ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 86 din 18 septembrie 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 septembrie 2018  Văzând că Senatul a adoptat în data de 11 septembrie 2018 în calitate de cameră decizională o propunere legislativă privind revizuirea Constituției României, ceea ce determină organizarea de către Guvernul României a referendumului național pentru revizuirea Constituției, în cel mult 30 de zile de la data adoptării propunerii de revizuire,având în vedere faptul că lipsa unei infrastructuri legale și organizatorice de sine stătătoare a referendumului, marcată și de utilizarea normelor de trimitere către legi electorale abrogate, este de natură să creeze multiple disfuncționalități în organizarea efectivă a unui referendum,ținând cont de dispozițiile art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora prevederile legii privind corpul experților electorali, secțiile de votare, Registrul electoral și listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător alegerilor pentru Președintele României, alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, alegerilor pentru Parlamentul European, precum și referendumurilor naționale și locale,constatând că prevederile actuale ale Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului nu asigură infrastructura și condițiile necesare pentru exercitarea dreptului de vot în străinătate,luând în considerare faptul că perioada scurtă de organizare a referendumului național privind revizuirea Constituției este incompatibilă cu procedurile de achiziții publice care trebuie efectuate pentru a asigura buletinele de vot, ștampilele cu mențiunea „VOTAT“, timbrele autocolante, alte materiale de logistică electorală, aplicația informatică de centralizare a rezultatelor votării și serviciile aferente, precum și serviciile de digitizare a datelor din listele electorale utilizate în secțiile de votare, observând că termenul scurt rămas până la desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției nu este suficient pentru implementarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal - SIMPV, pe lângă procedurile de achiziții publice care trebuie efectuate, fiind necesară și realizarea operațiunilor tehnice privind instalarea echipamentelor necesare și dezvoltarea programelor informatice aferente,în vederea creării cadrului legal prin care referendumul național privind revizuirea Constituției să se poată organiza în același timp cu referendumul cu privire la probleme de interes local, precum și pentru reglementarea procedurii care trebuie urmată, astfel încât organizarea de către autoritățile administrației publice locale a unui referendum local să nu afecteze buna desfășurare a referendumului național, observând că participarea la referendumul național pentru revizuirea Constituției a majorității cetățenilor reprezintă un act de responsabilitate civică și ținând cont de imperativul de a facilita îndeplinirea acestei responsabilități, văzând că termenul scurt rămas până la expirarea perioadei de 30 de zile în care trebuie organizat referendumul național pentru revizuirea Constituției nu este suficient pentru a permite implementarea unor proceduri de votare alternative mersului la urne,constatând că singura modalitate de asigura accesul la vot a unei părți cât mai largi a corpului electoral este aceea de a extinde durata votării,luând în considerare practica utilizată la referendumul pentru revizuirea Constituției României din anul 2003, când alegătorii au fost convocați la urne două zile consecutive,văzând că buletinele de vot nu pot fi imprimate fără stabilirea modelului acestora, iar, în contextul termenului foarte scurt rămas până la votare, orice întârziere poate afecta desfășurarea referendumului,având în vedere consecințele negative ale neadoptării, în regim de urgență, a prezentului act normativ, asupra procedurii de organizare și desfășurare a referendumului național privind revizuirea Constituției, această situație fiind de natură să genereze blocaje ale activității organismelor electorale și ale instituțiilor responsabile pentru efectuarea operațiunilor de organizare a procesului de votare, constatând că, în acest context, aplicarea prevederilor actuale ale Legii nr. 3/2000 reprezintă un obstacol în calea organizării referendumului național privind revizuirea Constituției, exercitarea efectivă a dreptului de vot, respectiv îndeplinirea responsabilității civice a cetățenilor de a se pronunța cu privire la propunerea de revizuire a Constituției fiind puse în pericol, măsurile propuse prin prezentul proiect nu sunt de natură a afecta drepturile electorale, în înțelesul stabilit de jurisprudența Curții Constituționale (de exemplu, Decizia Curții Constituționale a României nr. 1.189/2008, nr. 1.248/2008, nr. 1.221/2008 și nr. 47/2018), respectiv Codul de bune practici în materie de referendum, și nici nu îngreunează organizarea și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției, ci dimpotrivă stabilirea de către legiuitorul primar delegat (lato sensu) a unei perioade de două zile pentru exercitarea dreptului de vot facilitează exprimarea acestui drept constituțional de un număr cât mai mare de persoane.