ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 65 din 29 iunie 2005privind modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 5 iulie 2005  Urgența adoptării prezentului act normativ rezultă din necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor privind Capitolul 13 "Ocupare și politici sociale", de armonizare a legislației naționale cu acquis-ul comunitar.Modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii se numără printre măsurile cuprinse în Programul legislativ prioritar pentru integrarea în Uniunea Europeană, program care stabilește adoptarea actului normativ pentru modificarea Codului muncii până la data de 30 iunie 2005.Necesitatea urgentării modificării Codului muncii decurge și din angajamentul stabilit de Guvernul României cu Banca Mondială, prin Programul de ajustare (PAL2), încă din anul 2003. De asemenea, România s-a angajat să revizuiască prevederile Codului muncii până la data de 1 iulie 2005, drept criteriu de performanță structurală, și prin Aranjamentul stand-by de tip preventiv dintre România și Fondul Monetar Internațional, ratificat prin Legea nr. 468/2004.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera b) va avea următorul cuprins:b) cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă și care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepția cazului în care legislația statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă;2. Alineatul (3) al articolului 14 va avea următorul cuprins:(3) Persoana fizică dobândește capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, din momentul dobândirii capacității depline de exercițiu.3. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Angajatorul persoană juridică, persoana fizică autorizată să desfășoare o activitate independentă, precum și asociația familială au obligația de a încheia, în formă scrisă, contractul individual de muncă anterior începerii raporturilor de muncă.4. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice. (la 22-12-2005, Alineatul (1) din Articolul 17 , Punctul 4. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 5. După alineatul (1) al articolului 17 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Obligația de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adițional, după caz. (la 22-12-2005, Alineatul (1^1) din Articolul 17 , Punctul 5. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 6. La articolul 17 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:(2) Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puțin următoarele elemente: (la 22-12-2005, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 17 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 7. La articolul 17 alineatul (2), literele d) și m) vor avea următorul cuprins:d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative și atribuțiile postului;..................................................................m) durata perioadei de probă; (la 22-12-2005, Litera m) din Alineatul (2) , Articolul 17 , Punctul 7. , Articolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 8. După alineatul (4) al articolului 17 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părți poate fi asistată de terți, conform propriei opțiuni, cu respectarea prevederilor alin. (5). (la 22-12-2005, Alineatul (4^1) din Articolul 17 , Punctul 8. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 9. La articolul 18 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) în cazul în care persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, urmează să își desfășoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligația de a-i comunică în timp util informațiile prevăzute la art. 17 alin. (2), precum și informații referitoare la: (la 22-12-2005, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 18 , Punctul 9. , Articolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 10. După alineatul (1) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și c) trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă. (la 22-12-2005, Alineatul (1^1) din Articolul 18 , Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 11. Articolul 19 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19în situația în care angajatorul nu își execută obligația de informare prevăzută la art. 17 și 18, persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, are dreptul să sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligații, instanța judecătorească competentă și să solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligației de informare. (la 22-12-2005, Articolul 19 din Punctul 11. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 12. Articolul 21 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) La încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părțile pot negocia și cuprinde în contract o clauză de neconcurență prin care salariatul să fie obligat ca după încetarea contractului să nu presteze, în interes propriu sau al unui terț, o activitate care se află în concurență cu cea prestată la angajatorul său, în schimbul unei indemnizații de neconcurență lunare pe care angajatorul se obligă să o plătească pe toată perioada de neconcurență. (la 22-12-2005, Alineatul (1) din Articolul 21 , Punctul 12. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) (2) Clauza de neconcurență își produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului individual de muncă sunt prevăzute în mod concret activitățile ce sunt interzise salariatului la data încetării contractului, cuantumul indemnizației de neconcurență lunare, perioada pentru care își produce efectele clauza de neconcurență, terții în favoarea cărora se interzice prestarea activității, precum și aria geografică unde salariatul poate fi în reală competiție cu angajatorul.(3) Indemnizația de neconcurență lunară datorată salariatului nu este de natură salarială, se negociază și este de cel puțin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă sau, în cazul în care durata contractului individual de muncă a fost mai mică de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.