PROCEDURĂ din 6 septembrie 2018privind structura și periodicitatea transmiterii între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Casa Națională de Asigurări de Sănătate a informațiilor cuprinse în declarațiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informațiilor referitoare la declararea/achitarea contribuției, precum și a informațiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 21 septembrie 2018  Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 3.903/1.295/2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 812 din 21 septembrie 2018.
  1. Agenția Națională de Administrare Fiscală transmite Casei Naționale de Asigurări de Sănătate informațiile cuprinse în declarațiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate și informațiile referitoare la declararea/achitarea contribuției, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.2. Informațiile prevăzute la pct. 1 se transmit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în vederea acordării calității de asigurat persoanelor fizice care depun/pentru care se depun declarațiile fiscale în care sunt înregistrate persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate.3. Lista categoriilor de persoane fizice prevăzute la pct. 1 este prevăzută în anexa nr. 1.4. După intrarea în vigoare a prezentului ordin, Agenția Națională de Administrare Fiscală transmite centralizat Casei Naționale de Asigurări de Sănătate informațiile prevăzute la pct. 1, declarate începând cu anul 2018, după cum urmează:a) zilnic, se transmit informațiile referitoare la persoanele înregistrate în formularul D112;b) lunar, se transmit informațiile privind starea angajatorilor, care transmit informațiile prevăzute la lit. a), referitoare la data înregistrării, suspendării, precum și a încetării activității; c) pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 - până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, informațiile referitoare la persoanele fizice care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) și cele prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, care au depus declarațiile fiscale (D604/Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în continuare denumită Declarație unică, și D 605/Cerere de încetare a calității de persoană fizică fără venituri), se transmit în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin;d) după intrarea în vigoare a prezentului ordin, informațiile referitoare la persoanele care depun declarațiile fiscale (Declarație unică) se vor transmite zilnic.5. Structura fișierului de raportare a informațiilor privind categoriile de persoane menționate la pct. 1 este prevăzută în anexa nr. 2.6. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite Agenției Naționale de Administrare Fiscală informațiile privind lista persoanelor fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate pe categorii de asigurați.7. Informațiile prevăzute la pct. 6 se transmit Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea încadrării persoanelor fizice prevăzute la pct. 6 în categoria de persoane fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.8. