ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 105 din 14 iulie 2005pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 iulie 2005  Situația extraordinară, prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, se motivează prin necesitatea urgentă a eliminării facilităților exclusiviste pentru Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.) și/sau pentru clienții acesteia, dar și necesitatea orientării obiectului de activitate al A.N.L. către toate programele guvernamentale de construcții de locuințe proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale și/sau de intervenții la fondul construit, pentru care se acordă sprijin material și/sau financiar de către stat.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), literele c), d) și e) vor avea următorul cuprins:c) promovarea și dezvoltarea la nivel sectorial și național a unor programe privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construcția de locuințe sociale și de necesitate, construcția și/sau reabilitarea locuințelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamități naturale, construcția altor locuințe proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și intervenții la construcții existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale. Programele guvernamentale și sursele de finanțare ale acestora se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului; (la 23-01-2006, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 10 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2006 ) d) dobândirea de terenuri destinate construirii de locuințe, în condițiile legii, și după caz, monitorizarea unor programe pentru realizarea lucrărilor de viabilizare a acestora; (la 23-01-2006, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 10 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2006 ) e) inițierea și/sau dezvoltarea, în condițiile pieței, a unor programe de construcții de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar;2. La articolul 2 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) realizarea unor studii de specialitate privind piața imobiliară (cererea și oferta de locuințe, terenuri de construcții, costuri etc.).3. Alineatul (1^1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(1^1) Investițiile privind construcțiile de locuințe prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt finanțate de la bugetul de stat și/sau bugetele locale, precum și din credite interne/externe și alte surse legal constituite.4. După alineatul (1^1) al articolului 2 se introduc trei noi alineate, alineatele (1^2), (1^3) și (1^4), cu următorul cuprins:(1^2) În structura cheltuielilor de investiții prevăzute la alin. (1^1) va fi cuprinsă o cotă de 3% care se constituie venituri ale Agenției Naționale pentru Locuințe, destinate acoperirii cheltuielilor efectuate pentru realizarea montajului financiar necesar, contractarea serviciilor de proiectare, contractarea și urmărirea lucrărilor de execuție, cu respectarea legislației în vigoare.(1^3) Aprobarea documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1^1) se face în condițiile legii.(1^4) În aplicarea prevederilor art. 67 alin. 2 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inițierea și dezvoltarea programelor de construcții de locuințe de către Agenția Națională pentru Locuințe se fac cu avizul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.(1^5) Agenția Națională pentru Locuințe colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru identificarea unor construcții aflate în diverse stadii de execuție sau finalizare și neexploatate, care pot fi incluse în programele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c). (la 23-01-2006, Punctul 4. din Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 10 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2006 ) 5. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(2) Dezvoltarea construcțiilor de locuințe în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. c) și e) se face pe terenuri viabilizate sau a căror viabilizare se realizează corelat cu termenele de recepție și punere în funcțiune a locuințelor.6. Alineatul (3) al articolului 2 se abrogă.7. Alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(4) Resursele de finanțare în construcția de locuințe cu credit ipotecar care se realizează prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe se constituie din sursele proprii ale beneficiarilor și/sau din credite ipotecare acordate acestora de instituții financiare autorizate potrivit legii. (la 23-01-2006, Alineatul (4) din Articolul 2 , Punctul 7. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 10 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2006 ) 8. Alineatele (5) și (6) ale articolului 2 se abrogă.9. Alineatul (7) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(7) Pentru atragerea de resurse financiare suplimentare, precum și pentru asigurarea terenurilor viabilizate, destinate construirii de locuințe, persoanele juridice cu activități în construirea de locuințe, de drumuri, în domeniul investițiilor imobiliare, în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, precum și al celor de alimentare cu gaze și energie electrică pot participa alături de Agenția Națională pentru Locuințe și/sau de autoritățile publice locale la finanțarea și derularea unor proiecte pentru dezvoltarea zonelor de locuit, pe bază de contracte încheiate potrivit legii.10. După alineatul (7) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) În aplicarea prevederilor alin. (7), tipurile de contracte-cadru, forma și conținutul studiilor de prefezabilitate și fezabilitate și criteriile de analiză a eligibilității investitorilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi.11. După articolului 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1(1) Terenurile destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe pot fi proprietate publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice. Terenurile proprietate publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se preiau de Agenția Națională pentru Locuințe în folosință gratuită, în condițiile legii, pe perioada realizării investițiilor.