(4) Indemnizația de neconcurență reprezintă o cheltuială efectuată de angajator, este deductibilă la calculul profitului impozabil și se impozitează la persoana fizică beneficiară, potrivit legii.13. Articolul 22 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Clauza de neconcurență își poate produce efectele pentru o perioadă de maximum 2 ani de la data încetării contractului individual de muncă.(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazurile în care încetarea contractului individual de muncă s-a produs de drept, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 56 lit. d), f), g), h) și j), ori a intervenit din inițiativa angajatorului pentru motive care nu țin de persoana salariatului.14. La articolul 28, litera b) va avea următorul cuprins:b) în cazul detașării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă se schimbă condițiile de muncă;15. Alineatul (4) al articolului 31 va avea următorul cuprins:(4) Absolvenții instituțiilor de învățământ se încadrează, la debutul lor în profesie, pe baza unei perioade de probă de cel mult 6 luni.16. După alineatul (4) al articolului 31 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta numai printr-o notificare scrisă, la inițiativa oricăreia dintre părți. (la 22-12-2005, Alineatul (4^1) din Articolul 31 , Punctul 16. , Articolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 17. Alineatul (3) al articolului 34 va avea următorul cuprins:(3) Registrul general de evidență a salariaților se completează în ordinea angajării și cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariaților, data angajării, funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, tipul contractului individual de muncă și data încetării contractului individual de muncă.18. La articolul 40 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:b) să stabilească atribuțiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condițiile legii și/sau în condițiile contractului colectiv de muncă aplicabil, încheiat la nivel național, la nivel de ramură de activitate sau de grup de unități; (la 22-12-2005, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 40 , Punctul 18. , Articolul I a fost modificată de Punctul 11, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 19. La articolul 40 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:d) să comunice periodic salariaților situația economică și financiară a unității, cu excepția informațiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unității. Periodicitatea comunicărilor se stabilește prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil; (la 22-12-2005, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 40 , Punctul 19. , Articolul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 20. La articolul 49, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi și obligații ale părților decât cele prevăzute la alin. (2), dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne.21. La articolul 51, litera g) se abrogă.22. La articolul 51 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situația absențelor nemotivate ale salariatului, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum și prin regulamentul intern.23. Alineatul (2) al articolului 52 va avea următorul cuprins:(2) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și c), dacă se constată nevinovăția celui în cauză, salariatul își reia activitatea anterioară, plătindu-i-se, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul și celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului. (la 22-12-2005, Alineatul (2) din Articolul 52 , Punctul 23. , Articolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 24. La articolul 56, literele d) și g) vor avea următorul cuprins:d) la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parțială sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii;..................................................................g) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești; (la 22-12-2005, Litera g) din Articolul 56 , Punctul 24. , Articolul I a fost modificată de Punctul 14, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 25. La articolul 61, litera b) va avea următorul cuprins:b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condițiile Codului de procedură penală;26. După litera d) a articolului 61 se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) în cazul în care salariatul îndeplinește condițiile de vârstă standard și stagiu de cotizare și nu a solicitat pensionarea în condițiile legii. (la 22-12-2005, Litera e) din Articolul 61 , Punctul 26. , Articolul I a fost modificată de Punctul 15, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 27. După alineatul (1) al articolului 62 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. a), angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispozițiilor art. 263-268.28. Alineatul (2) al articolului 63 va avea următorul cuprins:(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. d) poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, încheiat la nivel național, la nivel de ramură de activitate sau de grup de unități, precum și prin regulamentul intern. (la 22-12-2005, Alineatul (2) din Articolul 63 , Punctul 28. , Articolul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 29. Alineatele (2), (3) și (4) ale articolului 64 vor avea următorul cuprins:(2) în situația în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1), acesta are obligația de a solicita sprijinul agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale și/sau, după caz, capacității de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii. (la 22-12-2005, Alineatul (2) din Articolul 64 , Punctul 29. , Articolul I a fost modificat de Punctul 17, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) (3) Salariatul are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului, conform prevederilor alin. (1), pentru a-și manifesta în scris consimțământul cu privire la