REGULAMENT din 20 noiembrie 1995privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 11 decembrie 1995    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 925 din 20 noiembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial nr. 286 din 11 decembrie 1995.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, denumit în continuare regulament, stabilește și detaliază activitățile, atribuțiile și modul de exercitare a dreptului de practică al specialiștilor cu activitate în construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu completările ulterioare.(2) Verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, precum și expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor în ceea ce privește respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerințele fundamentale prevăzute de Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, se efectuează de către specialiști cu activitate în construcții, atestați de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Verificarea execuției lucrărilor de construcții în ceea ce privește respectarea cerințelor fundamentale prevăzute de Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, se efectuează de către specialiști cu activitate în construcții, autorizați de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C.(3) Construcțiile, precum și instalațiile aferente acestora, denumite în continuare construcții, care fac obiectul activităților stabilite la alin. (2) sunt cele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare. (4) Categoria de importanță a construcțiilor se determină în conformitate cu metodologia de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor, aprobată prin ordin al ministrului de resort, emis în baza Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.(5) Construcțiile provizorii care sprijină sau înlocuiesc temporar o construcție definitivă sau părți ale acesteia se încadrează în categoria de importanță a construcției definitive pe care o sprijină sau o înlocuiesc temporar.  +  Articolul 2În sensul prezentului regulament, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) verificator de proiecte - specialist cu activitate în construcții atestat în unul sau mai multe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, care efectuează verificarea proiectelor în ceea ce privește respectarea reglementărilor tehnice și cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute de lege;b) expert tehnic - specialist cu activitate în construcții atestat în unul sau mai multe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, care efectuează expertiza tehnică a construcțiilor, a execuției lucrărilor de construcții și, în situațiile prevăzute de lege, efectuează expertizarea tehnică a proiectelor;c) responsabil tehnic cu execuția - specialist cu activitate în construcții autorizat, cu atribuții privind asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții pe care le coordonează, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul procesului de execuție;d) diriginte de șantier - specialist cu activitate în construcții autorizat, cu atribuții privind verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții, în conformitate cu documentațiile tehnice/documentațiile tehnico-economice aferente.  +  Articolul 3Activitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) se efectuează de către specialiști cu activitate în construcții, după cum urmează:a) verificator de proiect atestat, pentru activitățile de verificare a proiectelor;b) expert tehnic atestat, pentru expertizarea tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;c) responsabil tehnic cu execuția și diriginte de șantier, pentru activitățile de verificare a calității lucrărilor executate.  +  Articolul 4(1) Pentru profesiile reglementate de verificator de proiect atestat și expert tehnic atestat în România, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3), coroborate cu cele ale lit. A pct. 8 din anexa nr. 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru profesiile reglementate de responsabil tehnic cu execuția și diriginte de șantier în România, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. este autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3), coroborate cu cele ale lit. A pct. 9 din anexa nr. 3 la Legea nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) Potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice organizează atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, precum și confirmarea periodică privind exercitarea dreptului de practică al acestora.(4) Potrivit art. 21 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. organizează autorizarea responsabililor tehnici cu execuția și a diriginților de șantier, precum și confirmarea periodică privind exercitarea dreptului de practică al acestora.  +  Articolul 5Specialiștii cu activitate în construcții, prevăzuți la art. 2, își pot desfășura activitatea în condițiile legii, ca:a) persoană fizică autorizată să desfășoare activități în mod individual și independent, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;b) acționar/angajat/asociat al unei persoane juridice care are ca obiect de activitate inclusiv cod CAEN 71 Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică.  +  Capitolul II Verificarea tehnică a proiectelor  +  Articolul 6(1) Verificarea tehnică a proiectelor se efectuează de către specialist/specialiști cu activitate în construcții atestat/atestați ca verificator/verificatori de proiecte, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor.(2) Verificarea tehnică a proiectelor se realizează potrivit legii, prin grija și responsabilitatea investitorului/proprietarului/ administratorului, după caz, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanți și precizate în proiect.