consiliului Agenției de Credite și Burse de Studii și în colaborare cu acesta, numărul și domeniile/specializările pentru care se acordă burse de studii în străinătate finanțate din încasările valutare realizate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării sau din alocații de la bugetul de stat, în limita bugetului aprobat; o persoană poate beneficia o singură dată în viață de o bursă de studii în străinătate finanțată din încasările valutare realizate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării sau din alocații de la bugetul de stat;f) face propuneri pentru elaborarea ordinelor ministrului educației, cercetării și inovării de atribuire a burselor de studii în străinătate, în colaborare cu Consiliul Agenției de Credite și Burse de Studii, pe baza îndeplinirii criteriilor formulate de ofertant, a rezultatelor concursurilor de selecție a candidaților, precum și în conformitate cu strategia generală de reformă a educației și cercetării universitare, promovată de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării;g) stabilește și face public regimul contractual al burselor finanțate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării și de alți ofertanți, regim aprobat prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării;h) publică ghiduri și lucrări de sinteză referitoare la bunele practici din țările Uniunii Europene și din alte țări dezvoltate privind acordarea burselor de studii în străinătate;i) gestionează resursele financiare alocate de la bugetul de stat și rezultate din venituri proprii;j) elaborează și propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, normele metodologice de constituire a fondului de creditare, metodologia privind cuantumul și condițiile de acordare și rambursare a creditelor, alte reglementări necesare organizării și funcționării sistemului de creditare;k) asigură managementul sistemului de creditare pentru studenți;l) poate depune și derula proiecte cu finanțare externă din fonduri rambursabile și nerambursabile.(2) Agenția de Credite și Burse de Studii poate îndeplini și alte atribuții, complementare celor prevăzute la alin. (1) care se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării.(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția de Credite și Burse de Studii are dreptul:a) să folosească colaboratori externi, specialiști în domeniu, în calitate de experți, remunerați în condițiile legii;b) să folosească colaboratori externi din învățământul preuniversitar și universitar pentru activitatea de evaluare a dosarelor candidaților la burse, exprimată prin punctaje;c) să selecteze, pe baza unei metodologii transparente și folosind criterii de competență, propriii evaluatori, pe care îi pregătește metodologic și îi solicită în calitate de evaluatori ai dosarelor de concurs.  +  Articolul 4(1) Activitatea Agenției de Credite și Burse de Studii se desfășoară în colaborare cu Consiliul Agenției de Credite și Burse de Studii, organism consultativ național care se află în subordinea directă a ministrului educației, cercetării și inovării și este format din 4 profesori universitari titulari, cu activitate didactică și științifică recunoscută în țară și în străinătate, precum și cu conduită morală, un secretar de stat din cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, directorul general al Direcției generale juridice și control, directorul general al Direcției generale buget-finanțe, patrimoniu și investiții, directorul general al Direcției generale învățământ superior din cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, 2 profesori titulari din învățământul preuniversitar și directorul general al Agenției de Credite și Burse de Studii, numiți prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării, la solicitarea Agenției pentru Credite și Burse de Studii, pentru o perioadă de 4 ani.(2) Consiliul Agenției de Credite și Burse de Studii poate avea în componență și alți membri ai învățământului în limbile minorităților naționale, propuși de universități și, respectiv, de inspectoratele școlare, la solicitarea Agenției de Credite și Burse de Studii.(3) În vederea atribuirii burselor, Agenția de Credite și Burse de Studii colaborează cu Consiliul Agenției de Credite și Burse de Studii.(4) Consiliul Agenției de Credite și Burse de Studii, în colaborare cu Agenția de Credite și Burse de Studii, monitorizează valorificarea activității desfășurate după efectuarea stagiului de bursă în străinătate, prin solicitarea de rapoarte de la instituțiile/universitățile beneficiare.  +  Articolul 5Conducerea Agenției de Credite și Burse de Studii este asigurată de un director general, ajutat de 2 directori, numiți pe bază de concurs sau examen prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării, în condițiile legii.  +  Articolul 6Agenția de Credite și Burse de Studii are un număr maxim de 27 de posturi. (la 25-08-2010, Articolul 6 a fost modificat de Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 830 din 4 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010 )  +  Articolul 7(1) Încadrarea în numărul de posturi aprobat potrivit legii se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional. Personalul disponibilizat ca urmare a reorganizării beneficiază de măsurile de protecție socială prevăzute de lege. Încadrarea personalului Agenției de Credite și Burse de Studii pe funcții publice și contractuale se face prin concurs organizat de acesta, pe baza unei metodologii, conform legii.(2) Personalul Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate și al Centrului Național pentru Burse de Studii în Străinătate, existent la data reorganizării, va fi preluat de Agenția de Credite și Burse de Studii, în limita posturilor aprobate, pe bază de evaluare a competențelor profesionale, în condițiile legii.(3) Personalul didactic titular în învățământ beneficiază de rezervarea catedrei în perioada în care este angajat al Agenției de Credite și Burse de Studii.(4) Salarizarea personalului Agenției de Credite și Burse de Studii se face potrivit legii.  +  Articolul 8(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Agenției de Credite și Burse de Studii se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.(2) Programele de burse și credite pentru studenți sunt asigurate din alocații de la bugetul de stat, din încasările valutare realizate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, din finanțări externe, precum și din alte surse, conform legii și în limita bugetului aprobat.(3) Veniturile proprii ale Agenției de Credite și Burse de Studii provin din organizarea de manifestări naționale și internaționale, din tarife percepute candidaților pentru procesarea, evaluarea academică a dosarelor de înscriere la concurs, din tarife percepute pentru eliberarea la cerere a unor documente justificative și din tarife percepute la derularea de proiecte naționale sau/și internaționale, din servicii prestate către diverși beneficiari, din donații, sponsorizări și din orice alte surse decât cele de stat, realizate în condițiile legii.(4) Agenția de Credite și Burse de Studii încasează de la beneficiarii serviciilor oferite sume calculate pe baza tarifelor stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării, în condițiile legii, care se constituie în venituri proprii.(5) Agenția de Credite și Burse de Studii se dotează, în condițiile legii, cu 3 autoturisme proprii.  +  Articolul 9Structurile de personal, patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se preiau pe bază de protocol de predare-preluare încheiat potrivit art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009.  +  Articolul 10Regulamentul de organizarea și funcționarea, statul de funcții și structura organizatorică se elaborează de Agenția de Credite și Burse de Studii și se aprobă prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2005 pentru înființarea Centrului Național pentru Burse de Studii în Străinătate, prin reorganizarea Oficiului Național al Burselor de Studii în Străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 12 ianuarie 2006, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației, cercetării și inovării, interimar,
  Cătălin Ovidiu Baba,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar,
  Mihai Constantin Șeitan,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.402.------------