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență și extraordinară, în vederea desfășurării în bune condiții a referendumului național privind revizuirea Constituției și a asigurării condițiilor necesare pentru consultarea corpului electoral, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cadrul referendumului populația poate fi consultată cu privire la una sau la mai multe probleme de interes național sau local, după caz, precum și cu privire la revizuirea Constituției sau la o problemă de interes național și o problemă de interes local, pe buletine de vot separate.2. După articolul 15^1 se introduce un nou articol, articolul 15^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 15^2(1) În situația în care în aceeași zi sau aceleași zile cu un referendum național prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) și c) este stabilit și un referendum local, alegătorii votează în aceleași secții de votare, cu aceleași ștampile cu mențiunea «Votat», prezența la vot fiind consemnată pe liste electorale separate.(2) În situația prevăzută la alin. (1), operațiunile necesare desfășurării referendumului local sunt îndeplinite de birourile electorale ale secțiilor de votare și de biroul electoral de circumscripție județean sau al municipiului București constituite pentru referendumul național care funcționează în aria teritorială în care se află unitatea administrativ-teritorială în care are loc și referendumul local. Biroul electoral de circumscripție îndeplinește pentru referendumul local atribuțiile prevăzute la art. 28.(3) În situația prevăzută la alin. (1), toate cheltuielile privind organizarea referendumului local sunt suportate de la bugetul de stat, cu excepția cheltuielilor pentru confecționarea timbrelor autocolante, pentru tipărirea listelor electorale, a tipizatelor proceselor-verbale și a buletinelor de vot care vor fi utilizate la referendumul local, pentru transportul acestora, precum și a celor aferente valorii indemnizațiilor prevăzute la alin. (4), care se suportă de la bugetul local.(4) În termen de cel mult 60 de zile de la publicarea rezultatului referendumului național în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritatea administrației publice locale care a organizat referendumul local la aceeași dată cu referendumul național restituie Ministerului Afacerilor Interne, prin instituția prefectului, din bugetul propriu, 50% din valoarea totală a indemnizațiilor achitate membrilor birourilor electorale de circumscripție și ai birourilor electorale ale secțiilor de votare care și-au desfășurat activitatea în circumscripția electorală în care a avut loc referendumul local.3. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Listele electorale permanente din țară se întocmesc, se tipăresc și se pun la dispoziția birourilor electorale ale secțiilor de votare conform prevederilor Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.(2) La secțiile de votare organizate în străinătate se utilizează numai liste electorale suplimentare.4. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Votarea în țară se desfășoară în secțiile de votare organizate conform Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Până cel mai târziu cu 5 zile înainte de data votării, primarii și Autoritatea Electorală Permanentă aduc la cunoștință publică delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile acestora, în condițiile stabilite prin Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cel mult 15 zile de la data stabilirii referendumului național, pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secțiile consulare și institutele culturale din străinătate Ministerul Afacerilor Externe organizează secții de votare pentru alegătorii care se află în străinătate în ziua votării.(4) În termenul prevăzut la alin. (3), Ministerul Afacerilor Externe poate organiza, cu acordul autorităților străine, alte secții de votare în afara secțiilor de votare prevăzute la alin. (3).(5) La referendumul național, activitățile de coordonare a pregătirii și organizării procesului de votare în străinătate sunt asigurate de către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu sprijinul logistic al Ministerului Afacerilor Externe.5. Articolul 19 se abrogă.6. Articolul 22 se abrogă.7. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Pentru organizarea și desfășurarea referendumului național, în cel mult 5 zile de la data aducerii la cunoștință publică a datei acestuia, se constituie Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscripție ale județelor, biroul electoral de circumscripție a municipiului București și oficii electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, iar cu 3 zile înaintea datei votării se constituie birouri electorale ale secțiilor de votare.(2) Pentru organizarea și desfășurarea referendumului local la nivel de comună, oraș sau municipiu, în cel mult 5 zile de la data stabilirii datei acestuia, se constituie un birou electoral de circumscripție comunală, orășenească sau municipală, după caz, iar cu 3 zile înaintea datei votării se constituie birouri electorale ale secțiilor de votare.(3) Pentru organizarea și desfășurarea referendumului local la nivel de județ, în cel mult 5 zile de la data stabilirii datei acestuia, se constituie un birou electoral de circumscripție județeană, iar cu 3 zile înaintea datei votării se constituie birouri electorale ale secțiilor de votare.8. La articolul 25, alineatul (4) se abrogă.9. La articolul 26 alineatul (1), teza întâi se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În cazul referendumului național, birourile electorale de circumscripție ale județelor și al municipiului București, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, oficiile electorale ale sectoarelor municipiului București și birourile electorale ale secțiilor de votare din țară se compun dintr-un președinte și cel mult 6 delegați ai partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale cu grup parlamentar propriu în ambele camere ale Parlamentului;10. La articolul 26, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Tragerea la sorți pentru președinții birourilor electorale de circumscripție ale județelor și al municipiului București, ai oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului București și pentru președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate se face de pe o listă care va cuprinde, în următoarea ordine: judecători, procurori, precum și alți juriști din județ sau din municipiul București care fac parte din Corpul experților electorali.