ORDONANȚĂ nr. 30 din 14 iulie 2005pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VIII.6 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Litera d) a articolului 2 se abrogă.2. La articolul 4 litera b), se introduc cinci noi liniuțe cu următorul cuprins:– asistență în marketing - activități de promovare a produselor, lucrărilor sau serviciilor prestate de operatorii economici români, utilizate și pentru realizarea obiectului contractului de achiziție, pe terțe piețe;– asistență financiară - activități legate de furnizarea sau de sprijinirea obținerii de fonduri pentru un operator economic român, în vederea participării acestuia la realizarea obiectului contractului de achiziție;– alte activități care sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achiziționată, precum: cooperare în cercetare și dezvoltare, noi investiții, înființarea de companii mixte, asistență pentru crearea de noi locuri de muncă, asistență pentru întreprinderi mici și mijlocii;– donarea de utilaje, standuri de probă, piese și subansambluri de schimb pentru realizarea sau întreținerea produselor contractate în România;– donarea de simulatoare pentru instruirea personalului autorităților contractante, precum și efectuarea de cursuri de pregătire gratuite atât pentru personalul autorităților contractante, cât și pentru cel al operatorilor economici autohtoni;3. Literele l), m), n) și p) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:l) valoarea efectivă a unei tranzacții prin compensare - valoarea nominală probată de către contractant, confirmată de operatorul economic sau de instituția publică din România cu care s-a derulat operațiunea compensatorie și acceptată de Agenție, din care se scad, dacă este cazul, valoarea acceptată a importurilor și/sau profitul realizat de contractant și/sau de entitatea eligibilă și transferat în afara țării după plata impozitelor și taxelor legale;m) valoarea de compensare a unei tranzacții prin compensare - valoarea rezultată prin aplicarea multiplicatorului de compensare la valoarea efectivă a tranzacției;n) multiplicator de compensare - coeficientul utilizat pentru calcularea valorii de compensare a unei tranzacții prin compensare. Valorile coeficienților și modul de aplicare a acestora se stabilesc, la propunerea Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, prin hotărâre a Guvernului;...........................................................................p) creditare - procesul de scădere a valorii creditului de compensare din valoarea obligației de compensare, stabilită prin acordul de compensare; (la 19-01-2006, Punctul 3. din Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006 ) 4. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și în cazul în care un operator economic din România, pentru realizarea obiectului unui contract încheiat cu o autoritate contractantă, încheie contracte de import de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice și siguranței naționale a căror valoare depășește, individual sau cumulat, 3 milioane euro. (la 19-01-2006, Alineatul (2) din Articolul 5 , Punctul 4. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006 ) 5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^1Prevederile art. 5 nu se aplică în cazul achizițiilor finanțate din fonduri externe nerambursabile acordate Guvernului României, pentru suma finanțată.6. Alineatul (5) al articolului 6 va avea următorul cuprins:(5) Pentru achiziții în caz de urgență sau stare de necesitate, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității contractante prevăzute la art. 4 lit. f), obligația de compensare poate fi modificată.6^1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Perioada în care obligația de compensare trebuie îndeplinită este de maximum 10 ani, în funcție de valoarea obligației și de complexitatea acesteia, dar fără să depășească cu mai mult de 2 ani durata de executare a contractului de achiziție. Președintele Agenției poate propune prelungirea oricăreia dintre perioadele de mai sus, perioada de îndeplinire a obligației de compensare respective fiind stabilită prin hotărâre a Guvernului. (la 19-01-2006, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006 ) 7. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1)-(1^5), cu următorul cuprins:(1^1) Veniturile proprii ale Agenției se constituie din:a) încasări din tarife pentru activități de consultanță și asistență acordate potențialilor contractanți și altor firme interesate;b) încasări din cote procentuale aplicate la valoarea tranzacțiilor curente de compensare;c) încasări din furnizarea unor materiale documentare contra cost;d) încasări din alte activități stabilite prin hotărâre a Guvernului; (la 19-01-2006, Litera d) din Alineatul (1^1) , Articolul 8 , Punctul 7. , Articolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006 ) e) orice alte surse prevăzute de lege.