ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 79 din 14 iulie 2005pentru modificarea și completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 iulie 2005  Având în vedere importanța îndeplinirii în termen a angajamentelor asumate de România pentru anul 2005 în vederea integrării în Uniunea Europeană, respectiv a transpunerii în termenul asumat, în legislația românească, a documentelor comunitare în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane, a cărei nerealizare ar putea activa clauza specială de salvgardare privind amânarea aderării României la Uniunea Europeană,ținând seama de faptul că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICLegea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera a) a punctului 2 va avea următorul cuprins:a) executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forțat ori cu încălcarea normelor legale privind condițiile de muncă, salarizare, sănătate și securitate;2. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Traficul de persoane săvârșit în una dintre următoarele împrejurări:a) de două sau mai multe persoane împreună;b) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății;c) de un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciuconstituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 5 ani la 15 ani și interzicerea unor drepturi. (la 16-10-2005, Alineatul (2) din Articolul 12 , Punctul 2. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 287 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 13 octombrie 2005 ) 3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, constituie infracțiunea de trafic de minori și se pedepsește cu închisoare de la 5 ani la 15 ani și interzicerea unor drepturi.(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârșită prin amenințare, violență sau alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înșelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea minorului de a se apăra ori de a-și exprima voința sau prin oferirea, darea, acceptarea ori primirea de bani sau de alte foloase pentru obținerea consimțământului persoanei care are autoritate asupra minorului, pedeapsa este închisoare de la 7 ani la 18 ani și interzicerea unor drepturi.(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt săvârșite în condițiile prevăzute la art. 12 alin. (2), pedeapsa este închisoare de la 7 ani la 18 ani și interzicerea unor drepturi, în cazul prevăzut la alin. (1), și închisoare de la 10 ani la 20 de ani și interzicerea unor drepturi, în cazul prevăzut la alin. (2).(4) Dacă faptele prevăzute în prezentul articol au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoare de la 15 ani la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.4. Articolul 20 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Persoana supusă traficului de persoane, care a săvârșit, ca urmare a exploatării sale, infracțiunea de prostituție sau cea de cerșetorie, nu se pedepsește pentru aceste infracțiuni. (la 16-10-2005, Alineatul (1) din Articolul 20 , Punctul 4. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 287 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 13 octombrie 2005 ) (2) Persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute de prezenta lege, iar în timpul urmăririi penale denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni prevăzute de prezenta lege beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.5. Articolul 38 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) Străinii victime ale traficului de persoane pot fi cazați în centrele special amenajate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără a mai fi necesară luarea în custodie publică a acestora. În acest scop, administrația centrelor amenajează spații speciale, separate de cele destinate cazării străinilor luați în custodie publică.(2) Străinii victime ale traficului de persoane, solicitanți ai unei forme de protecție în România, pot fi cazați în centrele special amenajate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România, republicată.(3) Cazarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se aprobă de șeful Autorității pentru străini, la solicitarea scrisă a autorităților competente.(4) Victimele traficului de persoane sunt informate în locurile de cazare, într-o limbă pe care o înțeleg, cu privire la procedurile judiciare și administrative aplicate.(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) pot beneficia de consiliere psihică și psihologică, într-o limbă pe care o înțeleg, precum și de asistență medicală și socială. (la 16-10-2005, Alineatul (5) din Articolul 38 , Punctul 5. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 287 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 13 octombrie 2005 ) (6) Asistența medicală, medicamentele și hrana persoanelor prevăzute la alin. (1) se asigură potrivit normelor legale aplicabile străinilor luați în custodie publică.6. După articolul 39 se introduce articolul 39^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 39^1(1) Străinii cu privire la care există motive serioase să se considere că sunt victime ale traficului de ființe umane beneficiază de o perioadă de recuperare și reflecție de până la 90 de zile, pentru a se reface, a ieși de sub influența făptuitorilor și a lua o decizie în cunoștință de cauză privind cooperarea cu autoritățile competente, timp în care li se acordă de către Autoritatea pentru străini, la solicitarea procurorului sau a instanței, tolerarea rămânerii pe teritoriul României. În perioada de recuperare și reflecție străinii beneficiază de drepturile prevăzute la art. 38.(2) În timpul sau la expirarea perioadei de reflecție, străinilor victime ale traficului de persoane li se poate acorda, la cerere, un permis de ședere temporară, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 14 iulie 2005.Nr. 79.-----