ORDIN nr. 4.399 din 28 iunie 2005pentru echivalarea funcțiilor și gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu funcțiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 15 iulie 2005  În temeiul art. 19 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Funcțiile și gradele de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare se echivalează cu funcțiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin această lege, după cum este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Unitățile și instituțiile sistemului național de cercetare-dezvoltare, precum și compartimentele de specialitate ale Ministerului Educației și Cercetării vor duce la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.893/2004 privind Instrucțiunile pentru echivalarea funcțiilor și gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare cu funcțiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 8 iunie 2004.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Mircea Miclea
  București, 28 iunie 2005.Nr. 4.399.  +  Anexă
  ECHIVALAREA
  funcțiilor și gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003
  privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu funcțiile corespunzătoare gradelor profesionale
  de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003
   +  Articolul 1Prin unități de cercetare-dezvoltare se înțelege unitățile și instituțiile sistemului național de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 și 8 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Funcțiile de execuție de specialitate din activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare sunt echivalente cu funcțiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003, pentru personalul de cercetare-dezvoltare și personalul auxiliar, după cum urmează:a) Funcții de execuție pe grade profesionale, din activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, ale personalului de cercetare-dezvoltare cu studii superioare:1. cercetător științific principal gradul I, cercetător principal gradul I*) - echivalente cu cercetător științific gradul I;2. cercetător științific principal gradul II, cercetător principal gradul II*) - echivalente cu cercetător științific gradul II;3. cercetător științific principal gradul III, cercetător principal gradul III - echivalente cu cercetător științific gradul III;4. cercetător științific, cercetător - echivalente cu cercetător științific;5. asistent de cercetare științifică, asistent de cercetare științifică stagiar, asistent de cercetare - echivalente cu asistent de cercetare științifică.b) Funcții de execuție pe grade profesionale, din activitatea de dezvoltare tehnologică, ale personalului de cercetare-dezvoltare cu studii superioare tehnice:1. inginer proiectant principal gradul I, inginer tehnolog principal gradul I, inginer de dezvoltare tehnologică gradul I - echivalente cu inginer de dezvoltare tehnologică gradul I;2. inginer proiectant principal gradul II, inginer tehnolog principal gradul II, inginer de dezvoltare tehnologică gradul II - echivalente cu inginer de dezvoltare tehnologică gradul II;3. inginer proiectant principal gradul III, inginer tehnolog principal gradul I, inginer de dezvoltare tehnologică gradul III - echivalente cu inginer de dezvoltare tehnologică gradul III;4. inginer proiectant, inginer tehnolog, inginer de dezvoltare tehnologică - echivalente cu inginer de dezvoltare tehnologică.c) Funcții de execuție pe trepte profesionale, din activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, ale personalului auxiliar cu studii medii:1. tehnician principal, proiectant principal, tehnician proiectant principal, asistent I, asistent treapta I - echivalente cu tehnician treapta I;2. tehnician, proiectant, tehnician proiectant, asistent II, asistent treapta II - echivalente cu tehnician treapta II;3. desenator tehnic principal, asistent III, asistent treapta III - echivalente cu tehnician treapta III;4. desenator tehnic, asistent stagiar, asistent - echivalente cu tehnician stagiar.  +  Articolul 3(1) Funcțiile de execuție din activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică ale personalului auxiliar cu studii superioare, prevăzute la art. 9 din Legea nr. 319/2003, cum ar fi inginer, arhitect, chimist, fizician, matematician, economist, geolog, medic, biolog, biochimist, jurist, filolog și alte funcții asemenea, nu se echivalează.(2) Personalul auxiliar cu studii superioare din activitatea de cercetare-dezvoltare își păstrează încadrarea prevăzută în nomenclatoarele de funcții ale celorlalte sectoare de activitate.  +  Articolul 4(1) Echivalarea funcțiilor de execuție din activitatea de dezvoltare tehnologică, prevăzute la art. 2 lit. b) și c), se aplică personalului de cercetare științifică și/sau de dezvoltare tehnologică, care participă la activitatea de cercetare științifică și/sau dezvoltare tehnologică.(2) Prevederile art. 2 lit. b) și c) nu se aplică proiectanților, proiectanților tehnologi care nu desfășoară activitate de dezvoltare tehnologică, precum și proiectanților pentru investiții (pentru proiectări tehnologice de execuție, utilități, construcții și instalații).  +  Articolul 5Funcțiile de cercetător principal gradul I*) (sau de cercetator științific principal gradul I) și cercetător principal gradul II*) (sau de cercetător științific principal gradul II), dobândite în perioada în care au fost în vigoare dispozitiile Ordonanței Guvernului nr. 65/2002 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și pentru care încadrarea pe post s-a realizat fără existența, în prealabil, a ordinului ministrului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare de atribuire a titlului corespunzător funcției, se echivalează cu funcțiile de cercetător științific gradul I și cercetător științific gradul II dacă persoanele care solicită echivalarea dețin titlul științific de doctor. (la 19-06-2006, Articolul 5 din Anexă a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.106 din 29 mai 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 19 iunie 2006 )  +  Articolul 6Pentru funcțiile de execuție din activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003, altele decât cele prevăzute la art. 2 pentru care s-au stabilit echivalențele, echivalarea cu funcțiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003 se va face prin decizie a conducătorului unității de cercetare-dezvoltare, emisă în baza propunerilor motivate ale consiliului științific sau ale organului științific echivalent acestuia din unitatea de cercetare-dezvoltare, și avizate favorabil de Ministerul Educației și Cercetării - pentru activitatea de cercetare.  +  Articolul 7Operarea în carnetele de muncă a echivalentelor dintre funcțiile de execuție din activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică prevăzute la art. 2 și 5 se face prin decizie a conducătorului unității de cercetare-dezvoltare, emisă în baza prevederilor prezentului ordin. (la 19-06-2006, Articolul 7 din Anexă a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.106 din 29 mai 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 19 iunie 2006 )
  ------------