(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), serviciile de verificare tehnică a proiectelor pot fi contractate de către investitor/proprietar/administrator, după caz, separat sau împreună cu serviciile de proiectare, cu respectarea dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 11-01-2024, Alineatul (3), Articolul 6, Capitolul II a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 5 din 4 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2024 )  +  Articolul 7(1) Verificatorul de proiecte îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții potrivit domeniului/ domeniilor și/sau subdomeniului/subdomeniilor de construcții și/sau specialității/specialităților pentru instalațiile aferente construcțiilor pentru care a fost atestat:a) verifică documentația tehnică pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;b) verifică în cadrul obiectivelor noi de investiții: proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor, proiectul tehnic de execuție, respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instrucțiuni tehnice de execuție și/sau exploatare, programul de control al calității execuției lucrărilor de construcții și piesele desenate, după caz;c) verifică în cazul intervențiilor la construcții existente: documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție, respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instrucțiuni tehnice de execuție și/sau exploatare, programul de control al calității execuției lucrărilor de construcții și piesele desenate, inclusiv detaliile de execuție elaborate pe baza expertizei tehnice a construcțiilor existente și, după caz, a studiilor, auditului ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției, după caz;d) verifică documentele tehnice întocmite, după caz, pe parcursul execuției lucrărilor, de către proiectant/proiectanți, cu acordul scris al investitorului/proprietarului/beneficiarului/ administratorului;e) întocmește, respectiv semnează și ștampilează referatul de verificare a proiectului care cuprinde, printre altele, date și informații referitoare la respectarea/nerespectarea, după caz, a reglementărilor tehnice și asigurarea cerințelor fundamentale aplicabile;f) verifică, pentru toate tipurile de obiective de investiții și exprimă corespunzător în referatul de verificare a proiectului, concordanța dintre soluția tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialități, tehnologia de execuție propusă pentru realizarea obiectivului de investiții și caietele de sarcini corespunzătoare, concordanță reflectată inclusiv în listele de cantități de lucrări din proiectul tehnic de execuție. Evaluările cantităților de materiale de construcții, numărul și tipul utilajelor și echipamentelor, al forței de muncă și al manoperei, precum și transportul acestora sunt în responsabilitatea proiectantului de specialitate și vor fi integrate în devizul general estimativ al proiectului prin grija și responsabilitatea proiectantului general;g) semnează și ștampilează documentațiile verificate dacă acestea sunt corespunzătoare din punctul de vedere al cerințelor stabilite în lege.(2) Verificatorul de proiecte întocmește și ține la zi registrul de evidență a proiectelor verificate.  +  Articolul 8În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1), coroborate cu art. 26 alin. (1) și art. 30 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, potrivit domeniului/ domeniilor și/sau subdomeniului/subdomeniilor de construcții și/sau specialității/specialităților pentru instalațiile aferente construcțiilor pentru care a fost atestat, verificatorul de proiecte:a) nu poate verifica, semna și ștampila proiectul/proiectele întocmite de el, proiectul/proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectul/proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică;b) răspunde în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate a construcției/ construcțiilor pentru realizarea cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute în proiect, precum și pentru concordanța dintre soluția tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialități, tehnologia de execuție propusă pentru realizarea obiectivului de investiții și caietele de sarcini corespunzătoare, concordanță reflectată inclusiv în listele de cantități de lucrări din proiectul tehnic de execuție;c) efectuează verificarea, din punct de vedere tehnic, a unei documentații tehnice/proiect numai pentru domeniul/domeniile și/sau subdomeniul/subdomeniile de construcții și/sau specialitatea/specialitățile pentru instalațiile aferente construcțiilor, corespunzător cerinței/cerințelor fundamentale pentru care a fost atestat.  +  Capitolul III Expertizarea tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor  +  Articolul 9(1) Expertizarea tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, denumită în continuare expertizare tehnică, este o activitate complexă care cuprinde, după caz, încercări, relevee, analize și evaluări, necesare determinării stării tehnice a unei construcții existente sau nefinalizate, a modului în care au fost executate lucrările de construcție sau a modului în care un proiect respectă reglementările tehnice în vederea asigurării cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute de lege.(2) Expertizarea tehnică se poate realiza și în următoarele situații:a) intervenții la construcții existente;b) în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate factorilor naturali sau antropici sau activităților tehnologice, în vederea evaluării stării tehnice a construcțiilor avariate;c) la solicitarea autorității contractante sau a beneficiarului privind proiectul/proiectele sau execuția lucrărilor și a construcțiilor;d) pentru evaluarea construcțiilor existente la acțiuni seismice și, după caz, stabilirea de măsuri de intervenție;e) în vederea determinării calității tehnice a unor proiecte.  +  Articolul 10Expertizarea tehnică se realizează de către expert/experți tehnici atestat/atestați, în condițiile legii, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, corespunzător cerințelor fundamentale, la solicitarea, după caz, a proprietarilor, administratorilor, investitorilor, autorităților cu atribuții de control, instanțelor judecătorești și/sau a altor părți interesate.  +  Articolul 11(1) În cazul producerii unor evenimente deosebite din cauza unor factori naturali sau antropici, potrivit prevederilor art. 26 alin. (5) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, la solicitarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. sau, după caz, a structurilor proprii de control din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, în vederea evaluării stării tehnice a construcțiilor avariate este obligatorie participarea experților tehnici atestați pe domeniile/ subdomeniile de construcții și specialitățile pentru instalațiile aferente construcțiilor, corespunzătoare construcției/ construcțiilor avariate, în vederea stabilirii condițiilor de utilizare în continuare ori de dezafectare a acestora.(2) În cazul în care expertul tehnic ajunge la concluzia că se impune, în mod justificat, luarea unor măsuri imediate, în vederea prevenirii unor accidente cu urmări grave - victime omenești sau pagube materiale, acesta le va aduce la cunoștință, în scris, proprietarului/administratorului construcției sau investitorului, după caz, care este obligat să le pună în aplicare.(3) În situația prevăzută la alin. (1), până la asigurarea prezenței expertului/experților tehnic/tehnici, după caz, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. sau structurile proprii de control din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, pot dispune măsurile tehnice imediate, de primă necesitate, conform unei proceduri elaborate de Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. și aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, potrivit art. 41 alin. (2) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau, după caz, conform unor proceduri elaborate la nivelul structurilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Expertul tehnic realizează expertiza tehnică în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile la data realizării acesteia.(2) Concluziile și, după caz, soluțiile și măsurile de intervenție propuse și fundamentate de expertul tehnic în raportul de expertiză tehnică se însușesc de către proprietarul/ administratorul construcției și stau la baza deciziei de intervenție pentru punerea în siguranță a construcției în scopul realizării cerințelor fundamentale aplicabile sau desființarea acesteia, după caz. Expertul tehnic răspunde, potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) și ale art. 30 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, pentru soluțiile date.(3) Raportul de expertiză tehnică întocmit, semnat și ștampilat de către expertul tehnic:a) constituie parte a temei de proiectare pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru executarea lucrărilor de intervenție sau, după caz, de desființare a construcției existente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data elaborării acestora;b) se înregistrează în registrul propriu de evidență și în registrul electronic la autoritatea competentă și se predă, în original, beneficiarului/investitorului/proprietarului, însoțit de copia legitimației de atestare.(4) Expertul tehnic verifică, semnează și ștampilează documentațiile tehnice, în toate fazele de elaborare ale acestora, în domeniile/subdomeniile de construcții și specialitățile de instalații pentru care este atestat și a întocmit expertiza tehnică, pentru confirmarea conformității acestora cu raportul de expertiză tehnică.(5) Expertul tehnic întocmește și ține la zi registrul de evidență a expertizelor tehnice efectuate.  +  Capitolul IV Verificarea calității lucrărilor executate  +  Articolul 13Verificarea calității lucrărilor executate la construcțiile noi și la intervențiile la construcțiile existente în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale prevăzute de Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, se efectuează de către:a) executanți, prin responsabili tehnici cu execuția autorizați;b) investitori, prin diriginți de șantier autorizați.  +  Articolul 14(1) Responsabilul tehnic cu execuția își desfășoară activitatea ca angajat al operatorului/operatorilor economic/economici care execută lucrări de construcții, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale prevăzute de lege, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare.(2) Dirigintele de șantier își desfășoară activitatea ca angajat al investitorului în vederea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții, pe tot parcursul lucrărilor, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare.  +  Articolul 15(1) Responsabilul tehnic cu execuția și dirigintele de șantier își desfășoară activitatea numai în domeniul/ domeniile, respectiv subdomeniul/subdomeniile de construcții în care au fost autorizați.(2) Responsabilul tehnic cu execuția și dirigintele de șantier întocmesc și țin la zi registrul de evidență a activității și a lucrărilor de construcții la care au participat.  +  Articolul 16Persoana fizică atestată sau autorizată nu poate exercita, la aceeași investiție, decât una dintre următoarele activități:a) verificator de proiecte;b) expert tehnic;c) responsabil tehnic cu execuția;d) diriginte de șantier.  +  Articolul 17(1) Responsabilul tehnic cu execuția îndeplinește, în condițiile legii, în principal, următoarele atribuții:a) cunoaște prevederile proiectului tehnic de execuție, verificat conform legii;b) verifică existența fișelor și proiectelor tehnologice de execuție, a procedurilor de realizare a lucrărilor corespunzătoare caietelor de sarcini din proiectul tehnic de execuție, planurilor de verificare a execuției, proiectelor de organizare a execuției lucrărilor, precum și graficele de realizare a construcțiilor, altele decât cele prevăzute în proiectul tehnic de execuție;c) participă la toate fazele de verificare a execuției lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al calității lucrărilor de construcții;d) pune la dispoziția investitorului documentația de execuție întocmită, în vederea constituirii/completării, după caz, a cărții tehnice a construcției;e) oprește execuția lucrărilor de construcții când constată neconformități care pot afecta calitatea acestora;f) oprește execuția lucrărilor de construcții în cazul în care se produc accidente tehnice și/sau constată abateri de la prevederile proiectului tehnic de execuție, înștiințează Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. sau, după caz, structurile proprii de control din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, și permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora.(2) Dirigintele de șantier îndeplinește, în condițiile legii, în principal, următoarele atribuții:a) cunoaște prevederile proiectului pentru autorizarea executării/desființării lucrărilor de construire și ale proiectului tehnic de execuție, verificat potrivit legii;b) verifică existența fișelor și proiectelor tehnologice de execuție, a procedurilor de realizare a lucrărilor, planurilor de verificare a execuției, proiectelor de organizare a execuției lucrărilor, precum și graficele de realizare a construcțiilor, actualizate prin eventualele dispoziții de șantier emise pe parcursul derulării lucrărilor;c) asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmește, în numele investitorului/proprietarului/ administratorului, documentele de recepție la terminarea lucrărilor și constituie cartea tehnică a construcției;d) participă la toate fazele de verificare a execuției lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al calității lucrărilor de construcții;e) oprește execuția lucrărilor de construcții când constată neconformități care pot afecta calitatea acestora;f) oprește execuția lucrărilor de construcții și înștiințează Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. sau, după caz, structurile proprii de control din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, în cazul în care se produc accidente tehnice și/sau constată abateri de la prevederile proiectului tehnic de execuție.  +  Articolul 18Încălcarea prevederilor prezentului regulament de către verificatorii de proiecte, experții tehnici, responsabilii tehnici cu execuția și diriginții de șantier atrage răspunderea juridică a acestora, în condițiile legii.  +  Articolul 19Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. sau, după caz, din cadrul structurilor proprii de control ale instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 20Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor factorilor implicați în verificarea proiectelor, expertizarea tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor și verificarea calității lucrărilor executate.  +  Articolul 21În aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1) și (2) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, dreptul de practică al specialiștilor cu activitate în construcții atestați/autorizați, după caz, se acordă pe durată nedeterminată și se confirmă periodic, din 5 în 5 ani, prin verificarea îndeplinirii cerințelor inițiale de atestare/autorizare și prin vizarea legitimației emise odată cu atestatul/autorizația.  +  Articolul 22(1) În aplicarea prevederilor art. 9 lit. o) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, pentru confirmarea periodică a dreptului de practică, specialiștii cu activitate în construcții atestați/autorizați participă în calitate de cursanți la minimum un program de formare/perfecționare profesională continuă în domeniul pentru care sunt atestați/autorizați, organizat de către o instituție sau organizație acreditată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se consideră program de formare/perfecționare profesională continuă predarea de cursuri în calitate de cadru didactic universitar, al căror conținut este dovedit de fișa disciplinei, corespunzătoare domeniilor pentru care se solicită dovada formării profesionale continue, în domeniile/subdomeniile și specialitățile în care specialiștii sunt atestați/autorizați, fiind inclusă în evaluarea necesară pentru confirmarea periodică a dreptului de practică a specialiștilor atestați/autorizați.  +  Articolul 23În vederea gestionării datelor și informațiilor privind specialiștii în construcții atestați, respectiv autorizați, precum și a monitorizării activității acestora, se înființează:a) un registru electronic de evidență a verificatorilor de proiecte atestați și, respectiv, un registru electronic de evidență a experților tehnici atestați, gestionate și actualizate periodic de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;b) un registru electronic de evidență a responsabililor tehnici cu execuția și, respectiv, un registru electronic de evidență a diriginților de șantier, gestionate și actualizate periodic de Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C.  +  Articolul 24(1) Din veniturile proprii constituite la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în baza prevederilor art. 43 alin. (4) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, se efectuează cheltuieli curente și cheltuieli de capital pentru participarea specialiștilor în calitate de membri în comisiile de examinare/contestații pentru atestarea tehnico-profesională ca verificatori de proiecte și experți tehnici, astfel cum este prevăzut la art. 43 alin. (5) lit. c) și d), alin. (7) și (8) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în bugetul de venituri proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(2) Indemnizația pentru participarea specialiștilor, în calitate de membri, în comisiile de examinare/contestații pentru atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, alții decât personalul de specialitatea al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, se instituie în regim de plată cu ora, potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile din anexa nr. 1 cap. I lit. A din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. (la 27-09-2018, Regulamentul a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 742 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 27 septembrie 2018 ) -----