(4) Tragerea la sorți pentru președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare se face din cadrul Corpului experților electorali, prioritate având cei cu domiciliul în circumscripția pentru care se face tragerea la sorți.11. La articolul 26, alineatele (5) și (6) se abrogă.12. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 27^1(1) Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate se compun dintr-un președinte și cel mult 6 delegați ai partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor minorităților naționale cu grup parlamentar propriu în ambele camere ale Parlamentului.(2) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate sunt desemnați de către președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate până cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei referendumului național, din rândul experților electorali propuși de Ministerul Afacerilor Externe.(3) Completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate cu delegații partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor minorităților naționale cu grup parlamentar propriu în ambele camere ale Parlamentului se face cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 17 alin. (5) - (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.13. La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cabinele și urnele trebuie așezate în aceeași încăpere în care se află biroul președintelui. Cabinele de vot și urnele de vot se vor asigura de către primarii comunelor, orașelor, municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, împreună cu prefecții.14. La articolul 31, alineatul (3) se abrogă.15. Articolul 43^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43^1(1) Procesul-verbal pentru consemnarea rezultatului referendumului, însoțit de buletinele de vot nule și cele contestate, de contestațiile formulate, de listele electorale permanente și de listele electorale suplimentare completate la secția de votare, va fi înaintat biroului electoral ierarhic superior de către președintele biroului electoral al secției de votare, însoțit de 2 membri ai biroului, stabiliți prin tragere la sorți, și de pază militară.(2) În cazul referendumului național, procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, însoțite de toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, sunt transmise prin mijloace electronice la biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, prin grija reprezentanțelor diplomatice, în cel mult 24 de ore de la primirea acestora. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmată de către președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, care consemnează și ștampilează documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate sunt utilizate în centralizarea rezultatului votării.(3) Procesele-verbale întocmite de birourile electorale județene, de biroul electoral al municipiului București, de oficiile electorale ale sectoarelor municipiului București și de biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, însoțite de toate procesele-verbale ale secțiilor de votare din subordine, împreună cu listele electorale permanente și listele electorale suplimentare utilizate, precum și de contestațiile nerezolvate, vor fi înaintate Biroului Electoral Central.(4) Biroul Electoral Central va transmite listele electorale permanente, respectiv listele electorale suplimentare utilizate în cadrul secțiilor de votare Autorității Electorale Permanente. La sesizarea persoanelor interesate, făcută în cel mult 15 zile de la data constatării valabilității referendumului național și însoțită de probele pe care se întemeiază, Autoritatea Electorală Permanentă verifică listele electorale permanente și listele electorale suplimentare utilizate în cadrul secțiilor de votare la care se referă sesizarea, în vederea descoperirii cazurilor în care o persoană a votat fără a avea drept de vot sau a votat de mai multe ori. În situația în care Autoritatea Electorală Permanentă va constata existența unor persoane care au votat fără a avea drept de vot sau și-au exercitat votul de mai multe ori, va sesiza organele de urmărire penală în vederea aplicării prevederilor art. 387 din Codul penal.16. Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48(1) La data aducerii la cunoștință publică a datei referendumului național conform art. 6 alin. (4), Guvernul stabilește prin hotărâre, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne și a Autorității Electorale Permanente, programul calendaristic, măsurile tehnico-organizatorice, bugetul și cheltuielile pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național.