ORDIN nr. 3.067 din 10 septembrie 2018pentru completarea unor reglementări contabile
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 17 septembrie 2018    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 28 alin. (8^1) și ale art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite prezentul ordin.  +  Articolul IReglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se completează, după cum urmează:1. După subsecțiunea 4.13.5. „Rezultatul exercițiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului și acoperirea pierderii contabile“ se introduce o nouă subsecțiune, subsecțiunea 4.13.6. „Distribuirea de dividende în cursul exercițiului financiar“, cu următorul cuprins: 4.13.6. Distribuirea de dividende în cursul exercițiului financiar 423^1. - Entitățile care au optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exercițiului financiar evidențiază acea repartizare în contul 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» (articol contabil 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» = 456 «Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul»).423^2. - Dividendele repartizate conform pct. 423^1 se regularizează pe seama dividendelor distribuite pe baza situațiilor financiare anuale aprobate potrivit legii (articol contabil 457 «Dividende de plată» = 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar»).2. În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se introduce contul 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar“ (A). 3. La capitolul 16 „Funcțiunea conturilor“ se introduce funcțiunea contului 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar“, cu următorul cuprins: Contul 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența dividendelor repartizate, conform legii, în cursul exercițiului financiar și care urmează să se regularizeze după aprobarea situațiilor financiare anuale.Contul 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» este un cont de activ.În debitul contului 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» se înregistrează:– suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar (456).În creditul contului 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» se înregistrează:– suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar și regularizate pe seama dividendelor anuale (457);– sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate, conform legii (512, 531).Soldul contului reprezintă sumele repartizate ca dividende, conform legii, în cursul exercițiului financiar.4. După punctul 601 se introduce un nou punct, punctul 602, cu următorul cuprins: 602. (1) Entitățile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende, întocmesc situații financiare interimare formate din bilanț și contul de profit și pierdere. Aceste componente au aceeași structură cu cea aplicabilă situațiilor financiare anuale întocmite conform prezentelor reglementări. Veniturile și cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exercițiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.(2) Situațiile financiare interimare se întocmesc utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora. Situațiile financiare interimare sunt însoțite de politicile contabile semnificative.  +  Articolul IIReglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 și 1020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins: 9^1. (1) Entitățile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende întocmesc situații financiare interimare formate din situația poziției financiare și situația rezultatului global. Aceste componente au aceeași structură cu cea aplicabilă situațiilor financiare anuale întocmite conform prezentelor reglementări. Veniturile și cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exercițiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.(2) Situațiile financiare interimare se întocmesc utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora. Situațiile financiare interimare sunt însoțite de politicile contabile semnificative.2. După punctul 173 se introduc două noi puncte, punctele 173^1 și 173^2, cu următorul cuprins: 173^1. - Entitățile care au optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exercițiului financiar evidențiază acea repartizare în contul 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» (articol contabil 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» = 456 «Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul»).173^2. - Dividendele repartizate conform pct. 173^1 se regularizează pe seama dividendelor distribuite pe baza situațiilor financiare anuale aprobate potrivit legii (articol contabil 457 «Dividende de plătit» = 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar»).3. În planul de conturi cuprins la punctul 196 se introduce contul 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar“ (A). 4. La capitolul 11 se introduce funcțiunea contului 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar“, cu următorul cuprins: Contul 463 Cu ajutorul contului 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» se ține evidența dividendelor repartizate, conform legii, în cursul exercițiului financiar, și care urmează să se regularizeze după aprobarea situațiilor financiare anuale.Contul 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» este un cont de activ.În debitul contului 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» se înregistrează suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar.În creditul contului 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» se înregistrează suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar și regularizate pe seama dividendelor anuale, precum și sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate, conform legii.Soldul contului reprezintă sumele repartizate ca dividende, conform legii, în cursul exercițiului financiar.  +  Articolul III(1) Situațiile financiare interimare reprezintă situații financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exercițiului financiar.(2) În vederea întocmirii situațiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, și a evaluării acestor elemente, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.(3) Rezultatele inventarierii și ale evaluării efectuate cu această ocazie se înregistrează în contabilitatea entității, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.(4) Situațiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanței de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii.  +  Articolul IV(1) Situațiile financiare interimare se întocmesc în limba română și în moneda națională.(2) Situațiile financiare interimare sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând:– numele și prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;– calitatea acesteia (director economic, contabil-șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România);– numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.  +  Articolul VSituațiile financiare interimare se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acționarilor/asociaților.  +  Articolul VIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Eugen Orlando Teodorovici
    București, 10 septembrie 2018.Nr. 3.067.-----