DECIZIE nr. 441 din 20 septembrie 2018privind reflectarea pe posturile de radio și de televiziune a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
EMITENT
  • CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 21 septembrie 2018    Având în vedere dubla calitate a Consiliului Național al Audiovizualului, de garant al interesului public și de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale,în scopul asigurării de către radiodifuzori a unei informări corecte și imparțiale a publicului în legătură cu problemele de interes național ce fac obiectul referendumului, precum și cu evenimentele legate de desfășurarea acestuia,având în vedere dispozițiile art. 3 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Codului de reglementare a conținutului audiovizual, adoptat prin Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificările și completările ulterioare, în special prevederile art. 30, 49, 51, art. 64-70 și art. 139,ținând cont de prevederile art. 6, 15^1 și 30 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 743/2018 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018,în temeiul dispozițiilor art. 10 și art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 11 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul Național al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:  +  Articolul 1(1) Campania pentru referendumul național, la posturile de radio și de televiziune, publice și private, se desfășoară în condițiile stabilite de Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea dispozițiilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul audiovizualului, precum și ale prezentei decizii.(2) Campania pentru referendumul național începe la data aducerii la cunoștință publică a datei referendumului și se încheie în ziua de vineri, 5 octombrie 2018, la ora 07,00.  +  Articolul 2(1) Reflectarea campaniei pentru referendumul național se poate face prin intermediul emisiunilor informative și de dezbatere și trebuie să respecte regulile privind informarea corectă și pluralismul de opinii.(2) Radiodifuzorii au obligația de a reflecta echidistant punctele de vedere aflate în divergență.  +  Articolul 3În cadrul emisiunilor de dezbatere radiodifuzorii trebuie să asigure egalitatea de șanse între partizanii și adversarii problemei supuse referendumului; în cazul în care unul dintre cei invitați nu participă, acest fapt trebuie menționat pe post; absența punctului de vedere al uneia dintre părți nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparțialității.  +  Articolul 4În cadrul emisiunilor informative radiodifuzorii trebuie să asigure un echilibru în reflectarea activităților de campanie ale partizanilor și adversarilor problemei supuse referendumului.  +  Articolul 5În cazul în care în emisiunile informative și de dezbatere se aduc acuzații de ordin penal ori moral unor persoane sau în cazul în care astfel de acuzații pot prejudicia imaginea unor instituții, trebuie difuzat și punctul de vedere al celor vizați, de regulă în cadrul aceleiași emisiuni sau, în mod excepțional, în emisiunile următoare.  +  Articolul 6(1) Persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea unor fapte neadevărate beneficiază de drept la replică.(2) Persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea unor informații inexacte beneficiază de drept la rectificare.(3) Radiodifuzorii au următoarele obligații privind dreptul la replică și rectificare:a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris; în situația în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie pentru referendum, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării;b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic și/sau în scris, decizia luată; în cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului și Consiliului Național al Audiovizualului;c) să difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării; în situația în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie pentru referendum, rectificarea sau replica se difuzează în preziua votării;d) să difuzeze, în cazul în care Consiliul Național al Audiovizualului dă câștig de cauză solicitantului, replica sau rectificarea în termenul și în condițiile comunicate radiodifuzorului.(4) În preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea informativă de seară, un spațiu de emisie pentru difuzarea rectificărilor și a replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie.  +  Articolul 7(1) Radiodifuzorii nu pot difuza de la încheierea campaniei pentru referendum și până la închiderea urnelor niciun fel de consultări ale publicului privind referendumul.(2) Sondajele de opinie realizate de instituțiile de specialitate trebuie difuzate în condițiile respectării regulilor prevăzute în Codul audiovizualului.(3) Anchetele de tip vox pop realizate de către radiodifuzori nu pot fi prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic și au obligația de a reflecta punctele de vedere aflate în divergență.  +  Articolul 8De la încheierea campaniei pentru referendum și până la ora închiderii urnelor sunt interzise:a) prezentarea de sondaje de opinie, difuzarea anchetelor de tip vox pop prevăzute la art. 7 alin. (3);b) dezbateri și comentarii legate de problema supusă referendumului;c) îndemnuri de a vota pentru sau împotriva propunerii ce face obiectul referendumului. (la 02-10-2018, Litera c) din Articolul 8 a fost modificată de Articolul I din DECIZIA nr. 454 din 2 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 02 octombrie 2018 )  +  Articolul 9(1) Radiodifuzorii au obligația să înregistreze emisiunile pentru referendum în condițiile stabilite de Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligațiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio și de televiziune, cu modificările și completările ulterioare.(2) Înregistrările prevăzute la alin. (1) vor fi păstrate timp de 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor referendumului și vor fi puse la dispoziția Consiliului Național al Audiovizualului, la cererea acestuia.(3) Radiodifuzorii au obligația să furnizeze datele solicitate de personalul de control al Consiliului Național al Audiovizualului privind desfășurarea campaniei pentru referendumul național, în termenul și condițiile comunicate.  +  Articolul 10Nerespectarea dispozițiilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului audiovizualului, precum și nerespectarea dispozițiilor prezentei decizii atrag aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Național al Audiovizualului,
    Laura Georgescu
    București, 20 septembrie 2018.Nr. 441.-----