ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 72 din 29 iunie 2005pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005  În vederea realizării restructurării industriei miniere în conformitate cu strategia industriei miniere, pentru implementarea măsurilor de atenuare a impactului social nefavorabil al închiderii minelor și de revitalizare a activităților economice din regiunile miniere, elemente care vizează interesul public și constituie situații extraordinare și de urgență,având în vedere termenul de 30 iunie 2005 pentru întărirea instituțională a Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere, prevăzut în Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului și regenerarea socioeconomică, semnat la București la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 167/2005,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 27 octombrie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 43/1998, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM2. În tot cuprinsul ordonanței de urgență se înlocuiesc "Ministerul Industriei și Resurselor" cu "Ministerul Economiei și Comerțului", respectiv "ANDIPRZM" cu "ANDZM".3. Alineatul (4) al articolului 1 va avea următorul cuprins:(4) Personalul ANDZM este format din funcționari publici și personal contractual.4. La articolul 1 se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Zonele de operare, respectiv localitățile, pentru fiecare program gestionat de ANDZM vor fi stabilite prin ordin al ministrului economiei și comerțului.5. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Obiectivul ANDZM îl constituie întocmirea strategiei de regenerare economică și socială a zonelor miniere și punerea în aplicare a acesteia prin programe proprii sau prin sprijinirea comunităților locale.(2) Atribuțiile principale ale ANDZM sunt:a) elaborarea și implementarea programului general de regenerare economică și socială a zonelor miniere și a unor programe locale pentru localitățile sau zonele miniere cele mai afectate de procesul de restructurare a industriei miniere;b) gestionarea fondurilor și a programelor ce i-au fost încredințate în condițiile prevăzute de lege;c) atragerea de fonduri suplimentare pe baza unor programe întocmite în nume propriu;d) sprijinirea autorităților publice, societăților comerciale, a altor persoane juridice și în general a comunităților din zonele miniere pentru întocmirea de proiecte și atragerea de fonduri destinate regenerării economice și sociale;e) asigurarea de informații economice și sociale din zonele miniere, necesare Ministerului Economiei și Comerțului la elaborarea și actualizarea strategiei de dezvoltare și restructurare a industriei miniere.6. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) În exercitarea atribuțiilor sale, ANDZM colaborează cu instituții guvernamentale și neguvernamentale, cu organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și cu autorități ale administrației publice locale pentru elaborarea și corelarea punerii în aplicare a programelor care vizează obiectivul său.(2) În scopul stabilirii unei concepții unitare în vederea realizării obiectivului și atribuțiilor prevăzute la art. 2, se înființează comisia interministerială formată din câte un reprezentant al Ministerului Economiei și Comerțului, al Ministerului Finanțelor Publice, al Ministerului Integrării Europene, al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, al Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, al Agenției Române pentru Investiții Străine și al Comisiei Antisărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale. (la 24-12-2005, Alineatul (2) din Articolul 3 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 384 din 16 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1162 din 21 decembrie 2005 ) (3) Membrii comisiei interministeriale vor fi desemnați de către instituțiile prevăzute la alin. (2). (la 24-12-2005, Alineatul (3) din Articolul 3 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 384 din 16 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1162 din 21 decembrie 2005 ) (4) Componența, atribuțiile și regulamentul de funcționare ale comisiei interministeriale prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului economiei și comerțului.(5) Comisia interministerială prevăzută la alin. (2) acordă sprijin ANDZM pentru:a) atragerea de surse de finanțare în vederea dezvoltării de programe pentru reconstrucția socioeconomică a zonelor miniere;b) restructurarea industriei miniere și crearea de noi activități în zonele miniere;c) reconversia profesională a persoanelor disponibilizate din sectorul minier;d) identificarea domeniilor de interes pentru crearea de structuri economice alternative celor miniere, în raport cu resursele locale ale zonelor miniere;e) refacerea ambientului distrus de activitățile miniere;f) dezvoltarea socială a localităților din zonele miniere;g) organizarea și finanțarea incubatoarelor de afaceri;h) participarea cu măsuri de acompaniament social la programele de restructurare a sectorului minier.7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) ANDZM funcționează cu 6 birouri regionale fără personalitate juridică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(2) În zonele de operare ale ANDZM, din cadrul birourilor regionale vor putea funcționa reprezentanțe locale.(3) Numărul maxim al funcțiilor publice de conducere din cadrul ANDZM este 12, dintre care 6 șefi ai birourilor regionale prevăzute în anexă.(4) Prin derogare de la prevederile art. XVI alin. (4) din titlul III al cărții a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, nivelul funcțiilor de conducere se stabilește prin ordin al ministrului economiei și comerțului.8. Anexa se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IIPersonalul încadrat în prezent în cadrul colectivelor zonale se redistribuie, în condițiile legii, în cadrul birourilor regionale și al reprezentanțelor locale.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 27 octombrie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 43/1998, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei și comerțului,
  Codruț Ioan Șereș
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 29 iunie 2005.Nr. 72.  +  Anexă
  LISTA
  birourilor regionale ale Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere
  Nr.crt.Birou regionalLocalitateaRegiunea de dezvoltare
  1.S-V (sud-vest)Târgu Jiu4
  2.V (vest)Petroșani5
  3.N-V (nord-vest)Baia Mare6
  4.N-E (nord-est)Piatra-Neamț1
  5.C (centru)Alba Iulia7
  6.S, S-E (sud, sud-est)Ploiești2, 3
  --------