(2) Abrogat. (la 23-01-2006, Alineatul (2) din Articolul 2^1 , Punctul 11. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 10 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2006 ) (3) În cazul în care terenurile prevăzute la alin. (1) sunt în proprietatea publică ori privată a statului, acestea se transmit fără plată în proprietatea publică sau, după caz, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate și în administrarea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, sau, după caz, în administrarea consiliilor județene, în conformitate cu legislația în vigoare. Agenția Națională pentru Locuințe își păstrează folosința gratuită a terenurilor pe perioada realizării investițiilor.(4) Pe terenurile aflate în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, utilitățile și dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investiții promovate de către consiliile locale potrivit legii și în corelare cu programele de construcții de locuințe.(5) Pentru asigurarea corelării programelor de investiții în viabilizarea terenurilor cu programele de investiții în construcția de locuințe, Agenția Națională pentru Locuințe va încheia contracte cu autoritățile administrației publice locale prin bugetul cărora se aprobă programul de investiții publice pentru realizarea de utilități și dotări tehnico-edilitare, în condițiile art. 2 alin. (7) și (7^1).(6) Pentru terenurile proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale, destinate realizării de locuințe prin credite ipotecare, se vor stabili, prin hotărâre a consiliului local, modalitatea de atribuire a acestora către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor, precum și cuantumul redevenței sau al taxei stabilite potrivit legii. Concesionarea sau, după caz, darea în folosință a terenurilor se face pentru toată durata de existență a construcțiilor.(7) Stabilirea și/sau clarificarea regimului juridic al terenurilor se realizează în baza planurilor urbanistice și a studiilor de fezabilitate aprobate, odată cu promovarea programelor de dezvoltare a construcțiilor de locuințe prin programele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) și e). (la 23-01-2006, Alineatul (7) din Articolul 2^1 , Punctul 11. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 10 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2006 ) 12. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Agenția Națională pentru Locuințe va stabili măsurile necesare pentru luarea în evidență și analiza solicitărilor de construcție de locuințe proprietate personală prin credit ipotecar. În acest scop va stabili și va da publicității locul de primire a solicitărilor și actele justificative necesare.(2) Abrogat. (la 23-01-2006, Alineatul (2) din Articolul 3 , Punctul 12. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 10 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2006 ) (3) Agenția Națională pentru Locuințe și partenerii acesteia în dezvoltarea programelor de construcții de locuințe prin credit ipotecar pot avansa din surse proprii sumele necesare proiectării, autorizării și contractării lucrărilor de construcții, urmând ca acestea să fie reconstituite din sursele beneficiarilor de locuințe.13. Articolele 4 și 5 se abrogă.14. Litera b) a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:b) venituri rezultate din activități și servicii prestate pentru promovarea și dezvoltarea la nivel sectorial și național a unor programe de investiții publice în construcția de locuințe, precum și venituri rezultate din activități și servicii prestate pentru promovarea și dezvoltarea unor programe private în construcția de locuințe;15. Alineatul (2) al articolului 6 se abrogă.16. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:(3) Resursele Agenției Naționale pentru Locuințe pot fi avansate și pentru finanțarea construcțiilor de locuințe proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, urmând ca acestea să fie reconstituite din sursele prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, conform art. 2 alin. (1^1).17. Alineatul (4) al articolului 6^1 va avea următorul cuprins:(4) Agenția Națională pentru Locuințe va stabili anual programe de investiții publice în construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construcția de locuințe sociale și de necesitate, construcția și/sau reabilitarea locuințelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamități naturale, construcția altor locuințe proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și intervenții la construcții existente, pe baza proiectelor de investiții aprobate în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în colaborare cu organele administrației publice locale și centrale interesate, pe terenurile destinate amplasării acestor locuințe potrivit legii. (la 23-01-2006, Alineatul (4) din Articolul 6^1 , Punctul 17. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 10 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2006 ) 18. Alineatul (5) al articolului 6^1 se abrogă.19. Alineatele (1) și (2) ale articolului 6^2 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6^2(1) Tinerii, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe, destinate închirierii, și care pot primi repartiții în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste. (la 23-01-2006, Alineatul (1) din Articolul 6^2 , Punctul 19. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 10 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2006 ) (2) Locuințele pentru tineri, destinate închirierii, realizate în condițiile prezentei legi, fac obiectul exclusiv al proprietății publice. Pentru celelalte locuințe care se realizează prin programele de investiții prevăzute la art. 6^1 alin. (4), regimul juridic și modul de repartizare sunt prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.19^1. După alineatul (3) al articolului 6^2 se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Contractele de închiriere se încheie pe o perioadă de câte 5 ani de la data repartizării locuinței. După expirarea acestei perioade contractuale, prelungirea contractului de închiriere se face pe o perioadă de 1 an, în următoarele condiții:a) prin recalcularea chiriei în condițiile prevederilor art. 31 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani;b) prin păstrarea condițiilor contractuale inițiale referitoare la cuantumul chiriei, pentru titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 de ani.