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite centralizat Agenției Naționale de Administrare Fiscală lunar, până la data de 25 a lunii următoare, lista persoanelor care se încadrează în categoriile menționate la pct. 6, înregistrate în Registrul unic de evidență a asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate la sfârșitul lunii anterioare.9. Lista categoriilor de persoane fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate, întocmită potrivit prevederilor art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzută în anexa nr. 3.10. Structura fișierului de raportare a informațiilor privind categoriile de persoane menționate la pct. 6 este prevăzută în anexa nr. 4.11. În vederea exceptării de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a categoriilor de persoane fizice prevăzute la pct. 6, Agenția Națională de Administrare Fiscală gestionează informațiile primite de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin potrivit legii.12. Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în baza informațiilor primite de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit pct. 1, înregistrează persoanele fizice cărora lea acordat calitatea de asigurat conform pct. 2 în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările sociale de sănătate pe categorii de asigurați, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.13. Agenția Națională de Administrare Fiscală și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au obligația respectării prevederilor referitoare la confidențialitatea, utilizarea și păstrarea datelor și informațiilor furnizate, conform prevederilor legale.14. Prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul prezentului ordin se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).15. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedură
  LISTA
  categoriilor de persoane fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate
  și informațiile referitoare la declararea/achitarea contribuției, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
  prevăzute la pct. 1 din procedură
  Nr. crt. Categorii de persoane fizice
  1persoane fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se reține la sursă de către plătitorul de venituri și se declară în declarația formular D112, potrivit capitolului III al titlului V din Codul fiscal, precum și cei care beneficiază de indemnizații de asigurări sociale de sănătate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare
  2persoane fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se reține la sursă de către plătitorul de venituri și se declară în declarația formular D112, potrivit capitolului III al titlului V din Codul fiscal
  3persoane fizice care realizează venituri din arendă pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se reține la sursă de către plătitorul de venituri și se declară în declarația formular D112, potrivit capitolului III al titlului V din Codul fiscal
  4persoane fizice care realizează venituri din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II și titlului III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se reține la sursă de către plătitorul de venituri și se declară în declarația formular D112, potrivit capitolului III al titlului V din Codul fiscal
  5persoane fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se reține la sursă de către plătitorul de venituri și se declară în declarația formular D112, potrivit capitolului III al titlului V din Codul fiscal
  6persoane fizice care realizează venituri, peste nivelul plafonului minim, de natura celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care depun Declarația unică
  7persoane fizice care realizează venituri, sub nivelul plafonului minim, de natura celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care depun opțional Declarația unică
  8persoane fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, care nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, care depun opțional Declarația unică
  9persoane care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în concediu pentru creșterea copilului potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare
  10persoane fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
  11persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) sau art. 23 alin. (3) sau art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, declarate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate subordonate
  12asigurați preluați de casele teritoriale de pensii de la unitățile în faliment, precum și persoane preluate în plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale de către Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii și de către casele sectoriale de pensii
   +  Anexa nr. 2la procedură
  Structura fișierului de raportare a informațiilor
  privind categoriile de persoane menționate la pct. 1 din procedură
   +  Structura fișierului pentru D112  +  SAN_ANGAJATOR
  CodDenumireTip (lungime) câmpObservații
  ID_ANGAJATORId angajatorNUMBER(20) 
  D_RECDeclarație rectificativăNUMBER(1) 
  LUNA_RPerioada de raportare - lunăNUMBER(2) 
  AN_RPerioada de raportare - anNUMBER(4) 
  CIFCod de identificare fiscalăNUMBER(13) 
  DENDenumire sau nume și prenumeVARCHAR2(200CHAR) 
  RGCOMNr. înmatriculare la registrul comerțuluiVARCHAR2(14CHAR) 
  CAENCod CAENNUMBER(4) 
  ADR_STRStradăVARCHAR2(200CHAR) 
  ADR_NRNumărVARCHAR2(20CHAR) 
  ADR_BLBlocVARCHAR2(32CHAR) 
  ADR_SCScarăVARCHAR2(3CHAR) 
  ADR_ETEtajVARCHAR2(10CHAR) 
  ADR_APApartamentVARCHAR2(10CHAR) 
  ADR_SECTSectorNUMBER(2) 
  ADR_LOCLocalitateVARCHAR2(200CHAR) 
  ADR_JUDJudețVARCHAR2(30CHAR) 
  ADR_TELTelefonVARCHAR2(15CHAR) 
  EMAILE-mailVARCHAR2(200CHAR) 
  CASAANGCasa de asigurări de sănătate a angajatoruluiVARCHAR2(2CHAR) 
  NZLNumăr zile lucrătoareNUMBER(2) 
  B_SANATATENumăr de asigurați concedii și indemnizațiiNUMBER(6) 
  B_BRUTSALARIITotal fond de salarii bruteNUMBER(15)Pentru situațiile anterioare datei de 1.01.2018
  C2_11Nr. cazuri - incapacitate temporarăNUMBER(6) 
  C2_12Total zile prestații - incapacitate temporarăNUMBER(5) 
  C2_13Zile prestații suportate de angajator - incapacitate temporarăNUMBER(5) 
  C2_14Zile prestații suportate din FNUASS - incapacitate temporarăNUMBER(5) 
  C2_15Sumă suportată de angajator - incapacitate temporarăNUMBER(15) 
  C2_16Sumă suportată de FNUASS - incapacitate temporarăNUMBER(15) 
  C2_21Nr. cazuri - prevenire îmbolnăvireNUMBER(6) 
  C2_22Total zile prestații - prevenire îmbolnăvireNUMBER(5) 
  C2_24Zile prestații suportate din FNUASS - prevenire îmbolnăvireNUMBER(5) 
  C2_26Sumă suportată de FNUASS - prevenire îmbolnăvireNUMBER(15) 
  C2_31Nr. cazuri - sarcină și lăuzieNUMBER(6) 
  C2_32Total zile prestații - sarcină și lăuzieNUMBER(5) 
  C2_34Zile prestații suportate din FNUASS - sarcină și lăuzieNUMBER(5) 
  C2_36Sumă suportată de FNUASS - sarcină și lăuzieNUMBER(15) 
  C2_41Nr. cazuri - îngrijire copil bolnavNUMBER(6) 
  C2_42Total zile prestații - îngrijire copil bolnavNUMBER(5) 
  C2_44Zile prestații suportate din FNUASS - îngrijire copil bolnavNUMBER(5) 
  C2_46Sumă suportată de FNUASS - îngrijire copil bolnavNUMBER(15) 
  C2_51Nr. cazuri - risc maternalNUMBER(6) 
  C2_52Total zile prestații - risc maternalNUMBER(5) 
  C2_54Zile prestații suportate din FNUASS - risc maternalNUMBER(5) 
  C2_56Sumă suportată de FNUASS - risc maternalNUMBER(15) 
  C2_T6Total - sumă suportată de angajator pentru concedii și indemnizațiiNUMBER(15) 
  C2_7Total contribuții pentru concedii și indemnizații calculate la fond salariiNUMBER(15)Pentru situațiile anterioare datei de 1.01.2018
  C2_9Total contribuții datorate pentru concedii și indemnizațiiNUMBER(15)Pentru situațiile anterioare datei de 1.01.2018