(2) Modelul listei electorale suplimentare, modelul extrasului din listele electorale, modelele ștampilelor birourilor electorale de circumscripție, oficiilor electorale, biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și Biroului Electoral Central, modelul ștampilei de control, modelul ștampilei cu mențiunea «VOTAT» și modelul timbrului autocolant sunt stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în cel mult 3 zile de la data aducerii la cunoștință publică a datei referendumului.17. Articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 62Dispozițiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu cele ale Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor privind Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal și centralizarea electronică a rezultatelor votării.18. În tot cuprinsul anexelor nr. 2-6, sintagma «Numărul participanților trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiționarea cifrelor de la pct. 5, 6 și 7.» se înlocuiește cu sintagma «Pct. 2 = pct. 5 + pct. 6 + pct. 7. (la 19-09-2021, Punctul 18. din Articolul I a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 227 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )  +  Articolul II(1) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (4) și art. 34 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, alegătorii sunt chemați să își exprime voința prin vot în cadrul referendumului național cu privire la revizuirea Constituției, în zilele de 6 și 7 octombrie 2018, după cum urmează:a) în ziua de sâmbătă, 6 octombrie 2018, între orele 7,00 și 21,00;b) în ziua de duminică, 7 octombrie 2018, între orele 7,00 și 21,00.(2) În zilele prevăzute la alin. (1), alegătorii sunt chemați să se pronunțe cu Da sau Nu asupra următoarei întrebări: „Sunteți de acord cu Legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament?“(3) Buletinul de vot va avea formatul A4, iar textul buletinului de vot se va tipări cu litere corp 24, române verzale drepte, de culoare neagră, iar pe acesta se vor înscrie sintagma „Referendum național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018“, precum și stema României.(4) În cel mult 48 de ore de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ prezintă macheta buletinului de vot reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne în vederea acordării bunului de tipar.(5) Aducerea la cunoștință publică a zilelor în care se desfășoară referendumul național prevăzut la alin. (1) se face de către Guvern prin intermediul mass-mediei audiovizuale și online.(6) În cazuri deosebite, sediile secțiilor de votare pot fi schimbate, cu avizul Autorității Electorale Permanente, până cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei votării, conform legii.  +  Articolul III(1) La încheierea votării din ziua de 6 octombrie 2018, președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri ai biroului electoral, dispune măsurile necesare pentru ca urnele de vot, ștampilele, listele electorale, buletinele de vot nefolosite și toate celelalte documente ale biroului electoral al secției de votare să rămână sub paza permanentă a personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.(2) După încheierea votării din ziua de 6 octombrie 2018, urnele de vot vor fi sigilate de președintele biroului electoral al secției de votare prin lipirea de benzi de hârtie pe deschizăturile acestora, pe care le semnează după ce aplică în prealabil ștampila de control, în prezența celorlalți membri. Președintele biroului electoral al secției de votare introduce ștampilele cu mențiunea „VOTAT“ într-un plic pe care îl sigilează și pe care aplică ștampila de control.(3) După încheierea votării din ziua de 6 octombrie 2018, președintele biroului electoral al secției de votare va încheia un proces-verbal, în care va preciza numărul ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“ la încheierea votării, numărul buletinelor nefolosite, precum și numărul persoanelor care au participat la vot în prima zi de votare. Procesul-verbal se semnează de membrii biroului electoral al secției de votare.(4) La plecare, după realizarea operațiunilor prevăzute la alin. (2) și (3), președintele biroului electoral al secției de votare sigilează toate căile de acces în localul de vot cu benzi de hârtie, pe care le semnează după ce aplică în prealabil ștampila de control. Este interzisă părăsirea localului de vot cu ștampila de control, ștampile cu mențiunea „VOTAT“, buletine de vot sau liste electorale.(5) Posturile de pază ale personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne vor fi stabilite astfel încât să asigure securitatea tuturor căilor de acces în localul de vot.(6) În ziua de duminică, 7 octombrie 2018, ridicarea sigiliilor se va face la ora 6,00, de către președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri ai biroului electoral al secției de votare, numai după ce s-a verificat integritatea acestora, a listelor electorale și a buletinelor de vot nefolosite.(7) În ziua de 7 octombrie 2018, prevederile Legii nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(8) În străinătate, prevederile prezentului articol se aplică cu luarea în considerare a condițiilor specifice de organizare a procesului de votare din străinătate.  +  Articolul IV(1) La referendumul național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018, sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate pentru dotarea și funcționarea Biroului Electoral Central, precum și pentru plata indemnizațiilor membrilor Biroului Electoral Central și a personalului tehnic auxiliar al acestuia, tipărirea publicațiilor destinate birourilor și oficiilor electorale, precum și pentru confecționarea ștampilei Biroului Electoral Central se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Electorale Permanente.