noul loc de muncă oferit. (la 22-12-2005, Alineatul (3) din Articolul 64 , Punctul 29. , Articolul I a fost modificat de Punctul 17, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) (4) în cazul în care salariatul nu își manifestă consimțământul în termenul prevăzut la alin. (3), precum și după notificarea cazului către agenția teritorială de ocupare a forței de muncă conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului. (la 22-12-2005, Alineatul (4) din Articolul 64 , Punctul 29. , Articolul I a fost modificat de Punctul 17, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 30. La articolul 68, litera a) va avea următorul cuprins:a) cel puțin 10 salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați mai mult de 20 de salariați și mai puțin de 100 de salariați;31. Articolul 69 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 69În cazul concedierilor colective, angajatorului îi revin următoarele obligații:a) să inițieze, în scopul punerii de acord, în condițiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților, referitoare la metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariați afectați și de atenuare a consecințelor;b) să pună la dispoziție sindicatului care are membri în unitate sau, după caz, reprezentanților salariaților, în condițiile prevăzute de lege, toate informațiile relevante în legătură cu concedierea colectivă, în vederea formulării propunerilor din partea acestora. (la 22-12-2005, Articolul 69 din Punctul 31. , Articolul I a fost modificat de Punctul 18, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 32. Alineatul (1) al articolului 70 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 70(1) Angajatorul are obligația să notifice în scris sindicatului sau, după caz, reprezentanților salariaților intenția de concediere colectivă, cu cel puțin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.33. La articolul 70 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:(2) Notificarea intenției de concediere colectivă trebuie să cuprindă:34. La articolul 70 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:f) măsurile pentru atenuarea consecințelor concedierii și compensațiile ce urmează să fie acordate salariaților concediați, conform dispozițiilor legale și/sau contractului colectiv de muncă aplicabil; (la 22-12-2005, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 70 , Punctul 34. , Articolul I a fost modificată de Punctul 19, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 35. Alineatul (3) al articolului 70 va avea următorul cuprins:(3) Angajatorul are obligația să comunice notificarea prevăzută la alin. (2) inspectoratului teritorial de muncă și agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă la aceeași dată la care a comunicat-o sindicatului sau, după caz, reprezentanților salariaților.36. Articolul 71 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 71(1) Sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaților concediați, într-un termen de 15 zile calendaristice de la data primirii notificării.(2) Angajatorul are obligația de a răspunde în scris și motivat la propunerile formulate potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora.(3) La solicitarea oricăreia dintre părți, inspectoratul teritorial de muncă poate dispune amânarea momentului emiterii deciziei cu maximum 10 zile calendaristice, în cazul în care aspectele legate de concedierea colectivă avută în vedere nu pot fi soluționate până la data prevăzută în notificarea intenției de concediere colectivă ca fiind data emiterii deciziilor de concediere. (la 22-12-2005, Alineatul (3) din Articolul 71 , Punctul 36. , Articolul I a fost modificat de Punctul 20, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 37. Articolul 72 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 72(1) Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi încadrări pe locurile de muncă ale salariaților concediați timp de 9 luni de la data concedierii acestora.(2) în situația în care în această perioadă se reiau activitățile a căror încetare a condus la concedieri colective, angajatorul are obligația de a transmite salariaților care au fost concediați o comunicare scrisă în acest sens și de a-i reangaja pe aceleași locuri de muncă pe care le-au ocupat anterior, fără examen sau concurs ori perioadă de probă.(3) Salariații au la dispoziție un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data comunicării angajatorului, prevăzută la alin. (2), pentru a-și manifesta în scris consimțământul cu privire la locul de muncă oferit.(4) În situația în care salariații care au dreptul de a fi reangajați potrivit alin. (2) nu își manifestă în scris consimțământul în termenul prevăzut la alin. (3) sau refuză locul de muncă oferit, angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante. (la 22-12-2005, Articolul 72 din Punctul 37. , Articolul I a fost modificat de Punctul 21, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 38. După alineatul (2) al articolului 73 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepția cazului prevăzut la art. 51 alin. (2).39. La articolul 74 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:c) criteriile de stabilire a ordinii de priorități, conform art. 70 alin. (2) lit. d), numai în cazul concedierilor colective;40. Alineatul (2) al articolului 74 se abrogă.41. După alineatul (3) al articolului 80 se introduc două alineate noi, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) între aceleași părți se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată, dar numai înăuntrul termenului prevăzut la art. 82. (la 22-12-2005, Alineatul (4) din Articolul 80 , Punctul 41. , Articolul I a fost modificat de Punctul 22, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) (5) Contractele individuale de muncă pe durată determinată, încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată, sunt considerate contracte succesive. (la 22-12-2005, Alineatul (5) din Articolul 80 , Punctul 41. , Articolul I a fost modificat de