(3^2) Prevederile alin. (3^1) se aplică la toate prelungirile succesive ale contractului de închiriere, realizate în condițiile legii. (la 23-01-2006, Articolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 10 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2006 ) 20. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Pentru atragerea de resurse suplimentare, Agenția Națională pentru Locuințe poate emite periodic titluri de valoare, în condițiile legislației în vigoare.21. Articolele 8-16 se abrogă.22. Alineatul (3) al articolului 17 va avea următorul cuprins:(3) Consiliul de administrație este compus din 5-7 membri desemnați și numiți prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.23. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Consiliul național de coordonare este format din 15 membri desemnați după cum urmează:
  a) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului- 2 membri
  b)Inspectoratul de Stat în Construcții- 1 membru
  c)Ministerul Economiei și Comerțului- 1 membru
  d)Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei- 1 membru
  e)Ministerul Finanțelor Publice- 1 membru
  f)Asociația Română a Băncilor- 1 membru
  g)Ministerul Administrației și Internelor- 1 membru
  h)Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale- 1 membru
  i)Ministerul Educației și Cercetării- 1 membru
  j)Uniunea Națională a Consiliilor Județene- 1 membru
  k)Federația Municipiilor din România- 1 membru
  l)Federația Orașelor din România- 1 membru
  m)Consiliul General al Municipiului București- 1 membru
  n)Federația Primarilor de Comune- 1 membru
  (la 23-01-2006, Alineatul (1) din Articolul 18 , Punctul 23. , Articolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 10 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2006 )
  24. Literele b), h), l) și m) ale articolului 20 se abrogă.25. Litera i) a articolului 20 va avea următorul cuprins:i) aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de valoare ale Agenției Naționale pentru Locuințe;26. Alineatul (2) al articolului 21 se abrogă.27. Articolul 23 se abrogă.28. Articolul 24^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24^1(1) Pentru construcția de locuințe din programele guvernamentale materialele de construcții necesare se pot asigura de Agenția Națională pentru Locuințe.(2) Asigurarea materialelor de construcții prevăzute la alin. (1) se face prin achiziții publice și/sau din donații și/sau sponsorizări. (la 23-01-2006, Punctul 28. din Articolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul UNIC din LEGEA nr. 10 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2006 ) 29. Articolul 25 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului elaborează norme metodologice de aplicare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.30. În tot cuprinsul legii, denumirile "Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului" sau "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței" se vor înlocui cu denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului".
   +  Articolul II(1) Creditele ipotecare, acordate din sursele Agenției Naționale pentru Locuințe până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se derulează conform prevederilor din contractele încheiate, până la data rambursării integrale a împrumuturilor.(2) Aprobarea ratei dobânzii aferente creditelor prevăzute la alin. (1) este în atribuția Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Locuințe.(3) Resursele Agenției Naționale pentru Locuințe se reîntregesc cu ratele rambursate și dobânzile aferente creditelor acordate.(4) Contractanții de credite ipotecare, care au încheiate contracte de mandat cu Agenția Națională pentru Locuințe sau contracte de construire a unei locuințe prin programele agenției aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pot beneficia în continuare de o subvenție în cuantum de 20% din valoarea locuinței, dacă întrunesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) titularul contractului, respectiv membrii familiei acestuia (soț/soție și/sau copii în întreținere), nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subvenții pentru o altă locuință;b) este prima locuință pe care o construiesc cu finanțare prin credit ipotecar.(5) Subvenția prevăzută la alin. (4) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.  +  Articolul III(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii pentru aprobarea prezentei ordonanțe de urgență, se vor actualiza normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță. (la 23-01-2006, Alineatul (1) din Articolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul UNIC din LEGEA nr. 10 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2006 ) (2) Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IVPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 243/2001;2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2003 privind subvenționarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcția de locuințe prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 25 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 537/2003;3. Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2003 privind subvenționarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcția de locuințe prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.049/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 10 septembrie 2003.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul delegat pentru lucrări publice și amenajarea teritoriului,
  Laszlo Borbely
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 14 iulie 2005.Nr. 105.-----