  C2_10Total cuantum prestații de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizațiiNUMBER(15) 
  C2_110Total sumă recuperată de angajator din contribuția lunii curenteNUMBER(15)Pentru situațiile anterioare datei de 1.01.2018
  C2_120Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii și indemnizațiiNUMBER(15)Pentru situațiile anterioare datei de 1.01.2018
  C2_130Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru concedii și indemnizațiiNUMBER(15)Pentru situațiile anterioare datei de 1.01.2018
  C3_SUMATotal - sumă suportată din FAMBPNUMBER(15)Pentru situațiile anterioare datei de 1.01.2018
  D2Număr de asigurați (concedii și indemnizații)NUMBER(6) 
  D4Număr de asigurați pentru care angajatorul datorează contribuții de asigurări socialeNUMBER(15) 
  E2_8Total contribuții concedii și indemnizații datorate pentru indemnizațiile suportate de FAMBPNUMBER(15)Pentru situațiile anterioare datei de 1.01.2018
  E2_9Total contribuții datorate pentru concedii și indemnizațiiNUMBER(15)Pentru situațiile anterioare datei de 1.01.2018
  E2_11Nr. cazuri - incapacitate temporarăNUMBER(6) 
  E2_12Total zile prestații - incapacitate temporarăNUMBER(5) 
  E2_14Zile prestații suportate din FNUASS - incapacitate temporarăNUMBER(5) 
  E2_16Sumă suportată de FNUASS - incapacitate temporarăNUMBER(15) 
  E2_21Nr. cazuri - prevenire îmbolnăvireNUMBER(6) 
  E2_22Total zile prestații - prevenire îmbolnăvireNUMBER(5) 
  E2_24Zile prestații suportate din FNUASS - prevenire îmbolnăvireNUMBER(5) 
  E2_26Sumă suportată de FNUASS - prevenire îmbolnăvireNUMBER(15) 
  E2_31Nr. cazuri - sarcină și lăuzieNUMBER(6) 
  E2_32Total zile prestații - sarcină și lăuzieNUMBER(5) 
  E2_34Zile prestații suportate din FNUASS - sarcină și lăuzieNUMBER(5) 
  E2_36Sumă suportată de FNUASS - sarcină și lăuzieNUMBER(15) 
  E2_41Nr. cazuri - îngrijire copil bolnavNUMBER(6) 
  E2_42Total zile prestații - îngrijire copil bolnavNUMBER(5) 
  E2_44Zile prestații suportate din FNUASS - îngrijire copil bolnavNUMBER(5) 
  E2_46Sumă suportată de FNUASS - îngrijire copil bolnavNUMBER(15) 
  E2_51Nr. cazuri - risc maternalNUMBER(6) 
  E2_52Total zile prestații - risc maternalNUMBER(5) 
  E2_54Zile prestații suportate din FNUASS - risc maternalNUMBER(5) 
  E2_56Sumă suportată de FNUASS - risc maternalNUMBER(15) 
  E2_66Total - sumă suportată de FNUASSNUMBER(15) 
  E2_120Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii și indemnizațiiNUMBER(15)Pentru situațiile anterioare datei de 1.01.2018
  E2_130Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru concedii și indemnizațiiNUMBER(15)Pentru situațiile anterioare datei de 1.01.2018
  E3_SUMATotal - sumă suportată din FAMBPNUMBER(15)Pentru situațiile anterioare datei de 01.01.2018
  NR_INREGNr. înregistrareVARCHAR2(30CHAR) 
  DATA_INREGDată înregistrareDATE 
  NUME_DECLARANTNume declarantVARCHAR2(75CHAR) 
  FUNCTIE_DECLARANTFuncție declarantVARCHAR2(75CHAR) 
  EXPORTATexportatVARCHAR2(1CHAR)Default ’N’
  LOTlotVARCHAR2(20CHAR) 
  C2_8Total contribuții concedii și indemnizații datorate pentru indemnizațiile suportate de FAMBPNUMBER(15)Pentru situațiile anterioare datei de 1.01.2018
  E2_7Total contribuții pentru concedii și indemnizații calculate la total indemnizațiiNUMBER(15)Pentru situațiile anterioare datei de 1.01.2018
  E2_110Total sumă recuperată de instituția asimilată angajatorului din contribuția lunii curenteNUMBER(15)Pentru situațiile anterioare datei de 1.01.2018
  E2_10Total cuantum prestații de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizațiiNUMBER(15) 
  CIFSCod de identificare succesorNUMBER(13) 
   +  SAN_ASIGURAȚI
