HOTĂRÂRE nr. 452 din 21 septembrie 2018privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, precum și pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 21 septembrie 2018  Având în vedere dispozițiile art. 17, art. 18 alin. (2), art. 27^1 alin. (2) și art. 62 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare,văzând și prevederile art. 4, art. 21 alin. (2), art. 49, 89, 90 și 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere art. II alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției,luând în considerare și Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2016 pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale și parlamentare,ținând cont de prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură, în limita competențelor sale, aplicarea unitară a dispozițiilor legale referitoare la organizarea referendumurilor,în temeiul art. 62 din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 89 alin. (10) și art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1La referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2016 pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale și parlamentare se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 2Pentru numerotarea birourilor electorale de circumscripție ale județelor și al municipiului București, precum și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate constituite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 va fi utilizată numerotarea prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Primarii pot solicita avizarea înființării/desființării unor secții de votare noi, a modificării delimitării secțiilor de votare și/sau a schimbării sediilor secțiilor de votare până cel mai târziu la data de 28 septembrie 2018, cu aplicarea corespunzătoare a Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2017.(2) Operațiunile prevăzute la alin. (1) pot fi efectuate și în cazul în care sediile secțiilor de votare nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora sau în cazul în care acestea nu pot fi utilizate în zilele de 6 și 7 octombrie 2018.  +  Articolul 4(1) Pentru acreditarea la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, asociația sau fundația interesată trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, până cel mai târziu la data de 2 octombrie 2018.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de o copie a statutului și o copie a hotărârii judecătorești de înființare, din care să rezulte că asociația sau fundația desfășoară activități de apărare a democrației și a drepturilor omului și este legal constituită cu cel puțin 6 luni înaintea datei referendumului.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise prin fax, poștă sau e-mail ori pot fi depuse la registratura Autorității Electorale Permanente.(4) În cel mult 2 zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează asociațiilor și fundațiilor din România care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, documentele de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 5(1) Pentru acreditarea la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, instituția mass-media interesată trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, până cel mai târziu la data de 2 octombrie 2018.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de documente din care să rezulte faptul că instituția desfășoară activități în domeniul mass-media.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise prin fax, poștă sau e-mail ori pot fi depuse la registratura Autorității Electorale Permanente.(4) În cel mult 2 zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează instituțiilor mass-media din România care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 89 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, documentele de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 6(1) Pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, asociația, fundația sau instituția mass-media poate desemna ca observatori interni sau reprezentanți, după caz, numai persoane care nu au apartenență politică.(2) Asociațiile, fundațiile și instituțiile mass-media românești, acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă, au dreptul de a emite ecusoane pentru observatorii și reprezentanții lor, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5 și nr. 6.(3) Observatorii interni și reprezentanții instituțiilor mass-media românești pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe baza ecusoanelor prevăzute la alin. (2), însoțite de actul de identitate.  +  Articolul 7(1) Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la cerere, observatorii internaționali și reprezentanții instituțiilor mass-media străine.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi transmisă prin fax, poștă sau e-mail ori poate fi depusă la registratura Autorității Electorale Permanente.(3) Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaționali și reprezentanților instituțiilor mass-media străine este prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 8Observatorii internaționali și reprezentanții instituțiilor mass-media străine pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil și în copie, însoțit de actul de identitate.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Daniel-Constantin Barbu
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Zsombor Vajda
  București, 21 septembrie 2018.Nr. 452.  +  Anexa nr. 1
  MODELUL CERERII DE ACREDITARE
  a asociațiilor și fundațiilor la referendumul național
  pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
  Către:Autoritatea Electorală PermanentăSubsemnatul, .............................^1), ...................................^2), în cadrul .................................^3), solicit, în baza art. 62 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, acreditarea în vederea desemnării observatorilor interni la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018.
  .........................^4)
  Data ...................Date de contact: ...........................^5)^1) Se înscriu prenumele și numele persoanei din conducerea asociației sau fundației care face cererea.^2) Se înscrie funcția pe care persoana care face cererea o are în asociație sau fundație.^3) Se înscriu denumirea, sediul și codul unic de înregistrare ale asociației sau fundației.^4) Se înscriu prenumele și numele persoanei din conducerea asociației sau fundației care face cererea, semnătura acesteia și se aplică ștampila asociației sau fundației.^5) Se înscrie numărul de fax sau e-mailul.
   +  Anexa nr. 2
  MODELUL DOCUMENTULUI DE ACREDITARE
  a asociațiilor și fundațiilor la referendumul național
  pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
  ACREDITARE
  Nr. ......................
  Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. ............../................ formulată de ......................^1),în temeiul art. 62 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, acreditează .............................................. ^1) la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018.
  Președinte,
  ..................................^2)
  N O T E:– Pe baza documentului de acreditare, asociația sau fundația poate desemna ca observatori interni numai persoane care nu au apartenență politică.– Persoanele acreditate pot asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă, numai pe baza ecusoanelor emise de către asociația sau fundația acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoțite de actul de identitate.– Observatorii interni nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea referendumului, având numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularități. Orice act de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancțiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secția de votare.– La biroul electoral al secției de votare, persoanele acreditate pot staționa numai în spațiul stabilit în acest sens în sala de votare de către președintele biroului electoral al secției de votare.^1) Se înscriu denumirea, sediul și codul unic de înregistrare ale asociației sau fundației care a formulat cererea.^2) Se înscriu prenumele și numele președintelui Autorității Electorale Permanente, semnătura președintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze și se aplică ștampila Autorității Electorale Permanente.
