ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 78 din 12 iulie 2005pentru modificarea și completarea art. 9 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 iulie 2005  (la 08-12-2005, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 346 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1090 din 05 decembrie 2005 ) Având în vedere implementarea din anul universitar 2005-2006 a noii structuri a ciclurilor de studii din învățământul superior, în acord cu procesul de la Bologna, care prevede crearea spațiului european al învățământului superior,pentru a asigura pregătirea psihopedagogică a cadrelor didactice conform standardelor europene, în contextul preocupărilor de îmbunătățire a calității în învățământul preuniversitar,luând în considerare necesitatea corectării unei discriminări nejustificate, indusă prin prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, între cadrele didactice care predau în învățământul primar și gimnazial și cele care predau în învățământul liceal,ținând cont de necesitatea flexibilizării și diversificării formării inițiale a cadrelor didactice în concordanță cu nevoile sistemului de învățământ preuniversitar și cu politicile europene pertinente,având în vedere art. 141 lit. s) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICArticolul 9 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 7 iulie 2004, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatele (5) și (6) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:(5) Absolvenții ciclurilor de studii universitare de licență sau masterat pot ocupa posturi didactice în învățământul preșcolar și preuniversitar obligatoriu, cu condiția deținerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic. Personalul existent în sistemul de învățământ, care nu deține cele 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, este obligat să le dobândească în maximum 3 ani. (la 08-12-2005, Alineatul (5) din Articolul 9 , Punctul 1. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 346 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1090 din 05 decembrie 2005 ) (6) Absolvenții cu diplomă de masterat pot ocupa posturi didactice în învățământul liceal, postliceal sau universitar, cu condiția deținerii unei pregătiri psihopedagogice, care să corespundă unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile, programe de pregătire oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic. Personalul existent în sistemul de învățământ, care nu deține cele 60 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, este obligat să le dobândească în maximum 3 ani. (la 08-12-2005, Alineatul (6) din Articolul 9 , Punctul 1. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 346 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1090 din 05 decembrie 2005 ) 2. După alineatul (6) al articolului 9 se introduc patru noi alineate, alineatele (7)-(10), cu următorul cuprins:(7) Programele de pregătire psihopedagogică sunt oferite de facultățile de psihologie și științe ale educației și de departamentele pentru pregătirea personalului didactic, abilitate de către Ministerul Educației și Cercetării.(8) Facultățile de psihologie și științe ale educației pot organiza studii universitare de masterat didactic.(9) Masteratul didactic are o durată de 2 ani, cu acumulare de 120 de credite de studii transferabile. Anual, Ministerul Educației și Cercetării aprobă cifrele de școlarizare pe specializări și programele de studii ale masteratului didactic.(10) Diploma de masterat didactic, care conține un modul de specializare din domeniul apropiat licenței, dă dreptul exercitării profesiei didactice, în regim de completare de normă, în acel domeniu. (la 08-12-2005, Punctul 2. din Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 346 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1090 din 05 decembrie 2005 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Mircea Miclea
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  București, 12 iulie 2005.Nr. 78.-----