  CodDenumireTip (lungime) câmpObservații
  ID_ASIGURATIIdentificator asiguratNUMBER(20)NOT NULL
  ID_ANGAJATORIdentificator angajatorNUMBER(20)NOT NULL
  CNP_ASIGCNP asiguratNUMBER(13) 
  NUME_ASIGNume asiguratVARCHAR2(75CHAR) 
  PREN_ASIGPrenume asiguratVARCHAR2(75CHAR) 
  DATA_ANGDată intrare în categoria de asiguratDATE 
  DATA_SFDată ieșire din categoria de asiguratDATE 
  CASA_SNCasa de asigurări de sănătate a asiguratuluiVARCHAR2(2CHAR) 
  TIP_C1Tip coasigurat 1VARCHAR2(1CHAR) 
  CNP1CNP coasigurat 1NUMBER(13) 
  NUME1Nume coasigurat 1VARCHAR2(75CHAR) 
  PRENUME1Prenume coasigurat 1VARCHAR2(75CHAR) 
  TIP_C2Tip coasigurat 2VARCHAR2(1CHAR) 
  CNP2CNP coasigurat 2NUMBER(13) 
  NUME2Nume coasigurat 2VARCHAR2(75CHAR) 
  PRENUME2Prenume coasigurat 2VARCHAR2(75CHAR) 
  TIP_C3Tip coasigurat 3VARCHAR2(1CHAR) 
  CNP3CNP coasigurat 3NUMBER(13) 
  NUME3Nume coasigurat 3VARCHAR2(75CHAR) 
  PRENUME3Prenume coasigurat 3VARCHAR2(75CHAR) 
  A_1Tip asigurat din punctul de vedere al contractului de muncăNUMBER(2) 
  A_11Bază contribuție individuală sănătateNUMBER(15) 
  A_12Contribuție individuală sănătateNUMBER(15) 
  B11_3Angajator - sumă pentru care se beneficiază de scutire la sănătateNUMBER(15) 
  B11_6Asigurat - sumă pentru care se beneficiază de scutire la sănătateNUMBER(15) 
  B3_9Bază de calcul al CAS aferente indemnizațiilor (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005) - asiguratNUMBER(15) 
  B3_10Sumă prestații de asigurări sociale suportate de angajator (conform Legii nr. 346/2002)NUMBER(15) 
  B3_12Total indemnizație sănătate suportată de angajator (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005)NUMBER(15) 
  B3_13Total indemnizație sănătate suportată din FNUASSNUMBER(15) 
  B4_1Total zile lucrateNUMBER(2) 
  B4_5Baza contribuție individuală la sănătateNUMBER(15) 
  B4_6Contribuție individuală la sănătateNUMBER(15) 
  C_1Tip asigurat raportat de entități asimilate angajatoruluiNUMBER(2) 
  C_4Prestații pentru accidente de muncăNUMBER(15) 
  C_8Bază contribuție individuală la sănătateNUMBER(15) 
  C_9Contribuție individuală la sănătateNUMBER(15) 
  EXPORTATExportatVARCHAR2(1CHAR)DEFAULT ‘N’
  LOTLotVARCHAR2(20CHAR) 
  B1_1Tip asigurat din punctul de vedere al contractului de muncăNUMBER(2) 
  CIS_ASIGCod de identificare la sănătateNUMBER(13) 
   +  SAN_CERTIFICATE
  CodDenumireTip(lungime)câmpObservații
  ID_CERTIdentificator certificatNUMBER(20)NOT NULL
  ID_ASIGURATIIdentificator asigurațiNUMBER(20)NOT NULL
  D_1Seria certificatului de concediu medicalVARCHAR2(5CHAR) 
  D_2Numărul certificatului de concediu medicalVARCHAR2(10CHAR) 
  D_3Seria certificatului de concediu medical inițialVARCHAR2(5CHAR) 
  D_4Numărul certificatului de concediu medical inițialVARCHAR2(10CHAR) 
  D_5Dată acordării certificatului medicalDATEFormat zz.ll.aaaa
  D_6Dată început valabilitate concediu medicalDATE 
  D_7Dată încetare valabilitate concediu medicalDATE 
  D_8Codul numeric personal al copilului/Cod unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătateNUMBER(13) 
  D_9Codul indemnizației notat pe certificatul de concediu medicalVARCHAR2(2CHAR) 
  D_10Locul de prescriere a certificatului medicalDATE 
  D_11Cod urgență medico-chirurgicalăVARCHAR2(3CHAR) 
  D_12Cod boală infectocontagioasă grupa AVARCHAR2(2CHAR) 
  D_13Numărul avizului medicului expertVARCHAR2(10CHAR) 
  D_14Zile prestații (zile lucrătoare) suportate de angajatorNUMBER(2) 
  D_15Zile prestații (zile lucrătoare) suportate de FNUASSNUMBER(2) 
  D_16Total zile prestații (zile lucrătoare) aferente concediului medicalNUMBER(2) 
  D_17Sumă venituri ultimele 6 luniNUMBER(6) 