(1^2) Structura activităților și nivelul tarifelor, al cotelor procentuale și al prețurilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(1^3) Veniturile încasate de Agenție conform prevederilor alin. (1^1), inclusiv în perioada când Agenția este finanțată de la bugetul de stat, se rețin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziția Agenției și vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat potrivit legii.(1^4) Sumele rămase neutilizate, stabilite la sfârșitul exercițiului bugetar sau la sfârșitul perioadei de finanțare de la buget, ca diferență între veniturile încasate și cheltuielile efectuate, se reportează în anul următor și vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat potrivit legii.(1^5) Guvernul României poate aproba, la cererea Agenției, trecerea la finanțarea din venituri proprii, înainte de expirarea perioadei de un an.8. La articolul 8 alineatul (2), literele b), g), j), k) și o) vor avea următorul cuprins:b) supunerea spre aprobare Guvernului a domeniilor prioritare ce beneficiază de derularea operațiunilor de compensare și a valorilor multiplicatorilor de compensare rezultați ca urmare a analizei priorităților de dezvoltare a României; supunerea spre aprobare Guvernului a condițiilor de angajare, acceptare, derulare, creditare, a restricțiilor, cotelor și limitărilor aplicabile operațiunilor compensatorii, operațiunilor compensatorii în avans și transferului de credite de compensare;...........................................................................g) stabilirea reglementărilor privind derularea operațiunilor compensatorii și a tuturor documentelor conexe acestora; (la 19-01-2006, Litera g) din Alineatul (2) , Articolul 8 , Punctul 8. , Articolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006 ) ...........................................................................j) analizarea documentelor înaintate de către contractant și calcularea valorii creditului curent;k) evaluarea, la sfârșitul perioadei de compensare, a stadiului de îndeplinire a obligației de compensare;...........................................................................o) elaborarea unui raport anual cu privire la activitatea proprie, incluzând căile și măsurile de atingere a obiectivelor propuse, raport prezentat spre aprobare primului-ministru;9. La articolul 8 alineatul (2), după litera j) se introduce o literă nouă, litera j^1), cu următorul cuprins:j^1) analizarea rapoartelor trimestriale, anuale și a oricăror alte documente referitoare la operațiunile compensatorii, depuse de contractanți, și elaborarea de sinteze pe baza acestora, stabilirea măsurilor ce trebuie luate ca urmare a situațiilor identificate, transmiterea de notificări contractantului pentru îndeplinirea/neîndeplinirea obligațiilor de compensare;10. La articolul 8 alineatul (2), literele l), m) și n) se abrogă.11. Articolul 9 se abrogă.12. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:Procedura de atribuire a contractului de achiziție, de semnare a acordului de compensare și de executare a obligației de compensare13. Articolele 10 și 11 se abrogă.14. Articolul 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14La elaborarea caietului de sarcini, autoritatea contractantă include și specificații cu privire la clauza de compensare.15. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul în care procedura de atribuire a contractului nu implică publicarea anunțului de intenție, autoritatea contractantă va informa firmele participante despre obligativitatea introducerii clauzei de compensare.16. La articolul 17, după litera b) se introduce o literă nouă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) valoarea obligației de compensare asumate;17. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 17^1În contractul de achiziție se menționează expres:a) obligația contractantului de a perfecta cu Agenția acordul de compensare, în termenul prevăzut la art. 19 alin. (1);b) valoarea obligației de compensare asumate;c) angajamentul contractantului de a pune la dispoziție Agenției o scrisoare de garanție de bună execuție conform prevederilor art. 35;d) acceptarea de către contractant a penalităților prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pentru cazul în care obligația asumată nu se realizează conform acordului de compensare.18. Titlul secțiunii a 2-a a capitolului III va avea următorul cuprins:Semnarea acordului de compensare19. Articolul 19 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) În termen de cel mult 60 de zile de la semnarea contractului de achiziție, contractantul semnează acordul de compensare.(2) Acordul de compensare se semnează de contractant și de Agenție.