Punctul 22, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 42. La articolul 81, după litera d) se introduc trei noi litere, literele d^1)-d^3), cu următorul cuprins:d^1) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinește condițiile de pensionare pentru limită de vârstă; (la 22-12-2005, Litera d^1) din Articolul 81 , Punctul 42. , Articolul I a fost modificată de Punctul 23, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) d^2) ocuparea unei funcții eligibile în cadrul organizațiilor sindicale, patronale sau al organizațiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;d^3) angajarea pensionarilor care, în condițiile legii, pot cumula pensia cu salariul;43. La articolul 81, litera e) va avea următorul cuprins:e) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfășurarea unor lucrări, proiecte, programe, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă încheiat la nivel național și/sau la nivel de ramură.44. Alineatul (1) al articolului 82 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 82(1) Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 24 de luni.45. Alineatul (1) al articolului 84 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 84(1) La încetarea celui de-al treilea contract individual de muncă pe durată determinată, prevăzut la art. 80 alin. (4), sau la expirarea termenului prevăzut la art. 82 alin. (1), dacă pe postul respectiv va fi angajat un salariat, acesta va fi angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată. (la 22-12-2005, Alineatul (1) din Articolul 84 , Punctul 45. , Articolul I a fost modificat de Punctul 24, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 46. Alineatul (3) al articolului 103 se abrogă.47. Alineatul (2) al articolului 111 va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție, durata timpului de muncă, ce include și orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referință de 3 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână. (la 22-12-2005, Alineatul (2) din Articolul 111 , Punctul 47. , Articolul I a fost modificat de Punctul 25, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 48. După alineatul (2) al articolului 111 se introduc două alineate noi, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Pentru anumite sectoare de activitate, unități sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă unic la nivel național, se pot negocia, prin contractul colectiv de muncă la nivel de ramură de activitate aplicabil, perioade de referință mai mari de 3 luni, dar care să nu depășească 12 luni. (la 22-12-2005, Alineatul (2^1) din Articolul 111 , Punctul 48. , Articolul I a fost modificat de Punctul 26, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) (2^2) La stabilirea perioadelor de referință prevăzute la alin. (2) și (2^1) nu se iau în calcul durata concediului de odihnă anual și situațiile de suspendare a contractului individual de muncă.49. Alineatul (3) al articolului 111 va avea următorul cuprins:(3) Prevederile alin. (1), (2) și (2^1) nu se aplică tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.50. Articolul 118 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 118(1) La solicitarea angajatorului salariații pot efectua muncă suplimentară, cu respectarea prevederilor art. 111 sau 112, după caz.(2) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilită potrivit prevederilor art. 111 sau 112, după caz, este interzisă, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident.51. Alineatul (1) al articolului 129 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 129(1) Normele de muncă se elaborează de către angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în cazul în care nu există normative, normele de muncă se elaborează de către angajator cu acordul sindicatului ori, după caz, al reprezentanților salariaților.52. După alineatul (1) al articolului 129 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul unui dezacord cu privire la normele de muncă, părțile vor apela la arbitrajul unui terț ales de comun acord.53. Alineatul (4) al articolului 140 se abrogă.54. Alineatele (1) și (2) ale articolului 145 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 145(1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.(2) Indemnizația de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.55. Alineatul (1) al articolului 152 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 152(1) În cazul în care angajatorul nu și-a respectat obligația de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condițiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore.56. La titlul IV - Salarizarea -, denumirea capitolului II va avea următorul cuprins:Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată57. Articolul 167 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 167Constituirea și utilizarea fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale se vor reglementa prin lege specială.58. Articolul 168 se abrogă.59. Alineatul (1) al articolului 171 se abrogă.60. Articolul 190 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 190(1) Angajatorii au obligația de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toți salariații, după cum urmează:a) cel puțin o dată la 2 ani, dacă au cel puțin 21 de salariați;b) cel puțin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariați.(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în condițiile alin. (1), se suportă de către angajatori.61. Alineatele (1) și (2) ale articolului 191 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 191(1) Angajatorul persoană juridică care are mai mult de 20 de salariați elaborează anual și aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților.(2) Planul de formare profesională elaborat conform prevederilor alin. (1) devine anexă la contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.62. Articolul 192 se abrogă.63. Articolul 193 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 193(1) Participarea la formare profesională poate avea loc la inițiativa angajatorului sau la inițiativa salariatului.