  D_18Număr de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luniNUMBER(3) 
  D_19Media zilnică a bazei de calculNUMBER(104) 
  D_20Indemnizație sănătate suportată de angajatorNUMBER(18) 
  D_21Indemnizație sănătate suportată din FNUASSNUMBER(18) 
  EXPORTAT ExportatVARCHAR2(1CHAR) 
  LOTLotVARCHAR2(20CHAR) 
  D_22Dată aviz direcția de sănătate publicăDATE 
  D_23Cod boalăVARCHAR2(3CHAR) 
   +  SAN_CONTRACTE
  CodDenumireTip (lungime) câmpObservații
  ID_CONTRIdentificatorNUMBER(20)NOT NULL
  ID_ASIGURATIIdentificator asiguratNUMBER(20)NOT NULL
  B1_1Tip asigurat din punctul de vedere al contractului de muncăNUMBER(2)
  B1_12DesființatNUMBER(15)
  EXPORTATExportatVARCHAR2(1CHAR)DEFAULT ‘N’
  LOTlLotVARCHAR2(20CHAR)
   +  SAN_CREANTE
  CodDenumireTip (lungime) câmpObservații
  ID_CREIdentificator creanțeNUMBER(20)NOT NULL
  ID_ANGAJATORIdentificator angajatorNUMBER(20)NOT NULL
  A_CODOBLIGCod obligațieNUMBER(3)
  A_DATORATSumă datoratăNUMBER(15)
  A_DEDUCTIBILSumă deductibilăNUMBER(15)
  A_PLATASumă de platăNUMBER(15)
  EXPORTATExportatVARCHAR2(1CHAR)DEFAULT ‘N’
  LOTLotVARCHAR2(20CHAR)
  Structura fișierului de raportare a informațiilor privind înregistrarea/suspendarea/încetarea activității fiscale a angajatorilor
  Nr. crt.CodDenumire câmpTip și lungime câmpObservații
  1.CUI/CNPCod fiscal/Cod numeric personalN(13)
  2.Den_angDenumire angajatorC(200)
  3.Tip_orgTip organizatoricC(10)De exemplu: SRL, SA etc. (din nomenclator) - pentru persoane fizice și „publici“ se va folosi marcaj PF, respectiv PUB
  4.JudJudeț sediu social angajatorN(2)
  5.Data_inData de începere a activității fiscale a angajatorului Data
  6.Data_outData de sistare a activității fiscale a angajatoruluiData
  7.Tip_impozitTipul impozituluiN(3)De exemplu: 602 (nomenclator - salarii)...
  8.Data_i_impDată început tip impozitDATE
  9.Data_sf_impDată sfârșit tip impozitDATE
  Structura fișierului pentru Declarația unică pentru an >= 2018  +  DUF_SAN
  Nr. crt.Elemente/atributeDenumire câmpTip și lungime câmpCâmp obligatoriuObservații
  1.luna_rPerioada de raportare - lunăN(2)DA
  2.an_rPerioada de raportare - anN(4)DA
  3.Data_depunereDată depunere declarație/ înregistrareDATEDA
  4.Nr_inregNumăr înregistrare ANAFN(20)DA
  5.d_recBifă - declarație rectificativăN(1)DA
  6.Rectif2Tip rectificare (se rectifică doar cap. 21, cap. 22, cap. 23, Declarație unică_oblig, produse)N(1)
  7.nume_cNumeC(75)DA
  8.prenume_cPrenumeC(75)DA
  9.judet_cJudețC(2)DASe va exporta județul de domiciliu din baza de date a ANAF.
  10.CifCod numeric personal/ Număr de identificare fiscală din RomâniaN(13)DA
  11.NerezidentBifă - nerezidentN(1)DA
  12.SecventaIndex declarație
   +  DUF_SAN_CAP211
  0-n apariții (A + B)
  13.Id_cap21Index rândPentru cazul în care există mai multe înregistrări la același CNP
  14.SecventaIndex
  15.estr_categ_venitCategoria de venitN(4)DA1001 - Venituri din activități de producție, comerț, prestări servicii 1002 - Venituri din profesii liberale 1003 - Venituri din drepturi de proprietate intelectuală 1009 - Venituri din activități agricole 1010 - Venituri din silvicultură 1011 - Venituri din piscicultură 1004 - Venituri din cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente 1005 - Venituri din cedarea folosinței bunurilor, sub 5 contracte de închiriere, inclusiv 1006 - Venituri din cedarea folosinței bunurilor, în scop turistic
  16.estr_data_incepData începerii activității (zz.ll.aaaa)D(10)
  17.estr_data_sfData încetării activității (zz.ll.aaaa)D(10)
   +  DUF_SAN_CAP212
  0-n apariții (A + B + fișa)
  18.Id_cap22Index rândPentru cazul în care există mai multe înregistrări la același C.N.P.
