HOTĂRÂRE nr. 743 din 18 septembrie 2018privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 18 septembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 48 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Programul calendaristic al referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Vajda Zsombor
  București, 18 septembrie 2018.Nr. 743.  +  ANEXĂ
  PROGRAMUL CALENDARISTIC
  al referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
  Nr. crt.Termenul de realizare a acțiunii, potrivit prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu termenele prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioareDescrierea acțiuniiAutoritatea sau persoana care realizează acțiuneaModalitatea de realizare a acțiunii
  01234
  1.[Art. 6 alin. (4) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare] 18 septembrie 2018Aducerea la cunoștință publică a zilelor referendumului național și a obiectului acestuiaGuvernulPrin mijloace de comunicare în masă
  2.La data aducerii la cunoștință publică a datei referendumului național 18 septembrie 2018 [Art. 48 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]Stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului și cheltuielilor pentru buna organizare și desfășurare a referendumului naționalGuvernulPrin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
  3.La data aducerii la cunoștință publică a datei referendumului 18 septembrie 2018 [Art. 30 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare ]Începerea campaniei pentru referendum  
  4.Cu o zi înainte de tragerea la sorți19 septembrie 2018[Art. 11 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]Anunțarea datei, orei și locului desfășurării ședinței pentru tragerea la sorți a judecătorilor în Biroul Electoral CentralPreședintele Înaltei Curți de Casație și JustițieComunicare scrisă către partidele politice parlamentare și organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale ce au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului. Prin presa scrisă și audiovizuală
  5.În termen de cel mult 3 zile de la data aducerii la cunoștință a referendumului, cel mai târziu la data de 20 septembrie 2018[Art. 24 alin. (2) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]Desemnarea celor 7 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție în Biroul Electoral CentralPreședintele Înaltei Curți de Casație și JustițiePrin tragere la sorți dintre judecătorii în exercițiu ai Înaltei Curți de Casație și Justiție
  6.În termen de cel mult 3 zile de la data aducerii la cunoștință a referendumului, cel mai târziu la data de 20 septembrie 2018 [Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]Desemnarea președinților birourilor electorale de circumscripție, a președinților oficiilor electorale și a președintelui biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătatePreședinții tribunalelorPrin tragere la sorți
  7.În cel mult 3 zile de la data aducerii la cunoștință publică a referendumului, cel mai târziu la data de 20 septembrie 2018 [Art. 48 alin. (2) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]Stabilirea modelului listei electorale suplimentare, a modelului extrasului din listele electorale, a modelelor ștampilelor birourilor electorale de circumscripție, ale oficiilor electorale și ale Biroului Electoral Central, a modelului ștampilei de control, a modelului ștampilei cu mențiunea „VOTAT“ și a modelului timbrului autocolantAutoritatea Electorală PermanentăPrin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
  8.În termen de cel mult 24 de ore de la desemnarea celor 7 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție în Biroul Electoral Central, cel mai târziu la data de 21 septembrie 2018 [Art. 24 alin. (3) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]Alegerea președintelui Biroului Electoral CentralMembrii Biroului Electoral CentralPrin vot secret
  9.În termen de cel mult 5 zile de la data aducerii la cunoștință publică a referendumului, cel mai târziu la data de 22 septembrie 2018 [Art. 27 alin. (1) și alin. (1^1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]Desemnarea delegaților partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale ce au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului în Biroul Electoral Central, în birourile electorale de circumscripție, în biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și în oficiile electorale.Partidele politice reprezentate în Parlament Comunicare scrisă
  10.Până cel mai târziu cu 7 zile înaintea primei zile a votării, cel mai târziu la data de 30 septembrie 2018 [Art. VIII alin. (1), (5) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției]Imprimarea buletinelor de vot Confecționarea ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“ Confecționarea timbrelor autocolanteRegia Autonomă „Monitorul Oficial“ Regia Autonomă „Monetăria Statului“ Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A. 
