HOTĂRÂRE nr. 453 din 21 septembrie 2018pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare, a modelului extrasului din listele electorale și a modelului timbrului autocolant care vor fi folosite la referendumul local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt din 6 și 7 octombrie 2018
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 21 septembrie 2018  Având în vedere dispozițiile art. 15^2 alin. (1) și art. 62 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 49 alin. (5) și (6), art. 51 alin. (1) și art. 85 alin. (11) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de Adresa nr. 10.131 din 20.09.2018 a Consiliului Județean Olt, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 11.941 din 20.09.2018, prin care au fost comunicate Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 143 din 17.09.2018 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt, precum și Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 145 din 19.09.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 143 din 17.09.2018,în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelul listei electorale suplimentare care va fi folosit la secțiile de votare la referendumul local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt din 6 și 7 octombrie 2018, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă modelul extrasului din listele electorale care va fi folosit la referendumul local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt din 6 și 7 octombrie 2018, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Se aprobă modelul timbrului autocolant care va fi folosit la referendumul local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt din 6 și 7 octombrie 2018, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Daniel-Constantin Barbu
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Zsombor Vajda
  București, 21 septembrie 2018.Nr. 453.  +  Anexa nr. 1
  MODELUL LISTEI ELECTORALE SUPLIMENTARE
  care va fi folosit la referendumul local referitor la
  atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt din 6 și 7 octombrie 2018
  ROMÂNIAJUDEȚUL OLTMunicipiul, orașul, comuna .....................................Pag. .........Circumscripția electorală nr. ......Secția de votare nr. ...................Data întocmirii:................. *)*) Se înscrie data întocmirii listei electorale suplimentare, respectiv „6 octombrie 2018“ sau „7 octombrie 2018“, după caz.
  LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ
  Referendumul local referitor la atribuirea denumirii
  Olt-Romanați județului Olt din 6 și 7 octombrie 2018
  Nr. crt.Semnătura alegătoruluiNumele și prenumele alegătoruluiCodul numeric personalDomiciliul alegătorului (conform mențiunilor din actul de identitate)Seria și numărul actului de identitate
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  ...
  Numele, prenumele și semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare ....................................Numele, prenumele și semnăturile membrilor biroului electoral al secției de votare care au consemnat datele de identificare ale alegătorilor în lista electorală suplimentară: ................................................................N O T E:– Lista electorală suplimentară se semnează de către președintele biroului electoral al secției de votare, precum și de către membrii biroului electoral al secției de votare care au înscris alegătorii în lista electorală suplimentară, aceștia având obligația de a-și înscrie numele și prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ștampila de control a biroului electoral al secției de votare.– Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.
   +  Anexa nr. 2
  MODELUL EXTRASULUI
  din listele electorale care va fi folosit la referendumul local referitor la
  atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt din 6 și 7 octombrie 2018

  EXTRAS
  din listele electorale
  utilizat pentru alegătorii care votează
  prin intermediul urnei speciale
  ROMÂNIAJUDEȚUL OLTMunicipiul, orașul, comuna .....................................Localitatea aparținătoare sau satul .................................Strada ...............................Pag. .........Circumscripția electorală nr. ......Secția de votare nr. .....................Data întocmirii: ................. *)*) Se înscrie data întocmirii extrasului de pe lista electorală, respectiv „6 octombrie 2018“ sau „7 octombrie 2018“, după caz.
  EXTRAS DIN LISTELE ELECTORALE
  Referendumul local referitor la atribuirea denumirii
  Olt-Romanați județului Olt din 6 și 7 octombrie 2018
  Nr. crt.Semnătura alegătoruluiNumele și prenumele alegătoruluiCodul numeric personalDomiciliul alegătorului (conform mențiunilor din actul de identitate)Seria și numărul actului de identitate
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  Numele, prenumele și semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare........................................................................Numele, prenumele și semnăturile membrilor biroului electoral al secției de votare care însoțesc urna specială..............................................................................N O T E:– Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.– La finalul extrasului se aplică ștampila de control a biroului electoral al secției de votare.
   +  Anexa nr. 3
  MODELUL TIMBRULUI AUTOCOLANT
  care va fi folosit la referendumul local referitor la
  atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt din 6 și 7 octombrie 2018
  N O T E:– Pătratul în care este încadrat cercul cu înscrisul „Votat RL“ și cu mențiunea datei la care alegătorul a votat are latura de 20 mm.– Timbrele autocolante sunt imprimate cu litere de aceeași mărime, cu aceleași caractere și cu aceeași cerneală.*) Se menționează data la care alegătorul a votat, respectiv „6“ sau „7“, după caz.
  -----