  19.SecventaIndex
  20.estn_categ_venitCategoria de venitN(4)DA1001 - Venituri din activități de producție, comerț, prestări servicii 1007 - Venituri din cedarea folosinței bunurilor, în scop turistic, sub 5 camere, inclusiv 1008 - Venituri din cedarea folosinței bunurilor, în scop turistic, peste 5 camere
  21.estn_data_incepData începerii activității (zz.ll.aaaa)D(10)
  22.estn_data_sfData încetării activității (zz.ll.aaaa)D(10)
   +  DUF_SAN_CAP213
  0-n apariții (A + B + produse)
  23.Id_cap23Index rând
  24.SecventaIndex
  25.Categ_agr_nvN(4)DASe completează cu: 1009 - Venituri din activități agricole
   +  DUF_SAN_CAP222
  26.Secventaindex
  27.Categ_FVCategorieN(4)DADacă cass_bifa plafon = 3, se completează cu codul de categorie stabilit pentru persoanele fără venit (9999).
  28.Cass_bifa_plafon- Venituri peste plafon minim - Venituri sub plafon minim și optare pentru plata CASS - Persoană fără venituri care optează pentru plata CASS Cass_bifa_plafon = 1, 2, 3N(1)1 = venituri peste plafon minim 2 = venituri sub plafon cu optare plată CASS 3 = fără venituri cu optare plată CASS
   +  Structura fișierului pentru Declarația 604/605
  Nr. crt.CodDenumire câmpTip și lungime câmpObservații
  1.an_rAnul de raportareN(4)
  2.luna_rLuna de raportareN(2)
  3.CnpCod numeric personalN(13)
  4.cod_judCod județN(2)
  5.CategCategorieC(10)Denumire categorie: FV604 sau F605
  6.Data_depDată depunere declarație D604/D605 (zz.ll.aaaa)D(10)
  7.Nr_lotNumăr lotN(6)
   +  Anexa nr. 3la procedură
  LISTA
  persoanelor fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
  înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate
  pe categorii de asigurați, prevăzute la pct. 6 din procedură
  100copiii până la vârsta de 18 ani
  102tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenți
  103tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din sistemul de protecție a copilului și nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
  104studenții-doctoranzi scutiți de plata contribuției, prevăzuți la art. 164 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
  108persoanele cu handicap, pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  109femeile însărcinate și lăuzele
  110bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni
  107.1persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare
  107.2persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  107.3persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare
  107.4persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare
  107.5persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare
  302persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unitățile penitenciare, precum și persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranță privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate
  304persoanele reținute, arestate sau deținute care se află în centrele de reținere și arestare preventivă, străinii aflați în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum și cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identității și sunt cazați în centrele special amenajate potrivit legii
  308persoanele cetățeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni
  309personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidența Secretariatului de Stat pentru Culte
  314persoanele fizice care au calitatea de pensionari cu venituri din pensii care nu se încadrează la categoria „Pensionar de invaliditate“
  315persoanele fizice care au calitatea de pensionari cu venituri din pensii de invaliditate
  106soțul, soția și părinții fără venituri proprii aflați în întreținerea unei persoane asigurate
  303persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecție socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii
  112voluntarii care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de urgență voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenții de urgență sau a pregătirii în vederea participării la acestea, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare
   +  Anexa nr. 4la procedură
  Structura fișierului de raportare a informațiilor
  privind categoriile de persoane menționate la pct. 6 din procedură
  Nr. crt.NumeTip (lungime) câmpSemnificație
  1SURSAvarchar2(10)CNAS
  2JUDET_SURSAvarchar2(2)Cod județ care a transmis datele
  3DATA_RAPORTAREdateData când au fost extrase datele de la sursă
  4AN_RAPORTAREnumber(4)Anul pentru care se face raportarea
  5LUNA_ RAPORTAREnumber(2)Luna pentru care se face raportarea
  6COD_CATEGORIEvarchar2(10)Cod al categoriei în care este încadrată persoana în luna și anul de apartenență la categoria menționată
  7AN_APARTENENTA_CATEGORIEnumber(4)Anul în care persoana este încadrată în categoria menționată
  8LUNA_ APARTENENTA_CATEGORIEnumber(2)Luna în care persoana este încadrată în categoria menționată
  9CNPvarchar2(13)Cod numeric personal
  ----