ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 106 din 14 iulie 2005pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005  Situația extraordinară, prevăzută de art. 115 alin.(4) din Constituția României, republicată, este impusă de necesitatea reglementării de urgență, în mod unitar, a regimului bunurilor mobile și imobile pe care Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. le poate deține în concesiune, închiriere sau folosință gratuită, bunuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, pe care să le utilizeze în condițiile actului prin care i-au fost date și pentru realizarea scopului și obiectului de activitate ale companiei.Având în vedere veniturile proprii realizate de Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. din activitatea desfășurată, se consideră oportună abilitarea companiei de a investi aceste sume în realizarea unor obiective proprii pe care le poate exploata în regim de închiriere sau le poate înstrăina în condițiile legii, fără a afecta desfășurarea programelor de interes public sau social în domeniul construcțiilor.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatele (2) și (3) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:(2) C.N.I. este persoană juridică română, se organizează și funcționează ca societate comercială pe acțiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu actul constitutiv propriu.(3) Actul constitutiv al C.N.I. se întocmește în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei ordonanțe și se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului. (la 05-12-2005, Alineatul (3) din Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 347 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1087 din 02 decembrie 2005 ) 2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) C.N.I. poate deține în proprietate bunuri mobile și imobile, după caz.(2) C.N.I. poate deține în concesiune și/sau în închiriere bunuri proprietate publică a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, pe care le utilizează în vederea realizării scopului și obiectului său de activitate în condițiile actului prin care i-a fost dat fiecare dintre aceste bunuri.(3) C.N.I. poate deține în concesiune, închiriere sau în folosință gratuită bunuri proprietate privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, pe care le utilizează în vederea realizării scopului și obiectului său de activitate în condițiile actului prin care i-a fost dat fiecare dintre aceste bunuri.3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5C.N.I. desfășoară activități de interes public sau social în domeniul construcțiilor, pe baza programelor de interes public sau social aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și/sau a programelor proprii. (la 05-12-2005, Articolul 5 din Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 347 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1087 din 02 decembrie 2005 ) 4. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^1(1) C.N.I. realizează programe-pilot de proiectare, execuție și de urmărire a comportării în exploatare pentru introducerea de soluții constructive, materiale și/sau tehnologii noi, realizarea de programe privind consolidarea și/sau reabilitarea termică a construcțiilor existente, prevenirea și atenuarea efectelor riscurilor naturale. (la 05-12-2005, Alineatul (1) din Articolul 5^1 , Punctul 4. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 347 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1087 din 02 decembrie 2005 ) (2) Programele prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și se finanțează din venituri proprii ale Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului constituite în baza prevederilor art. 40 alin. 1 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, și alte surse legal constituite.5. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:(2) Construcțiile executate prin C.N.I. pot fi amplasate pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale și/sau pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, în funcție de sursa de finanțare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.6. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Pentru derularea programelor de interes public sau social în domeniul construcțiilor, aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, C.N.I. va întocmi programe anuale, în colaborare cu beneficiarii investițiilor care îi pun la dispoziție terenuri pentru construcții, viabilizate (cu acces la utilitățile necesare: rețele de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și termică și altele asemenea) și libere de orice sarcini.7. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Pentru construcțiile de interes public ori social, proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, utilitățile și dotările tehnico-edilitare aferente se realizează de către autoritățile administrației publice locale, potrivit legii și în corelare cu programele de construcții derulate prin C.N.I.(2^2) Pentru construcțiile proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice derulate prin programele C.N.I., utilitățile și dotările tehnico-edilitare aferente acestora se asigură prin grija beneficiarilor.8. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:(2) Programele de interes public sau social în domeniul construcțiilor, a căror finanțare se asigură prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și care vor fi derulate prin C.N.I., se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10C.N.I. poate finanța din venituri proprii și/sau din credite cu garanție guvernamentală a căror rambursare nu se va efectua de la bugetul de stat, din credite contractate direct de stat și din credite garantate cu bunuri deținute în proprietate, contractate în condițiile legii, programe de investiții proprii, pentru realizarea unor construcții pe care le poate exploata în regim de închiriere sau le poate înstrăina în condițiile legii, cu condiția să nu afecteze desfășurarea programelor de interes public sau social în domeniul construcțiilor. (la 05-12-2005, Articolul 10 din Punctul 9. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 347 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1087 din 02 decembrie 2005 ) 10. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:(2) Atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt prevăzute în Actul constitutiv al C.N.I.11. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:(2) Atribuțiile consiliului de administrație și cele ale președintelui acestuia sunt stabilite prin Actul constitutiv al C.N.I.12. În tot cuprinsul ordonanței, denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului".  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul delegat pentru lucrări publice și amenajarea teritoriului,
  Laszlo Borbely
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 14 iulie 2005.Nr. 106.----------