(2) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile și obligațiile părților, durata formării profesionale, precum și orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligațiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părților și fac obiectul unor acte adiționale la contractele individuale de muncă.64. Articolul 205 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 205(1) Ucenicia la locul de muncă se organizează în baza contractului de ucenicie.(2) Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul individual de muncă de tip particular, în temeiul căruia:a) angajatorul persoană juridică sau persoană fizică se obligă ca, în afara plății unui salariu, să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate;b) ucenicul se obligă să se formeze profesional și să muncească în subordinea angajatorului respectiv.(3) Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe durată determinată.65. Articolul 206 se abrogă.66. Articolul 207 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 207(1) Persoana încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie are statut de ucenic.(2) Ucenicul beneficiază de dispozițiile aplicabile celorlalți salariați, în măsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului său.67. Articolul 208 se abrogă.68. Articolul 209 se abrogă.69. Articolul 210 se abrogă.70. Articolul 211 se abrogă.71. Articolul 212 se abrogă.72. Articolul 213 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 213Organizarea, desfășurarea și controlul activității de ucenicie se reglementează prin lege specială.72^1. La articolul 276 alineatul (1), literele a)-c) vor avea următorul cuprins:a) nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară, cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei;b) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei;c) împiedicarea sau obligarea, prin amenințări ori prin violențe, a unui salariat sau a unui grup de salariați să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; (la 22-12-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 27, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 73. La articolul 276 alineatul (1), literele d) și e) vor avea următorul cuprins:d) stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispozițiilor legale, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei; (la 22-12-2005, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 276 , Punctul 73. , Articolul I a fost modificată de Punctul 28, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) e) primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru fiecare persoană identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 100.000 lei; (la 22-12-2005, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 276 , Punctul 73. , Articolul I a fost modificată de Punctul 28, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 73^1. La articolul 276 alineatul (1), literele f) și g) vor avea următorul cuprins:f) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 134 și 137, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;g) încălcarea obligației prevăzute la art. 135, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei; (la 22-12-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 29, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 74. La articolul 276 alineatul (1), după litera g) se introduc patru noi litere, literele h)-k), cu următorul cuprins:h) nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; (la 22-12-2005, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 276 , Punctul 74. , Articolul I a fost modificată de Punctul 30, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) i) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; (la 22-12-2005, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 276 , Punctul 74. , Articolul I a fost modificată de Punctul 30, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) j) neacordarea indemnizației prevăzute la art. 53 alin. (1), în cazul în care angajatorul își întrerupe temporar activitatea cu menținerea raporturilor de muncă, cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei; (la 22-12-2005, Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 276 , Punctul 74. , Articolul I a fost modificată de Punctul 30, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) k) încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei. (la 22-12-2005, Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 276 , Punctul 74. , Articolul I a fost modificată de Punctul 30, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) 75. După articolul 280 se introduce un nou articol, articolul 280^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 280^1Încadrarea în muncă a minorilor cu nerespectarea condițiilor legale de vârstă sau folosirea acestora pentru prestarea unor activități cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani.  +  Articolul II(1) Până la data stabilirii în contractul colectiv de muncă, încheiat la nivel național sau la nivel de ramură de activitate aplicabil, a procedurii de evaluare prevăzute la art. I pct. 28 din prezenta ordonanță de urgență, se aplică în continuare dispozițiile art. 63 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii în forma sa nemodificată. (la 22-12-2005, Alineatul (1) din Articolul II a fost modificat de Punctul 31, Articolul UNIC din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1147 din 19 decembrie 2005 ) (2) Dacă în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu se stabilește procedura de evaluare în condițiile alin. (1), angajatorul va stabili această procedură prin regulamentul intern, în condițiile legii.(3) Prevederile regulamentului intern referitoare la procedura de evaluare se aplică până la data stabilirii acesteia în contractul colectiv de muncă încheiat la nivel național sau la nivel de ramură de activitate aplicabil.  +  Articolul IIILegea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 29 iunie 2005.Nr. 65.----------