(3) Acordul de compensare cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la: valoarea obligației de compensare, perioada în care obligația de compensare trebuie îndeplinită, derularea acesteia pe fiecare an, tipul de operațiune compensatorie - directă sau indirectă, domeniile care vor beneficia de operațiuni compensatorii, garanțiile bancare de bună execuție a acordului, declarația privind acceptarea necondiționată a penalităților și a prevederilor stipulate în prezenta ordonanță de urgență, precum și oricare alte informații considerate utile.20. Articolele 20, 21 și 22 se abrogă.20^1. Alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Executarea obligației de compensare începe efectiv din momentul semnării acordului de compensare cu contractantul. (la 19-01-2006, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006 ) 20^2. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:(1^1) Executarea obligației de compensare poate începe după semnarea contractului de achiziție și înainte de semnarea acordului de compensare cu contractantul, în condițiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 19-01-2006, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006 ) 20^3. Alineatul (2) al articolului 23 va avea următorul cuprins:(2) Executarea obligației de compensare se realizează prin acumularea, în perioada prevăzută în acordul de compensare, a unui credit curent egal cu valoarea obligației de compensare. (la 19-01-2006, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006 ) 21. Alineatul (3) al articolului 23 va avea următorul cuprins:(3) Este permisă acumularea unor credite de compensare în avans, aceasta neputând constitui nici un fel de obligație din partea unei autorități contractante de a atribui contracte de achiziție pe această bază sau de a le folosi ca element de punctare în cadrul procedurii de atribuire a contractului.22. La articolul 23, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Angajarea și creditarea operațiunilor compensatorii realizate în avans se fac în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.(5) Creditele acumulate în avans se mențin în contul firmei care le-a realizat pe o perioadă de maximum 3 ani de la creditare.23. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 23^1Condițiile de angajare, acceptare, derulare, creditare, restricțiile, cotele și limitările aplicabile operațiunilor compensatorii, operațiunilor compensatorii în avans și transferului de credite de compensare se stabilesc, la propunerea Agenției, prin hotărâre a Guvernului.24. Alineatele (1) și (2) ale articolului 25 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Pentru fiecare operațiune compensatorie, contractantul va transmite la Agenție o cerere de tranzacție eligibilă.(2) După executarea tranzacției aprobate de Agenție ca fiind eligibilă, contractantul va transmite o cerere de creditare însoțită de documentația stabilită de Agenție ca fiind necesară pentru stabilirea/creditarea valorii efective și, respectiv, a valorii de compensare a acesteia.25. Articolele 26, 27 și 28 se abrogă.26. Literele a) și b) ale articolului 30 vor avea următorul cuprins:a) raportul trimestrial, care trebuie prezentat în termen de 15 zile de la expirarea perioadei pentru care a fost întocmit;b) raportul anual, care trebuie prezentat în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care a fost întocmit.27. Articolul 31 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Determinarea creditului acumulat pentru fiecare tranzacție se face prin înmulțirea valorii efective a tranzacției cu multiplicatorul de compensare aferent; suma creditelor obținute pentru fiecare tranzacție reprezintă creditul curent.(2) După aprobarea de către Agenție, creditul curent, calculat conform alin. (1), se trece în contul contractantului, iar obligația de compensare se va reduce în mod corespunzător.(3) În momentul în care creditul acumulat este egal cu valoarea obligației de compensare, contractantul și-a îndeplinit în totalitate obligația.(4) Valoarea creditului curent se exprimă în moneda de plată stabilită prin contractul de achiziție. Transformarea dintr-o altă monedă sau din lei în moneda contractului de achiziție se realizează prin aplicarea cursului de referință al Băncii Naționale a României valabil la data încasării facturilor de către operatorii economici români pentru produsele, serviciile sau lucrările realizate în cadrul operațiunilor compensatorii.28. Articolul 32 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) Îndeplinirea obligațiilor contractantului se urmărește separat pe cele două categorii de operațiuni compensatorii, directe și indirecte.(2) În cazul în care valoarea totală a uneia dintre cele două categorii de operațiuni compensatorii, obținută în final, depășește valoarea totală a angajamentului prevăzută în acord, valoarea excedentară poate fi creditată în contul contractantului, la cererea acestuia, cu scopul îndeplinirii angajamentelor sale pentru cealaltă categorie de operațiuni compensatorii.(3) Depășirile obligațiilor de compensare se mențin în contul contractantului pe o perioadă de maximum 2 ani de la expirarea acordului de compensare.29. Articolul 33 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) La expirarea perioadei prevăzute pentru executarea obligației de compensare, Agenția evaluează stadiul îndeplinirii obligațiilor ce reveneau contractantului ca urmare a semnării acordului de compensare.