  11.Cu cel puțin 7 zile înaintea primei zile de votare, cel mai târziu la data de 30 septembrie 2018 [Art. 26 alin. (2^2) și (4) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]Desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votarePreședintele tribunalului județean sau al municipiului BucureștiÎn ședință publică, prin tragere la sorți din Corpul experților electorali, prioritate având cei cu domiciliul în circumscripția pentru care se face tragerea la sorți
  12.În cel mult 15 zile de la data stabilirii referendumului național, cel mai târziu la data de 2 octombrie 2018 [art. 18 alin. (3) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]Organizarea secțiilor de votare în străinătateMinisterul Afacerilor Externe 
  13.Până cel mai târziu cu 5 zile înainte de prima zi a votării, cel mai târziu la data de 2 octombrie 2018 [Art. 18 alin. (2) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]Aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare, precum și a sediilor acestoraPrimarii Autoritatea Electorală Permanentă 
  14.Până cel mai târziu cu 5 zile înaintea primei zile a referendumului național, cel mai târziu la data de 2 octombrie 2018 [Art. 27^1 alin. (2) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]Desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătatePreședintele biroului electoral pentru secțiile de votare din afara țării, din rândul experților electorali propuși de Ministerul Afacerilor Externe 
  15.Cel mai târziu cu 3 zile înainte de prima zi a referendumului 4 octombrie 2018 [Art. 27 alin. (1^3) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]Desemnarea delegaților în birourile electorale ale secțiilor de votarePartidele politice parlamentare și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționaleComunicare scrisă
  16.Cu cel puțin două zile înainte de prima zi a referendumului, cel mai târziu la data de 5 octombrie 2018 [Art. 62 din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 63 alin. (6) și art. 81 alin. (3) și (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]Predarea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare a următoarelor materiale necesare votării: - buletinele de vot, în pachete sigilate; - ștampilele electorale; - listele electorale permanente; - formularele listelor electorale suplimentare; - formularele pentru încheierea proceselor-verbale; - alte tipizate și materiale.Primarii, împreună cu președinții birourilor electorale de circumscripție și ai oficiilor electoralePe bază de borderou/proces-verbal de predare-primire, cuprinzând felul și numărul de exemplare
  17.În preziua referendumului, 5 octombrie 2018 [Art. 62 din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, art. 63 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]Afișarea la loc vizibil, la sediul secției de votare, a unui exemplar din buletinul de vot, vizat și anulat de președintele biroului electoral de circumscripțiePreședinții birourilor electorale ale secțiilor de votare 
  18.În ajunul zilei referendumului, 5 octombrie 2018, ora 18,00 [Art. 31 alin. (4) și (5) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 81 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]Prezentarea la sediul secției de votare Luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare și a pazei în jurul localului de vot, precum și îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din și de pe clădirea sediului secției de votarePreședintele și membrii biroului electoral al secției de votare Președintele biroului electoral al secției de votare 
  19.În prima zi a referendumului 6 octombrie 2018, ora 06,00 [Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]Verificarea urnelor, a existenței listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor; închiderea și sigilarea urnelor și aplicarea ștampilei de control a secției de votarePreședintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri ai birouluiSe încheie proces-verbal cu operațiunile efectuate și constatările făcute
  20.În prima zi a referendumului 6 octombrie 2018, ora 07,00 [Art. II alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției]ÎNCEPEREA VOTĂRII  
  21.În prima zi a referendumului 6 octombrie 2018, ora 21,00 [Art. II alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției]ÎNCHIDEREA VOTĂRII  
  22.După închiderea votării în prima zi a referendumului [Art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției]Sigilarea urnelor de vot, a ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“ și a căilor de acces în localul de votPreședintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri ai biroului și, după caz, a persoanelor acreditate să asiste la referendum 
  23.În a doua zi a referendumului 7 octombrie 2018, ora 06,00 [Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]Verificarea urnelor, a existenței listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor; închiderea și sigilarea urnelor și aplicarea ștampilei de control a secției de votarePreședintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri ai biroului 
  24.În a doua zi a referendumului 7 octombrie 2018, ora 07,00 [Art. III alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției]Desigilarea urnelor de votPreședintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri ai biroului 
  25.În a doua zi a referendumului 7 octombrie 2018, ora 07,00 [Art. II alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției]ÎNCEPEREA VOTĂRII  
  26.În a doua zi a referendumului 7 octombrie 2018, ora 21,00 [Art. II alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției]ÎNCHIDEREA VOTĂRII  
  27.În timpul operațiunilor de votare și de deschidere a urnelor [Art. 42 din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]Formularea de întâmpinări și contestații cu privire la operațiunile de votare și de deschidere a urnelorPersoanele interesateÎn scris
  28.În timpul operațiunilor de votare și de deschidere a urnelor [Art. 42 din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]Soluționarea întâmpinărilor și contestațiilorPreședintele biroului electoral al secției de votarePrin hotărâre
  29.După încheierea numărării voturilor[Art. 41 alin. (5) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]Constatarea rezultatului votării în secția de votarePreședintele biroului electoral al secției de votareProces-verbal, semnat de președintele biroului electoral al secției de votare și de ceilalți membri ai biroului electoral al secției de votare
  30.În cel mult 24 de ore de la încheierea procesului-verbal [Art. 41 alin. (5) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]Transmiterea procesului-verbal către biroul electoral de circumscripție sau oficiul electoral, după cazPreședintele biroului electoral al secției de votareDosar sigilat și ștampilat, care se înaintează cu paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne
  31.În cel mult 24 de ore de la primireTransmiterea procesului-verbal către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătateReprezentanța diplomaticăPrin mijloace electronice
  32.În cel mult 24 de ore de la închiderea scrutinului [Art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]Totalizarea rezultatelor referendumului de la secțiile de votare și transmiterea acestora către Biroul Electoral CentralBirourile electorale de circumscripție ale județelor Biroul electoral de circumscripție al municipiului BucureștiProces-verbal Dosar sigilat și ștampilat, care se înaintează cu paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne
  33.După primirea rezultatelor referendumului de la secțiile de votare din județ, respectiv din municipiul București [Art. 44 din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]Centralizarea rezultatelor la nivel naționalBiroul Electoral CentralProces-verbal
  34.În termen de 24 de ore de la încheierea centralizării [Art. 44 din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]Înaintarea la Curtea Constituțională a rezultatelor centralizate la nivel național, cuprinzând numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare răspuns de pe buletinul de vot și numărul voturilor nuleBiroul Electoral CentralCu paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne
  35.[Art. 45 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]Prezentarea către Parlament a raportului cu privire la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului național și confirmarea rezultatului acestuiaCurtea Constituțională 
  36.[Art. 45 alin. (2) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]Publicarea hotărârii Curții Constituționale de confirmare a rezultatelor referendumuluiCurtea ConstituționalăÎn Monitorul Oficial al României, Partea I
  37.[Art. 45 alin. (3) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]Publicarea rezultatului referendumuluiCurtea ConstituționalăÎn Monitorul Oficial al României, Partea I, și în presă
  ----