(2) La referendumul național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018, Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu președinții birourilor electorale de circumscripție și ai oficiilor electorale efectuează, cu suportul logistic asigurat de prefecți, instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară. La sesiunile de instruire pot asista și membrii birourilor electorale de circumscripție și ai oficiilor electorale. Instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate este asigurată de Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul V(1) La referendumul național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018, sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de către instituțiile prefectului pentru dotarea și funcționarea birourilor și oficiilor electorale, pentru confecționarea ștampilelor birourilor electorale de circumscripție și ale oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului București, precum și a ștampilelor de control ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, pentru asigurarea suportului logistic prevăzut la art. IV alin. (2), precum și pentru ambalarea, transportul și distribuirea materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea referendumului național, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituțiile prefectului.(2) La referendumul național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018, sumele necesare pentru plata indemnizațiilor membrilor birourilor electorale de circumscripție, ai oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului București și ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și ale personalului tehnic auxiliar al acestora se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituțiile prefectului.(3) La referendumul național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitățile Ministerului Afacerilor Interne din domeniul ordinii și siguranței publice, pentru hârtia necesară și tipărirea buletinelor de vot, pentru confecționarea ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“, precum și pentru achiziționarea timbrelor autocolante, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul VI(1) La referendumul național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru tipărirea proceselor-verbale pentru consemnarea și centralizarea rezultatelor votării, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică.(2) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitățile Serviciului de Telecomunicații Speciale efectuate pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale.  +  Articolul VII(1) La referendumul național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru confecționarea ștampilei biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și a ștampilelor de control ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, pentru plata indemnizațiilor membrilor biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și a indemnizațiilor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.(2) La referendumul național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru ambalarea, transportul și distribuirea materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege în străinătate, precum și pentru serviciile de comunicații din străinătate se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.(3) La referendumul național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în vederea paricipării la procesul electoral ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și ale membrilor birourilor electorale pentru secțiile de votare din străinătate desemnați din rândul experților electorali propuși de către Ministerul Afacerilor Externe se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, în limitele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VIII(1) Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ asigură, în condițiile legii, imprimarea buletinelor de vot, precum și a publicațiilor destinate birourilor și oficiilor electorale pentru referendumul național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018 până cel mai târziu cu 7 zile înaintea primei zile de votare. Ministerul Afacerilor Interne asigură plata imprimării buletinelor de vot, iar Autoritatea Electorală Permanentă plata publicațiilor destinate birourilor și oficiilor electorale.(2) Hârtia necesară pentru imprimarea buletinelor de vot pentru referendumul național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018 se asigură și se livrează de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, la preț de înregistrare în contabilitate la valorile specificațiilor tehnice ale produsului aflat pe stoc. Cheltuielile cu hârtia se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Interne.(3) Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, se restituie de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ unităților teritoriale ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale de unde a fost livrată, în termen de 10 zile de la data publicării rezultatului referendumului național în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe bază de proces-verbal de predare-preluare.(4) Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea prevăzută la alin. (3), facturată la preț de înregistrare în contabilitate, se face de către Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor referendumului național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018 în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) Pentru referendumul național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018, confecționarea timbrelor autocolante este asigurată, în condițiile legii, de Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A. până cel mai târziu cu 7 zile înaintea primei zile de votare.(6) La referendumul național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018, ștampila Biroului Electoral Central se confecționează prin grija Autorității Electorale Permanente. Ștampilele cu mențiunea „VOTAT“ pentru referendumul național se confecționează, în condițiile legii, de Regia Autonomă „Monetăria Statului“ până cel mai târziu cu 7 zile înaintea primei zile de votare. Ștampila cu mențiunea „VOTAT“ trebuie astfel dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterele de pe buletinul de vot, respectiv decât distanța dintre acestea.