(2) Situația rezultată din evaluare este supusă aprobării președintelui Agenției, care decide dacă contractantul și-a îndeplinit obligațiile, dacă acordă un nou termen, sau se procedează la executarea scrisorii de garanție de bună execuție.29^1. Alineatul (1) al articolului 34 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Dacă obligațiile de compensare nu sunt îndeplinite la termen și în modul cerut, contractantul va plăti părții române penalități de întârziere de 0,01% pe zi din suma neobținută prin operațiunea compensatorie. Limita penalităților va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului. (la 19-01-2006, Articolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006 ) 30. Articolul 36 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36Valoarea nerealizată a obligației de compensare, corespunzătoare unui an, se reportează pentru anul următor.31. Articolul 40 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40Contractantul nu are dreptul de a angaja cu contract individual de muncă, în scopul executării obligației de compensare, persoane care fac parte din Agenție ori care au făcut parte în momentul analizării acordurilor de compensare ale respectivului contractant, sub sancțiunea nulității contractului individual de muncă.31^1. Alineatul (2) al articolului 43^1 va avea următorul cuprins:(2) Înțelegerea contractantului cu membri ai Agenției sau cu agenți economici români, în scopul denaturării rezultatului procedurii de încheiere a acordurilor de compensare sau de executare a obligației de compensare, constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale. (la 19-01-2006, Articolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006 ) 32. La articolul 44, litera b) va avea următorul cuprins:b) efectuarea unei achiziții din import de produse, servicii sau lucrări pentru sistemul național de apărare, a căror valoare depășește 3 milioane euro, cu eludarea sau încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.33. Articolul 52 se abrogă.  +  Articolul II(1) Acordurile de compensare aferente contractelor de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, semnate începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, vor fi perfectate de către Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială. (la 16-05-2006, Alineatul (1) din Articolul II a fost modificat de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 36 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 16 mai 2006 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile articolului II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 36 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 16 mai 2006:
  ”Articolul II
  Pentru acordurile de compensare care trebuiau semnate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență termenul limită de semnare a acestora este a 45-a zi de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Președintele Agenției poate prelungi acest termen cu maximum 30 de zile.”
  (2) Data de referință pentru aplicarea termenelor prevăzute la art. 7 și la art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările și completările ulterioare, este a 30-a zi de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe. (la 19-01-2006, Alineatul (2) din Articolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006 )
   +  Articolul IIISecțiunea a 9-a "Reglementări privind realizarea unor contracte de achiziții având ca obiect implementarea Sistemului integrat de securizare a frontierei de stat" a capitolului I din Ordonanța Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 507/2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IV(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială va prezenta propuneri pentru o hotărâre a Guvernului referitoare la aprobarea domeniilor prioritare care pot beneficia de operațiuni compensatorii și a modului de ierarhizare a acestora prin multiplicatori de compensare. (la 19-01-2006, Alineatul (1) din Articolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006 ) (2) Hotărârea Guvernului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 10 februarie 2004, precum și Hotărârea Guvernului nr. 1.515/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 30 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe.  +  Articolul VPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Președintele Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială,
  Cristian Tarara
  Ministrul apărării naționale,
  Teodor Atanasiu
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  p. Ministrul economiei și comerțului,
  Eugen Țapu-Nazare,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,
  Mihai Alexandru Voicu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 14 iulie 2005.Nr. 30.-----