ORDONANȚĂ nr. 32 din 14 iulie 2005pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 28 iunie 2004, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Centrele de permanență se organizează în zone izolate sau greu accesibile ori în localități din mediul urban sau rural în care direcțiile de sănătate publică, respectiv direcțiile medicale din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, consideră că este necesară asigurarea continuității asistenței medicale primare.2. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) centrele de permanență organizate în cadrul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, care se înființează în zonele stabilite de direcțiile medicale din structura ministerelor și instituțiilor respective, cu acordul Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, respectiv al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.3. La articolul 6 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) centrele de permanență organizate în cadrul ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie, pentru care condițiile necesare funcționării, inclusiv dotarea cu medicamente și materiale sanitare pentru trusele de urgență, se asigură de ministerele și instituțiile centrale în structura cărora se organizează centrele respective.4. La articolul 7, litera b) va avea următorul cuprins:b) medicii de familie care domiciliază în localitatea respectivă, în zonele în care nu există posibilitatea asocierii medicilor în vederea organizării unui centru de permanență, precum localități izolate, greu accesibile, cu un număr mic de locuitori și cu un număr redus de medici, conform unui program stabilit de medicii respectivi cu direcția de sănătate publică județeană.5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Centrele de permanență vor funcționa cu un număr de minimum 3 medici de familie, care își desfășoară activitatea în cabinetele medicale din teritoriul arondat centrului respectiv.(2) În situația în care medicii de familie nu pot fi asigurați din unitățile administrativ-teritoriale respective sau din unitățile sanitare aparținând ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, pot participa la asociere medici din unitățile administrativ-teritoriale, altele decât cele arondate centrului.(3) Direcțiile de sănătate publică, respectiv direcțiile medicale din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, numesc pentru fiecare centru de permanență un medic coordonator dintre medicii de familie asociați.6. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:(2) Plata personalului mediu sanitar prevăzut la alin. (1) se face prin negociere, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, sau, după caz, în conformitate cu reglementările specifice ale ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, pentru personalul mediu sanitar al centrelor de permanență organizate în cadrul acestora. (la 19-01-2006, Alineatul (2) din Articolul 9, Punctul 6., Articolul I a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 14 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2006 ) 7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Centrul de permanență este deservit de ambulanțele celei mai apropiate substații a serviciului județean de ambulanță, respectiv de serviciile de ambulanță organizate de ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, care au înființate centre de permanență.8. La articolul 12, litera d) va avea următorul cuprins:d) numărul de telefon al substației serviciului județean de ambulanță, respectiv al celui mai apropiat serviciu de ambulanță organizat de ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie.9. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Dispozițiile referitoare la funcționarea centrelor de permanență din cadrul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.  +  Articolul IIPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Mircea Cinteză
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul apărării naționale,
  Teodor Atanasiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 14 iulie 2005.Nr. 32.-----