(7) Numărul necesar de ștampile cu mențiunea „VOTAT“ este stabilit pe baza normativelor adoptate de Autoritatea Electorală Permanentă.  +  Articolul IX(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în 2018, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului pot fi alocate sume necesare pentru organizarea și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a) și c) și art. 26 alin. (4) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat și plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul de stat, aprobate pentru anul 2018, se majorează cu sumele alocate potrivit alin. (1) la titlul „Cheltuieli de personal“ prevăzut în bugetele ordonatorilor principali de credite cu atribuții.  +  Articolul X(1) La referendumul național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018, Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne, Institutul Național de Statistică, Ministerul Afacerilor Externe, prefecții, președinții consiliilor județene și primarii asigură personalul tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității birourilor și oficiilor electorale.(2) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne și Institutul Național de Statistică.(3) La referendumul național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018, personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție ale județelor și al municipiului București, precum și al oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului București este asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă, prefecți și Institutul Național de Statistică, acesta putând fi suplimentat acolo unde este necesar cu personal asigurat de către președinții consiliilor județene și primari.(4) Personalul tehnic auxiliar al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate este asigurat de Ministerul Afacerilor Externe împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă și Institutul Național de Statistică.(5) Prin derogare de la prevederile art. 109 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, în perioada funcționării birourilor electorale și a desfășurării referendumului național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018, președinții birourilor electorale și ale oficiilor electorale se consideră detașați și primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 10% din salariul de bază minim brut pe țară. Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 20% din salariul de bază minim brut pe țară. Membrii birourilor și ai oficiilor electorale, statisticienii și personalul tehnic auxiliar se consideră detașați și primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 5% din salariul de bază minim brut pe țară.(6) În perioada funcționării birourilor electorale și a desfășurării referendumului național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018, autoritățile și instituțiile publice la care sunt angajate persoanele prevăzute la alin. (5) le asigură acestora plata drepturilor salariale, a indemnizațiilor de detașare, precum și a oricăror alte diurne și drepturi bănești cuvenite potrivit legii.(7) Primirea indemnizației prevăzute la alin. (5) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizații, pensii sau alte drepturi bănești cuvenite în baza unor legi speciale.(8) Pentru indemnizația prevăzută la alin. (5) se aplică regimul fiscal prevăzut de Codul fiscal.(9) Activitatea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare se consideră încheiată la 24 de ore de la data încheierii votării.(10) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (5) se face pe baza listelor de prezență avizate de președinții birourilor și oficiilor electorale, prin zi de activitate înțelegându-se munca desfășurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puțin de 6 ore pe zi.  +  Articolul XI(1) Partidele politice trebuie să-și finanțeze campania pentru referendumul național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018 din fonduri obținute în condițiile capitolelor I-III din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea limitei prevăzute la art. 31 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,(2) Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Parlament își finanțează campania pentru referendum, din fondurile obținute în condițiile legii, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (1).(3) Prevederile art. 44, 47, 50 și ale art. 52-55 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător la referendumul național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018.  +  Articolul XIIAchiziționarea mobilierului, așa cum este prevăzut în anexă la pct. I, subpct. 3, grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale“ din Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, precum și a obiectelor de inventar de natura acestora, în scopul dotării spațiilor cu destinația de birou este permisă, fără restricții, în măsura în care aceasta este necesară pentru asigurarea bunei organizări și desfășurări a referendumului național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018.  +  Articolul XIIIPrin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii de credite ai instituțiilor și autorităților publice nu au obligația de a reduce cu 10% plățile efectuate în anul 2018 pentru achizițiile de produse și servicii aferente organizării și desfășurării referendumului național pentru revizuirea Constituției.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Vajda Zsombor
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Seceretarul general al Guvernului
  Ioana-Andreea Lambru
  București, 18 septembrie 2018.Nr. 86.