   +  Anexa nr. 3
  MODELUL CERERII DE ACREDITARE
  a instituției mass-media din România la referendumul național
  pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
  Către:Autoritatea Electorală PermanentăSubsemnatul, .......................................^1), .........................^2) în cadrul ..............................^3), solicit, în baza art. 62 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 89 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, acreditarea în vederea desemnării reprezentanților mass-media la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018.
  ...........................^4)
  Data.........................Date de contact: .......................^5)^1) Se înscriu prenumele și numele persoanei din conducerea instituției mass-media care face cererea.^2) Se înscrie funcția pe care persoana care face cererea o are în instituția mass-media.^3) Se înscriu denumirea, sediul și codul unic de înregistrare ale instituției mass-media.^4) Se înscriu prenumele și numele persoanei din conducerea instituției mass-media care face cererea, semnătura acesteia și se aplică ștampila instituției mass-media.^5) Se înscrie numărul de fax sau e-mailul, după caz.
   +  Anexa nr. 4
  MODELUL DOCUMENTULUI DE ACREDITARE
  a instituției mass-media din România la referendumul național
  pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
  ACREDITARE
  Nr. ......................
  Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. ............./............ formulată de .........................^1),în temeiul art. 62 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 89 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, acreditează ...................................^1) la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018.
  Președinte,
  .............................................^2)
  N O T E:– Pe baza documentului de acreditare, instituția mass-media poate desemna reprezentanți numai persoane care nu au apartenență politică.– Persoanele acreditate pot asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă, numai pe baza ecusoanelor emise de către instituția mass-media acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoțite de actul de identitate.– Reprezentanții mass-media nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea referendumului, având numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularități. Orice act de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancțiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secția de votare.– La biroul electoral al secției de votare, persoanele acreditate pot staționa numai în spațiul stabilit în acest sens în sala de votare de către președintele biroului electoral al secției de votare.^1) Se înscriu denumirea, sediul și codul unic de înregistrare ale instituției mass-media.^2) Se înscriu prenumele și numele președintelui Autorității Electorale Permanente, semnătura președintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze și se aplică ștampila Autorității Electorale Permanente.
   +  Anexa nr. 5
  MODELUL ECUSONULUI
  care va fi utilizat de către observatorii interni la referendumul național
  pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
  REFERENDUMUL NAȚIONAL PENTRU REVIZUIREA CONSTITUȚIEI DIN 6 ȘI 7 OCTOMBRIE 2018OBSERVATOR INTERNDenumire O.N.G. ................................................................................................................Numărul acreditării ..............................................................................................................Nume și prenume observator .....................................................................................................................................^1)L.S.^2)
  N O T E:– Condițiile de confecționare și dimensiunea ecusoanelor sunt stabilite de către asociația sau fundația acreditată care a desemnat observatorii, cu condiția ca acestea să conțină elementele obligatorii prevăzute în prezenta anexă.– Observatorii interni pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe baza ecusoanelor emise de către asociația sau fundația românească acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoțite de actul de identitate.^1) Se înscriu numele și prenumele reprezentantului legal al asociației sau fundației, precum și semnătura olografă a acestuia.^2) Se poate aplica ștampila asociației sau fundației acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă.
   +  Anexa nr. 6
  MODELUL ECUSONULUI
  care va fi utilizat de reprezentanții mass-mediei române la referendumul național
  pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
  REFERENDUMUL NAȚIONAL PENTRU REVIZUIREA CONSTITUȚIEI DIN 6 ȘI 7 OCTOMBRIE 2018REPREZENTANT MASS-MEDIADenumire instituție mass-media .............................................................................................Numărul acreditării .................................................................................................................Nume și prenume reprezentant mass-media ................................................................................................................^1)L.S.^2)
  N O T E:– Condițiile de confecționare și dimensiunea ecusoanelor sunt stabilite de către instituția mass-media acreditată care a desemnat observatorii, cu condiția ca acestea să conțină elementele obligatorii prevăzute în prezenta anexă.– Reprezentanții instituțiilor mass-media românești pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe baza ecusoanelor emise de către instituția mass-media românească acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoțite de actul de identitate.^1) Se înscriu numele și prenumele reprezentantului legal al instituției mass-media, precum și semnătura olografă a acestuia.^2) Se poate aplica ștampila instituției mass-media acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă.
   +  Anexa nr. 7
  MODELUL DOCUMENTULUI DE ACREDITARE
  a observatorilor internaționali și a reprezentanților instituțiilor mass-media străine
  la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
  ACREDITARE
  Nr. ......................
  Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. ............./.......................,în temeiul art. 62 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 89 alin. (6) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, acreditează pe doamna/domnul ..........................^1) în vederea observării referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018.
  Președinte,
  ........................^2)
  N O T E:– Observatorii internaționali și reprezentanții instituțiilor mass-media străine pot asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă, numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil și în copie, însoțit de actul de identitate.– Observatorii internaționali și reprezentanții instituțiilor mass-media străine nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea referendumului, având numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularități. Orice act de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancțiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secția de votare.– La biroul electoral al secției de votare, persoanele acreditate pot staționa numai în spațiul stabilit în acest sens în sala de votare de către președintele biroului electoral al secției de votare.^1) Se înscriu numele și prenumele observatorului internațional sau ale reprezentantului instituției mass-media străine, după caz.^2) Se înscriu prenumele și numele președintelui Autorității Electorale Permanente, semnătura președintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze și se aplică ștampila Autorității Electorale Permanente.
  -----